Index of Primary Text
 

Home / Books

 

  List of Abbreviations  
     
  Numbers not preceded by letters refer to texts found in Part I. Numbers preceded by DU (Dates Unknown) refer to texts in Part II, by ADU (Authors and Dates Unknown) 3to texts in Part III. [A click on the Contents image above will show you how to reach each Part.]

          Commentaries are entered under the work on which they comment. An asterisk (*) means the work is a commentary with its own sub-commentaries, also listed a second time alphabetically under its own title.


 

Abdamalika (Rangacarya) - DU605.1

Abhavapadarthakhandana (Sivacandra) - 1600A.1

Abhavarahasya (Uddhavasimha) - 1613.1

Abhavavada (Damodara) - 1445.1

Abhavavimarsa (Dipaka Ghosa) - 1951.1

Abhayamatratattvasara (Goraksanatha) - 666.1

Abhayapradanasara (Vedanta Desika) - 793.1

Abheda(artha)karika (Siddhanatha) - DU674.1

Abhedakhandana (Kumara Vedanta Desika) - 809A.1

Abhedakhandana (Anantacarya) - 1730.2

Abhedamandana (Krsna Sastrin) - DU363.1

Abhedaratna (Mallanaradhya), see Advaitaratna

Abhidhamma Sammohavinodani (Nanakitti) - DU449.1

Abhidhammatthasangaha (Anuruddha) - 632.1

  Tika or Porana (Vimalabuddhi) - 640.1

  Vibhavini (Sumangala) - 657.1

  Poranatika (Kassapa) - 667.2

  Sankhapavannana (Saddhamma Jyoti) - 692.5

  Paramatthadipani (Ledy Sayadaw) - 1706.1

  Dasagranthivivarana (Vepullabuddhi) - DU855.1

  Bhavanatika (Sumangala Samitthithana) - DU754.1

  Navanitatika - ADU0

  Sarupa - ADU0A

Abhidhammavatara (Buddhadatta) - 211.1

  Vikasini (Sumangala) - 657.2

  Tika (Vacissara) - 699.1

Abhidharma(pra)dipa (Vimalamitra) - 308.1

  Vibhasaprabhavrtti (Vimalamitra) - 308.1

Abhidharmahrdaya - 20.1

Abhidharmakosa (Vasubandhu) - 175.1

  Bhasya (Vasubandhu) 175.1

  Tikopayika (Samathadeva) - 226.1

  Marmapradipa (Dignaga) - 268.1

  Karikabhasya (Vinitabhadra) - 274A.1

  Tattvarthatika (Sthiramati) - 304.1

  Laksanusarini (Purnavardhana) - 306.1

  Sphutarthavyakhya (Yasomita) - 311.1

  Nalandika (Rahula Sankrtyayana) - 1835.1

Abhidharmamrta (Ghosaka) - 41.1

Abhidharmaprakaranabhasya - ADU1

Abhidharmaprakaranapadasastra - ADU1A

Abhidharmasamgitisastra - 174.1

  Commentary (Sthiramati) - 304.2

Abhidharmasamuccaya (Asanga) - 174.2

  Bhasya - 227.1

  Bhasya (Sthiramati) - 304.3

  Bhasya (Yasomitra) - 311.2

  Vyakhya (Yasomitra) - 311.3

  Commentary (Jinaputra) - DU296.1

Abhidharmasara (Dharmasri) - 20.2

  Samyuktabhidharmahrdaya - 133.1

Abhidharmaskandhapadasastra - ADU1A

Abhidharmavatara (Skandhila) - 225.1

  Sarasamuccaya - 228.1

Abhidhavrttimatrika (Mukula Bhatta) - 460.1

  Sabdavyaparavicara (Mammata) - DU423A

Abhinavagada (Satyanatha Yati) - 1246.1

Abhinavaparimala (Vanamali Misra) - 1307.1

Abhinavatarkatandava (Satyanatha Yati) - 1246.2

Abhinnanimitta (Anantacarya) - 1568.1

Abhisamayahrdaya (Jnanasrimitra) - 588.1

Abhisamayalamkara (Asanga) - 174.3

  Vrtti (Vimuktisena) - 301.1

  Aloka (Haribhadra) - 448.1

  *Sphutartha (Haribhadra) - 448.4

  Durbodhaloka (Dharmakirti Sri) - 459.1

  *Pindartha (Prajnakaramati) - 553.1

  Kirtikala (Ratnakirti) - 611.1

  Munimatalamkara (Abhayakaragupta) - 631.2

  Prajnaparamitakosatala (Dharmasri) - DU172.1

  Satasahasrikavivarana (Dharmasri) - DU172.2

  Commentary (Smrtijnana Tirtha) - DU698.1

  Commentary - ADU1B

*Abhisamayalamkarapindartha (Prajnakaramati) - 553.1

  Pradipa (Atisa) - 596.1

*Abhisamayalamkarasphutartha (Haribhadra) - 448.4

  Prasphutapada (Dharmamitra) - 458.1

  Saratama (Ratnakara Santi) - 595.3

Abhisamayapanjika (Kambala) - 277A.1

Abuddhabodhaka - ADU2

Acalamatanirakarana (Gunaratna Suri) - 853.7

Acalamataprakarana (Harsabhusana) - 858A

Acaradinakara (Vardhamaa Suri) - 899B.1

Acaranganiryukti or Acarangasutra (Bhadrabahu) - 296.2

  Vrtti (Silanka) - 398B.2

  Curni (Jinadasagani) - 635.5

  Pradipa (Sakalakirti Bhattaraka) - 644.4

  Dipika (Ajitadeva Suri) - 714.6

  Commentary (Parsvacandra Suri): 953A.1

  (Pra)Dipika (Jinahamsa Suri) - 962A.1

  Tattvagama (Laksmikallola Gani) - 963A.1

Balavabodha (Parsvacandra) - 976A.2

Acarapradipa (Ratnasekhara Suri) - 895B.3

Acaropadesa (Caritrasundara Gani) - 811B.1

Acaryacaritraratnavali (Kavitarkikasimhacarya) - DU325.1

Acaryakarika (Vallabha) - 962.1

Acaryamatarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.1

Acaryanisthavicara (Padukasevaka Ramanuja Yati) - 1481.2

Acaryavimsati (Mahacarya) - 1064.1

Acintyaguna sarvabuddhaparigrahasutra - 287B

Adesakaumudikhandana (Gopalacarya) - DU205.1

Adesamala (Ramacarya) - 1081.1

Adhididhitibhavartha (Ramakrsna Pandita) - DU584.1

Adhikaranacatustayi (Krsna Sastrin Karungalam) - 1854.2

Adhikaranadarsa (Babadeva) - 1195.1

Adhikaranadipika (Kasturi Rangacarya) - 1070.3

  *Vyakhya (Kasturi Rangacarya) - 1070.3

Adhikaranakaumudi (Devanatha Thakkura Tarkapancanana) - 977.1

Adhikaranakaumudi (Ramakrsna Bhattacarya) - DU582.1

Adhikaranamala (Govinda Thakkura) - 928.1

Adhikaranamala (Devarama Bhatta) - DU157.1

Adhikaranamimamsa (Srinivasa) - DU715.1

Adhikarananyayamala (Vaidyanatha) -1338.1

Adhikaranaratnamala (Sukhaprakasa Muni) - 791.1

  Commentary (Vidyaranya) - 809.1

Adhikaranarthasamgraha (Padmanabha Tirtha) - 790.1

Adhikaranarthasamgraha (Mahacarya) - 1064.3

Adhikaranarthaslokadipika (Udayapujyapada) - DU792.1

Adhikaranasahasvasiddhantakarika (Samkara Bhatta) - DU646.1

Adhikaranasamgraha (Vitthala Diksita) - 1020.1

Adhikaranasamgraha (Nirbhayarama) - 1416.1

Adhikaranasamgrahavyakhya (Venkatesvara Suri) -1544.1

Adhikaranasamkhyavisayabodhini (Vedantadesika Yatindramahadesika) - 1910.3

Adhikaranasamksepa (Sambhu Bhatta) - 1292.1

Adhikaranasaravali (Vedanta Desika) - 793.3

  Adhikaranacintamani (Kumar Vedanta Desika) - 809A.2

  Prakasika (Sundararaja Desika) - 995.1

  Kalpataru (Ramanuja Yatindra) - 1606.1

  Paramarsa (Navalpakkam Tatacaryasvamin) - 1871.1

  Sarartharatnaprakasa (T.Viraraghavacarya) - 1842.12

  Sathakopa (Srinivasa Raghavadasa) - DU729.1

Adhikaranasaravali (Ramabhadracarya) - DU567A.1

Adhikaranasutravrtti (Vitthala Budhakara) - DU904.1

Adhikarasamgati (Citsukha) - 715A.2

Adhikara(na)samgraha (Vedanta Desika) - 793.2

  Vyakhya (Srinivasa) - 1415.1

  Commentary (Sridharacarya) - 1748.1

Adhisthanaviveka (Prakasananda Sarasvati) -1291.1

Adhisthanavivekaprakarana (Adisesa Sastrin) - DU6.1

Adhyardhasatikaprajnaparamitasutra - 223.1

Adhyatmabindu (Ramananda Tirtha) - 1202.2

Adhyatmabindu (Yasovijaya) - 1263.5

Adhyatmabindu (Harsavardhana) - 1368.2

  Autocommentary - 1368.2

  Commentary (Hamsaraja) - 1366.1

Adhyatmacandrika (Advaitananda Tirtha) - 1422.1

Adhyatmacinta (Devaraja or Varavaramuni(dasa) - 1464.0

  Mani (Narayana Muni) - DU477A.1

Adhyatmadvaitadarsana (Ramadasa Nirakari) - 1957.1

Adhyatmakalpadruma (Jnanasagara) - 829.3

  Commentary (Dhanavijaya) - DU163.1

Adhyatmakalpadrumasantarasabhavana (Munisundara) - 836.3

  Adhyatmakalpalata (Ratnacandra Gani) - 1119A.1

  Visamapadadhirohini (Dhanavijaya) - 1097A.1

  Adhyatmakalpalata (Ra8gavilasa) - 1119A.1

Adhyatmakamalamartanda (Rajanalla) - 1050A.1

Adhyatmakarikavali (Niyamananda) - 1172.1

  Adhyatmasudhatarangini (Purusottama Pitambara) - 1251.1

Adhyatmakhandadvayavivarana (Parasara Bhatta) - 681.2

Adhyatmamala (Nemidasa) - DU491.1

Adhyatmamatapariksa (Yasovijaya) - 1263.31E

Adhyatmapaddhati (Nandi Guru) - DU452.1

Adhyatmapadyavrtti (Subhacandra) - 627.1

Adhyatmapatala (Samkara) - 379.1

Adhyatmarahasya (Asadhara) - 721.1

Adhyatmasandoha (Yogindudeva) - 409A.1

Adhyatmasara (Yasovijaya) - 1263.6

  Sabdabhavokti (Gambhiravijaya Gani) - 1648A.1

Adhyatmasarasataka (Prabhakaragupta) - DU535A.1

Adhyatmasarvasva (Ramananda Tirtha) - 1202.5

Adhyatmastaka (Vadiraja Suri) - 587.3

Adhyatmasudhatarangini (Deviprasada Sarman) - 1723.1

Adhyatmatarangini (Somadeva) - DU699.1

Adhyatmatattvaloka (Nyayavijaya) - 1725.1

Adhyatmavasudeva (Rama Mani Dasa) - DU587.1

Adhyatmavidopadesavidhi (Samkara), see 379.5

Adhyatmavidyopanisad, see Yogasastra (Hemacandra)

Adhyatmikamatakhandana (Yasovijaya) - 1263.7

  Autocommentary - 1263.7

Adhyatmopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

  Darpana (Appayasivacarya) - DU50.1

Adhyatmopanisad, see Yogasastra (Hemacandra)

Adhyatmopanisadprakarana (Yasovijaya) - 1263.27

Adhyayanavidhicarca (Laksmidhara) - DU393.1

Adi Granth: yH2838

Advaitabahiskara (Rangaraja) - 1429.1

Advaitabhusana (Bodhendrayati) - 1009.1

  Anandadipika (Vasudevendra Yogin) - 1317.1

Advaitabindu(prakarana) (Jnanasrimitra) - 588.2

Advaitabodha (Ghanasyama) - 1419.1

Advaitabodhadipika (Hariharananda Sarasvati) - 1843.1

Advaitabodhadipika (Nrsimha Bhatta) - DU504.1

Advaitabrahmasiddhi (Sadananda Yati) - 1203.1

Advaitabrahmasudha (Yogindra Santasrama Sisya) - DU921.1

Advaitabrahmasudhakarika (Govindananda Sarasvati) - 1611.1

  Autocommentary - 1611.1

Advaitabrahmatattvaprakasika (Umguva Viraraghava Yajvan) - 1691.1

Advaitabrahmavidyapaddhati (Nandisvara Gopalasrama) - DU453.1

Advaitacandrika (Ananta Bhatta) - 1181.1

Advaitacandrika (Sudarsanacarya Panjabi) - 1667.1

Advaitacandrika (Cidananda) - DU127.1

Advaitacintamani (Balabhadra) - 939.1

Advaitacintamani (Rangoji Bhatta) - 1106.1

Advaitacintamani (Kumarabhava Svamin) - 1111.1

Advaitacintamani (Sundaresa) - 1567.1

Advaitacintamani (Srideva) - DU704.1

Advaitacudamani (Cidghananandagurusisya) - DU135.1

Advaitadarpana (Godavara Misra) - 972.1

Advaitadarpana (Bhajurama) - DU83.1

  Bhavaprakasika (Bhajurama) - DU83.1

Advaitadhikaranacintamanimala (Acyuta Raya Modaka) - 1505.1

  Prakasa (Acyuta Raya Modaka) - 1505.1

Advaitadhikkara (Vijayindra Bhiksu) - 1013.1

Advaitadipa (N.S.Anantakrsna Sastrin) - 1866.1

Advaitadipika (Nrsimhasrama) - 1005.1

  Vivarana (Narayanasrama) - 1075.1

  Commentary (Sadananda Vyasa) - 1449.1

  Commentary (Sundara Raja) - DU757.1

Advaitadipika (Kamaksin) - 1634.1

Advaitadipikanukramanika (Viraraghava) - DU885.1

Advaitadipikavatagama (Venkata Ramanarya) - 1781.1

Advaitadipikavimarsa (Raghavendra Rayapala) - 1776.1

Advaitaditya (Govindaraksas) - 1506.1

Advaitajalajata (Acyuta Raya Modaka and Panduranga) - 1505.2; 1507.1

Advaitajnanasarvasva (Mukunda Muni) - 1174.1

Advaitakalanala (Narayanacarya) - 1233.1

Advaitakalaryasati (Nilakantha Yamin) - 1689.2

  Saubhagyalahari (Nilakantha Yamin) - 1689.2

Advaitakamadhenu (Umamahesvara) - 1398.1

Advaitakaustubha (Bhattoji Diksita) - 1069.1

Advaitakaustubha (Ratnakheta Srinivasa Diksita) -1102.1

Advaitakhandana (Narayana Panditacarya) - 797.2

Advaitakhandana (Raghavendra Tirtha) - 1176.1

Advaita(vada)khandana (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) -1628.1

Advaitakhandana (Srinivasa Kavi) - DU727.1

Advaitakhandanamandana (Vanikantha Sarman) - 1720.1

Advaitakhandanapurvacandrikamandana (Rama Subrahmanya) - 1804.2

Advaitamakaranda (Laksmidhara) - 871.1

  Autocommentary - 871.1

  Commentary (Vasudeva Sarvabhauma) - 921.1

  Rasabhivyanjika (Svayamprakasa Muni) - 1177.1

  Advaitataravali (Sadasiva Brahmendra) - 1330.1

  Commentary (Harirama) - DU254.1

  Tika (Purnananda Tirtha) - DU542.1

  Commentary (Vamsidhara) - DU824.1

Advaitamakaranda (Khadgesvara Kavi) - DU334.5

Advaitamangala (Madhusudana Vacaspati) - DU407.1

Advaitamanjari (Paramanandayogindrasisya) - DU523A.1

Advaitamartanda (Brahmananda Tirtha) -1638.1

  Tika (Gangadhara Sastrin) - 1663.1

Advaitamartanda (N.S.Anantakrsna Sastrin) -1866.2

Advaitamatakhandanopanyasa (G.T.Srinivasacarya) - 1754.1

Advaitamoda (Vasudeva Sastri Abhyankara) -1819.2

  Paramarthaprakasika (T.Viraraghavacarya) - 1842.3

Advaitamrta (Jagannatha Sarasvati) - 932.1

  Tarangini (Jagannatha Sarasvati) - 932.1

Advaitamrta (Brahmendra Sarasvati) - 1054.1

Advaitamrta (Rama Kavi) - 1622.3

Advaitamrtamanjari (Acyuta Raya Modaka) - 1505.3

  Vyakhya (Acyuta Raya Modaka) - 1505.3

Advaitamrtasagara (Adinarayana Sastrin) - 1528.1

Advaitamrtasara (D.L.Sarma Purkayastha) - 1883B.1

Advaitamuktasara (Lokanatha) - DU397.1

  Kanti (Lokanatha) - DU397.1

Advaitanavanita (Rama Kavi) - 1622.4

Advaitanavanita (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.1

Advaitanirnaya (Acyuta Raya Modaka) - 1505.4

Advaitanirnayasamgraha (Ramananda Tirtha) - 1202.1

Advaitanubhavollasa (Subrahmanyendra) - DU747.1

Advaitanubhuti (Samkara) - 379.2

Advaitanubhuti (Govinda Parivrajaka Paramahamsa) - 1650.1

Advaitanubhutyastaka (Jivanmukta Bhiksu) - DU297.1

Advaitanusamdhana (Abhinava Sivarama Brahmendra) - 1427.1

Advaitanyayamatakhandana (Rama Kavi) - 1622.5

Advaitapadyabhasya (Somanatha Vyasa) - 1585.1

Advaitapancaka (Nilakantha Yati) - 1689.3

Advaitapancaratna (Samkara) - 379.3

  Kiranavali (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.1

  Tika (Bhudhara) - DU103.1

  Prabha (Kisoradasa) - DU335.1

  Kalpavali (Narayanendra Sarasvati) - 1318.0

Advaitapancaratna (Narasimha Muni) - 1379.1

Advaitapanjara (Kunhan Pillai Cattanpi Svamikal) - 1767.2

Advaitaparijata (Nilakantha Yamin) - 1689.1

  Sivapancaratra (Nilakantha Yamin) - 1689.1

Advaitaparisista (Kesava) - DU326.1

Advaitaprakasa (Durgaprasada Yati) - 766.1

(Svalpa)Advaitaprakasa (Ramananda Tirtha) - 1202.3

Advaitaprakasa (Mahadeva) - DU411.1

Advaitaprakasa (Vasudeva Jnana) - DU833.1

Advaitaprakasika (Somanatha Vyasa) - 1585.2

Advaitarahasya (Ramananda Tirtha) - 1202.4

Advaitarasamanjari (Sadasivendra Sarasvati) - 1330.1A

  Krsnanandasrami (Krsnanandasrama) - DU354.1

Advaitarasasamanjari (Nalla Diksita) - 1425.1

  Parimala (Nalla Diksita) - 1425.1

  Laghuvivarana - ADU3

Advaitaratna or Abhedaratna (Mallanaradhya) - 916.1

  Tattvadipana (Nrsimhasrama) - 1005.2

Advaitaratnabodha (Acyuta Raya Modaka), see 1505.6

Advaitaratnakara (Ananta Bhatta) - 1181.2

  Commentary (Gangavisnu Srikrsnadasa) - 1813.1

Advaitaratnakara (Amaradasa) - 1655.1

  Ratnabhanu (Amaradasa) - 1655.1

  Commentary (Gangavisnu Srikrsnadasa) -1813.2

*Advaitaratnakosa (Nrsimhasrama) - 1005.14

  Bhavaprakasika (Kalahastisvara Yajvan) - 1055.2

  Vivarana (Bhattoji Diksita) - 1069.7

  Puranivyakhya (Agnihotra Bhatta) -1100.1

  Palini (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.1

  Bhavaprakasika (Akhandananda Sarasvati) - 1242.1

  Prakasa (Anubhavananda Yati) -1290.1

  Bhavarthaprakasika (Sasvatananda Tirtha) - 1349.1

Advaitaratnaprakasa (Amaresvara Sastrin) - 1529.1

Advaitaratnaraksana (Madhusudana Sarasvati) - 1026.1

Advaitasadhana (Vedottama Bhattaraka) - 674.2

Advaitasamrajya (Krsnananda Sarasvati) -1645.1

Advaitasara (Krsnambhatta Hosinga) - 1196.1

Advaitasara (Sundaramurti) - 1640.1

Advaitasastrasaroddhara (Rangoji Bhatta) - 1106.2

Advaitasastravicara (Hariyasomisra) - 1367.1

Advaitasataka (Gangadhara) - 652.1

Advaitasiddhanta (Hemacandra) - 1666.1

Advaitasiddhanta(guru)candrika (Ramabrahmendra Sarasvati) - DU569.1

  Amrtarasajharjhari (Ramabrahmendra Sarasvati) - DU569.1

Advaitasiddhantasarasamgraha (Narayanasrama) - 1075.2

Advaitasiddhantavaijayanti (Tryambaka Sastrin) - 1504.1

Advaitasiddhantavidyotana (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.1

Advaitasiddhi (Helaraja) - 554.3

Advaitasiddhi (Madhusudana Sarasvati) - 1026.2

  Sadhaka (Purusottama Sarasvati) -1086.1

  Vyakhya (Balabhadra) - 1110.1

  Gurucandrika (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.2

  *Gaudabrahmanandi (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.3

  Siddhantasara (Sadananda Vyasa) - 1449.2

  Saralavyakhya (Ramesvara Bhatta) - 1778.1

  Balabodhini (Jogendranatha Ghosa) - 1816.1

  Caturgranthi (N.S.Anantakrsna Sastrin) - 1866.3

  Vyakhya (Yogindrananda Sarasvati) - 1895.3

  Balabodhini (Yogendrananda Bagchi) - 1926.1

  Saracandrika (Sadasuka) - DU629.1

Advaitasiddhi (Sahajananda Tirtha) - DU632.1

Advaitasiddhyaviskara (Kevalananda Sarasvati) - 1939.1

Advaitasiksa (Vijayindra Bhiksu) - 1013.2

Advaitasrutibhedanirasa (Ramananda) - DU589.1

Advaitasrutisara (Dattatreya Digambaranucara) - 1103.1

Advaitastavavyakhya (Raghunatha Suri) - 1736.1

Advaitasudha (Laksmana Pandita) - 1239.1

Advaitasudha (Narayana Sarasvati) -1318.1

Advaitasudha (Govindasrama) - DU236.1

Advaitasudha - ADU4

Advaitasudhabindu (Krsna Rama Sarman) - DU360.1

Advaitasudhanidhi (Pattisappu Venkatesvara) - DU532.1

Advaitasudhasara (Jnanananda) - DU302.1

Advaitatarangini (Ramesvara Sastrin) - DU601.1

Advaitatarani (Natesarya) - 1808.1

Advaitatattvadipa (Nityananda) - DU500.1

Advaitatattvamimamsa (Abheda Nanda Bhattacarya) - 1964A.1

Advaitatattvasudha (N.S.Anantakrsna Sastri) - 1866.4

Advaitatattvasudhasamiksa (Vidyamana Tirtha) - 1902A.1

Advaitatuladipa (Timmana) - 1520.1

Advaita Unmai (Kumara Deva) - DU380.3

Advaitavada (Nrsimhasrama) - 1005.3

Advaitavadakhandanaparisista (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.2

Advaitavaidikasiddhantasamgraha (Narasimha) - DU460.1

Advaitavakyartha (Tryambaka Sastrin) - 1504.2

Advaitavedantabindu (N.S.Anantakrsna Sastrin) - 1866.5

Advaitavidyamukura (Rangaraja Diksita) - 941.1

Advaitavidyatilaka (Samarapungavada Diksita) - 1128.1

  Darpana (Dharmayya Diksita) - 1165.1

Advaitavidyavicara (Venkatacarya) - 1356.1

Advaitavidyavijaya (Mahacarya) -1064.2

Advaitavidyavinoda (Acyuta Raya Modaka) - 1505.5

Advaitavijaya (Rama Kavi) - 1622.6

Advaitaviveka (Ramakrsna) - 820.1

Advaitaviveka (Asadhara) - 1442.1

Advaitesvaravada (Raghunatha) - DU559.1

Advayadesika (Abhinavagupta), see 582.14

Advayasiddhi (Sridhara) - 565.2

Advayatarakopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Agamaneri Ahaval (Kumara Deva) - DU380.11

