शास्त्रीय शिक्षण कॆन्द्र

Veda Mantras

 
Suktas
   
Aghamarshana Suktam
   
Balittha Suktam
   
Bhadra Suktam
   
Bhagya Sukam
   
Bhu Suktam
   
Durga suktam
   
Medha Suktam
   
Neela Suktam
   
Purusha Sukta
   
Ratri Suktam
   
Saraswati Suktam
   
Shri Ganesha Suktam
   
Vishnu Sukta
   
Sri Devi Suktam
   
Sri Suktam
   
Swastinomimeeta Suktam
 
 
Shakti (Devi) Mantras
   
Gayatryavahana Mantraaha
   
   
Rudra Namaka & Chamaka
   
Rudra Prashna
   
Chamaka Prasahna
   
Mrutyunjaya Mantraaha
   
   
Sahasranama
   
Lalita sahsranama
   
Vishnu sahasranama
   
Shri Vinayaka Sahasranaamam
   
Lakshmi Sahasranama
   
Shiva Sahasranama
   
Gita
   
Bhagavad Gita
   
   
Aditya (Surya) Mantras
   
Aditya Devata Mantraha
   
Adityamandale Parabrahmopasanam
   
Adityampurushasya Sarvatmakatwa Pradarshanam
   
Navagraha Mantras
   
Navagraha Ashtotara
   
Agni Mantras
   
Agnistuti Manthraha
   
Agnihotrahavanya Upayuktasya
   
   
Other Vedic Mantras
   
Abheeshtayaachanaa Mantraha
   
Avayava Swasthta Prartthanaasmasntraha
   
Bhojanante Atmaanusandhana Mantra
   
Bhudevataka Mantraaha
   
Bhuktaannabhimantrana Mantraaha
   
Dakshina vaktra pratipadaka Mantrah
   
Devataa Namaskaara Mantraha
   
Devata praana nirupanaa Manthraha
   
Dhyana Shlokas
   
Ganapathi
   
Ganeshatharva Sheersham
   
Gayathri Manthra
   
Gayathri Manthra Pathana
   
Gayatri Upasthana Mantraaha
   
Ghana patha
   
Ghanapathamayi Medha
   
Ghanapathani Kaameni
   
Hrudayaalambhaqna Mantraha
   
Indra Prarthana Mantraaha
   
Indrasaptharshisamvada Manthraha
   
Jaladervataka Mantraaha
   
Jnanasadhana Niruipanam
   
Jnanayajnaha
   
Mrutyu nivarana Mantraaha
   
Namaskarartha Mantraaha
   
Namo Brahmane
   
Namovaache
   
Nanaprapyarthaa Homamantraaha
   
Narayana Uktam
   
Paapanivaaraka Mantraaha
   
Paratattwa Nirupanam
   
Paschimavaktrapratipadaka Mantrah
   
Pragvaktrapratipadaka Mantrah
   
Prajapathi Prarthana Mantraaha
   
Pranaahuti Mantraaha
   
Pranavasya Rushyadivivaranam
   
Purushha
   
PuurNa mida
   
Rakshoghna Mantranirupanam
   
Sahanavavatu
   
Sama Gayatri
   
Sandhyavandana Mantraaha
   
Santwa Sinchami
   
Shano Vatah
   
Shano mitrah
   
Shatrujaya manthra
   
Shri Gurubhyo Namaha
   
Tachchayo rarnimahe
   
Tapah Prashamsaa
   
Tattwopadesha
   
Trisuparna Mantraaha
   
Urdhwa Vaktrapratipadaka Mantrah
   
Uttara Vaktrapratipadaka Mantrah
   
Vihita acharana prashmasa Nishiddhachanrana NindaaCha
   
Virajahoma Manmtrtaaha
   
Vyaahruti Homa mantraaha
   
Vyshwadeva Manraaha
   
Vambhasya Paare
   
Vasuprarthanaa Mantraha
   
Veda avismaranaaya Japa mantraaha
   
Veda patha
   
Yajur ghana patha