Agamapramanya (Yamuna) - 580.1

  Tippani (Parankusacarya) - 1658.1

  Commentary (Vedantacarya) - DU840.1

Agamaprarupanasvadhyaya (Manavijaya) - 1274A.5

Agamasaroddhara (Devacandra) - 1518.5

Agamasastra (Gaudapada) - 317.1

Agamasastravivarana - ya379.23.6

Agamasiddhikarika (Samkaranandana) - 425.15

Agamastottari (Abhayadeva Suri) - 610.2

  Commentary (Candrasuri) - 685.16

Agamikavastuvicarasaraprakarana (Jinavallabha Suri) - 624.1

Agannasutta - yGB1623.05

Agnirahasyopanisad

  Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.1

Agrapradipadharanisutra - 283B.1

Ahamarthaviveka (Visvakesavacarya) - DU892.1

Ahnikavyakhya (Padukasevaka Ramanuja Yati) - 1481.5

Aitareyopanisad

  *Bhasya (Samkara) - 379.4

  *Bhasya (Madhva) - 731.1

  Dipika (Samkarananda) - 764.1

  Dipika (Vidyaranya) - 809.2

  Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.2

  Khandarthasamgraha (Krsnacarya) - 1208.1

  Khandarthaprakasa (Narasimha Yati) - 1231.1

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.1

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Commentary (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.2

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.3

  Nigudharthaprakasana (Damodara Sastrin) - DU144.1

  Vyakhyana (Ramanuja) - DU592.1

*Aitareyopanisadbhasya (Samkara) - 379.4

  Commentary (Anandagiri) - 772.1

  Commentary (Nrsimhasrama) - 1005.4

  Commentary (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.2

  Tika (Narayana Sarasvati) - 1318.2

  Tika (Jnanamrta Yati) - 1470.1

  Samkarakrpa (Sitanatha Tattvabhusana) - 1708.1

  Commentary (Narasimhacarya) - DU467.1

*Aitareyopanisadbhasya (Madhva) - 751.1

  Vivarana (Jayatirtha) - 816.1

  Commentary (Vedesa Bhiksu) - 1115.1

  Commentary (Visvesvara Tirtha) - 1153.1

  Bhavapradipa (Srinivasa Tirtha) - 1171.1

  Bhavapradipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.2

  Commentary (Bhagavan Raja) - DU82.1

  Arthavicara (Tyakta Srinivasacarya) - DU790.1

  Prameyavakyarthasamgraha (Vasudeva) - DU831.1

Aitihyatattvaradhanta (Nimbarka) - 729.2

Ajatasatrukaukrtyavinodana - 32.1

Ajitasenavyakarananirdesa - ADU5

Ajnanabodhini (Samkara) - 379.5

  Commentary (Svayamprakasa Muni) - 1177.2

  Tika (Amrtananda Natha) - DU19.1

  Balavabodhini (Kalidasa Misra) - DU311.1

Ajnanadhvantacandabhaskara (Amaresvara Sastrin) - 1529.2

Ajnatanchakalaka(prakarana)vrtti (Anandavijaya) - 1113A.1

Akasadhikaranavada (Anantacarya) - 1568.2

Akasagarbhasutra - 175A.1

Akasanirupana (Laksmidatta) - DU391.1

Akasavicara (Narayanacarya) - 1233.2

Akasopanyasa (Citsabhesananda Tirtha) - 1101.1

Akhandarthabhanga (Dharmapurisa) - 1432.1

Akhandarthatvalaksanakhandana (Venkatesa Narasimhacarya) - DU854.1

Akhandasvarupavada (Alaga Singaracarya) - 1750.1

Akhandatmaprakasika (Gopalananda Sarasvati) - DU210.1

Akhyatarthanirupana (Khandadeva) - 1169.1

Akhyatavada (Raghunatha Siromani) - 948.1

  Tika (Raghunatha Vidyalamkara) - 1023.2

  Vyakhya (Ramakrsna Bhattacarya Cakravartin) - 1024.1

  Commentary (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.1

  Vyakhya (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.1

  Sudha (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.1

  Vyakhya (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.1

  Tika (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.11

  Vivrti (Mathuranatha Tarkavagisa) -1188.1

  Vistara (Caturbhuja Pandita) - 1227.1

  Tippani (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.1

  Arthanirnaya (Jayakrsna Maunin) -1370.6

  Tippani (Ramacandra Siddhantavagisa) - 1534.1

  Granthivimukti (Raghava Pancanana Bhattacarya) - DU555.2

Akhyatavadatika (Siddhicandra) - DU675.1

Akhyatavadavivarana (Anantadeva) -1213.2

Aksamalikopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.1

Aksarasataka (Aryadeva) - 50.1

Aksayamatinirdesasutra - 71.1

  Tika (Vasubandhu) - 175.2

Aksayamatipariprcchasutra - 357.1

Aksayatrtiyavyakhyana (Ksamakalyana Gani) - 1477A.4

Aksyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Aksobha(tathagatasya)vyuhasutra - 34.1

Alambanapariksa (Dignaga) - 268.2

  Vrtti (Dignaga) - 268.2

  Commentary (Dharmapala) - 302.1

  Tika (Vinitadeva) - 415.1

Alapaka (Kulamandana Suri) - 832.3

Alapapaddhati (Ksamakalyana Gani) - 1477A.5

Alocana (Padmanandin) - 685A.1

Alokamala (Kambala) - 277A.2

  Tika (Asvabhava) - 274.1

Alpadevatasutra - 193B

Alpapaddhati, see Alapapaddhati

Amadhyasprstagotrasuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.78

Amalakaravanna - ADU5A

Amatakaravannana: y123.1.7.1

Amauraghaprabodha (Goraksanatha) - 666.2

Amitabhavyuhasutra - 43.1

Amitayussutra - 45.1

Amnayasutra (Kedaranatha Datta Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.6

Amoghapasahrdayasutra - 283A.1

Amrtabindu (Candra) - 438.1

Amrtabindupanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.3

  Dipika (Sadasiva Brahmendra) - 1330.2

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Amrtanadopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.3

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Amrtasini (Yogindudeva), see Yogasara (Yogindudeva)

Amrtesvarabhasya (Amrtesvara) - 1486.1

Amrtodaya (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.22

  Sarala (Mukunda Jha Sarma) - 1715.3

Amrtopadesa (Yogadatta Jha) - DU918.1

Amsavesavataranataratamya (Narayana Panditacarya) - 797.1

Anaditvapariskara (Nrsimha Bharati) - 827.2

Anadivirasaivacarasamgraha (Sampadana Siddhaviranarya) - 1097.1

Anakaracintarajas (Jina) - 270D.1

Anaksarakarandaka(vai)rocanagarbhasutra - 226A.1

Anandabodhasataka (Gopala Rama) - DU212.1

Anandadhikarana (Vallabha) - 962.2

Anandadipa (Sivanandayati)

  Visuddhadrsti (Ramanatha) - DU591.1

Anandakusuma (Ramananda Tirtha) - 1202.8

Anandalahari (Appayya Diksita) - 1047.1

  Candrika (Appayya Diksita) - 1047.1

Anandamayadhikaranavadartha (Anantacarya) - 1568.3

Anandarajini (Krsnananda Sarasvati) - DU353.1

Anandarasasagara (Anandasrama) -1491.1

Anandasamuccaya (Samuccaya) - 777.1

Anandasutra (Brahmananda Svami) - 1761A.2

Anandataratamyakhandana (Venkatacarya) - 1356.2

Anandataratamyakhandana (Annaya Acarya) - 1360.1

Anandataratamyasamarthana (Appanacarya Sunu) - 1193.2

Anandataratamyavadartha (Vijayindra Bhiksu) - 1013.3

*Anandavallari (Nrsimhadeva) - 1353.3

  Bhavaprakasa (Navyarangesa) - 1375.0

Anandavilasa (Kamalakara Deva) - DU317.1

Anantadharanidharmaparyayasutra - 170A

Anantakrdangasutra (A.U.)

  Vrtti (Abhayadeva Suri) - 610.23

Anantamukha(sadhaka)dharanisutra - 176A.1

  Tika (Jnanagarbha) - 398.1

Anantamukhaparisodhananirdesasutra - 217.1

Anantanirasa (Jitari) - 564.17A

Anantaryavada (Rama Subrahmanya) - 1804.1

Anatmasrivigarhanaprakarana (Samkara) - 379.6

Anavataptanagarajapariprcchasutra - 184.1

Anban shouyi jing - 42B1.1

Andhakaravada (Purusottama Pitambara) - 1251.2

Anekacintamani (Jnanasrimitra) - 588.3

Anekantajayapataka (Haribhadra Suri) - 410.1

  Tika (Haribhadra Suri) - 410.1

  Commentary (Municandra Suri) - 623.16

  Vivarana (Jinavallabha Suri) - 624.16

  Vivarana ((Sri)Candrasuri) - 685B.9

Anekantapraghatta (Haribhadra Suri) - 410.2

Anekantasiddhi (Haribhadra Suri) - 410.4

Anekantavadapravesa (Haribhadra Suri) - 410.3

Anekantavyavasthaprakarana (Yasovijaya) - 1263.1

  Tattvabodhini (Lavanya Suri) - 1867.1

Anekarthanamamala (Dhananjaya) - 641.1

Anekarthanighantu (Dhananjaya) - 641.2

Anekartharatnamanjusa (Samayasundara) - 1180.1

Angaparayana (Salikanatha Misra) - 440.1

Angaprajnapti (Subhacandra) - 1008.2

Angatvanirukti (Murari Misra) - 1407.1

Angulimalikasutra - 72.1

Anityapancasat (Padmanandin) - 685A.2

Anindrakarika (Harsakirti) - 104B.1

Anityatasutra - 349.1

Annapurnopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Antahkaranaprabodha (Vallabha) - 962.3

  Vivrti (Vallabha) - 962.3

  Tika (Gokulanatha) - 1076.1

  Vivarana (Raghunatha) - 1120.1

  Vivrtikarika (Hariraja) - 1183.1

  Vivarana (Purusottama Pitambara) - 1251.3

  Tika (Purnananda Tirtha) - DU542.2

Antahkaranaprakasika (Sosala Revanaradhya) - 1206.1

Antarangabahirangaprapancaviveka (Hariraja) - 1183.2

Antarganadipika (Vijayavimala Gani) - 1021.7

Antarmanjari (Vibhuticandra) - 715.2

Antarvyaptisamarthana (Ratnakara Santi) - 595.1

Antastriputi (Sadananda) - DU623.1

Antimopayanistha (Samadhiraja) - DU638.1

Anubandhadarsana (Hariyasomisra) - 1367.2

*Anubhasya (Madhva) - 751.6

  Anandamala (Trivikramaryadasa) - 803.1

  Tattvamanjari (Raghavendra Tirtha) - 1176.4

  Tattvaprakasika (Chalari Sesacarya) - 1297.3

  Tika (Ananta) - 1310.1

  Bhavaprakasa (Narasimha) - DU464.1

  Commentary (Nrsimha Tirtha) - DU511.1

*Anubhasya (Vallabha) - 962.9

  Vyakhya (Muralidhara) - 1042.1

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.4

  Gudharthadipika (Balakrsna Bhatta or Lalu Bhatta) - 1326.1

  Pradipa (Iccharama Bhatta) - 1497.1

  Rasmi (Gopesvara) - 1515.1

  Vivarana (Giridhara Prapanna) - 1516.1

  Tippani (Gattulala) - 1630.1

  Balabodhini (Sridhara Sastri Pathaka) -1757.1

Anubhasyagambhiryagrantha (Rama Subrahmanya) - 1804.3

Anubhavacintamanitika (Ghanasyama) - 1419.2

Anubhavadarsa (Madhavasrama) - 1345.1

  Tika (R.S.Senday) - 1743.1

Anubhavadvaitaikasloki (Appaya Diksita) - 1632.3

  Tika (Appaya Diksita) - 1632.3

Anubhavadvaitaprakarana (Appaya Diksita) - 1632.1

  Gurusisyasamvada (Appaya Diksita) - 1632.1

Anubhavadvaitasiddhantasara (Appaya Diksita) - 1632.2

Anubhavamrta (Balakrsna Brahmananda Yogin) - DU74.1

Anubhavanandalahari (Kesavananda Yati) - 1471.1

Anubhavanivedana (Abhinavagupta) - 582.3

Anubhavapancavimsati - ADU6

Anubhav aprakasa (Dipacandra (Pathaka)) - 1488B.1

Anubhavaprakasa (Adinatha Parvatiputra) - DU5.1

Anubhavasara (Nijaguna Sivayogin) - 930.4

  Commentary (Sivaputra Svami) - 1897.1

Anubhavasara (Saccidananda Sarasvati) - DU622.2

Anubhavatrimsacchloki (Krsnananda Sarasvati) - 1240.1

Anubhavavedantaprakarana (Hastamalaka) - 400.1

Anubhavavilasa (Harihara Paramahamsa) - 1627.1

Anubhutilesa (Madhuvamana) - DU408.1

Anubhutimimamsasutra (Appaya Diksita) - 1632.4

  Bhasya (Appaya Diksita) - 1632.4

*(Aparoksa)Anubhutiprakasika (Vidyaranya) - 809.3

  Mitavrtti (Kasinatha) - DU323.1

  Commentary (Sivaramasrama) - DU693.1

Anumananirnaya (Vacaspati Misra) - 870.1

Anumanapariccheda (Srinivasa Paramanumisra) - 1858.1

Anumanaprakaranavyakhya (Bhavadeva) - 1467.4

Anumanasya prthakpramanyakhandana (Vedantacarya) - 1463.1

Anumatasamgraha - ADU7

Anumitermanasatvavicararahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.2

  Sarala (Taranatha Tarkavacaspati) - 1580.1

Anumitimanasavada (Gadadhara) - 1237.11

Anumitinirupana (Rama Narayana) - 1450.1

Anumitiparamarsabadhabuddhi (Harirama Tarkavagisa) - 1168.3

(Navya)Anumitiparamarsayoh karyakaranabhavavicara (Mahadeva Punatamkara), see Navyanumitiparamarsayoh karyakaranabhavavicara - 1288.3

Anumitiparamarsavicara (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.2

Anunatvapurnatvanirdesaparivartasutra - 217.1

Anupalabdhirahasya (Jnanasrimitra) - 588.4

Anupalabdhivada - DU214

Anupalabdhivadartha (Krsna Tatacarya) - 1592.1

Anuruddhastaka (Anuruddha) - 632.2

Anusthanapaddhai (Krsnananda Sarasvati) - 1240.2

Anuttarapatikasutras (A.U.)

  Vrtti (Abhayadeva Suri) - 610.23

Anuttaraprakasapancasika (Adyanatha) - DU10.1

Anuttarasrayasutra - 263.1

Anuttarastika (Abhinavagupta) - 582.1

Anuvedanta (Rama Subrahmanya) - 1804.4

*Anuvyakhyana (Madhva) - 751.2

  Sannyayaratnavali (Padmanabha Tirtha) - 790.2

  Nayacandrika (Narayana Panditacarya) - 797.3

  *Nyayasudha (Jayatirtha) - 816.2

  Commentary (Kundalagiri Suri) - 1249.1

Anuyogacatusthayavyakhya (Jinaparahba Suri) - 782.10

Anuyogadvarasutra

  Laghuvrtti (Haribhadra Suri) - 410.5

  Curni (Jinadasagani) - 635.1

  Vrtti (Maladhari Hemacandra) - 637A.1

  Vrtti (Harsa Suri) - DU258.1

  Balavabodha (Mahan Diksita) - DU416.1

Anvayavyabhicaravadartha (Krsna Tatacarya) - 1592.2

Anviksikyarthakaumudi (Harihara) - DU250.1

Anyapohasiddhi (Subhagupta) - 399.1

Anyathakhyativada (Timmana) - 1520.2

Anyathakhyativicara (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.2

Anyayogavyavacchedadvatrimsika (Hemacandra) - 687.1

  *Syadvadamanjari (Mallisena) - 767.3

  Syadvadamanjusa (Yasovijaya) - 1263.2

  Tika (Vijayavimala Gani) - 1021.8

Anyoktimuktavali (Hamsavijaya) - 1459A.1

Anyoktisataka (Darsanavijaya Gani) - 1723A.1

Anyunatvapurntvanirdesaparivartasastra - 216

Apahatapapmatvavicara (Anantacarya) - 1568.4

Aparadhoktivivrti (Purusottama Prasada) - 1251.5

Aparimitayurjnanahrdayadharanisutra - 261.1

Aparimitayussutra - 45.1

  Upadesa (Vasubandhu) - 175.3

Aparoksanubhava (Vasudevendra Yogin) - 1317.2

Aparoksanubhavadarpana (Abhinava Sivarama Brahmananda) - 1427.2

Aparoksanubhuti (Samkara) - 379.7

  *Anubhutiprakasika (Vidyaranya) - 809.3

  Commentary (Madhusudana Sarasvati) - 1026.1A

  Vijnanavinodini (Balagopala) - 1271.1

  Commentary (Mahidhara) - 988.2

  Vivarana (Nityanandanucara) - DU502.1

Apasabdakhandana (Subhacandra) - 627.2

Apasabdakhandana (Kanada Tarkavagisa) - 1015.1

Apauruseyadevanirakarana (Yasodeva Suri) - 634.1

Apavarganamamala(kosa) - 680A.1

Apavarganamamala (Jinaprabha Suri) - 782.1

Apohaprakarana (Dharmottara) - 419.1

Apohaprakarana (Jnanasrimitra) - 588.5

Apohasiddhi (Samkaranandana) - 425.1

Apohasiddhi (Jitari) - 564.1

Apohasiddhi (Ratnakirti) - 611.2

Appasastrivadartha (Appa Sastrin) - 1283.1

Appayyakapolacapetika (Vijayindra Bhiksu) - 1013.4

Apramanaparamopaya (Vimala) - DU878.1

*Aptamimamsa (Samantabhadra) - 213A.3

  *Astasati (Bhatta Akalanka) - 417A.1

  Devagamavrtti (Vasunandin Saiddhantika) - 673A.1

  Vivarana (Yasovijaya) - 1263.8

  Tattvadipika (Udayacandra) - 1921.1

Aptapariksa (Vidyananda) - 492.1

  Alamkrti (Vidyananda) - 492.1

Apurvabhanga (Srivatsanka Suri) - 709.1

Aradhakaviradhakacaturbhangiprakarana (Yasovijaya) - 1263.31F

Aradhana (Ajita Devasuri) - 714.5

Aradhanasara (Devasena) - 476.1

  Tika (Ratnakirti Deva) - 1954.1

Aradhanasara (Jayasekhara Suri) - 823.7

Arambhasiddhi Udayaprabha Suri) - 728.3

Ardhatmasarasataka (Prabhakaragupta) - DU535A.1

  Commentary (Siromani) - DU677A.1

Arhatapratisthasarasamgraha (Nemicandra) - 967.2

Arpanamimamsa (Babadeva) - 1195.3

Arsamatasamgraha - ADU8

Arthadipika (Varadaraja) - 737.1

Arthapancaka (Lokacarya) - 774.1

*Arthapancaka(viveka) (Sathakopa Muni) - 1063.1

  Viveka (Srinivasadasa) - DU725.1

Arthapancaka (Harivyasa Deva) - 1418.1

Arthapancaka (Krsnamacarya) - 1637.1

(Gita)Arthasamgraha (Yamuna) - 580.2

  (Rahasya)Raksa (Vedanta Desika) -793.4

  Balaprabodhini (Jagannatha) - DU272.1

Arthasamgraha (Laugaksi Bhaskara) - 1236.1

  Arthaloka (Pattabhirama) - 1501.1

  Kaumudi (Ramesvara) - 1521.1

  Commentary (Jivananda Vidyasagara) - 1597.1

  Pratipadika (Krsnananatha Nyayapancanana Bhattacarya) - 1639.1

  Amala (Pramathanatha Tarkabhusana) - 1651.1

  Vidhi (Raja Narayana Sukla) - 1883A.2

  Arthabodhini (Dayasamkara Sastri) - 1926A.1

Arthasancayanibandha (Santidasa Sarman) - DU665.1

Arthatattvapariksa (Govinda Sesa) - 1053.1

Arthavadavicara (Ksirasamudravasin) - 848.1

Arthaviniscayasutra - 134.1

  Nibandhana (Viryasridatta) - 411.1

Arunadhikaranasaranivivarani (Srinivasadasa) - 817.1

Aruna(eyi) Upanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.2

  Commentary (Laksmidhara) - 871.2

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.4

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Aryabhagatipancasikhasutra - 496.1

Aryadharmadhatugarbhavivarana -y160.1.65

Aryadharmadhatugarbhavivarana - ADU7A

Aryasamgitigathasataka - 498.1

Aryatathagatanambuddhaksetragunokta-dharmaparyayasutra - 326.1

Asangatmaprakarana (Samkara Bharati Tirtha) - DU644.1

  Autocommentary - DU644.1

Asangatmaprakasa (Govindendra Yati) - DU238.1

Asatkhyatikhandana (Alaga Singaracarya) - 1750.2

Asiddhinirupanavyakhya (Kasinatha) - DU322.1

Asokadattavyakaranasutra - 73.1

Asokarajasutra - 227D.1

Asokarajavadanasutra - 74.1

Asrayanupapatti (Kumara Vedanta Desika) - 809A.3

Asrayaparavrtti: yYB34

Asrayaprajnaptisutra, see see Sammitiyanikaya

Astabhedanirnaya (Srivatsa Ranganatha) - DU740.1

Astabudhakasutra - 75.1

Astadasabhedavicara (Varavaraguru) - 1151.1

Astadasasahasrikaprajnaparamitasutra - 54.1

  Commentary (Damstrasena) - DU146.1

Astadrstisvadhyaya (Yasovijaya) - 1263.31G

Astaduhkhavisesananirdesa (Kamalasila) - 418.2

Astakaprakarana (Haribhadra Suri) - 410.25B

Astakaprakarana (Yasovijaya) (?)

  Tika (Gambhiravijaya Gani) - 1648A.2

Astaksaramantrartha (Hariraja) - 1183.38

Astaksarasaranamantrapurvapaksanirasa (Hariraja) - 1183.39

Astalaksmi (Samayasundara) - 1180.3

Astangamudrastaka (Goraksanatha) - 666.3

Astangayoganirupana (Sanatkumara) - DU651.1

Astangayoga(nirnaya) (Samkaracarya) - DU647.1

Astaprabhrta (Kundakunda) -196A.1

  Commentary (Srutasagara) - 935.1

*Astasahasri (Vidyananda) - 492.2

  Visamapadatatparyatika (Laghu Samantabhadra) - 732.1

  Tippana (Abhayacandra) - 760.2

  Tatparyavivarana (Yasovijaya) - 1263.3

  Visamapadatatparya (Kalyana Kirti) - DU313.1

  Nyayasara (Aryika Jnanamati) - DU53A.1

*Astasahasrikapindartha (Kambala) - 260.3

  Vivarana (Triratnadasa) - DU783.1

Astasahasrikaprajnaparamitasutra - 26.1

  *(Navasloki)Pindartha (Kambala) - 277A.3

  Aloka (Haribhadra) - 448.1

  Saratama or Panjika (Ratnakara Sruti) - 595.2

  Amnayendusarini (Jagaddalanivasin) - DU270.1

Astasatakasutra - 499.1

Astasati (Akalanka) - 417A.1

  *Astasahasri (Vidyananda) - 492.2

Astasloki (Parasara Bhatta) - 681.1

  Commentary (Narayana Muni) - 903.1

  Commentary (Ramanuja Muni) - 992.1

  Commentary (Kasturi Rangacarya) - 1070.2

  Sudarsini (Sudarsanacarya Panjabi) - 1667.2

  Commentary (Anantacarya) - 1730.1

  Commentary (Govindarya) - DU234.1

  Commentary (Jiyar) - DU299.1

  Commentary (Raghava Suri) - DU556.1

  Commentary (Srinivasacarya) - DU724.1

  Commentary (Vaisnavadasa) - DU812.1

Atanatikasutra - 124.1

Atharvanopanisad

  *Commentary (Madhva) - 751.2A

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.3

*Atharvanopanisadbhasya (Madhva) - 751.2A

  Commentary (Vyasatirtha) - 830.0

Atharvanadopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.5A

  Commentary (Narayana Sarasvati) - 1318.5

Atharvasamhita: yPM72

Atharvasikhopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.5

  Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.3

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.6

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Atharvasiras Upanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.4

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.7

Atidesalaksanavicara (Appayya Diksita) - 1235.1

Atmabodha (Samkara) - 379.8

  Tika (Padmapada) - 402.1

  Pradipika (Krsanandasrama Svami) - DU354.2

  Vyakhya (Citsukha) - 715A.13

  Commentary (Anandagiri) - 772.1A

  Tika (Madhusudana Sarasvati) - 1026.3

  Commentary (Ramananda Tirtha) - 1202.6

  Balabodhini (Narayana Tirtha) - 1305.1

  Vyakhya (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.2

  Bhavaprakasika (Bodhendra Sarasvati) - 1412.1

  (Pra)Dipika (Advaitananda Tirtha) -1422.2

  Tika (Visvesvara Pandita) - 1512.1

  Tika (D.C.Sastrin) - 1891.1

  Commentary (Harsanandapuri) - 1965.1

  Tika (Advayananda) - DU8.1

  Dipika (Brahmananda) - DU107.1

  Commentary (Raghunatha Sarasvati) - DU560.1

Atmabodha (Mukunda Muni) - 1174.2

Atmabodha (Vasudevendra Yogin) -1317.3

Atma(pra)bodha (Jinalabha Suri) - 1446.1

Atmabodha (Padmanandin) - 685A.3

Atmabodha (Sarottamacarya) - DU661.1

Atmabodha (Srikantha Bhagavadacarya) - DU707.1

Atmabodhakulaka (Jayasekhara Suri) - 823.1

Atmabodhalahari (Cidananda) - DU127.2

Atmabodhopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

  Tika (Dayasamkara) - 1517.1

Atmacintana (Samkara), see 379.14

Atmadarsanagita (Buddhisagara) - 1779.1

Atmadarsanayoga (Saccidananda Sarasvati) - DU622.1

Atmajnanaprakarana , see Ajnanabodhini (Samkara)

Atmajnanarahasya (Dayasamkara) - 1517.2

Atmajnanopanisad

  Tika (Dayasamkara) - 1517.3

Atmajnanopadesa (Samkara) - 379.9

  Tika (Anandagiri) - 772.2

  Tika (Prajnananda) - 796.1

  Commentary (Ramacandra Sarasvati) - 1434.1

  Sampradayatilaka (Anantarama) - DU39.1

  Dipika (Purnananda Tirtha) - DU542.3

Atmanatmavivecana (Mahesvarananda Sarasvati) - 1146.1

Atmanatmaviveka (Samkara) - 379.10

  Vidhi (Totaka) - 401.1

  Commentary (Visvesvara Pandita) - 1512.2

  Tika (Purnananda Tirtha) - DU542.4

Atmanatmaviveka (Padmapada) - 402.2

Atmanatmaviveka (Svayamprakasa Muni) - 1177.3

Atmanatmaviveka (Vasudevendra Yogin) - 1317.4

Atmanatmaviveka (Sadasiva Brahmendra) - 1330.3

Atmanatmavivekasarasamgraha - ADU9

Atmanubhava (Balasastri Garde) - 1570.1

Atmanubhava (Kesava) - DU327.1

Atmanubhavasataka - ADU10

Atmanusamdhana (Sivendra Sarasvati) - 1282.1

Atmanusamdhana (Sadasiva Brahmendra) - 1330.4

Atmanusasana (Gunabhadra) - 456.1

  Commentary (Prabhacandra) - 599.1

  Tika (Jnanacandra) - 814.1

  Commentary (Kesavarya) - DU333.1

  Tika (Vamsidhara) - DU823.1

Atmanusasana (Parsvanaga) - 561.1

Atmanusasana (Viranandin) - DU884.1

Atmanusasanakutuhala (Ratnasimha Suri) - 794A.1

Atmapancaka (Samkara)

  Karikas (Sadasiva Brahmendra) - 1330.5

Atmaparamatmatattvadarsa (Nimbarka) - 729.1

Atmaprabodha (Kumara Kavi) - DU381.1

Atmapradipa (Buddhisagara) - 1779.2

  Autocommentary - 1779.2

Atmaprakasa (Buddhisagara) - 1779.3

Atmaprakasavyakhya (Cidananda Sarasvati) - DU131.1

Atma(tattva)prakasika (Nandarama Tarkavagisa) - 1284.1

  Commentary (Kasirama) - 1314.1

Atmapurana (Samkarananda) - 764.6

  Satprasava (Ramakrsna) - 820.2

  Commentary (Kakarama) - DU310A.1

  Dipika (Mathuranatha Sukla) - DU428.1

Atmarkabodha (Govinda Bhatta Kale) - 1200.1

  Autocommentary - 1200.1

Atmasambodhana (Jnanabhusana) - 945.1

Atmasaroddhara (Devacandra) - 1518.1

Atmasatka (Samkara), see 379.39

Atmasiddhi (Rajacandra) - 1646.1

Atmasollasa - ADU11

Atmasuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.79

Atmasvarupanusamdhana (Gopinatha Misra Vajapeyin) - DU218.1

Atmatattva (Ananyanubhavananda) - 492A.1

Atmatattva(prabodha) (Raghava Pancanana Bhattacarya) - DU555.1

Atmatattvapariksa (Devaraja) - 885.1

Atmatattvapariksa (Bhaskara Diksita) - 1051.1

Atmatattvapradipa (Bhudeva Sukla) - DU102.1

  Isvaravilasadipika (Bhudeva Sukla) - DU102.1

Atmatattvavicara (Vijaya Laksmana Suri Isvaraji) - 1877.1

Atmatattvaviveka (Udayana) - 560.1

  Vadarahasya - 629.1

  Commentary (Vardhamana) - 802.5

  Narayani (Narayana) - 854.1

  Kalpalata (Samkara Misra) - 867.1

  Commentary (Narahari Upadhyaya) - 927.1

  *Didhiti (Raghunatha Siromani) - 948.2

  Commentary (Bhagiratha Thakkura) - 971.1

  Tika (Govinda Sarman) - 1142.1

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.2

  Bauddhadhikkaravivrtitippani (Jadunatha Sarvabhauma) - 1309.1

*Atmatattvavivekadidhiti (Raghunatha Siromani) - 948.2

  Viveka (Gunananda Vidyavagisa Bhattacarya) - 1029.1

  Tippani (Rama Tarkalamkara) - 1125.1

  Tika (Gadadhara) - 1237.1

Atmatattvavivekasara (Ramananda Tirtha) - 1202.7

Atmatirtha (Amaresvara Sastrin) - 1529.3

Atmatvajativicara (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.3

Atmatvajativicara (Mahadeva Punatamkara) - 1288.1

Atmopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.8

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

  Anandalahari (Advaitananda Tirtha) -1422.3

Atmavabodha (Devaprabha) - 656.1

Atmavabodhatika (Purnananda Tirtha) - DU542.5

Atmavada (Purusottama Pitambara) - 1251.6

Atmavada (Gopesvara) - 1515.2

Atmavidyavilasa (Sadasiva Brahmendra) - 1330.6

Atmavilasa (Amrtavagbhava) - 1848.1

Atmavilasa (Sambhurama) - DU641.1

Atmavivecanika (Kuberananda Varnin) - DU375.1

Atthadipani (Vacissara) - 699.2

Atthakavagga: yAB308,354

*Atthasalini (Buddhaghosa) - 210.1

  Mulatika (Ananda) - 307.1

Aturapratyayakhyanaprakirnaka

  Vivarana (Bhuvanatunga Suri) - 790A.1

  Avacuri or Vivarana (Gunaratna Suri) - 853.1

  Tika (Somasundara) - 834.10

Auktika (Udayadharma Gani) , see Vakyaprakasa

Aupapatikasutra

  Vrtti (Abhayadeva Suri) - 610.25

  Stabaka (Parsvacandra) - 976A.8

  Vrtti (Dronacarya) - 1636A.1

Avacchedakatasara (Krsna Tatacarya) - 1592.3

Avacchedakavacchedana anumitivicara (Harirama Tarkavagisa) - 1168.31

Avadhutayoganamadibuddhasadhana - ADU12A

Avadhutopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Avaidikadarsana(mata)samgraha) - 1294.1

Avalokitesvaraikadasanukhadharani-sutra - 335.1

Avasyakapathika

  Balavabodha (Samvegadevagani) - 895AA.1

Avasyakasaptati (Municandra)

  Sukhaprabodhini (Mahesvara) - 681B.1

Avasyakasutras

  *Nirukti (Bhadrabahu)

  Padavivrti (Nemisadhu) - 610A.2

  (Samayikadhyayana)Bhasyavrtti (Maladhari Hemacandra) - 637A.7

  Curni (Vijayasimha Suri) - 644B.1

  Balavabodha (Merusundara Gani) - 908B.5

  Balavabodhasamksepartha (Mahisagara) - 908A.1

  Vrtti (Jinaharsagani) - 921A.5

  Vyakhya (Hitaruci) - 1167A.1

  Bhasya (Jnanavimala) - 1275A.4

*Avasyakasutranirukti (Bhadrabahu) - 296.1

  *Visesavasyakabhasya and Laghuvrtti (Jinabhadra Gani Ksamasramana) - 312.4

  Pradesavyakhya (Maladhari Hemacandra) - 637A.4

  Balavabodha (Hemahamsa Gani) - 900A.1

  Panjika (Municandra Suri) - 623.2A

  Curni (Yasodhara Suri) - 734.7

  Curni (Jinadasagani) - 635.2

  Vivarana (Malayagiri) - 681A.1

  Laghuvrtti (Tilakacarya) - 723.1

  Vandaruvrtti (Devendra Suri) - 747.1

  Avacuri (Jinaprabha Suri) - 782.2

  Avacuri (Jnanasagara) - 829.1

  Arthadipika (Ratnasekhara Suri) - 831.2

  Avacuri (Kulamandana Suri) - 832.1

  Avacurni (Somasundara) - 834.1

  Dipika (Manikyasekhara Suri) - 859.1

  Avacuri (Dhirasundara) - 873A.1

  Avacuri (Subhavardhana Gani) - 910B.1

  Bhadrankari (Bhadrankara Suri) - DU80A.1

  Laghuvrtti (Kulaprabha) - DU377.1

  *Avasyakavrttivyakhya (Haribhadra Suri) - 410.6

  Pradesavyakhya (Maladhari Hemacandra) - 637A.2

  Tippana (Candrasuri) - 685B.1

  Balavabodhini (Hemahamsa Gani) -1716.1

Avatamsakasutra, see Dasabhumikasutra

Avataravadavali (Purusottama Pitambara) - 1251.7

  Vivrti (Purusottama Pitambara) -1251.7

Avayavakrodapatra (Samkara Muni) - 1482.3

Avayavakrodapatra (Srinivasa) - 1605.3

Avayavinirakarana (Asoka) - 572.1

Avayavinirakarana (Ratnakirti) - 611.3

Avidyakhandana (Kumara Vedanta Desika) - 809A.4

Avidyalaksanopapatti (Tryambaka Sastrin) - 1504.3

Avidyapisacibhanjana (Amaresvara Sastrin) - 1529.4

Avikalpapravesadharanisutra

  Tika (Kamalasila) - 418.1

Avirbhavatirobhavavada (Purusottama Pitambara) - 1251.80

Avirbhavatirobhavavarnana (Vitthala Diksita) - 1020.4

Avyaktopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

Avyapakatvavisayatasunya (Krsna Tatacarya) - 1592.4

Avyaptivada (Prabhadeva) - DU535.1

Ayogavyavaccheikadvatrimsika (Hemacandra) - 687.1A

Ayuhparyantasutra - ADU12B

Ayurparyantasutra - 501.1

Ba zheng dao jing - 29G

Badavanala (Anantacarya) - 1730.4

Badhakrodapatra (Sokattur Vijayaraghavacarya) - 1626.1

Badharahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.4

Bahirmukhamukhadhvamsa (Jayagopala Bhatta) - 1192.1

Bahirmukhatvanirvrtti (Hariraja) - 1183.65

Bahvrcopanisad

  Commentary (Appayya Diksita) - 1047.2

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.2

Bahyarthasiddhikarika (Subhagupta) - 399.2

Balabalaksepaparihara (Anantadeva) - 1213.1

Balabodha(samgraha) or Balabodhini (Samkara) - 379.11

Balabodha (Govinda) - 690.1

Balabodha (Vallabha) - 962.4

  Prakasa (Devakinanda Kaviraja) - 1158.1

  Commentary (Dvarikesa Gosvamin) - 1170.1

  Vivrti (Purusottama Pitambara) - 1251.8

Balavabodha (Amrtacandra Suri) - 473.7

Balavabodha (Yasovijaya) - 1263.20A

Balavabodha (Tryambaka Sastrin) -1504.4

Balavabodha - ADU12C

Balavabodhini (Appayya Diksita) -1632.6

Balavataratarka (Jitari) - 564.2

Bandhahetudayatrivibhangi (Harsakula) - 963B.4

  Commentary (Vijayavimala Gani) - 1021.5

Bandhakacudamani (Cirantanacarya) - 380.3

Bandhasataka(prakarana) (Sivasarman) - 577.2

  Cudamani (Cirantanacarya) - 380.3

  *Commentary (Candrasuri) - 685B.17

  Vinayahita (Maladhari Hemacandra) - 637A.10

  Bhasya (Cakresvara) - 669.1

  Commentary (Udayaprabha) - 728

*Bandhasataka(prakarana) Commentary (Municandra Suri) - 623.8

  Curani (Cirantana) - DU137A.1

Bandhasattrimsika (Abhayadeva Suri) - 610.19

  Commentary (Ratnakirti Suri) - 794A.1

  Avacuri (Vijayavimala Gani) - 1021.2

Bandhavamrta

  Commentary (Haribhadra Suri) - 646.5

Bauddhadhikkara (Udayana), see 560.1

Ben xiang yi shi jing - 29D

Bhadrakalpasamadhisutra - 76.1

Bhadrakaratrisutra - 350.1

Bhadramahakaravyakaranasutra - 77.1

Bhadrapalasresthipariprcchasutra - 287.1

Bhadraserisutra - 170B.1

Bhagavadgita. y131.1.208.1.5; GB841.1; PM29; S75, 85,124.4, 250, 256, 270, 285, 293, 316.1; Y252, 346; AV248, 745, 1289, 1468.4; VV114, 118, 208; SS125; VS48; SUD3; Ac40; H242, 244, 290, 355, 375, 428, 435, 788, 895, 918, 999, 2380, 2386, 2804, 2915, 2940, 3104, 3144, 3168, 3296, 3309, 3319, 3391, 3415

  *Bhasya (Samkara) - 379.12

  Bhasya (Bhaskara) - 406.1

  Sarvatobhadra (Ramakantha) - 547.2

  *Arthasamgraha (Yamuna) - 580.2

  Arthasamgraha (Abhinavagupta) - 582.2

  Bhasya (Ramanuja) - 637.2

  Sarvatobhadra (Ramakantha) - 643.1

  Sara (Varavara Muni) -

  *Bhasya (Madhva) - 751.3

  *Tatparyanirnaya (Madhva) - 751.4

  Tatparyabodhini (Samkarananda) - 764.7

  Tatparyacandrika (Vedanta Desika) - 793.4A

  Pradipa (Jagaddhara Bhatta) - 819.1

  Commentary (Ramakrsna) - 820.3

  Bhasyasamksepa (Kesava) - 825.1

  Subodhini (Sridhara Svamin) - 845.1

  Vivrti (Vidyadhiraja) - 846.1

  Arthasamgraha (Narayana Muni) - 903.2

  Bhavaprakasika (Sadananda Yogindra) - 934.1

  Tattvaprakasika (Kesava Kasmiri) - 951.1

  Tattvadipika (Vallabha) - 962.34

  Hetunirnaya (Vitthala Diksita) - 1020.2

  Tatparya (Vitthala Diksita) - 1020.3

  *Gudharthadipika (Madhusudana Sarasvati) - 1026.4

  Commentary (Vijnanabhiksu) - 1036.1

  Prabodhacandrika (Brahmendra Sarasvati) - 1054.2

  Rahasya (Raghunatha) - 1065.1

  Prabodhacandrika (Dattatreya Digambaranucara) - 1103.3

  Rasikaranjini (Kalyanaraya) - 1121.1

  Tattvarthacandrika (Raghavananda Sarasvati) - 1123.1

  Arthavivarana (Visvesvara Tirtha) - 1153.2

  Arthasamgraha (Raghavendra Tirtha) - 1176.5

  Tattvadipika (Vallabha Gosvamin) - 1189.1

  Advaitaprakasika (Ramananda Tirtha) - 1202.12

  Amrtatarangini (Purusottama Pitambara) - 1251.9

  Sara (Kaivalyananda Tirtha) - 1265.1

  Anandavardhini (Amrtananda Natha) - 1267.1

  Arthasamgraha (Appayya Diksita) - 1280.1

  Vamsi (Vam;idhara Misra) - 1301.2

  Gudharthacandrika (Vanamali Misra) - 1307.2

  Bhasya (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.7

  Sarvarthavarsini (Visvanatha Cakravartin) - 1329.1

  Arthaprakasika (Upanisadbrahmayogin) - 1350.7

Commentary (Hariyasomisra) - 1367.3

  *Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.1

  Bhavaprakasa (Sadananda Vyasa) - 1449.3

  Commentary (Rama Narayana) - 1450.2

  Commentary (Lasaka) - 1488A.1

  Tattvaprakasika (Laksmirama) - 1495.2

  Commentary (Visvesvara Pandita) - 1512.3

  Balabodhini (G.S.Pathak) - 1546.1

  Amanamnityatva (Saradacarana Mitra) - 1619.1

  Bhasya (Appayya Diksita) - 1632.7

  Arthasamgraha (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.5

  Saroddhara (Krsnananda Sarasvati) - 1645.3

  Arthavivecanaprakarana (Devadatta Sarman) - 1649.2

  Bodhinivardhini (Damodara Devasarman) - 1678.1

  Sarasamgraha (Ramadayal Majumdar) - 1733.1

  Bhasya (Vitamananda Brahmacarin) - 1739.1

  Upanyasadarpana (Laksmanacarya) - 1782.1

  Anvayabodhini (Krsna Mohana Sarman) - 1783.1

  Vacanamrta (Visnu Mitra) - 1796.1

  Upanisadvilasa ( Rama Subrahmanya) - 1804.5

  Commentary (Vasudeva Sastrin Abhyankar) - 1819.1

  Paramarthaprapa (Daivajna Pandita) - DU139.1

  Kusumavaijayanti (Giridharadasa) - DU200.1

  Rahasyaprakasa (Jagadisa Pancanana) - DU271.1

  Tattvaprakasika (Kesava Bhatta) - DU329.1

  Commentary (Krsna Suri) - DU366.1

  Bhavaprakasa (Krsna Tirumalacarya) - DU369.1

  Vijnanabhasya (Madhusudana Sarma) - DU406.1

  *Laghucandrikatatparyanirnaya (Nagalingasiva) - DU445.1

  Sarasamgraha (Narahari) - DU455.1

  Prakasa (Nilakantha) - DU495.1

  Sarasamkirtha (Suryanarayana Sarma) - 1797.1

  Upanisadvilasa (Rama Subrahmanya) - 1804.1

  Bhajam Saptasati (Krsnalala) - 1814.1

  Sarvasamgraha (Satyadhyana Tirtha) - 1844.1

  Tika (Acyutananda) - DU3.1

  Tika (Amarapati Sarman) - DU15.1

  Tika (Ananta Bhupala) - DU31.1

  Arthabodha Vicikitsa (Balajinnatha Pandita) - DU73.1

  Gudharthadipika (Cidananda Giri) - DU130.1

  Arthasara (Gokulacandra) - DU203.1

  Saradarthaprabodhini (Prasannakumara Sastrin) - DU538.1

  Srinivasakrpa (Tirumalacarya) - DU776.2

  Vyakhya (Turiyasvami) - DU788.1

  Amrta (Umamahesvara Prabhakara) - DU795.1

  Brahmanandagiri (Venkatanatha) - DU850.1

  Rudrabhasya (Venkatanatha) - DU850.3

  Krsnatosini (Yadavendra) - DU912.1

  *Adhyatmikadipika (Yogiraja Sisyamacarana) - DU922.1

*Bhagavadgitabhasya (Samkara) - 379.12

  Tippani (Anubhuti Svarupacarya) - 749.1

  Vivarana (Anandagiri) - 772.3

  Tatparyacandrika (Vedanta Desika) - 793.3A

  Paramarthaprapa (Surya Pandita) - 974.1

  Tatparyasuddhi (Ramacandra Sarasvati) - 1434.2

  Utkarsini (Dhanapati Suri) - 1496.1

  Arthaprakasika (Rama Kavi) - 1622.2

  Vyakhya (Govindabodha Bhagavan) - DU227.1

  Commentary (Cinmayananda) - 1915.1

*Bhagavadgitabhasya (Madhva) - 751.3

  Bhavadipa (Padmanabha Tirtha) - 790.4

  Bhavaprakasika (Narahari Tirtha) - 794.1

  *Prameyadipika (Jayatirtha) - 816.4

  Bhavaprakasa (Srinivasa Tirtha) - 1171.3

  Vivrti (Raghavendra Tirtha) - 1176.6

  Bhavarthadipika - ADU25

*Bhagavadgitabhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.1

  Vidvadranjani (Kedaranath Datta Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.2

*Bhagavadgitadhyatmikadipika (Yogiraja Srisyamacarana) - DU922.1

  Commentary (Sribhupendranatha Sanyala) - DU703.1

Bhagavadgitasaramoksapradipa (Brahmananda Svami) - 1761A.1

*Bhagavadgunadarsana (Parasara Bhatta) - 681.3

(Srimad)Bhagavatamrta (Sanatana Gosvami) - 957.1

  Digdarsini (Sanatana Gosvami) - 957.1

  Kana (Visvanatha Cakravartin) - 1329.8

  Digdarsini (Syamlal Hakim) - 1938B.1

Bhagavatamrtavarsini (Radhavinoda Gosvami) - 1698.1

  Vedantatattvasudha (Kedaranatha Datta Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.4

Bhagavatapurana. y317.1.34; S116,129,150,241,283,294; Y206; AV880,1117; BD7; SUD7; Ac45; H1459,2523,2524,3117

  *Subodhini (Vallabha) - 962.6

  Krsnasandarbha (Jiva Gosvamin) - 1011.5

  Laghu(vaisnava)tosani (Jiva Gosvamin) - 1011.7

  Commentary (Ramanarayana) - 1199.2

  Sararthadarsini (Visvanatha Cakravartin) - 1329.2

  Commentary (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.8

  Dipika (Radharamana Dasa Gosvami) - 1625.1

  Padartharatnavali (Vijayadhvajatirtha) - DU864A.1

  Candrika (Viraraghava) - DU885A.1

Bhagavatasandarbha (Jiva Gosvamin) - 1011.1

  Commentary (Anupanarayana Tarkasiromani) - 1826.1

Bhagavatasiddhantavijayavada (Ramakrsna Bhatta) - 1572.1

Bhagavatatattvasara (Radhamohana Vidyavacaspati Gosvamin) - 1624.4

Bhagavatisutra

  Tika (Abhayadeva Suri) - 610.8

  Curni (Jinadasa Mahattara) - 635.9

  Vrtti (on stabaka 2) (Malayagiri) - 681A.7

  Laghuvrtti (Somasundara) - 634.11

  Tika (Bhavasagara) - 934A.1

  Laghuvrtti (Danasekhara) - 964A.1

  Stabaka (Padmasundara Gani) - 999.3

  Bijika (Harsakula) -963B.7

  Balavabodha (Yasovijaya) - 1263.31H

  Nanakacanda (Ramacandra Gani) - DU574A.1

Bhagavatpradurbhavasiddhanta (Hariraja) - 1183.46

Bhagavatprakrtivarnanam (Hariraja) - 1183.66

Bhairavastava (Abhinavagupta) - 582.4

Bhaisajyaguruvaiduryaprabhasapurva-pranidhanavisesavistarasutra - 128A.1

Bhajagovinda (Samkara) - 379.13

  Commentary (S. Geethamani Amma) - 1966.1

  Commentary (S. Sobhani) - 1967.1

Bhaktabhusanasandarbha (Narayana Bhatta) - 1040.1

Bhaktadhikayasataka (Sadaksaradeva Mahakavi) - 1096.1

Bhakticintamani (Muralidhara) - 1042.2

Bhakridvaividhyanirupanam (Hariraja) - 1183.26

Bhaktihamsa (Vitthala Diksita) - 1020.5

  *Bhaktitarangini (Raghunatha) - 1120.3

Bhaktihetunirnaya (Vitthala Diksita) - 1020.6

  Vivrti (Raghunatha) - 1120.2

Bhaktimala (Nabhadasa) - 1052A.1

  *Bhaktirasabodhini (Priyadasa) - 1323.1

  Bhaskara (Janakideva) - DU278A.1

Bhaktimarge pustimargatvaniscaya (Hariraja) - 1183.25

Bhaktimargopadesa (Caranadasa) - DU123.2

Bhaktimartanda (Gopesvara) - 1515.3

Bhaktinirnaya (Anantadeva) -1213.7

Bhaktiprabha (Priyadasa) - 1323.6

*Bhaktirasabodhini (Priyadasa) - 1323.1

Bhaktirasamrtasindhu (Rupa Gosvamin) - 969.2

  Vyakhya (Jiva Gosvamin) - 1011.2

  Bindu (Visvanatha Cakravartin) -1329.4

  Commentary (Syama Narayana Pandeya) - DU763.1

  Gayatrivyakhya - ADU12D

Bhaktirasamrtasindhu (Rupa Gosvamin) - 969.2

Bhaktirasamrtasindhu (Caranadasa) - DU123.1

Bhaktirasatarangini (Narayana Bhatta) - 1040.2

Bhaktirasatvavada (Purusottama Pitambara) - 1251.11

Bhaktirasayana (Madhusudana Sarasvati) - 1026.5

  Commentary (Janardana Sastri Pandeya) - 1941A.1

  Vyakhya (Damodara Nambutiri) - 1822A.1

Bhaktiratnakara (Samkaradeva) - 959.1

Bhaktiratnakara (Vanamali Misra) - 1307.3

Bhaktiratnamala (Visvanatha Cakravartin) - 1329.3

(Bhagavata)Bhaktiratnavali (Visnupuri) - 912.1

  Kantimala (Visnupuri) - 912.1

Bhaktisandarbha (Jiva Gosvamin) -1011.3

  Gaudiyabhasya (Bhaktisiddhanta Sarasvati) - 1837.1

Bhaktisataka (Mayideva) - 863.4

  Commentary (Tontada Siddhalinga) - 902.0

Bhaktisiddhanta (Vallabha) - 962.7

Bhaktisiddhantaratna (Ghanasyama) -1159.1

*Bhakti(hamsa)tarangini (Raghunatha) - 1120.3

  Tirtha (Purusottama Pitambara) - 1251.10

Bhaktivardhini (Vallabha) - 962.8

  Commentary (Vallabha) - 1066.1

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.2

  Commentary (Raghunatha) - 1120.4

  Commentary (Kalyanaraya) - 1121.2

  Commentary (Dvarikesa Gosvamin) - 1170.2

  Commentary (Hariraja) - 1183.3

  Commentary (Jayagopala Bhatta) - 1192.2

  Vivrti (Purusottama Pitambara) - 1251.13

  Commentary (Balakrsna Bhatta) - 1326.2

  Vivrti (Gopesvara) - 1515.4

  Commentary (Giridhara Prapanna) - 1516.2

  Commentary (Diksitalala) - DU173A.1

Bhaktyutkarsavada (Purusottama Pitambara) - 1251.12

*Bhamati (Vacaspati Misra) - 530.1

  *Vedantakalpataru (Amalananda) - 744.1

  Tilaka (Allalasuri) - 773.1

  Rjuprakasika (Akhandananda Sarasvati) - 1242.2

  Bhavadipika (Krsnananda Sarasvati) -1253.1

  Bharadvajavrttibhasya (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.1

  Vivarana (P.Subrahmanya Sastri) - 1853.1

  Tippani (Mahadeva Sarma Bakre) - 1725A.1

Bhasapariccheda (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.1

  *Siddhantamuktavali (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.1

  Nyayacandrika (Narayana Tirtha) - 1305.6

  Commentary (Vrajaraja) - 1331.2

  Commentary (Ananta Narayana) - 1359.1

  Anvitarthapradipika (Mukunda Jha Sarman) - 1715.1

Bhasaratna (Kanada Tarkavagisa) - 1015.2

  Commentary (Kalipada Tarkacarya) -1800.1

Bhasmajabalopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Bhasyapaduka (Srinivasacarya), see1417.12

Bhasyarajainasiddhantaratna (Radha Govinda Gosvamin) - 1685.1

Bhattabhasaprakasa (Narayana Tirtha) - 1305.2

Bhattabhaskara (Jivadeva) - 1214.1

Bhattacintamani (Gaga Bhatta) - 1255.1

*Bhattadipika (Khandadeva) - 1169.2

  Prabhavali (Sambhu Bhatta) - 1292.2

  Candrika (Bhaskara Raya Diksita) -1316.3

  Cintamani (Vanchesvara Yajvan) -1511.1

  Kalpataru (Rama Subrahmanya) - 1804.8

Bhattamatapradipika (Kaunda Bhatta) -1178.1

Bhattaparibhasa (Pedda Diksita) -1187.1

Bhattarahasya (Khandadeva) - 1169.3

  Bhavaprakasika (Peri Suryanarayana Sastri) - 1876.1

Bhattarka (Nilakantha Bhatta) - DU498.1

Bhattarkatarangini (Krsnamitra Acarya) - 1473.1

Bhattasara (Vidyaranya), see 809.13

Bhattasara (Krsna Tatacarya) - 1592.5

Bhattojikuttana (Kundalagiri Suri) - 1249.2

Bhavabhanasutra and Vivarana thereon (Maladhari Hemacandra) - 637A.9

Bhavabhavanasutra (Maladhari Hemacandra) - 637A.9

  Vivarana (Maladhari Hemacandra) - 637A.9

Bhavacintaratna (Gubhija Mallanarya) - 964.1

Bhavajnanaprakasika (Sivarama) - 1315.1

*Bhavakalpalata (Mudgala Bhatta) - 1229.1

  Commentary (Krsnanatha) - DU357.1

Bhavanakramas (Kamalasila) - 418.3

Bhavanakulaka (Jinaprabha Suri) - 782.3

Bhavanamarga (Jnanagarbha) - 398.3

*Bhavanandi (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.6

  Vyakhya (Dinakara) - 1161.3

  Sarvopakarini (Mahadeva Punatamkara) - 1288.8

  Nyayasiddhantajyotsna (Viresvara) - 1402.1

  Pradipa (Krsnamitra Acarya) - 1473.2

  Tika (Guru Pandita) - DU244.1

  Prakasika (Vajratamka) - DU815.1

Bhavanaviveka (Mandana Misra) - 369.1

  Commentary (Umbeka) - 377.1

  Visamagranthabhedika (Narayana Bhatta) - 1164.1

  *Bhavakalpalata (Mudgala Bhatta) - 1229.1

Bhavaniyogavatara (Kamalasila) - 418.4

Bhavanopanisad

  Commentary (Appayya Diksita) - 1047.3

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.4

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Bhavapahuda (Kundakunda) see Astaprabhrta

Bhavaprakarana (Vijayavimala Gani or Vanarsi Gani) - 1021.1

  Autocommentary - 1021.1

Bhavaprakasa (Hariraja) - 1183.3A

Bhavaprakasa (Abhinava Ranganatha Parakalayati) - 1898.3

Bhavarthadipika (Jnanesvara) - 762.1

Bhavasadhakabadhakanirupana (Hariraja) - 1183.52

Bhavasamkrantisutra - 238.1

Bhavasamkrantissatra (Nagarjuna) - 238.1

  Commentary (Maitreyanatha) - DU422.1

Bhavasaraviveka (Gangadhara Mahadakara) - 1428.1

Bhavasataka (Samayasundara) - 1180.4

Bhavopahara (Cakrapaninatha) - 608A.1

  Vivarana (Ramyadeva Bhatta) - DU602A.1

Bhedabhedadvaitadvaitasiddhanta (Santadasa Vadavidehin) - 1827.1

Bhedabheda(svarupa)nirnaya (Purusottama Pitambara) - 1251.14

Bhedabhedapariksa (Jnanasrimitra) - 588.6

Bhedabhedavada (Vamsidasa) - DU821.1

Bhedadarpana (Srinivasacarya) - 1417.1

Bhedadhikkara (Nrsimhasrama) -1005.5

  Vivrti (Kalahastisvara Yajvan) - 1055.1

  *Satkriya (Narayanasrama) - 1075.3

  Upanyasa (Tippa Diksita) - 1289.1

  Tattvavivecana (Narasimha Muni) - 1379.2

  Advaitacandrika (Narasimha Bhatta) - DU466.1

*Bhedadhikkarasatkriya (Narayanasrama) - 1075.3

  Ujjvala (Ramabhadra Ananda) - DU567.1

Bhedajayasri (Venidatta) - 1351.1

Bhedanirasa (Annambhatta) - 1014.1

Bhedapratibhasadusana (Ratnakirti) - 611.4

Bhedaratna (Samkara Misra) - 867.2

Bhedasamrajya (Rangaramanuja) - 1148.27

Bhedasiddhi (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.2

Bhedatamomartandasataka (Upanisadbrahmayogin) - 1350.8

Bhedavada (Anantacarya) - 1568.5

Bhedavibhisika (Abheda Upadhyaya) - DU1.1

Bhedavidyavilasa (Vijayindra Bhiksu) - 1013.7

Bhedojjivana (Vyasatirtha) - 973.1

  Commentary (Sarkara Srinivasa) - DU659.1

Bhiksukopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Bhogakarika (Sadyojyoti) - 461.1

  Vrtti (Ramakantha) - 643.2

  Commentary (Aghorasiva) - 679.1

Bhramabhanjani (Malladhi Ramakrsna) - 1790.1

Bhramaragitavivrtiprakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.15

Bhugdavarnana (Vadiraja) - 1030.17

Bhuktivicara (Bhavasena) - 738.6

Bhumavihara (Ganapati) - DU188.1

Bhumikabhedabhaskara (Narahari) - DU457.1

Bhuvanabhanukevalacariya (Indrahamsagani) - 925.2

Bimbadrstivicara (Amaresvara Sastrin) - 1529.5

Bimbatattvaprakasika (Devaraja or Varavaramuni(dasa) - 1464.1

Bimbisarasutra - 479.1

Bodhaikyasiddhi (Acyuta Raya Modaka) - 1505.6

  Advaitatmabodha (Acyuta Raya Modaka) - 1505.6

(Pra)Bodhapancadasika (Abhinavagupta) - 582.5

  Commentary (Hara Bhatta Sastrin) - 1785.1

  Vyakhya (Avadhuta Muni) - DU62.1

Bodhaprakriya (Dattatreya Digambaranucara) - 1103.4

Bodharya (Sadasiva Brahmendra) - 1330.23D

Bodharya (Bodhendra Sarasvati) -1412.3

  Svatmanandaprakasika (Prajnanasrama) - 1537.1

Bodhasara (Narahari) - 1166.1

  Arthadipa (Divakara) - 1498.1

Bodhivilasa (Ksemaraja) - 597.1

Bodhicaryapradipa (Kamalasila) - 418.5

Bodhicaryavatara (Santideva) - 368.1

  Panjika (Prajnakaramati) - 553.2

  Tatparyapanjikavisesadyotini (Vibhuticandra) - 715.1

Bodhicittabhavana (Kamalasila) - 418.17

Bodhicittabhavanavivaranasutra - 502.1

Bodhicittagocaropayavisayavikurvananirdesasutra - 193C.1

Bodhicittavivarana (Nagarjuna) - 405.1

Bodhicittotpadasutra (Vasubandhu) - 175.4

Bodhigarbhalamkaralaksasutra - 425A.1

Bodhimanalalaksalankaradharanisutra - 425B.1

Bodhipathapradipa (Atisa) - 596.2

Bodhimargadipapanjika (Atisa) - 596.2

Bodhipratidesanavrtti (Jitari) - 564.3

Bodhisambhara - 47.1

Bodhisattvabhumisilaparivartatika (Jinaputra) - DU296.2

Bodhisattvabuddhanusmrtisamadhisutra - 213.1

Bodhisattvcaryanirdesa - 182.1

Bodhisattvacaryavatarabhasya (Atisa) - 596.4b.1

Bodhisattvacaryavatarapindartha (Dharmapala) - 569.1

Bodhisattvacaryavatarasamskara (Subhagupta) - 399.3

Bodhisattvagocaropayavisayavikurvanirdesasutra - 202.1

Bodhisattvakarmaphalasamksiptanirdesasutra - 179.2

Bodhisattvamanyavali - 596.6.3

Bodhisattvapitaka - 25A.1

Bodhisattvapurvacaryasutra - 140.1

Bodhisattvasamvaravimsakapanjika (Bodhibhadra) - 568.1

Bodhisattvavadanakalpalata (Ksemendra) - 677.1

Bodhisutrasiksakrama (Jitari), see 564.3

Brahmabhanjani (Malladhi Ramakrsna) - 1790.1

Brahmabindupanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.9

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.9

Brahmacaryaraksavati (Padmanandin) - 685A.4

Brahmadvaitaprakasika (Bhavavagisa) - DU95.1

Brahmagamanamargavicara (Krsna Jadya) - 1576.1

Brahmajalasutta: y47.4.15; AB360

Brahmajnana (Goraksanatha) - 666.4

Brahmajnananirasa (Srinivasa Sudhi) - 1553.1

Brahmajnanavalimala (Samkara) - 379.14

Brahmalaksananirupana (Anantacarya) - 1568.6

  Tatparyadipika (Kuppan Aiyangar) - 1610.1

Brahmalaksanavakyartha (Sathakopa Muni) - 1063.2

  Samgraha (Sathakopa Muni) - 1063.2

Brahmamrta (Jayakrsna Brahmatirtha) - DU287.1

*Brahmamrtavarsini (Ramananda Sarasvati) - 1245.1

  Vrtti (Bhagavadacarya) - 1823.2

Brahmamrtavarsini (Sadasiva Brahmendra) - 1330.7

Brahmanairgunyavada (Vidula Sastrin) - 1795.1

Brahmanandagiri (Vedanta Desika) - 793.52

Brahmanandavilasa (Sasvatananda Tirtha) - 1349.2

Brahmanandiyabhavaprakasa (Pancapagesa Sastrin) - 1863A.1

Brahmanubhava Ahaval (Kumara Deva) - DU380.13

Brahmanubhutivilakkam (Kumara Deva) - DU380.4

Brahmanucintana (Samkara) - 379.15

Brahmapadasaktivada (Srinivasa Srisailayogin) - 1401.1

Brahmapadasaktivada (Anantacarya) - 1568.7

Brahmapranavadipika (Upanisadbrahmayogin) - 1350.9

Brahmapurana: et379.7.35; yH2591.1

Brahmasabdavada (Anantacarya) - 1568.8

Brahmasabdavicara (Krsna Tatacarya) - 1592.6

Brahmasambandhavakyakathanamsavivecanam (Hariraja) - 1183.34

Brahmasamhita (Jiva Gosvamin) - 1011.3A

  Digdarsini (Jiva Gosvamin) - 1011.3A

  Commentary (Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.7B

  Commentary (Bhaktisiddhana Sarasvati) - 1887.1A

Brahmasiddhanta (Katyayana) - DU324.1

Brahmasiddhantasamuccaya (Haribhadra Suri) - 410.25C

Brahmasiddhi (Mandana Misra) - 369.2

  Vyakhya (Sankhapani) - 613.1

  Abhiprayaprakasika (Citsukha) - 715A.3

  Bhavasuddhi (Anandapurna Vidyasagara) - 805.1

Brahmasiddhi Ahaval (Kumara Deva) - DU380.9

Brahmasrivyakaranasutra - ADU13

Brahmasutras (Badarayana) - 23.1

  Bhasya (Dramidacarya) - 277.1

  *Bhasya (Samkara) - 379.16

  Bhasya (Bhaskara) - 406.2

  Sarirakamimamsanyayasamgraha (Prakasatman) - 551.3

  *Sribhasya (Ramanuja) - 637.3

  *Vedantaparijatasaurabha (Nimbarka) - 729.3

  *Anuvyakhyana (Madhva) - 751.2

  *Bhasya (Madhva) - 751.5

  *Anubhasya (Madhva) - 751.6

  Dipika (Samkarananda) - 764.10

  Adhikaramanjari (Citsukha) - 715A.1

  Srikarabhasya (Sripati) - 804A.1

  Samanvayasutravrtti (Anandapurna Vidyasagara) - 805.9

  Bhasya (Srikantha or Nilakantha) - 841.1

  Pampa (Immadi Devaraya) - 872.1

  Sastrasamgraha (Vibudhendratirtha) - 882.1

  Tatparyaprakasa (Sadananda Yogindra) - 934.2

  *Anubhasya (Vallabha) - 962.9

  Vrtti (Anupanarayana Tarkasiromani) - 980.1

  Upanyasa (Ramesvara Bharati) - 993.1

  Mitaksara (Annambhatta) - 1014.2

  Vijnanamrta (Vijnanabhiksu) - 1036.2

  Parimala (Appayya Diksita) - 1047.25A

  Vrtti (Ramasrama) - 1062.1

  Parasaryavijaya (Mahacarya) - 1064.4

  Vastutattvaprakasika (Ramatirtha) - 1107.1

  Vedantanayanabhusana (Svayamprakasananda Sarasvati) - 1112.1

  Arthadipika (Rangaramanuja) - 1148.4

  Commentary (Mukunda Muni) - 1174.3

  Tantradipika (Raghavendra Tirtha) - 1176.8

  Suksmatamavrtti (Ramanarayana) - 1199.1

  Visayavakyavivrti (Ramananda Tirtha) - 1202.9

  Kutuhala (Krsnananda Sarasvati) - 1240.9

  *Brahmamrtavarsini (Ramananda Sarasvati) - 1245.1

  Adhikarananukramanika (Krsnananda Sarasvati) - 1253.5

  Maricika (Vrajanatha) - 1276.1

  Paisacabhasya (Hanumad Bhatta) - 1298.5

  Muktavali (Gauda Brahmananda Siddha) - 1300.4

  Bhavaprakasika (Satyabhinava Tirtha) - 1302.1

  Siddhantamuktavali (Vanamali Misra) - 1307.4

  Tattvaprakasika (Sadasiva Brahmendra or Sarasvati) - 1330.8

  Vaiyasikabrahmamimamsasarasamgraha (Jnanendra Muni) - 1344.1

  Advaitamanjari (Jnanendra Muni) - 1344.2

  Dipika (Jagannatha Tirtha) - 1355.1

  Tatparyavivarana (Bhairava Tilaka) - 1424.1

  Subodhini (Gangadhara Mahadakara) - 1428.2

  *Govindabhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.9

  Commentary (Savai Jayasimha) - 1460.3

  Vyakhyacandrika (Bhavadeva) - 1467.1

  Uttaramimamsasararthasudha (Sitarama Sastrin) - 1479.1

  Bhasyabhavanuprabha (Tryambaka Sastrin) - 1504.5

  Brahmanandaprakasika (Jagajjiva) - 1562.1

  *Vrtti (Daksinamurti) - 1579.1

  Nayamalika (Cochi Rangappacarya) - 1589.2

  Nrsimhasarirakabhasya (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.1

  Tilaka (Radharamana Dasa Gosvami) - 1625.2

  Advaitasutrarthapaddhati (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.2

  Kutuhala (Krsnananda Sarasvati) - 1645.2

  Upasutrasamgraha (Anneyacarya) - 1673.1

  Arthacandrika (Halasyanatha Sastrin) - 1674.1

  Arthamanipravaladipika (Van Sathakopa) - 1680.1

  Vedantanavamalika (Nilamegha Sastrin) - 1682.1

  Saktibhasya (Pancanana Tarkaratna Bhattacarya) - 1684.3

  Vaidikavrtti (Hari Prasada Svamin) - 1693.1

  Prakasa (R.Raghavendracarya) - 1718A.1

  Vaidyanandavrtti or Lalita (Vidyananda Giri) - 1810.1

  Vyakhya (Kalikesa Vandhyopadhyaya) - 1817.1

  Nyayasamgrahadi Prabandhasatka -

  (Raghavendra Svaminarayanacarya Pancamukha) -1830.1

  Commentary (R.S.Sarma) - 1833A.1

  Ratnamala (P. Subrahmanya Sastri) - 1853.2

  Arthapadyamalika (Vedantadesika Yatindramatadesika) - 1910.1

  Acaryapancasat (Simhadasa) - 1947.1

  Aryamangalamatika (Simhadasa) - 1947.2

  Divyacaritaratnavali (Simhadasa) - 1947.3

  Bhasya (Ananda Bhagavan) - DU20.1

  Avrttisutravyakhya (Anandatirtha) - DU26.1

  Vartikodgrahini (Ananta Narayana) - DU38.1

  Aryadvisatika (Atmarama Sarman) - DU59.1

  Rahasyasamgraha (Bhaskara Bhanu Sarman) - DU85.1

  Bhasya (Cinmaya Muni) - DU137.1

  Adhikaranarthasamgraha (Gopala Krsnacarya) - DU207.1

  Vrtti (Haridiksita) - DU249A.1

  Arthaprakasika (Jayarama) - DU290.1

  Arthacandrika (Kesava Deva) - DU332.1

  Vrtti (Narasimhacarya Ayi) - DU469.1

  Advaitaratnakara (Narayanananda) - DU478.1

  Vrtti (Praudha Devaraja) - DU541.1

  Bhasya (Prthvidhara) - DU541AA.1

  Vedantanyayaratnavali (Purusottamananda Tirtha) - DU547.1

  Anandabhasya (Ramananda) - DU588.1

  Vidvajjanamanohara (Ranganatha) - DU606.1

  Vrtti (Samkara Bhagavatpada Sisya) - DU643.1

  Srikrsnacaitanya (Sarvesvara) - DU660.1

  *Tattvaratnavali (Srinivasacarya) - DU720.1

  Srivisistadvaitabhasya (Srinivasa Diksita) - DU726.1

  *Commentary (Vatsya Sukacarya) - DU838.1

  Bhasya (Visvanatha Simhadeva) - DU897.1

  Varttika - ADU13A

*Brahmasutrabhasya (Samkara) - 379.16

  *Bhamati (Vacaspati Misra) - 530.1

  Vidyasri (Jnanottama Bhattaraka or Satyananda) - 691B

  Sastradarpana (Amalananda) - 744.2

  Prakatarthavivarana (Anubhuti Svarupacarya) - 749.2

  Bhavaprakasika (Citsukha) - 715A.4

  Nyayanirnaya (Anandagiri) - 772.3A

  Vaiyasikanyayamala (Vidyaranya) - 809.20

  Commentary (Visvaveda) - 936.1

  Advaitasamgraha (Brahmananda Tirtha) - 987.1

  Subodhini (Sivanarayana Anandatirtha) - 994.1

  Vyakhya (Bodhendrayati) - 1009.2

  *Ratnaprabha (Govindananda Sarasvati) - 1163.1

  Trayyantabhavadipika (Ramananda Tirtha) - 1202.10

  Siddhantarnava (Raghunatha Sarvabhauma Bhattacarya) - 1238.1

  *Varttika (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.9

  Varttika (Narayana Sarasvati) - 1318.11

  Siddhantasamgraha (Upanisadbrahmayogin) - 1350.10

  *Brahmavidyabharana (Advaitananda Tirtha) - 1422.4

  Tippana (Govindavisnu) - 1582.1

  Vimarsa (Rama Kavi) - 1622.7

  Sodhani (Appaya Diksita) - 1632.8

  Sarasamgraha (Anantanandagiri) - 1656.1

  Tatparyasamgraha (Rama Subrahmanya) - 1804.6

  Lalita (Vidyananda Giri) - 1810.7

  Commentary (Raghuvaradasa) - 1818.1

  Commentary (R.S.Sarma) - 1833A.1

  Pradipa (N.S.Anantakrsna Sastrin) - 1866.6

  Arthatattvavivecani (Saccidanandendra Sarasvati) - 1892.2

  Vyakhya (Yogindrananda Sarasvati) - 1895.2

  Pancasamiksana (Rama Samkara Tripathi) - 1929.1

  Sara (Bhaskara Bhatta Sarman) - DU87.1

  Sarirakarthavarttika (Divya Simha Misra) - DU180.1

  Sarasamgraha (Ramabrahmendra Sarasvati) - DU569.2

  Pradipika - ADU13B.1

*Brahmasutrabhasya (Madhva) - 751.5

  Tattvapradipa (Trivikrama Pandita) - 784.1

  Sattarkadipavali (Padmanabha Tirtha) - 790.3

  *Tattvaprakasika (Jayatirtha) - 816.3

  Tattvadipika (Kundalagiri Suri) - 1249.7

  Commentary (Sumatindranatha Tirtha) - 1328.2

  Dipika (Jagannatha Tirtha) - 1355.2

  Sutrarthamanjari (Subbaraya Acarya) - 1648.1

  Anukramanika (Gopalakrsnacarya) - 1663A.1

  Bhavaprakasa (Narahari) - DU456.1

*Brahmasutrabhasya (Srikantha) - 841.1

  Sivakarmanidipika (Appayya Diksita) - 1047.4

Brahmasutrabhasyasthapurvapaksasamgrahakarika (Venkatacarya) - 1356.3

*Brahmasutrabhasyavarttika (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.9

  Vivarana (autocommentary) - 1247.9

*Brahmasutra-Commentary (Vatsya Sukacarya) - DU838.1

  Candrika (Krsnamacarya) - 1637.2

Brahmasutradhikaranasamkhyanirnayasamgraha - 1049.1

Brahmasutranyunasiddhi (Krsna Sastrin Karungala) - 1854.1

*Brahmasutravrtti (Daksinamurti) - 1579.1

  Adhikaranakancuka (Appaya Diksita) - 1632.9

Brahmasutravrttisara (Gopala Rama) - DU213.1

Brahmatarasodasasamadhi (Upanisadbrahmayogin) - 1350.11

Brahmatattva(su)bodhini (Krsnananda Sarasvati) - 1240.3

Brahmatattvasubodhini (Gopalanandasrama) - 1124.1

Brahmatattvanirbhasa (Kunhan Pillai Cittanpi Svamikel) - 1767.3

Brahmatvadidevatavada (Purusottama Pitambara) - 1251.16

Brahmavabodha (Mukunda Muni) - 1174.4

Brahmavada (Hariraja) - 1183.4

  Vivarana (Gokula Bhatta) - 1556.1

  Vivarana (Gopala Krsna) - DU206.1

Brahmavada (Purusottama Pitambara) - 1251.17

Brahmavada (Vrajanatha) - 1276.2

Brahmavada (Vrajaraja) - 1331.1

Brahmavicara (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.8

Brahmavidasirvadapaddhati (Vidyaranya) - 809.4

*Brahmavidyabharana (Advaitananda Tirtha) - 1422.4

  Khandanabhusanasamalanivaraka (Ramakrsna Yajvan Sastrin) - DU585.1

Brahmavidyabharana (Brahmisvara Bhatta) - DU109.1

Brahmavidyasudharnava (Paramananda Tirtha) - 806.1

Brahmavidyopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.12

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Brahmavidyavijaya (Mahacarya) - 1064.5

Brahmavinnidhi (Venkata Yogin) - 1433.1

Brahmopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.8

  Arthasamgraha (Purusottama Pitambara) - 1251.77

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.10

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Brahmottaratattvaratnamala (Samkara Misra) - DU648.1

Brhadaranyakopanisad. yS39

  *Bhasya (Samkara) - 379.17

  *Bhasya (Madhva) - 751.7

  Dipika (Samkarananda) - 764.11

  Vyakhya (Vijnanabhiksu) - 1036.3

  Prakasika (Rangaramanuja) - 1148.5

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.9

  Tatparyadipika (Mahadeva Sarasvati) - 1184.1

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.5

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Mitaksara (Nityananda Asrama) - 1524.1

  Vyakhya (Anantacarya) - DU33.1

  Dipika (Gangadhara) - DU193.4

  Mukhyarthaprakasika (Ganga Dvivedin) - DU195.1

*Brhadaranyakopanisadbhasya (Samkara) - 379.17

  *Varttika (Suresvara) - 417.1

  Tippana (Anandagiri) - 772.4

*Brhadaranyakopanisadbhasya (Madhva) - 751.7

  Vyakhya (Vyasatirtha) - 830.1

  Parabrahmaprakasika (Raghuttama Yati) - 1061.1

*Brhadaranyakopanisadbhasyavarttika (Suresvara) - 417.1

  Gopala (Gopalasrama) - 421.1

  Sastraprakasa (Anandagiri) - 772.5

  Nyayakalpalatika (Anandapurna Vidyasagara) - 805.2

  *Sara (Vidyaranya) - 809.5

  Laghuvyakhya (Uttamasloka Tirtha) - 1211.1

  Vivarana (Nrsimhaprajna Muni) - DU507.1

  Tika (Purnananda Tirtha) - DU542.9

*Brhadaranyakopanisadbhasyavarttikasara (Vidyaranya) - 809.5

  Laghusamgraha (Mahesvara Tirtha) - DU420.1

Brhadvakyavrtti (Vedottama Bhattaraka) - 674.1

  Commentary (Anandagiri) - 772.6

Brhadyogayajnavalkya - ADU13C.1

Brhajjabalopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

*Brhati (Prabhakara) - 373.1

  Rjuvimalapancika (Salikanatha Misra) - 440.2

  Bhasyaparisista (Salikanatha Misra) - 440.3

Brhatkatha: y9.1.1

Brhatksetrasamasa (Jinabhadra Gani Ksamasramana), see Brhatsamgrahani

  Tika (Malayagiri) - 681A.7A

Brhatpramanyakarika (Samkaranandana) - 425.9

Brhatsamgrahani (Jinabhadra Gani Ksamasramana) - 312.1

  Tika (Malayagiri) - 681.7G

Brhatsamgrahani (Jinavallabha Suri) - 624.2

  Vrtti (Jinavallabha Suri) - 624.2

Brhatsamgrahaniprakarana (Santisuri) - 614A.1

Brhatsantitika (Harsakirti Suri) - 1077.1

Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesa - 313.1

Buddhabhidharmasutra - 270G

Buddhabhumisutra - 132.1

Buddhabhumivyakhyana (Silabhadra) - 309.1

Buddhabhumyupadesa (Bandhuprabha) - DU79.1

Buddhacarita: yS142,273

Buddhadharmacintyanirdesasutra - 176C.1

Buddhadhyanasamadhisagarasutra - 177.1

Buddhagotra: yS194

Buddhagotrasastra - 255A.1

Buddhahrdayadharanisutra - 327.1

Buddhamakutasutra - 563.1

Buddhanamasutra - 247.1

Buddhapitakaduhsilanirgrahasutra - 141.1

Buddhasamgitisutra - 78.1

Buddhavatamsakatathagatagunajnana-cintya-visayavatara-nirdesasutra - 303.1

Buddhisagara (Samgramasimha) - 899A.1

Buddhisagaravyakarana (Buddhisagara Suri) - 586.1

Caitanyacaritamrta (Krsnadasa Kaviraja) - 1040A.1

  Commentary (Visvanatha Cakravartin) - 1329.5

Caityavandanacaturvimsika (Ksamakalyana Gani) and Svopajna thereon - 1477A.7

Caityavandanakulaka (Jinadatta Suri) - 658A.6

  Vrtti (Jinakusala Suri) - 789A.1

  Tippana (Labdhi(nidhana)gani) - 803A.1

Caityavandanasutra

  Vrtti (Haribhadra Suri) - 410.25H

  Vivarana (Jinesvara) - 598.6

  (Lalitavistara)Panjika (Municandra Suri) - 623.8

  (Maha)Bhasya (Santisuri) - 614A.8

  Curni (Yasodeva Suri) - 634.9

  Vrtti ((Sri)Candrasuri) - 685B.15

  (Laghu)Vrtti Tilakacarya) - 723.5

  Bhasya (Devendra Suri) - 747.8.5

  Sangacara(vrtti)vidhi (Dharmaghosa) - 782A.4

  Avacurni (Jnanasagara) - 829.7

  Bhasyatika (Somasundara) - 834.9

  Bhasyatika (Jnanavimala) - 1275A.3

Cakradipika (Ramabhadra Saarvabhauma) - 1045.13

Casuka (Mannarikrsnacarya) -

Cakramimamsa (Visnumitra) - DU889.1

Candavatdesarajasutra - 201C.1

Candragarbhasutra - 142.1

Candraprabhakumarasutra - 79.1

Candraprabodhabodhisattva(cary)avadana-sutra - 480.1

Candrapradipasutra - 49.1

Candravatirajasutra - 201C.1

Candrikabhusana (Cochi Rangappacarya) - 1589.1

Candrikabindu (Satyapriya Tirtha) - 1347.1

Candrikakhandana (Mahacarya) - 1064.6

Candrikakhandana (Srinivasacarya), see 1417.10

Candrikakhandana (Rama Subrahmanya) - 1804.7

Candrikamandana (Satyadhyana Tirtha) - 1844.2

Candrikasarabodha (Madhava Tirtha) - DU403.1

(Tatparya)Candrikodahrtanyayavi-varana (Vijayindra Bhiksu) -1013.5

Candrottaradikarikavyakaranasutra - 286.1

Carakasamhita: yS132; NV353.1; H2936, 2629, 4343

Caramaslokacandrika (Laksmanarya) - 1083.1

Caramagurunirnaya (Kumar Vedanta Desika) - 809A.5

Carcari (Jinavallabha Suri) - 624.13

  *(Suvarna)Casaka (Gangarama Jatin) - 1352.3

  Tatparyatika (Gangarama Jatin) - 1352.3

Catuhsarana

  Avacuri (Somasundara) - 834.6

  Avacuri (Gunaratna Suri) - 853.10

  Vrtti (Bhuvanasundara Suri) - 894.10

  Varttika (Parsvacandra) - 976A.4

  Curni (Vijayasena Suri) - 1070A.2

Catuhsataka (Aryadeva) - 50.2

  Commentary (Dharmapala) - 302.2

  Vrtti (Candrakirti) - 321.1

Catuhsatyasastra (Vasuvarman) - 270H.1

Catuhsloki (Yamuna) - 580.3

  Rahasyaraksa (Vedanta Desika) - 793.5

Catuhsloki (Vallabha) - 962.10

  Vivarana (Srinatha Bhatta) - 983.1

  Commentary (Vallabha) - 1066.2

  Commentary (Dvarikesa Gosvamin) - 1170.3

  Bhavatarangini (Vrajaraja) - 1331.3

  Commentary (Mathuranatha) - 1577.1

  Commentary (Krsna Raya Bhatta) - DU361.1

  Commentary - ADU14A

Catuhstava (Nagarjuna) - 47.2

  Samartha (Amrtakara) - DU18.1

Caturagamavibhaga - 167.1

Caturbhujasvarupavicara (Hariraja) - 1183.49

Caturdarakasamadhisutra - 80.1

Caturdasi (Jayatirthacarya) - 1490.1

Caturdasiyapasikanirnaya (Srutasagara) - 1141A.1

Caturdevarajasutra - 180A

Caturdharmanirdesasutra - 337.1

Caturvargacintamani (Gangesa Misra) - DU197.1

Caturvargasiksadharmasutra - 193I.1

Caturvedamahavakyacintamani (Adinarayana Sastrin) - 1528.2

Caturvimsatika (Jinaprabha Suri) - 782.13

Catusparisatsutra - ADU14

Caurasi Bol (Hemraj Pande- 1552A.

Chandogyopanisad. yS133; AV1262.2; VV55; H2668, 3691.5

  *Vakya (Brahmanandin) - 256.1

  *Bhasya (Samkara) - 379.18

  *Bhasya (Madhva) - 751.8

  Dipika (Samkarananda) - 764.12

  Bhasya (Vidyaranya) - 809.6

  Dipika (Vadhula Varadacarya) - 818.1

  Vacarambhana (Nrsimhasrama) - 1005.12

  Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.6

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.10

  Vyakhya (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.3

  Vivarana (Krsnananda Sarasvati) - 1253.2

  Padarthavivarana (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.6

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Anandalahari (Advaitananda Tirtha) - 1422.5

  Candrika (Jnanamrta Yati) - 1470.2

  Mitaksara (Nityananda Asrama) - 1524.2

  *Sadvidyavilasa (Tyagaraja Makhin) - 1588.2

  Vyakhya (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.3

  Tika (Vyankatrau Ramacandra) - 1662.1

  Vyakhya (Vidhusekhara Bhattacarya) - 1702.1

  Bhasya (Ramanatha Bhatta) - 1879.1

  Vrtti (Bhagavad Bhavaka) - DU81.1

  Vyakhya (Daivajna Bhatta) - DU138.1

  Prakasika (Hari Bhanu Sukla) - DU248.1

  Commentary (Ramanuja) - DU592.2

  Bhasya (Siva Samkara Kavyatirtha) - DU695.1

  Commentary (Sudarsanacarya) - DU748.1

  Parisista, see Karmapradipa

*Chandogyopanisadbhasya (Samkara) - 379.18

  Tippana (Anandagiri) - 772.7

  Tippana (Narendrapuri) - 778.1

  Tika (Narayana Sarasvati) - 1318.13

*Chandogyopanisadbhasya (Madhva) - 751.8

  Vyakhya (Vyasatirtha) - 830.2

  Padarthakaumudi (Vedesa Bhiksu) - 1115.8

Chandogyopanisadparisista, see Karmapradipa

Chandogyopanisad tattvamasi arthasiddhanta (Visvanatha Simhadeva) - DU897.2

*Chandogyopanisadvakya (Brahmanandin) - 256.1

  Bhasya (Dramidacarya) - 277.2

Chanxing faxiang jing - 29K

Chengju guangming dingyi jing - 42A.1

Cidacidgranthiviveka (Svayamprakasa Muni) - 1177.6

Cidacidgranthiviveka (Svaprakasa Yati) - 1342.1

Cidacidisvaratattvanirupana (Varada Nayaka) - DU828.1

Cidadvaitakalpavalli (Cinmaya Muni) - DU137.2

  Parimala (Cinmaya Muni) - DU137.2

Cidakasalaya (Kundan Pillai Catta. Svamikal) - 1767.1

Cidvilasa - ADU15

Cilapattikaram - y295.1.16

Cintyasamgrahavada (Bhatta Samkara Bindu) - DU92.1

Citradvaitasiddhi or -prakasa (Ratnakirti) - 611.5

Citrapaddhati (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.3

Citrarupavada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.38

Citsukhi (Citsukha) - 715A.10

  Bhavadyotanika (Sukhaprakasamuni) - 791.4

  Nayanaprasadini (Pratyaksvarupa) - 843.1

  Chitratosini (Vidyananda Giri) - 1810.9

  Pratyaktattvaprakasika ((Visnu)Devananda Giri) - DU888.1

  Prabha (Nrsimhadeva Sastri) - 1657A.1

Cittanubodhasastra (Bhaskara Kantha) - 1441.3

Cittanubodhatika (Bhaskara Kantha) - DU88.1

Cittapariksa (Udgatasila) - DU793.1

Cittaprabodhanasataka (Srinivasa Diksita) - 1665.1

Cittapradipa (Vasudeva) - 1581.1

  Autocommentary - 1581.1

Cittaratnavisodhana (Jitari) - 564.4

Cittasamadhiprakarana (Candraprabha Suri) - 621.4

Cittasthapanasamanyasutrasamgraha (Kamalasila) - 418.6

Cittattvanirupana (Samkara Brahmana Devatirtha) - 1744.1

Cittavisuddhiprakarana (Aryadevapada) - 414.1

Culasunnatasutra - ADU16.1

Culikopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.14

  Commentary (Mukunda) - DU435.1

Da anban shouyi jing - 29H

Daharavidyaprakasika (Sivendra Sarasvati) - 1282.2

Daksinamurtistotra or -astaka (Samkara) - 379.19

  *Manasollasa (Suresvara) - 417.2

  Commentary (Anandagiri) - 772.8

  Commentary (Vidyaranya) - 809.7

  Tattvasudha (Svayamprakasa Muni) - 1177.4

  Commentary (Narayana Sarasvati) - 1318.16

  Dhyana (Sadasiva Brahmendra) - 1330.9

  Advaitanubhava (Rama Kavi) - 1622.1

  Vyakhya (Svami Sastrin) - 1831.1

  Commentary (Mohana Sarman) - DU433.1

  Commentary (Purnananda Tirtha) - DU542.6

  Anubodhini (Purusotttamanandi Muni) - DU546.1

Daksinamurtivilasa (Vasudevendra Yogin) - 1317.6

Daksinamurtivilasa (Amaresvara Sastrin) - 1529.6

Daksinamurtyastaka (Appayya Diksita) - 1632.10

  Vrtti (Appaya Diksita) - 1632.10

Daksinamurtyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Daksinatyantabhanga (Srinivasa Parakala Yati) - 1375.1

Danadhikara(mahayana)sutra - 481.1

Dandakacaturvimsati (Gajasara) - 958.1

  Vrtti (Samayasundara) - 1180.6

  Commentary (Rupacandra) - 1120B.2

  Balavabodha (Yasastoma) - DU914.1

Darsanadvaitadarpana (Jagannatha Misra) - 1485.1

Darsanakalika (Ramananda Tirtha) - 1202.11

Darsanamala (Narayana Guru) - 1740.1

  Sivaravindam (G.Balakrsna Nayar) - 1741.1

Darsanaratnakara (Indranandin) - 952.1

Darsanasamgraha (Harirama) - DU255.1

Darsanasaptatika (Municandra Suri) - 623.11

Darsanasaptatiprakarana (Haribhadra) - 410.25E

  Tattvakaumudi (813A.1

  Avacuri (Sivamandana) - 906A.1

Darsanasara (Devasena) - 476.2

Darsanasuddhi (Candraprabha Suri) - 621.1

  Vivarana (Haribhadra Suri) - 646.5

  Ratnamahodadhi (Cakresvara) - 669.3

  Commentary (Devabhadra) - 674A.3

  Completion of 669.3 (Tilakacarya) - 723.2

Darsanopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Dasabhumikasutra - 81.1

  Commentary (Vasubandhu) - 175.5

Dasabhumivibhasasastra - 159.1

Dasabuddhakasutra - 425C.1

Dasacakraksitigarbhasutra - 193.1

Dasadharmasutra - 227DA.1

Dasadigandharavidhvamsanasutra - 82.1

Dasalakaravadartha (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.2

Dasakarya kattalai (Kumara Deva) - DU380.6

Dasamyadivedhanirnaya (Vidyadhisa Tirtha) - 1131.1

Dasapadarthasastra (Candramati) - 298.1

Dasaprakarana (Trivikramacarya) - DU784.1

  Commentary (Tikacarya) - DU770.1

Dasarstai kattalai (Kumara Deva) - DU380.5

Dasasahasrikaprajnaparamitasutra - 55.1

Dasasloki (Samkara) - 379.20

  Commentary (Anandagiri) - 772.8A

  *Siddhantabindu (Madhusudana Sarasvati) - 1026.10

  Vyakhya (Visvesvara Pandita) - 1512.4

  Sarvasudhakara (Sadananda Svamin) - 1578.1

  Sara (Taranatha Tarkavacaspati) - 1580.2

  Nyayaratnavali (Brahmananda Sarasvati) - 1187A.1

Dasasloki (Nimbarka) - 729.4

  Vedantaratnamanjusa (Purusottamacarya) - 736.1

  Siddhantajahnavi (Devacarya) - 893.2

  Sarasubodhini or Laghumanjusa (Giridhara Dasa) - 913.1

  Tattvasara(prakasini) (Nandadasa) - 1022.2

  Siddhantakusumanjali (Harivyasa Deva) - 1418.2

  Laghumanjusa (Giridhara Prapanna) - 1516.9

Dasasloki (Amaresvara Sastrin), see 1529.11

Dasasloki (Appayya Diksita) - 1632.11

Dasaslokimahavidyasutra (Kularka Pandita) - 683.1

  Commentary (Narasimha) - DU461.1

Dasaslokividambana (Sesa Sarngadhara) - 857.1

Dasavatara (Vedanta Desika) - 793.6

Dasavaikalikasutra

  Vrtidipika (Manikyasekhara Suri) - 859.4

  Balavabodha (Parsvacandra) - 953A.4

  Vrtti (Vinayahamsa) - 1045.1

  Sabdarthavrtti (Samayasundara) - 1180.5

  Vrtti (Jinadeva Suri) - DU295A.1

Dasavaikalikanirukti (Bhadrabahu) - 296.3

  Tika (Haribhadra Suri) - 410.6A

  Vrtti (A.U.) - 629A.1

  Curni (Jinadasagani) - 635.4

  Tika (Tilakacarya) - 740A.1

  Balavabodha (Rajahamsopadhyaya) - 1015A.1

  Stabaka (Rajacandra Suri) - 1115A.1

  Balavabodha (Yatindra) - 1219B.1

  Gitani (Kamalaharsa) - 1240A.1

  Balavabodha (Merusundara) - DU430A.1

  Avacuri (Santideva Suri) - DU652A.1

  Stabaka (Somavimala Suri) - DU700A.1

  Tika (Sumativijaya) - DU754A.1

Dasopanisatbrhatprabha (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.4

Dasottarasutra - ADU17

Dattakaustubha (Kedaranatha Datta) - 1595A.1

Dattalacandrika: yPM76

Dattatreyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

Dayasataka (Vedanta Desika) - 793.6A

Desavratoddyotana (Padmanandin) - 685A.5

Dehacatustaya (Saksatkara Prakasa) - DU635.1

Dehadehibhavananirmulana (Rama Kavi) - 1622.8

Dehalisastuti (Vedanta Desika) - 793.7

Dehasthadevatacakrastotra (Abhinavagupta) - 582.6

Desikaprapatti (Kumar Vedanta Desika) - 809A.10

  Vyakhya (Srinivasa Pattaracarya) - 1659.1

Desikasiddhantarahasya (Anantacarya) - DU35.1

Devarajapravarasutra - 264.1

Devarajasamtustabhagavanmangalagathasutra - 177A.1

Devataprasadadarpana (Purusottama Vana) - DU550.1

Devatasutra - 314B.1

Devatatva(svarupa)vicara (Anantadeva) - 1213.3

Devendranarakendraprakarana (Cirantana)

  Commentary (Municandra Suri) - 623.3

  Tika (Malayagiri) - 681A.7H

Devinamavilasa (Anandanatha) - 1385.2

Devyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Dhammakaya - ADU18

Dhammasangani - 1.1

  *Attasalini or Atthakatha (Buddhaghosa) - 210.1

  Mulatika (Ananda) - 307.1

  Anutika (Dhammapala) - 550.1

*Dhammasanganyatthakatha (Buddhaghosa) - 209.1

  Manidipika (Ariyavamsa Cariya) - DU52.1

Dhananjayakosa (Dhananjaya) - 641.3

Dhananyastaka (Samkara) - 379.21

Dhanyadisuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.72

Dharani(svara)rajasutra - 143.1

Dharasamgraha(ni) (Manovijaya Gani) - 1275C.1

Dharmabindu (Haribhadra Suri) - 410.7

  Vrtti (Municandra Suri) - 623.4

  Vrtti (Jinavallabha Suri) - 624.17

  Vrtti (Candrasuri) - 685B.7

  Commentary (Padmasagara) - 1060.0

Dharmacakrapravartanasutra - 38B.1

Dharmadharmatavibhaga (Asanga) - 174.4

  Vrtti (Vasubandhu) - 175.6

Dharmadharmiviniscaya (Jitari) - 564.5

Dharmadhatubuddhakasutra - 227AA

(Arya)Dharmadhatugarbhavivarana - ADU18A.1

Dharmadhatuprakrtyasambhedanirdesasutra - 284.1

Dharmalamkarakarika (Samkaranandana) - 425.10

Dharmaparyayapravesa - 174.5

Dharmarajasutra - ADU19

Dharmaratnakara (Jayasena) - 566.1

Dharmaratnakarandaka (Vardhamana Suri) - 636.2

Dharmaratnaprakarana (Santisuri) - 614A.9

Dharmasamgitisutra - 227E.1

Dharmasamgraha ((Manavijaya) - 1274A.2

  Commentary or revision (Yasovijaya) - 1263.31D

Dharmasamgrahani (Haribhadra Suri) - 410.8

  Tika (Malalyagiri) - 681A.7C

Dharmasarirasutra - 482.1

Dharmasastra. yNV448, H2960

Dharmaskandha (Maudgalyayana) - 2.1

Dharmataradhyanasutra - 171.1

Dharmatattvanirnaya (Vasudeva Sastrin Abhyankar) - 1819.3

Dharmaviniscayaprakarana (Ratnakirti) - 611.6

Dharmitavacchedarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.5

Dharmopadesamrta (Padmanandin) - 685A.6

Dharmopadesana (Padmananin) - 685A.7

Dhatukatha - 13.1

  Atthakatha (Buddhaghosa) - 210.2

  Mulatika (Ananda) - 307.3

  Anutika (Dhammapala) - 550.2

Dhatukaya (Vasumitra) - 14.1

Dhvamsajanyabhavayoh karyakaranabhavarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.6

  Subodhini (Jaiminikantha Tarkatirtha) - 1894.1

Dhvantanubandhadhikkara (Ramesvara Bhatta), see DU599.1

Dhyanabindupanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.15

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Dhyanasataka (Jinabhadra Gani Ksamasramana) - 312.2

Dhyanastava (Bhaskaranandin) - 628A.2

Dhyanavallari (Gangadhara Mahadakara) - 1428.3

Didhitikrnnyunatavada (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) -1628.4

Dikkalanirupana (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.1

*Dinakari (Dinakara) - 1161.2

  Tippana (Gangarama Jatin) - 1352.1

  Prakasika (Ramabhadra Bhatta) - 1539.1

Dinanathavakya (Dinanatha) - DU176.1

Dipamkaravyakaranasutra - ADU21

Dirghanakhaparivrajakapariprcchasutra - 343.1

Dohapahuda - 527A

Dousha jing - 37A.1

Dramidopanisad

  Tatparyaratnavali (Vedanta Desika) - 793.8

  Tatparyaratnamala (Govardhana Ranga) - 1623.2

Dramidopanisatsara (Vedanta Desika) - 793.9

Dravyagunaparyayanirupana (Devasena) - DU158.1

Dravyagunaparyayasara (Yasovijaya) - 1263.9

Dravyagunasarasarvasva (Dharanidhara) - DU165.1

Dravyalamkara(vrtti) (Gunacandra) - 670.1

Dravyalamkara(vrtti) (Ramacandra) - 670.1

Dravyamatarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.7

Dravyanuyogatarkana (Bhoja Kavi) - 1499.1

  Tika (Bhojakavi) - 1499.1

Dravyapadarthabhasya (Sripada) - DU733A.1

Dravyaprakasa (Devagani Muni) - DU151.1

Dravyasamgraha (Brhat- and Laghu-) (Kanakanandin) - 552.2

*Dravyasamgraha (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 557.6

  Tika (Balacandra) - 771A.1

  Commentary (Mallisena) - 767.2

  Vrtti (Brahmadeva) - 771A.1

  Commentary (Hamsaraja) - 1366.2

  Commentary (Ramacandra) - 1389.1

  Avacuri - ADU20

  Tika (Puttaya Svami) - DU551A.1

Dravyasamuccaya (Kanakirti Muni) - DU319.1

Dravyasaptatika (Lavanya Vijaya) - 1275.1

Dravyasiddhidipika (Purusottama Pitambara) - 1251.18

Drgdrsyasambandhanupapattiprakasa (Tryambaka Sastrin) - 1504.6

Drgdrsyaviveka (Samkara), see 379.62

Drsyatvanumananirasa (Anantacarya) - 1568.9

Drsyavisayatakhandana (Acyuta Raya Modaka) - 1505.7

  Autocommentary - 1505.7

Drsyonmarjanikaprakarana (Sankukavi) - 1321.2

Drumakinnararajapariprcchasutra - 35.1

Duhsangavijnanaprakaranirupanam (Hariraja) - 1183.62

Durarthadurikarana (Krsna Tatacarya) - 1592.7

*Durgapadavyakhya (Candrasuri) - 685B.3

  Visamapadaparyaya (Punyavijaya) - 1912A.1

Durjanamukhacapetika (Vamsidhara) - DU825.1

Duruhasiksa (Appayya Diksita) - 1235.2

Duruhasiksa (Srinivasa Parakala Yati) - 1375.2

Duruhasiksa (Visvanatha Vajapeyin) - DU899.1

Duruktisiksa (Srinivasa) - DU718.1

Durupadesadhikkara (Vadhula Srinivasa) - 1147.1

Dusanoddhara (Samkara) - DU645.1

Dvadasabhavana (Vinavijaya Gani) - 1218.4

Dvadasabuddhakasutra - 283A.1

Dvadasakulaka (Jinavallabha Suri) - 624.3

  Vivarana (Jinapala) - 658A.5

  Vrtti (Devabhadra) - 674A.1

Dvadasa(dvara)mukhasutra - 173.1

Dvadasangipadapramanakulaka (Jinabhadra Suri) - 849.1

Dvadasanupreksa (Kundakunda) - 196A.2

Dvadasanupreksa (Kalyanakirti) - 860B.1

Dvadasasataka (Dignaga) - 268.9A

Dvaitakhandana (Svayamprakasa Muni) - 1177.7

Dvaitanubhavadhikkara (Ramesvara Bhatta) - DU599.1

Dvaitapradipa (Vasudevacarya) - DU832.1

Dvaitasiddhantavicarakhandana - ADU23

Dvaitasiddhi (Timmana) - 1520.3

Dvaitavadartha (Vidyadhisa Tirtha) - 1131.2

Dvaitavicara (Appanacarya Sunu) - 1193.3

Dvajagrhasutra - 193D

Dvasuparneti Srutyarthavicara (Bala Brahmananda) - DU68.1

Dvatrimsika (Devabhadra) - 674A.5

(Astadasani)Dvatrimsika (Siddhasena Divakara) - 299.1

  Bhavana (Amitagati) - 581.1

  Kiranavali (Lavanya Suri) - 1867.2

Dvatrimsikadvatrimsika (Yasovijaya) - 1263.4

  Tattvadipika (Yasovijaya) - 1263.4

Dvitvamimamsa (Gopala Krsnacarya) - DU208.1

Dvitvavadartha (Venkatesa) - DU853.1

Dvitvavicara (Srinivasacarya) - DU723.1

Ekadasadyadhikarana (Murari Misra) - 712.1

Ekadasamukhihrdayasutra - 275.1

Ekaksarisutra - ADU24

Ekaksaropanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Ekantarahasya (Vallabha) - 962.11

Ekaslokisastra (Nagarjuna) - 47.3

Ekasloki (Samkara) - 379.22

  Svatmadipana (Svayamprakasa Muni) - 1177.8

Ekaslokiprakarana (Upanisadbrahmayogin) - 1350.12

Ekatvabhavanadasaka (Padmanandin) - 685A.8

Ekatvasaptati (Padmanandin) - 685A.9

Ekatvakhandana (Krsna Datta) - DU348.1

Ekottaragamasutra - 139.1

Ekottarasatsthala (Mahalingadeva) - 860.1

Ekottarasatsthalasatpadi (Mayideva) - 863.1

Evakaravadartha (Harirama Tarkavagisa) - 1168.8

Evakaravicara (Laugaksi Bhaskara) - 1236.2

Gacchacaraprakirnaka

  Avacuri (Harsakula) - 963B.8

  Tika (Vijayavimala Gani) - 1021.4

Gadadharanyunatvavada (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) -1628.3

*Gadadhari (Gadadhara) - 1237.5

  Commentary (Nilakantha Sastrin) - 1272.1

  Vivrti (Visvanatha) - 1319.1

  Prakasa (Asvatthabudha) - 1362.1

  Prabha (Venimadhava) - 1400.1

  Candranarayani (Candranarayana Bhatta) - 1456.1

  Tika (Dulara Bhattacarya) - 1457.1

  Commentary (Haranarayana) - 1459.1

  Manjusa (Krsna Bhatta Arde) - 1462.1

  Tika (Krsnamitra Acarya) - 1473.3

  Sarvopakarini (Samkara Misra) - 1482.1

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.1

  Kroda (Pattabhirama) - 1501.2

  Commentary (Ramesvara) - 1521.3

  Muktimala (Golokanatha Nyayaratna) - 1526.1

  Khandanajhanjhamaruta (Kiriti Venkatacarya) - 1535.1

  Satakoti (Rama Sastrin) - 1543.1

  Nyayaratna (Raghunatha Parvate Sastrin) - 1552.1

  Krodapatra (Krsna Tatacarya) - 1592.8

  Commentary (Sokattur Vijayaraghavacarya) - 1626.2

  Commentary (Kasturi Rangacarya) - 1636.1

  Samanyaniruktitippani (Kurucci Rangacarya) - 1660.1

  Vivrti (Dharmadatta Jha) - 1697.1

  Pramanyavada-Commentary (Koti Lingapuragoda Varmaraja) - 1762.1

  Vivrti (Narayanacandra Gosvami Tarkatirtha) - 1791.1

  Samanyanirukti-Vimalaprabha (Rupanatha Jha) - 1884.1

  Vilasini (Jvala Prasada Gaur) - 1937.1

  Brhattippani (Gosvamin) - DU219.1

  Commentary (Jagannatha Sastrin) - DU277.1

  Nyayavivarana (Jatavedadhvarin) - DU282.1

  Commentary (Nrsimha Murti) - DU506.1

  Commentary (Purusottama Sastrin) - DU548.1

Gadyacintamani (Vadibha Simha) - 408.1

Gadyartha (Hariraja) - 1183.37

Gadyatraya (Ramanuja) - 637.1

  Saranagatigadya-Commentary (Sudarsana Suri) - 759.1

  (Rahasya)Raksa (Vedanta Desika) - 793.10

  Saranagatidipika (Vedanta Desika) - 793.33

  Commentary (Periya Vaccana Pillai) - 836A.1

  Commentary (Manavalamamuni) - 868.3A

  Commentary (Rangacarya) - DU604.1

Gadyatrayavyakhya (Madhusudana Sarasvati) - 1026.7

Gaganaganjasutra - 183.1

Gajapancanana (Varkhedi Timmanacarya) - 1377.1

Gamanikasutravrtti (Tilakacarya) - 723.4

Ganabhasyaratnamala (Gubhiija Mallanarya) - 964.2

Ganadharadudhasataka (Somacandra) - 858AA.1

Ganadharavada (Bhuvanabhusana Suri) - 1958C.1

Ganapatyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Gandavyuhasutra - 46.1

(Gandhahastimahabhasya)Aptamimamsa, see Aptamimamsa

Gangaramasudha (Gangarama Gaudapada) - DU196.1

Gangottarapariprcchasutra - 359.1

Gang-pien-hsin-lun, see Upayakausalya

Garbhasthitisutra - 82.1

Garbhavakrantinirdesasutra - 83.1

Garbhopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.13

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.17

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Garuda Mahapurana: yY262

Garudopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.24

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.3

*Gaudabrahmanandi (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.3

  Vitthalesopadhyayi (Vitthalesa Upadhyaya) - 1413.1

*Gaudapadiyabhasya (Samkara) - 379.23

  Tippana (Anubhuti Svarupacarya) - 749.3

  Vyakhya (Anandagiri) - 772.9

  Commentary (Suddhananda) - DU750.1

Gaudapadakarikas, see Mandukyakarikas (Gaudapada) - 317.1

Gaudapadiyabhasya (Samkara), see 379.22

Gautamaprccha (Jinaharsa) - 923A.3

  ?Vrtti (Sritilaka) - 787A.1

  Sugamavrtti (Mativardhana) - 1272A.1

  Vrtti (Ksamakalyana Gani) - 1477A.6

Gautamaprchacatuspadi (Lavanyasamaya) - 935A.1

Gayasirsasutra - 144.1

Ghanavyuhasutra - 340.1

Gherandasamhita (Gheranda) - 886.1

  Commentary (Bhisak Radhacandra) - DU100.1

Giranaragiridvatrimsika (Jayasekhara Suri) - 823.9

Gitabhavaprakasa (Krsna) - DU342.1

  Autocommentary - DU342.1

Gitamarmanusasana (Trivikramatirtha Svami) - DU786.1

Gitamrtabodhini (Vanapati Ramaprapannadasa) - DU826.1

Gitanididhyasani (T.G.Siddhapparadhya) - 1903.1

Gitanididhyasani (Sivananda Sarasvati) - 1259.1

Gitaratnamala (Sadasiva Brahmendra) - 1330.10

Gitarthadipika (Rama Jayarama), see DU583.1

Gitarthasamgraha (Gobhila) - DU202.1

Gitarthasarasamgrahadipikakhya (Rama Jayamisra) - DU583.1

Gitasaralattu (Sesadri Sivanar) - DU672.3

Gitasastraviveka (Saccidanandendra Sarasvati) - 1892.1

Gomatasara (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 557.1

  Vyakhya (Abhayacandra) - 760.1

  Jivatattvapradipika (Nemicandra) - 967.1

  Tika (Sumatikirti) - 1017.1

  Samyakjnanacandrika (Todaramala) - 1423A.1

Gopalatapaniyopanisad

  Commentary (Jiva Gosvamin) - 1011.4

  Krsnavallabhatika (Prabodhananda Sarasvati) - 1037.2

  Commentary (Appayya Diksita) - 1047.5

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.24A

  Commentary (Visvanatha Cakravartin) - 1329.9

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

  Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.7

  Vyakhya (Visvesvara Pandita) - 1512.6

  Brahmamrtabhasya (Aniruddhacarya) - 1801.1

  Vivrti (Prabodha Yati) - DU536.1

  Vyakhya (Ranchodadasa) - DU603.1

  Commentary (Sri Krsna Caitanya) - DU708.1

Gopicandanopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.25

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.4

Gopirasavivarana (Ghanasyama) - 1159.3

Goraksasamhita (Goraksanatha) - 666.5

Goraksasataka or -paddhati (Goraksanatha) - 666.6

  Commentary (Laksminarayana) - 1614.1

  Commentary (Mathuranatha Sukla) - DU428.2

Goraksasiddhantasamgraha - 781A.1

Gosrngavyakaranasutra - ADU26

*Govindabhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.2

  Commentary (Srirupa Siddhantin) - 1930.8

Govindajnanadipika (Laksmipati) - DU394.1

Govindastaka

  Commentary (Anandagiri) - 772.10

Grhasuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.76

*Gudharthadipika (Madhusudana Sarasvati) - 1026.4

  Tattvaloka (Dharmadatta Jha) - 1697.2

  Commentary (Yogindrananda Sarasvati) - 1895.1

Gunabharani (Ravisrijnana), see DU615.1

Gunakramarohaniprakarana, see Gunasthanaka

Gunamala(prakarana) (Ramavijaya Gani) - 1421.1

  Autocommentary - 1421.1

Gunasthanakramaroha (Jinabhadra Suri) - 680A.2

  Lokamala (Jinabhadra Suri) - 680A.2

Gunasthanaka (Ratnasekhara Suri) - 831.3

  Autocommentary - 831.3

Gunasthanaka (Dipacandra) - DU177.1

Gunasthanasataka (Devacandra) - DU149.1

Gunatrayanidhi (Raghuttama Yati) - 1061.2

Gunatrayaviveka (Svayamprakasa Muni) - 1177.9

Gurugunasaptati (Somacandra) - 858AA.1

Gurugunasattrimsika (Ratnasekhara Suri) - 831.4

  Kuladipika (Ratnasekhara Suri) - 831.4

Gurujnanavasistha - ADU27

Gurumatanuvada (Timmayajvan) - 1058.1

Gurumataparamarsa (Abhinavagupta) - 582.7

Gurumatasamksepa - ADU28

Guruparamarsavada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.37

Guruparipati (Dharmasagara Gani) - 1187B.1

Gururatnamalika (Sadasiva Brahmendra) - 1330.23E

Gurusammatapadartha - ADU29

Gurutattvapradipika (Dharmasagara), see 1033.3

Gurutattvavicara (Gangadhara Kavi) - 1558.1

Gurutattvaviniscaya (Yasovijaya) - 1263.14

  Autocommentary - 1263.14

Guruvandana (Somasundara Suri) - 834.4

Guruvandanabhasya (Devendra Suri) - 747.7

Gurvastaka (Samkara) - 379.24

Hamsopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.14

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.18

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Hanumaduktopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.19

Haridasancaya (Madhava Mukunda), see 907.1

Hariharadvaitabhusanam (Bodhendra Sarasvati) - 1412.6A

Harimidestotra (Samkara) - 379.25

Haristuti (Samkara) - 379.25

  Commentary (Anandagiri) - 772.11

  Tattvamuktavali (Svayamprakasa Muni) - 1177.11

Hastadandasastra - 351.1

Hastamalakastotra

  *Hastamalakiyabhasya (Samkara) - 379.26

  Commentary (Anandagiri) - 772.12

  Vyakhya (Svayamprakasa Muni) - 1177.10

  Tika (Ananda Prakasa Bhattaraka) - DU25.1

  Commentary (Gopinatha) - DU215.1

*Hastamalakiyabhasya (Samkara) - 379.26

  Subodhini (Nrsimhasrama) - 1005.15

Hastavala(prakarana) (Dignaga) - 268.3

Hastikaksayasutra - 84.1

Hatharatnavali (Srinivasa Bhatta) - 1216A.1

Hathasamketacandrika (Sundaradeva) - 1307.1

Hathatattvakaumudi (Sundaradeva) - 1307.2

Hathayoga (Adinatha Parvatiputra) - DU5.2

Hathayogapradipika (Svatmarama) - 840.1

  Jyotsna (Brahmananda) - 1604.1

  Tippani (Umapati) - DU797.1

Hayagrivopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

Hetubindu (Dharmakirti) - 344.1

  *Tika (Arcata) - 403.1

  Tika (Vinitadeva) - 415.2

*Hetubindutika (Arcata) - 403.1

  Aloka (Durveka Misra) - 585.1

Hetucakra(nirnaya) (Dignaga) - 268.4

Hetugarbhavidhi (Jayacandra Suri), see 876.1

Hetutattvopadesa (Jitari) - 564.6

Hetuvidambanavadasthala (Jinamandana) - 873.1

Hetvabhasasamanyaniruktirahasyapatrika (Damodara) - 1445.2

Hetvabhasodaharana (Godavarman) - 1533.1

Heyopadeya

  Vivarana (Siddharsi Gani) - 469.1

(Prajnaparamita)Hrdayasutra - 160.1

  Commentary (Vimalamitra) - 308.2

  Tika (Kamalasila) - 418.9

  Commentary - 426.1

  Commentary (Jnanamitra) - 588.18

  Commentary (Prasastrasena) - DU539.1

I-Ching: yH2927

Iksatyadhikaranavicara (Anantacarya) - 1568.10

Irupatinalagirappadai (Saksatsvamin) - 1397.3

Irupavirupahtu (Arunanti Sivacariyar) - 742.1

  Commentary (Namaccivaya Tambiran) - 1532.1

Iryapathikadandaka

  Curni (Yasodeva Suri) - 634.6

Iryapathika(vicara)sattrimsika and Vivarana thereon (Dharmasagara) - 1033.5

Iryapathikasattrimsika and Commentary thereon (Jayasoma Upadhyaya) - 1074A.3

Isadidasopanisadbhasya (Gopalananda Svamin) - 1550.1

Isatattva (Dharanidhara Panta) - DU166.1

Isa(vasya)upanisad. yH612, 3643

  *Bhasya (Samkara) - 379.27

  *Bhasya (Kuranarayana) - 603A.1

  Bhasya (Uvata) - 609A.1

  Commentary (Gaudesvara Jnanottama) - 684A.1

  *Bhasya (Madhva) - 751.9

  Dipika (Samkarananda) - 764.15

  Commentary (Padmanabha Tirtha) - 790.6

  *Bhasya (Vedanta Desika) - 793.12

  Vyakhya (Narayana Muni) - 903.3

  Vedadipa (Mahidhara) - 988.1

  Dipika (Saccidanandasramin) - 1038.1

  Bhasya (Ananta Bhatta) - 1139.1

  Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.7

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.11

  Satprasnavakyartha (Narasimha Yati) - 1231.2

  Rahasya (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.4

  Dipika (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.5

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.8

  Prakasika (Narayana Sarasvati) - 1318.20

  Rahasya (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6,13

  Anandalahari (Advaitananda Tirtha) - 1422.6

  *Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.3

  Commentary (Jnanamrta Yati) - 1470.3

  Vivrti (Ramacandra Pandita) - 1481.2

  Vrtti (Devendranatha Thakkura) - 1575.1

  Commentary (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.2

  Bhasya (Anandacandra Vedantavagisa) - 1594.1

  Commentary (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.4

  Vimala (Taracarana Tarkaratna) - 1629.1

  Bhasya (Bhimasena Sarman) - 1639A.1

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.3

  Balabhasya (Balabhadra Sarman) - 1773.1

  Bhavarthavivecana (Buddhisagara) - 1779.4

  Bhavarthabodhini (Mohana Lala Kasirama) - 1845.1

  Manasvinivyakhya (Balakrsna Sastri) - 1878.1

  Rahasyavivarana (Kasikananda Svamin) - 1914.1

  Tattvakama (Srirupa Siddhantin) - 1930.1

  Bhasya (Ananda Bhatta Upadhyaya) - DU22.1

  Prakasika (Balakrsnadasa) - DU75.1

  Tattvabodhini (Ramakrsna Sastri) - DU596.7

  Vivarana (Brahmagiri) - DU105.1

  Commentary (Damodara Sastrin) - DU144.2

  Bhasya (Gobhila) - DU202.2

  Candrika (Hrdaya Rama) - DU261.1

  Dipika (Parasurama) - DU528.1

  Cintamani (Sadananda) - DU624.1

  Viveka (Sridharananda) - DU706.1

  Commentary (Srinivasa) - DU716.1

*Isopanisadbhasya (Samkara) - 379.27

  Tippana (Anandagiri) - 772.13

  Commentary (Narendrapuri) - 778.2

  Bhasya (Anantadeva) - 1213.9

  Arthadipika (Vidyananda Giri) - 1810.2

*Isopanisadbhasya (Madhva) - 751.9

  *Tika (Jayatirtha) - 816.6

  Commentary (Vadiraja) - 1030.14

  Commentary (Srinivasa Tirtha) - 1171.5

  Commentary (Satyadhyana Tirtha) - 1844.2A

  Tippani (Dharmacarya) - DU167.1

*Isopanisadbhasya (Vedanta Desika) - 793.12

  Commentary (T.Viraraghavacarya) - 1842.6

*Isopanisadbhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.3

  Vedarkadidhiti (Kedaranatha Datta Bhaktivinoda Thakkura) -1766.3

  Tattvakana (Srirupa Siddhantin) - 1930.1

*Isopanisadbhasyatika (Jayatirtha) - 816.6

  Commentary (Chalari Nrsimhacarya) - 1248.1

  Pancika (Raghunatha Tirtha) - 1346.1

*Isopanisatprakasika (Kuranarayana) - DU384.1

  Balabodhini (S.T.Pathaka) - 1769.1

Istasiddhi (Vimuktatman) - 522.1

  Vivarana (Jnanottama Misra) - 558.1

  Vivarana (Anandanubhava) - 691A.1

  Vivarana (Anubhuti Svarupacarya) - 749.4

Istopadesa (Pujyapada) - 257.1

  Tika (Prabhacandra) - 599.13C

  Commentary (Asadhara) - 721.2

Isvarabhaga (Subhaguptra) - 399.4

Isvaradusana (Jnanasrimitra) - 588.7

Isvara(sadhana)dusana (Ratnakirti) - 611.7

Isvaragitabhasya (Vijnanabhiksu) - 1036.4

Isvarapakaranakarika (Samkaranandana) - 425.13

Isvarakartrtvanirakaranavisnnorekakartrtvanirakarana - 199.1

Isvarapratipattiprakasa (Madhusudana Sarasvati) - 1026.6

Isvarapratyabhijnakarikas (Utpala) - 472.1

  Vrtti (Utpala) - 472.1

  *(Laghu)Vimarsini (Abhinavagupta) - 582.8

  (Brhat)Vivrtivimarsini (Abhinavagupta) - 582.9

Isvarastutikavya (Samkara Bhatta) - 1074.5A

Isvaravada (Gangesa): a779.1.5

Isvaravada (Mahadeva Punatamkara) - 1288.2

Isvaravada (Citradhara), see Pramanapramoda

Isvaravada (Mukunda Bhatta) - 1509.1

Isvaravada (Sasidhara) - DU662.1

Isvaravadimatapariksa (Jitari) - 564.17

Jabalopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.16

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.9

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.21

  Moksalaksmivilasa (Vallabhendra Sarasvati) - 1343.1

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4,5

  Commentary (Jnanamrta Yati) - 1470.4

*Jagadisi (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.9

  Tika (Nilakantha Sastrin) - 1272.2

  Ganga (Sivadatta Misra) - 1801A.2

  Tika (Viresvara) - 1402.2

  Kroda (Candranarayana Bhatta) - 1456.2

  Commentary (Haranarayana) - 1459.2

  Manjusa (Krsna Bhatta Arde) - 1462.2

  Kroda (Samgamesvara) - 1478.1

  Tippani (Ramanatha Bhattacarya) - 1480.1

  Commentary (Samkara Misra) - 1482.2

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.2

  Pancalaksanasamkari (Umakantha Bhattacarya) - 1549.1

  Vadartha (Jivananda Vidyasagara) - 1597.2

  Vivrti (Dharmadatta Jha) - 1697.3

  Kroda (Vamacarana Bhattacarya) - 1861.5

  Narayani (Kesava Vadhavedin) - 1869.2

  Commentary (S.S.Jha) - 1887.1

  Commentary (Kasikananda Svamin) - 1914.2

Jagadutpattivicara (Surajabhanu) - DU759.1

Jagadvijaya (Acyuta Raya Modaka) - 1505.8

  Bhavaratnavilasini (Vadutha Narayana) - 1601.1

Jaganmithyatvadipika (Ramendra Yogin) - DU598.1

Jaganmithyatvakhandana (Venkatacarya) - 1356.4

Jagannathadiksitiya (Jagannatha Diksita) - 1591.1

Jagannathastaka (Krsna Caitanya Deva) - 933.2

Jagatkaranatvavilasa (Rama Subrahmanya) - 1804.9

Jagatkartrtvamimamsa (Srivala Candra) - DU738.1

Jagatsatyatvanumanaranjani (Venkata Ramanacarya) - 1781.2

Jagatsatyatvanumanakhandana (Rama Suri) - 1561.1

Jainamatakhandana - 1030.11

Jainamuktavali (Nandanavijaya Muni) - DU450.1

Jaina Nyayakhandanakhadya (Yasovijaya) - 1263.28

Jainarahasya (Tirthavijaya Muni) - DU774.1

Jainasaptapadarthi (Yasasvatsagara) - 1312A.3

Jainasastranamamala (Dulicandra Sravaka) - DU183.1

Jainasiddhantadipika (Acarya Tulsi) - 1949.1

Jaina Tarkabhasa (Yasovijaya) - 1263.10

  Tatparyasamgraha (Yasovijaya) - 1263.10

Jainatattvapradipa (Mangalavijaya) - 1937A.1

Jainatattvasara (Suracandra) - 1135.1

Jainavairagyasataka (Gulalacandra) - DU239.1

Jainavisesatarka (Yasasvatsagara) - 1312A.2

Jaivadharma (Kedaranatha Datta Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.7

Jalabheda (Vallabha) - 962.12

  Tika (Vitthala Diksita) - 1020.7

  Bhavapurna (Kalyanaraya) - 1121.3

  Vivrti (Purusottama Pitambara) - 1251.20

  Vivrti (Balakrsna Bhatta) - 1326.3

Jalasayasuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.71

Jambudvipasamasa (Umasvati Vacaka), see DU799.1

Janmadyadhikaranavada (Anantarya) - DU40.1

Janmamaranavicara (Vamadeva) - 606.1

Janmastaminirnaya (Vitthala Diksita) - 1020.28

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.70

Japasamaye svarupadhyana (Hariraja) - 1183.59

Jaradgava: yC46

Jatinirakrti (Jitari) - 564.7

Jatisaktivada (Ananta Bhatta) - 1025.1

(Mitabhasini) Jativivrti (Gunavijaya Upadhyaya) - 1076A.2

Jayantinirnaya (Gopala Desika) - 1376.2

Jayantinirnaya (Padukasevaka Ramanuja Yati) - 1481.4

Jayasrikrsnavicara (Purusottama Pitambara) - 1251.19

Jhanasaya (Jinabhadra Gani Ksamasramana) - 311.2

Jijnasadarpana (Srinivasacarya) - 1417.2

Jijnasadhikarana (Laksmi Nrsimha) - 1269.1

Jainasuryodaya (Vadicandra) - 1091A.2

Jijnasasutrabhasya

  Bhavaprakasika (Narayana Muni) - 903.5

Jinacandracatussaptatika (Jinakusala Suri) - 789A.2

Jinamatanirupana

  Tika (Harsakirti Suri) - 695.1

Jinamatavarnana (Somaprabhacarya) - DU700.1

Jinapravacanarahasyakosa (Amrtacandra Suri), see 473.4

Jinaputrarthasiddhasutra - 59.1

Jinasamhita (Jinasena) - 770.1

Jinasatalamkara (Samantabhadra) - 213A.1

Jinavijnapti (Jinavallabha Suri) - 624.4

Jinayajnaphalodaya (Kalyanakirti) - 860B.2

Jivabhakti (Jinacandra) - DU295.1

Jivabhedasamgrahadipika (Kali Mohan Sarman) - DU312.1

Jivabhedavakyarthanirnaya (Nrsimhadeva) - 1353.2

Jiva(ajiva)abhigamasutra, see Jivajivabhigamasutra

Jivacintamani (Appayya Diksita) - 1632.12

Jivagunatvasamarthana (Campakesa) - 931.1

Jivajivabhigamasutra

  Laghuvrtti (Haribhadra Suri) - 410.9

  Tika (Abhayadeva Suri) - 610.14.1

  Vrtti (Vadideva) - 658.2

  Vrtti (Malayagiri) - 681A.2

  Tika (Padmasagara) - 1060.6

Jivanmuktanandalahari (Samkara) - 379.28

Jivanmuktivicara (Appaya Diksita) - 1632.13

Jivanmuktiviveka (Vidyaranya) - 809.8

  Artharatnadipika (Purnanandasvamin) - 1138.1

  Vivarana (Upanisadbrahmayogin) - 1350.14

  Purnanandendukaumudi (Acyuta Raya Modaka) - 1505.9

  Sara (Visnu Vamana Bapat) - 1770.1

  Dipika (Narayana) - DU474.1

Jivanusasana (Vadideva Suri) - 658.3

  Vrtti (Vadideva Suri) - 658.3

Jivanusastikulaka - ADU30

Jivanusastisamdhi (Jinaprabha Suri) - 782.4

Jivapratibimbatvakhandanavada (Purusottama Pitambara) - 1251.21

Jivarajavijaya (Amaresvara Sastrin) - 1529.7

Jivasamasa

  Prakarana (Hemacandra) - 687.3A

  Vivarana (Maladhari Hemacandra) - 637A.5

Jivasamasaprakarana

  Commentary (Silacarya) - DU676.1

Jivasataka (Mayideva) - 863.5

Jivasiddhi (Samantabhadra) - 213A.2

Jivasiddhinibandha (Anantakirti) - 493.1

Jivatattvanirupana (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.11

Jivavicaraprakarana (Santisuri) - 614A.2

  Avacuri (Santisuri) - 614A.2

  Tika (Sadhuratna) - 1002B.1

  Vrtti (Meghanandana) - 1007.1

  Aksararthadipika (Isvaracarya) - 1104A.2

  Subodhini (Ksamakalyanagani) - 1477A.1

  Vrtti (Ratnakara Pathaka) - 1742.1

  Commentary (Bhavasundara) - DU94.1

  Vrtti (Isvara Suri) - DU268.1

Jivavicarasara (Ugrasena Suri) - DU794.1

Jivavyapakatvakhandana (Purusottama Pitambara) - 1251.22

Jivopadesapancasikha (Jinacandra) - DU295.2

Jnanabindu (Yasovijaya) - 1263.12

Jnanabodha (Suka) - DU753.1

Jnanacandrodayanataka (Padmasundara) - 999.1

Jnanacaturvimsatika (Naracandra Upadhyaya) - 685.1

Jnanadipika (Jnanavijaya) - DU307.1

Jnanadityaprakarana (Haribhadra) - 646.2

Jnanadvayarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.9

Jnanajnanaprakarana (Adivisesa Sastrin) - DU6.2

Jnanakadharanisutra - 345.1

Jnanakaranatvavada (Narayana Sarvabhauma Bhattacarya) - 1373.1

Jnanakriya(sam)vada (Mayacandra) - 1410.1

Jnanankusa - ADU31

Jnanalaksanavicara (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.3

Jnanalaksanavicararahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.10

  Vimarsini (Ananta Kumara Bhattacarya) - 1888.1

Jnanalokalamkarasutra - 227C.1

Jnanamimamsa (Virendrakumara) - 1996.5

Jnanamrta (Goraksanatha) - 666.7

  Commentary (Sadananda) - DU625.1

Jnanamrta (Balakrsnananda Tirtha) - DU77.1

Jnanamrta (Vagisa Munivar) - DU805.1

Jnanamrtakattalai - ADU32

Jnananandatarangini (Hemakara Maithila) - DU260.1

Jnananauka (Laksmana Bhatta) - DU388.1

Jnananivartyatvavicara (Tryambaka Sastrin) - 1504.7

Jnanapatha (Anubhuti Svarupacarya) - 749.5

Jnanapradipa (Krsnacandra) - 1595.1

Jnanaprakasakulaka (Jinaprabha Suri) - 782.5

Jnanaprasthana (Katyayaniputra) - 19.1

  (Maha)Vibhasa (Parsva and Vasumitra) - 39.1

Jnanaprasunambikanavaratnamalika (Narasimha Kavi) - DU470.1

Jnanaratnaprakasika (Srinivasacarya) - 1417.3

Jnanarnava (Subhacandra) - 627.3

  Commentary (Vidyanandin) - 903A.1

  Tattvatrayaprakasini (Srutasagara Suri) - 935.2

  Commentary (Nayavilasa) - 1217A.2

  Commentary (Simhanandin) - DU677.1

Jnanarnava (Rangaraja Yajvan) - 979.1

Jnanarnava (Yasovijaya) - 1263.13

Jnanasadhana (Goraksanatha) - 666.8

(Tiru)Jnanasambandhar - ADU33

Jnanasamgraha (Krsnanatha) - DU356.1

Jnanasamnyasa (Parabrahma Yogindra) - DU522.1

Jnanasamkalini - ADU34

Jnanasara (Padmasimha) - 594.1

Jnanasara (Kavindracarya) - 1215.3

Jnanasara (Yasovijaya) - 1263.11

  Jnanamanjaritika (Devacandra Yatipati) - 1341.1

  Vivarana (Gambhiravijaya Gani) - 1648A.4

Jnanasarasamuccaya (Aryadevapada) - 414.2

Jnanasarasamuccayanibandhana (Bodhibhadra) - 568.2

Jnanasamgraha (Krsnanatha) - DU338.1

Jnanasaratarangini (Bhavanicarana Tarkabhusana) - 1508.1

Jnanasarvasvasamgraha (Nrsimha) - DU503.1

Jnanasattvamanjusryadibuddhanamasadhana - ADU34A

Jnanasiddhi (Gaudesvara Jnanottama) - 684A.2

Jnanasuryodaya (Vadicandra) - 1091A.1

(Tattva)Jnanatarangini (Jnanabhusana) - 945.2

  Pancika (Jnanabhusana) - 945.2

Jnanataravali (Cidrupanandanatha) - DU136.1

Jnanatilaka (Goraksanatha) - 666.9

Jnanavilasakirtana (Ajaya) - 718.1

Jnanayajnasagara (Goraksanatha) - 666.10

Jnanayatharthyavada (Anantacarya) - 1568.11

Jnanopadesasara (Mahesvarananda Sarasvati) - 1146.2

(Upayakausalya)Jnanottarabodhisattva-pariprcchasutra - 85.1

Jnatadharmakathasutra

  *Pradesavyakhya (Abhayadeva Suri) - 610.22

  Muktavabodha (Laksmikallola Gani)- 963A.3

Jusadhvankarani - 807.1

Jyotiskasutra - 204.1

Kaivalyadipika (Bodhanidhi) - 665.1

  Sudha (Durgaprasada Yati) - 766.2

Kaivalyadipika (Sankukavi) - 1321.1

  Prabha (Sankukavi) - 1321.1

Kaivalyadipika (Appayya Diksita) - 1632.14

Kaivalyagatha (Krsnananda Sarasvati) - 1240.4

Kaivalyanavanita (Vidyananda Natha) - DU862.1

Kaivalyanirupana (Kumar Vedanta Desika) - 809A.6

Kaivalyapaddhati (Nijaguna Sivayogin) - 930.1

Kaivalyasadhana (Appayya Diksita) - 1632.15

Kaivalyasara (Maritomdarya) - 1409.1

Kaivalyasatadusani (Srisaila Laksmana Muni) - DU735.1

Kaivalyopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.17

  Dipika (Vidyaranya) - 809.9

  Aloka (Vijnanabhiksu) - 1036.5

  Arthasamgraha (Purusottama Pitambara) - 1251.23

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.22

  Dipika (Sadasiva Brahmendra) - 1330.11

  Commentary (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.3

Kalagnirudropanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.23

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.5

Kalakaramasutra: yGB961

Kalakhandanavicara (Candranarayana Bhatta) - 1456.7

Kalasaptatika (Dharmaghosa) - 1538A.1

Kalasataka (Municandra Suri) - 623.7

Kalasvarupakulaka (Jinavallabha Suri) - 624.5

  Vrtti (Jinapala) - 722.3

  Vivarana (Suraprabha) - DU760.1

Kalasvarupakulaka (Jinadatta Suri) - 658A.9

Kalatattvakasa - yH3634.1

Kalikasamgraha (Ramananda Tirtha) - 1202.13

Kalikopanisad

  Dipika (Krsnanatha) - DU358.1

Kalisantaranopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

Kalpadrumavadanamalasutra - 427.1

(Haribhakti)Kalpalata (Vadiraja) - 1030.2

Kalpanamanditika Drstantapankti (Kumaralata) - 70.1

Kalyanakandaprakarana (Ratnakirti) - 611.8

Kalyanamala (Asadhara) - 721.3

Kamadosavivarana (Hariraja) - 1183.6

Kamakalavilasa (Punyananda)

  Commentary (Mukunda Rama) - 1811.1

Kamakhyadosavivaranam (Hariraja) - 1183.63

Kamavaranavisuddhisutra - 194.1

Kamikagama: ySS102

Kanadanayabhusana (Ranganatha Svamin) - 1726.1

Kanadasamgraha

  Vivarana (Nanjaraja) - 1372.1

  Nyayaratnakara (Tallayarya) - 1374.1

Kanakavarnapurvayogasutra - 254A.1

Kantakoddharasamgraha (Krsna Tatacarya) - 1592.9

Kanthasrutyupanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.26

Kantimatyekasloki (Appayya Diksita) - 1632.16

  Autocommentary - 1632.16

Karakacakra (Bhavananda Sigghantavagisa) - 1082.8

  Commentary (Bhavadeva) - 1467.2

  Raudri (Ramarudra Tarkavagisa Bhattacarya) - 1244.1

  Commentary (Madhava Tarkalamkara) - DU402A

  Commentary (Taranatha Govindacandra) - DU764A

Karakacakra (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.7

(Sat)Karakakhandanamandana (Manikantha Bhattacarya), see 426.2

Karakavada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.33

Karanaprabodha (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.2

Karanatvavada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.34

Karanavada (Anantacarya) - DU32.1

Karandavyuhasutra - 255.1

Karatalaratna (Bhavaviveka) - 294.1

Karikapancaka (Haridasa) - 1183.7

  Autocommentary - 1183.7

  Commentary (Gokula Bhatta) - 1556.2

Karikavivarana (Gopesvara) - 1515.6

Karmagrantha (Jinavallabha Suri) - 624.6

Karmagrantha (Devendra Suri) - 747.2

  Autocommentary (Devendra Suri) - 747.2

  Tika (Caturvijaya Muni) - 1842A.1

Karmagrantha (Jayatilaka Suri) - DU292A.1

Karmagrantha or Karmapradipa or Karmavipaka (Gargarsi)

  Tika (Malayagiri) - 681A.

  Tippana (Udayaprabha) - 728.6

  Avacuri (Gunaratna Suri) - 853.9

  Balavabodha (Jayasoma Upadhyaya) - 1074A.1

  Stabaka (Jivavijaya) - 1333A.2

Karmakarmaviveka (Upanisadbrahmayogin) - 1350.15

Karmanirnaya (Padmapada) - 402.3

Karmanirnaya (Madhva) - 751.10

  *Tika (Jayatirtha) - 816.7

  Tika (Chalari Nrsimhacarya) - 1248.3

  Commentary (Raghunatha Tirtha) - 1346.2

*Karmanirnayatika (Jayatirtha) - 816.7

  Commentary (Vedesa Bhiksu) - 1115.2

  Khandartha (Srinivasa Tirtha) - 1171.6

  Bhavadipika (Raghavendra Tirtha) - 1176.12

  Prakasika (Satyanatha Yati) - 1246.3

  Tatparyadipika (Ananta) - 1310.3

  Commentary (Venkatadri Suri) - DU849.1

Karmapaddhati (Cidghanananda) - DU134.1

Karmapradipa - ADU34AA

  Prabha (Candrakanta Tarkalamkara) - 1545.6

  Prakasa (Narayanopadhyaya) - DU481A.1

Karmaprakrti (Kanakanandin) - 552.1

  Tippanaka (Jinavallabha Suri) - 624.14.1

Karmaprakrti (Nemicandra) - 555.2

Karmaprakrti (Abhayacandra Cakravartin) - 760.1

Karmaprakrti (Sivasarman) - 577.1

  Tippanaka or Curni Visesavrtti (Municandra Suri) - 623.5

  Tika (Malayagiri) - 681A.3

  Commentary (Udayaprabha) - 728.1

  Vrtti (Yasovijaya) - 1263.15

Karmaprakrti (Rsabhyanandyacarya) - DU617.1

Karmaprakrti (Sumatikirti) - 1017.5

Karmasiddhanta (Purusottama) - 1219.1

Karmasiddhiprakarana (Vasubandhu) - 175.7

  Tika (Sumatisila) - 444A.1

Karmastava (Kamalasamyama) - 923.2

Karmatattvapradipika (Krsna Datta) - 889.1

Karmavacana - ADU35

Karmavaranapratiprasrabdhisutra - 289.1

Karmavaranavisuddhisastra - 185

Karmavibhangopadesa - ADU36

Karmavaranavisuddhisastra - 185.1

Kartrvada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.32

Karunapundarikasutra - 177B.1

Karunikarajasutra - 86.1

Karunyakalika (Dharmabhusana Yati) - 827A.2

Karyadhikaranatattva (Kasturi Rangacarya) - 1070.1

Karyadhikaranavada (Srirangacarya) - 1542.1

Karyakaranabhavamimamsa (Srinivasacarya Laksmipuram) - 1677.1

Karyakaranabhavasiddhi (Jnanasrimitra) - 588.8

Kasayapahuda, see Kasayaprabhrta

Kasayaprabhrta (Gunadhara or Gunabhadra) - DU239A.1

  Jayadhavala (Virasena/Jinasena) - 443.1

*Kasika on Tantravarttika (Sucarita Misra) - 639.1

  Jaiminiyasutrarthasamgraha (Paramesvara) - 985.1

  Tantrakaumudi (Gaga Bhatta) - 1255.3

Kasika on Slokavarttika (Sucarita Misra) - 639.2

Kasimoksanirnaya (Suresvara) - 417.3

Kasyapaparivartasutra - 33.1

  Tika (Sthiramati) - 304.8

Kathalaksana (Madhva) - 751.12

  Commentary (Padmanabha Tirtha) - 790.7

  *Vivarana (Jayatirtha) - 816.8

  Pancika (Vedesa Bhiksu) - 1115.3

  Commentary (Kesavacarya) - 1216.1

*Kathalaksanavivarana (Jayatirtha) - 816.8

  Bhavadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.13

  Kusumamala (Ananta) - 1310.2

Katharudropanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Kathasravanabadhakanirnaya (Hariraja) - 1183.67

Kathavatthu (Maudgalyayana) - 8.1

  Atthakatha (Buddhaghosa) - 210.3

  Mulatika (Ananda) - 307.4

  Anutika (Dhammapala) - 550.3

Kathinapadadipika (Tiruvariyannan) - DU779.1

Kathopanisad. y637.7.156.5; S145,167; SUD12; H396, 2909

  *Bhasya (Samkara) - 379.29

  *Bhasya (Madhva) - 751.11

  Dipika (Samkarananda) - 764.19

  *Prakasika (Rangaramanuja) - 1148.8

  *Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.14

  Vivarana (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.5

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.10

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  *Vyakhya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.18

  Bhasya (Anandacandra Vedantavagisa) - 1594.2

  Bhasya (Gattulala) - 1630.2

  Maniprabha (Amaradeva) - 1655.3

  Nigudharthaprakasa (Damodara Sastrin) - DU144.3

  Prakasika (Kuranarayana) - 603A.2

  Prakasika (Manadasa) - DU424.1

  Commentary (Varada Tirtha) - DU830.2

*Kathopanisadbhasya (Samkara) - 379.29

  Tika (Anandagiri) - 772.14

  Vivarana (Balagopala) - 1271.2

  Tika (Narayana Sarasvati) - 1318.27

  Mitaksara (Vidyananda Giri) - 1810.3

  Govindaprasadini (Visnudevanandagiri) - DU888A.2

*Kathopanisadbhasya (Madhva) - 751.11

  Vyakhya (Vyasatirtha) - 830.3

  Padarthakaumudi (Vedesa Bhiksu) - 1115.4

*Kathopanisadkhandartha (Rangaramanuja) - 1148.8

  Tattvakana (Srirupa Siddhantin) - 1930.2

  Srutyarthabodhini (Nrtyagopala) - DU512.1

*Kathopanisadkhandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.14

  Dvimataprakasika (Narayana Gajapatiraja) - DU476.1

  Aloka (Vijnanabhiksu) - DU873.1

Katipayavedantavakyarthavicara (Narayana Aiyangar) - 1756.1

Katyanavadanasutra - 23C.1

Kauljnananirnaya (Matsyendranatha) - 648.3

Kaulopanisad

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.11

Kaumarilayuktimala (Payyur Vasudeva) - 883.1

Kaumudisudhakara (Candrakanta Tarkalamkara) - 1545.3

Kaupinapancaka (Samkara) - 379.30

Kausikasutra - 463.1

Kausitakibrahmanopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Kausitakyupanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.18

  Prakasika (Rangaramanuja) - 1148.9

  Vyakhya (Vasudevendra Yogin) - 1317.5

  Anvayamukhavyakhyana (Syamalala Gosvamin) - 1686.2

  Samkarakrpa (Sitanath Tattvabhusana) - 1708.2

  Jnanamala (Nagara Narayana) - DU446.1

(Sabda)Kaustubhabhusana (Bhaskara Diksita) - 1051.2

Kavyalamkara (Bhamaha) - yBL9

Kayasodha (Bala Brahmananda) - DU68.2

Kenopanisad

  *Bhasya (Samkara) - 379.31

  *Bhasya (Madhva) - 751.13

  Vyakhya (Krsnalilasukha) - 756.1

  Dipika (Samkarananda) - 764.20

  Commentary (Kesava Kasmiri) - 951.2

  *Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.10

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.15

  Vyakhya (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.6

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.14

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Anandalahari (Advaitananda Tirtha) - 1422.7

  Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.18A

  Bhasya (Anandacandra Vedantavagisa) - 1594.3

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.3

  Anvayamukhavyakhya (Syamalala Gosvamin) - 1686.1

  Balabodhini (Sridhara Sastri Pathaka) - 1757.2

  Manasvinivyakhya (Balakrsna Sastri) - 1878.2

  Bhasya (Bhimasena Sarma) - 1639A.2

  Commentary (Damodara Sastrin) - DU144.4

  Prakasika (Mukunda Dasa) - DU437.1

  Arthaprakasika - ADU37

*Kenopanisadbhasya (Samkara) - 379.31

  Tippana (Anandagiri) - 772.15

  Commentary (Nrsimha Sarasvati) - 998.1

  Commentary (Svayamprakasananda Sarasvati) - 1112.2

  Tika (Krsnananda Sarasvati) - 1253.3

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.28

  Commentary (Sitanatha Tattvabhusana) - 1708.3

  Mitaksara (Vidyananda Giri) - 1810.4

  Commentary (Saccidanandendra Sarasvati) - 1892.3

  Bhasya (Bhimasena Sarman) - DU95.2

  Govindapradadini (Visnudevanandagiri) - DU888A.3

*Kenopanisadbhasya (Madhva) - 751.13

  Commentary (Traivikramaryadasa) - 803.2

  Vyakhya (Vyasatirtha) - 830.4

  Commentary (Vadiraja) - 1030.3

  Commentary (Vedesabhiksu) - 1115.5

  Prakasika (Narasimha Yati) - 1231.5

  Tippani (Narayanacarya) - 1233.4

  Commentary (Satyapriya Tirtha) - 1347.2

*Kenopanisadbhasya (Rangaramanuja) - 1148.10

  Tattvakana (Srirupasiddhantin) - 1930.3

  Srutyarthabodhini (Nrtyagopala) - DU512.2

Kevalacandayanoddyotana (Devendrakirti) - 1364.2

Kevaladvaitavadakulisa (Krpapatra) - DU339.1

Kevalanvayirahasyapatrika (Golokanatha Nyayaratna) - 1526.3

Kevalanvayivada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.11

Kevalavyatirekivada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.35

Khandana (Bhisma Misra) - 1438.1

Khandanakhandakhadya (Sriharsa) - 655.1

  Commentary (Gundayya Bhatta) - 713.1

  Sisyahitaisini (Anubhuti Svarupacarya) - 749.6

  Bhavadipika (Citsukha) - 715A.5

  Khandanaprakasa (Vardhamana) - 802.1

  Khandanaphakkikavibhangajnana (Anandapurna Vidyasagara) - 805.3

  Khandanamandana (Paramananda Tirtha) - 806.2

  Anandavardhana (Samkara Misra) - 867.3

  (Sri)Darpana (Pragalbha) - 901.1

  Bhusamani (Raghunatha Siromani) - 948.3

  Commentary (Padmanabha Misra) - 1012.1

  Kuthara (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.3

  Bhusamani (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.13

  Bhusamani (Raghunatha Sarvabhauma Bhattacarya) - 1238.2

  Ratnamalika (Suryanarayana Sukla) - 1850.2

  Sarada (Sankara Caitanya Bharati) - 1852.1

  Khandanamandana ( Varada Pandita) - DU829.1

  Vidyabharani (Vidyabharana) - DU858.1

Khandanaparisista (Krsna Tatacarya) - 1593.1

Khandanavyakhyanamala (Narayana) - DU473.1

Khandanoddhara (Vacaspati Misra) - 870.2

  Dipika (Ramananda Pithadhisa) - 1932.1

  Dipika (Ramaprapannacarya) - 1934.1

Khelalapanavidhvamsavada (Purusottama Pitambara) - 1251.24

Khemappakarana

  Tika (Vacissara) - 699.3

Khyatitatvasamiksa (V.Subrahmanya Sastri) - 1868.5

Khyativada (Purusottama Pitambara) - 1251.25

Khyativada (Samkara Caitanya Bharati) - 1852.2

Khyativiveka (Balakrsna Bhatta) - 1326.4

*Kiranavali (Udayana) - 560.7

  Commentary (Varadaraja) - 673.1

  Commentary (Vadindra) - 719.1

  *Prakasa (Vardhamana) - 802.2

  Bhaskara (Padmanabha Misra) - 1012.3

  *Rahasya (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.2

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.6

  Dravyasarasamgraha (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) -1228.4

  Commentary (Krsna Bhatta Arde) - 1462.4

  Sabdavivecana (Candrasekhara Bharati) - DU121.1

Kiranavali (Tippa Bhatta Vipascit) - 1312.1

*Kiranavaliprakasa (Vardhamana) - 802.2

  Commentary (Sesa Sarngadhara) - 857.2

  Viveka (Paksadhara) - 891.1

  Vivrti (Rucidatta) - 942.1

  *Didhiti (Raghunatha Siromani) - 948.4

  Yuktikalpadruma (Balabhadra Misra) - 966.2

  Bhavaprakasika (Bhagiratha Thakkura) - 971.2

  Vardhamanendu (Padmanabha Misra) - 1012.4

  Tatparyasandarbha (Gunananda Vidyavagisa Bhattacarya) - 1029.2

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.5

*Kiranavaliprakasadidhiti (Raghunatha Siromani) - 948.4

  Prakasa (Ramakrsna Bhattacarya Cakravartin) - 1024.2

  Tatparyasandarbha (Gunananda Vidyavagisa Bhattacarya) - 1029.2

  Vivrti (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.3

  Pariksa (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.2

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.4

*Kiranavalirahasya (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.2

  Saramanjari (Madhava Bhatta) - 1281.2

Kotikavi (Umapati Sivacariyar) - 783.1

Kramadipika

  Commentary (Sadasiva Brahmendra) - 1330.12

Kramasasadhara - 491.1

Kramastotra - 474.1

Kramastotra (Abhinavagupta) - 582.10

Kriyakondaculaka (Padmanandin) - 685A.10

Kriyaratnasamuccaya (Gunaratna Suri) - 853.3

Kriyasara (Srikantha) - 841.2

  Sarvasvabhusana (Nirvana Mantrin) - 1381.1

Kriyayoga (Venkata Yogin) - 1433.2

Kriyayoga (Vitthalacarya) - DU903.1

Krodapatra (Dinakara) - 1161.1

Krodapatra (Candranarayana Bhatta) - 1456.9

Krodapatrani (Anantarya) - DU41.1

Krsnabhaktirahasya (Radhamohana Vidyavacaspati Gosvamin) - 1624.6

Krsnabhaktiratnaprakasa (Raghava Pandita) - 1039.1

Krsnasamhita - y1766.8.1

Krsnasandarbha (Jiva Gosvamin) - 1011.6

  Commentary (Savai Jayasimha) - 1460.1

Krsnasraya (Vallabha) - 962.13

  Prakasa (Kalyanaraya) - 1121.4

  Commentary (Vrajaraja) - 1331.4

Krsnastavaraja (Nimbarka) - 729.5

  Srutyantakalpavalli (Purusottama Prasada) - 1274.1

  Vedantatattvasudha - 1701.1

  Srutisiddhantamanjari - ADU74

Krsnatattvamrta (Radhamohana Vidyavacaspati Gosvamin) - 1624.5

Krsnopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.29

  Commentary (Upanisadbrahmayogin - 1350.3

Ksanabhanga (Jitari) - 564.12

Ksanabhangadhyaya (Jnanasrimitra) - 588.9

Ksanabhangasiddhi (Dharmottara) - 419.2

  Vivarana (Muktakalasa) - 573.1

Ksanabhangasiddhi (Ratnakirti) - 611.9

Ksapanasara (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 557.3

  Arthasamdrsti (Todaramala) - 1423A.2

Ksemamkarariprcchasutra - 60.1

Ksemavativyakaranasutra - 229.1

(Brhat)Ksetrasamasa (Jinabhadra)

  Commentary (Anandasuri) - 612.1

  Vrtti (Vijayasimha) - 644B.3

  Vrtti (Haribhadra) - 646.2

  Vrtti (Siddhasuri) - 651.1

  Commentary (Malayagiri) - 681A.7K

  Vrtti (Devabhadra) - 757A.1

  Avacurni (Jnanasagara) - 829.2

Ksetrasamasa (Candrasuri) - 685B.2

  Commentary (Devabhadra) - 694A.1

(Nava)Ksetrasamasa (Somatilaka Suri) - 798.1

  Avacuri (Gunaratna Suri) - 853.4

Ksetrasamasa (Ratnasekhara Suri) - 831.5

  Vrtti (Ratnasekhara Suri) - 831.5

Ksetrasamasa (Devananda Acarya) - 835.1

  Autocommentary - 835.1

Ksetrasamasa (Padmadeva) - DU514.1

Ksetrasamasa (Sahajaratna) - DU633.1

Ksetrasamasa (Umasvati Vacaka) - DU799.1

Ksudrakasutra - 176.1

Ksurikopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.21

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.30

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

  Vyakhya (Narendra Natha Siddhanta Sastrin) - 1771.1

Ktvapratyayarthavicara (Harirama Tarkavagisa) - 1168.36

Kudrstibhanga (Appagondacarya) - 1466.1

Kumatakhandana (Timmana) - 1520.4

Kumatisikhamatrasvadhyaya (Manavijaya Gani) - 1274A.3

Kunatahivisayangulimantra - DU608A.1

Kundikopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Kupaksakausikaditya (Dharmasagara) - 1033.4

Kusalamulasamparigrahasutra - 145.1

Kusisavijaya (Kuresa) - DU385.1

Kusumasamcaya - 209A.1

Kutsagarasutra - 504.1

Labdhisara (Nemicandra) - 557.2

  Samyakjnanacandrika (Todaramala) - 1293A.2

  Annonymous commentary - ADU37A.1

Laghavagauravarahasya (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.4

Laghiyastraya (Akalanka) - 417A.2

  Tatparyavrtti (Anantakirti) - 493.2

  Nyayakumudacandra (Prabhacandra) - 599.3

  Tatparyavrtti-Syadvadabhusana (Abhayacandra) - 760.4

  Commentary (Mahendra Kumara) - 1874.1

Laghubhagatamrta

  *Sarangarangada (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.13

  Commentary (Savai Jayasimha) - 1460.2

*(Bhagavadgita)Laghucandrikatatparyanirnaya (Nagalingasiva) - DU445.1

  Commentary (Nilakantha) - DU496.1

Laghunyayasudha (Krsnamitra Acarya) - 1473.4

Laghupaddhatii (Krsna Datta), see 889.1

Laghuprakriya (Vinayavijaya Gani) - 1218.5

Laghupramanyapariksa (Dharmottara) - 419.5

Laghupratibandhasiddhi (Samkaranandana) - 425.6

Laghupravacanasaroddhara ((Sri)Candrasuri) - 685B.13

Laghusamgrahaniprakarana (Santisuri) - 614A.3

Laghusamgrahani (Candrasuri) - 685B.6

  Vrtti (Devabhadra) - 727.3

Laghusantivrtti (Gunavinaya Upadhyaya) - 1059.3

Laghutarkasudha (Krsnamitra Acarya) - 1473.5

Laghutattvasphota (Amrtacandra Suri) - 473.1

Laghuvakyavrtti (Samkara) - 379.32

Laghuvasudevamanana (Vasudevananda Yati) - 1505A.1

  Mananagrantha (Raghunathendra) - DU562.1

Laghuvibhaktyarthanirnaya (Krsna Bhatta) - 1408.2

Laghuyogavasistha (Abhinanda) - 752.1

  Paddhati (Advayaranya) - 781.1

  Vasisthacandrika (Atmasukha) - DU60.1

  Sarasamuccaya (Krsnayya) - DU372.1

  Samsarata (Mummidi Devaraya) - DU439.1

Lakararthanirnaya (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.2

  Dipani (Viresvara Tarkatirtha) - 1760.1

  Commentary (Sarojabandhu) - 1860A.1

Laksanamala (Udayana) - 560.2

  Commentary (Sasinath Jha) - 1860.1

  Tika (V.Subrahmanya Sastri) - 1868.3

Laksanamala (Jinabhadra Suri) - 849.2

Laksanaratnavali (Appayya Diksita) - 1047.6

Laksanavali (Udayana) - 560.3

  Nyayamuktavali (Sesa Sarngadhara) - 857.3

  Prakasa (Kesava Bhatta) - 1084.1

  Prakasa (Visvanath Jha) - 1635.1

  Commentary (Mahadeva Somayajin) - DU413.1

Laksanusarinitika (Gunamati) - 278C.1

Laksminrsimhakaravalambhastotra (Samkara?) - 379.32B.1

Laksminrsimhapancaratna (Samkara) - 379.32A

Laksmyupayatattvasamartha (Raghunathacarya) -1557.1

Lalitavistara: a174.3.23; ySV5

Lallesvari: yKS53

Lankavatarasutra - 137.1

  Vrtti (Jnanasribhadra) - 616.1

Laukikanyayasamgraha (Raghunatha Varman) - 1540.1

Laukikapramanapariksa (Dharmakirti) - 344.2

Life of Vasubandhu - 270F

Linathapadavannana: y1.1.10.4

Lingabhangamuktisataka (Upanisadbrahmayogin) - 1350.16

Lingadharanacandrika (Nandikesvara) - 1217.1

  Commentary (Sivakumara Misra) - 1676.1

Linganusasana (Buddhisagarasuri) - 586.2

  Autocommentary - 586.2

Lingatattvadarpana (Lingananda Svami) - 1862.1

Lokanalika (Jinadatta Suri) - 658A.11

Lokanalikasutra or -dvatrimsika (Dharmaghosa) - 782A.3

  Bhasavrtti (Dhanavijaya Gani) - 809AA.1

  Avacuri (Dhamanandana Gani) - 859A.2

  Avacuri (Harsakula) -963B.6

  Balabodha (Yasovijaya) - 1263.31J

  Stabaka (Jayav ijaya Muni) - 1289A.2

Lokanathavyakaranasutra - 87.1

Lokanuvartanasutra - 36.1

Lokaprajnapti - 697.1

Lokaprajnaptyabhidharmasutra - 262C

Lokaprakasa (Vinayavijaya) - 1218.3

Lokatattvanirnaya (Haribhadra Suri) - 410.10

Lokavicara

  Balavabodha (Nayavilasa) - 1217A.1

Lokavinisika (Haribhadra Suri) - 410.11

  Commentary (Anandasagara Suri) - 1822.1

Lou fenbu jing - 29E

Machideva Manovilasa (Ananda Basavalinga) - 937.1

Madhurastaka (Vallabha) - 962.14

  Vivarana (Vitthala Diksita) - 1020.8

  Commentary (Vallabha) - 1066.3

  Commentary (Raghunatha) - 1120.5

  Commentary (Ghanasyama) - 1159.2

  Commentary (Hariraja) - 1183.9

  Commentary (Balakrsna Bhatta) - 1326.5

Madhurastakatatparyam (Hariraja) - 1183.42

Madhuryakadambini (Visvanatha Cakravartin) - 1329.10

Madhuvahini (Kallata)

  Vrtti (Ksemaraja) - 597.9

Madhvabhrantinirasa (Suryanarayana Sarma) - 1797.2

Madhvadhvakantakoddhara (Vijayindra Bhiksu) - 1013.6

Madhvamantrarthamanjari (Narayanacarya) - 1233.3

Madhvamatadhvamsana (Bhattoji Diksita) - 1069.2

Madhvamatakhandana (Anandasrama) - 1048.1

Madhvamukhalamkara (Vanamali Misra) - 1307.5

Madhvasastrasarasamksepasamgraha (Krsna) - DU340.1

Madhvasiddhantabhanjani (Rangoji Bhatta) - 1106.3

Madhvasiddhantamahodaya (Govinda) - DU224.1

Madhvasiddhantasara (Narahari) - 1166.2

Madhvatantramukhamardana (Appayya Diksita) - 1047.7

  Vidhvamsana (Appayya Diksita) - 1047.7

  Tippani (A.Cinnasvami Sastrin) - 1696.1

  Commentary (Narayana Sastri) - DU478A.1

Madhvatantranayamanjari (Vijayindra Bhiksu) - 1013.8

Madhvatattvaprakasika (Atmananda Muni) - DU56.1

Madhvatattvasarasamgraha (Aksobhyatirtha) - 792.1

Madhvatattvasutrani (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.6

Madhyamakabharata Madhva) - 751.13A

  Commentary (Yadupati) - 1154.6

Madhyamakabhramagata (Aryadevapada) - 414.4

Madhyamakahrdaya (Bhavaviveka) - 294.2

  Tarkajvala (Bhavaviveka) - 294.2

Madhyamakakarikas or Madhyamikasutras (Nagarjuna) - 47.4

  Akutobhaya (Pingala) - 136.1

  Vrtti (Buddhapalita) - 236.1

  *Prajnapradipa or Madhyamakaratnapradipa (Bhavaviveka) - 294.3

  Commentary (Sthiramati) - 304.4

  Prasannapada (Candrakirti) - 321.4

Madhyamakalamkarakarika (Santaraksita) - 404.1

  Vrtti (Santaraksita) - 404.1

  Panjika (Kamalasila) - 418.7

Madhyamakaloka (Kamalasila) - 418.8

Madhyamakanayasarasamasaprakasana (Vidyakaraprabha)- 424.1

Madhyamakaratnapradipa (Bhavaviveka) - 294.4A

Madhyamakarthasamgraha (Bhavaviveka) - 294.4

Madhyamakavatara (Candrakirti) - 321.2

  Bhasya (Candrakirti) - 321.2

  Arthaprakasika (Krsnapada) - 591.1

Madhyantavibhagasutra (Asanga) - 174.6

  *Bhasya (Vasubandhu) - 175.8

  Astadasasunyatasattva (Paramartha) - 302A.1

*Madhyantavibhagasutrabhasya (Vasubandhu) - 174.6

  Tika (Sthiramati) - 304.5

Madhyapramanyakarika (Samkaranandana) - 425.8

Mahabaladharmikadharanisutra - 287F

Mahabharata: y198.1.5.5; NV275;S109, 131, 147, 255, 275; GS37; H846, 1028, 1165, 1456, 1807, 1980, 2055, 2906, 4136.5

Mahabharatatatparyanirnaya (Madhva) - 751.14

  *Tika (Jayatirtha) - 816.9

  Commentary (Vyasatirtha) - 830.5

  Commentary (Vadiraja) - 1030.4

  Bhavacandrika (Srinivasa Tirtha) - 1171.7

  (Bhava)Samgraha (Raghavendra Tirtha) - 1176.16

  Padarthadipika (Janardana Bhatta) - 1201.1

  Kantakoddhara (Kundalagiri Suri) - 1249.4

  Commentary (Krsnacandra Gosvamin) - 1303.1

  Vyakhya (Ananta) - 1310.7

  Arthasamgraha (Madhusudana Bhiksu) - DU405.1

*Mahabharatatatparyanirnayatika (Jayatirtha) - 816.9

  Tattvamala (Ananta) - 1310.5

Mahabhasya (Patanjali): yH274

Mahabheriharakaparivartasutra - 193H.1

Mahadharmolkadaranisutra - 287C

Mahaghanavyuhasutra - 273.1

Mahakarunapundarikasutra - 279.1

Mahalalikapariprcchasutra - 61.1

Mahamanivipulavimanavisvasupratisthaguhyasutra - 262.1

Mahamatisutra - 193F.1

Mahamayasutra - 218.1

Mahamayurividyavajrasutra - 194.1

Mahamayuri(vidyarajni)sutra - 146.1

Mahameghasutra - 178.1

Mahanarayanopanisad

  Dipika (Vidyaranya) - 809.10

Mahanayaprakasa (Rajanaka Sitikantha) - 878.1

Mahaparinirvanasutra - 88.1

Mahaprajnaparamitopadesa (Nagarjuna) - 169A.1

Maharajakaniskalekha (Matrceta) - 67A.1

Maharatnakutasutra, see Kasyapaparivartasutra

Maharthamanjari (Mahesvarananda) - 663.1

  Parimala (Mahesvarananda) - 663.1

Mahasamayasutra - 507.1

Mahasammatarajasutra - 483.1

Mahasamnipatavadanarajasutra - 287E

Mahasastrasatasutra (Jagannatha Misra), see 1485.2

Mahasatyanirgranthaputravyakaranasutra - 191.1

Mahasrayartharddhimantrasutra - 208.1

Mahavadanasutra - 508.1

Mahavaipulyamurdharajasutra - 89.1

Mahavairocanasutra - 398A.1

  Commentary (Subhakarasimha) - DU741A.1

Mahavakyani

  Commentary (Vasudevendra Yogin) - 1317.7

Mahavakyanirnaya (Jnanadeva) - DU300.1

Mahavakyanirupanaprakriya (Subrahmanya) - 1204.1

Mahavakyaprakarana (Vijnesvara) - DU875.1

Mahavakyaratnavali (Upanisadbrahmayogin) - 1350.17

  Kiranavali (Upanisadbrahmayogin) - 1350.17

  Subodhini (Balabhadra Sarman) - 1773.3

  Tika (Devakinandana Sastrin) - 1774.1

  Upadesapancaka (Satyanarayana Sarman) - 1793.1

  Prabha (Trilokanatha Misra) - DU782.1

Mahavakyartha

  Tattvaprabodhini (Cidananda Brahmasrama) - DU128.1

Mahavakyarthadarpana (Krsnananda Bharati) - 824.1

Mahavakyarthamanjari (Acyuta Raya Modaka) - 1505.10

Mahavakyarthasamgraha (Purusottamananda Tirtha) - DU547.2

Mahavakyarthasadhana (Sadasiva Brahmendra) - 1330.13

Mahavakyarthavicara (Amaresvara Sastrin) - 1529.8

Mahavakyasikhamani (Appayya Diksita) - 1632.17

Mahavakyatattvaviveka

  Commentary (Krsna) - DU341.1

Mahavakyavivarana (Samkarasrama Yati) - 1596.1

Mahavakyavivarana (Kaivalyasramin) - DU310.1

Mahavakyavivekalaghuvrtti (Padmapada) - 402.4

Mahavakyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Maha Vasudeva Upanisad, see Mahopanisad

Mahavibhasa, see (Maha)Vibhasa (Parsva and Vasumitra)

Mahavidya (Kularka)

  Dipikavrtti or Tippana (Bhuvanasundara) - 894.6

Mahavidyavidambana (Vadindra) - 719.2

  Commentary (Anandapurna Vidyasagara) - 805.4

  Commentary (Bhuvanasundara Suri) - 894.1

(Laghu)Mahavidyavidambana (Bhuvanasundara) - 894.5

Mahayanabhidharmasutra - 129.1

Mahayanabhisamayasutra - 272.1

Mahayanadharmadhatvavisesatasastra (Sthiramati) - 304.6

Mahayanadharmavisesasastra (Saramati) - 224.2

Mahayanadhisamayasutra - 272.1

Mahayanalaksanasamuccaya - ADU37B

Mahayanasamgraha (Asanga) - 174.7

  Bhasya (Vasubandhu) - 175.9

  Upanibandha (Asvabhava) - 274.3

Mahayanasatadharmavidyadvarasastra (A.U.) - 175.23C

Mahayanasutralamkara (Asanga) - 174.8

  Bhasya (Vasubandhu) - 175.10

  Tika (Asvabhava) - 274.2

  Tika (Sthiramati) - 304.7

  Adislokadvayavyakhyana (Parahita) - 570.1

  Pindartha (Jnanasrimitra) - 588.10

Mahayanavimsika (Nagarjuna) - 47.5

Mahayanopadesasutra - 90.1

Mahopadesavimsatika (Abhinavagupta) - 582.11

Mahopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.22

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.31

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.6

Maitrayanyupanisad

  Dipika (Ramatirtha) - 1107.2

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Maitreyabodhisattvasutra - 38C.1

Maitreyapariprcchadharmastaka - 38.1

Maitreyapariprcchaparivartasutra - 38C.1

Maitreya(bodhisattva)pariprcchasutra - 247D

Maitreyasamnitanataka: yAB260; SV12

Maitreya(maha)simhanadasutra - 249B.1

Maitreyavyakaranasutra - 147.1

Maitreyyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Maitribhavanasutra - 206.1

Maladharanavada (Purusottama Pitambara) - 1251.26

Maladharanirnayaprakasa (Ramakrsna Bhatta) - 1572.2

Malarasjasutra - 201E.1

(Sri)Malinivijaya(uttara)tantra(varttika) (Abhinavagupta) - 582.12

Manahsiksa (Giridhara Dasa) - 1752.1

Manamala (Krsnananda Sarasvati) - 1253.9

Manamanohara (Vadi Vagisvara) - 605.1

Manameyaprakasika (Harijivanadasa Sastrin) - 1839A.1

Manameyodaya (Narayana Bhattas) - 1164.2

Manasollasa (Suresvara) - 417.2

  Vrttantavilasa (Ramatirtha) - 1107.3

Manassambodhana (Krsnananda Sarasvati) - 1240.5

Mandalabrahmanopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

  Rajayogabhasya - ADU39

Mandalasutra - 325.1

Mandalavidhi (Kambala) - 260.4

*Mandukyakarikas (Gaudapada) - 317.1

  *Bhasya (Samkara) - 379.23

  Dipika (Samkarananda) - 764.23

  Mitaksara (Svayamprakasananda Sarasvati) - 1112.3

  Dipika (Purusottama Pitambara) - 1251.27

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.13

  Govindaprasadini (Visnudevanandagiri) - DU888A.1

Mandukyarahasyavivrti (Saccidanandendra Sarasvati) - 1892.4

Mandukyopanisad

  *Mandukyakarikas (Gaudapada) - 317.1

  Bhasya (Samkara) - 379.22

  *Bhasya (Madhva) - 751.15

  *Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.11

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.17

  Bhasya (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.6

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.12

  Commentary (Satyapriya Tirtha) - 1347.2

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.3

  Mitaksara (Vidyananda Giri) - 1810.2

  Commentary (Kuranarayana) - DU384.2

*Mandukyopanisadbhasya (Madhva) - 751.15

  Commentary (Traivikramaryadasa) - 803.3

  Vyakhya (Vyasatirtha) - 830.6

  Commentary (Srinivasa Tirtha) - 1171.8

  Commentary (Krsnacarya Suri) - 1569.1

*Mandukyopanisadbhasya (Rangaramanuja) - 1148.11

  Srutyarthabodhini (Nrtyagopala) - DU512.2A

Mangalastakasutra - 254B.1

Mangalavada (Vallabha) - 962.16

Mangalavada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.12

Manikana - 1225.1

Manimanjari

  Balamanorama (Ananta) - DU28.1

Manimekhalai - 295.1

Maniratnamala (Tulasidasa) - DU787.1

Manisapancaka (Samkara) - 379.33

  Commentary (Anandagiri) - 772.15A

  Madhumanjari (Nrsimhasrama) - 1005.6

  Madhumanjari (Balagopala) - 1271.3

  Tatparyadipika (Sadasiva Brahmendra) - 1330.14

  Commentary (Patanjali) - DU531.1

  Commentary - ADU40

Manjusribuddhaksetragunavyuhasutra - 92.1

Manjusrinairatmyavatarasutra - 549A.1

Manjusri[aricaranasutra - 247C

Manjusripariprcchasutra - 227F.1

Manjusriviharasutra - 290.1

Manjusrivikriditasutra - 93.1

Manjusrivikurvanaparivartasutra - 94.1

Manoniyamana (Sadasiva Brahmendra) - 1330.23B

Mantrikopanisad

  Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.12

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Maricidharanisutra - 249.1

Margasvarupanirnaya (Hariraja) - 1183.22

Markandeya Purana: yY260,507

Marutamandana (Vanamali Misra), see 1307.5

Matangaparamesvaragama-Commentary (Ramakantha) - 643.8.1

*Mathuri (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.11

  Tika (Krsna Bhatta) - 1268.1

  Ganganirjharini (Sivadatta Misra) - 1801A.3

  Commentary (Krsna Bhatta Arde) - 1462.3

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.3

  Nyayaratna (Golokanatha Nyayaratna) - 1526.2

  Phakkika (Jivananda Vidyasagara) - 1597.3

  Sarala (Lokanatha Sarman) - 1829.1

  Vyakhya (Harirama Sukla) - 1849.1

  Vyakhya (Sivakumara Misra) - DU680.1

  Vyapticandrika (Umanatha Arjyala) - DU796.1

Matikatthadipani (Saddhammapala Jyoti) - 692.1

Matvarthalaksanavicara (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.15

Mayapancaka (Samkara) - 379.34

Mayavadakhandana (Madhva) - 751.16

  Commentary (Padmanabha Tirtha) - 790.8

  *Tika (Jayatirtha) - 816.10

  Commentary (Padmanabha Misra) - 1012.11

Mayavadakhandana (Krsna Bhatta) - DU344.1

.*Mayavadakhandanatika (Jayatirtha) - 816.10

  Mandaramanjari (Vyasatirtha) - 973.2

  Commentary (Srinivasa Tirtha) - 1171.9

  Parasu (Satyanatha Yati) - 1246.4

  Vyakhya (Ananta) - 1310.6

Mayavadanirasa (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.5

Mayavivarana (Samkara) - 379.35

Mayopamasamadhisutra - 195.1

Milindapanha - 21.1

  Atthakatha (Buddhaghosa?) - 210.3A

Mimamsadarsanavimarsa (Vacaspati Upadhyaya) - 1924.1

Mimamsakosa (Kevalananda Sarasvati) - 1939.2

Mimamsamaharnava (Vatsvesvara) - 706.1

Mimamsamakaranda (Venkatadhvarin) - 1162.1

Mimamsanukramanika (Mandana Misra) - 369.3

  Mandana (Ganganatha Jha) - 1824.1

Mimamsanyayadarpana (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.2

Mimamsanyayaprakasa (Apadeva) - 1109.1

  Bhattalamkara (Anantadeva) - 1213.4

  Tippani (Madan Mohan Pathak) - 1600.1

  Commentary (Krsnanatha Nyayapancana Bhattacarya) - 1639.2

  Sarvavivecani (A.Cinnasvami Sastrin) - 1696.2

  Commentary (Vasudeva Sastri Abhyankar) - 1819.4

  Mimamsasudhasvada (T.Viraraghavacarya) - 1842.1

  Prabha - ADU42

Mimamsanyayasamgraha (Govinda Bhatta) - 1108.1

Mimamsapaduka (Vedanta Desika) - 793.13

  Paritrana (Kumara Vedanta Desika) - 809A.7

Mimamsaparibhasa (Krsna Yajvan) - 1378.1

  Dipika (Gopala Sastrin) - 1405.1

  Tippani (Nathu Rama Sarman) - 1683.1

  Laghutippani (Nityananda) - 1734.1

  Tippani (Narayana Rama Acarya) - 1863.1

  Pariskara (D.T.Tatacarya) - 1875.1

Mimamsaparibhasa (A.Chatterjee) - 1885.1

Mimamsapravesika (Gopala Rama) - DU 213.2

Mimamsaratna (Raghunatha Bhattacarya) - 1004.1

Mimamsaratna (Raghunatha Sarvabhauma Bhattacarya) - 1238.2A

Mimamsaratna (Sarasvati Tirtha) - DU657.1

Mimamsarthaprakasa (Kesava Bhatta) - 1084.2

Mimamsasamgraha, see Tattvasambodhini

Mimamsasarapallava (Indrapati) - 887.1

Mimamsasarasamgraha (Samkara Bhatta) - 1074.2

  Commentary (Kesava Agnicit) - 1260.1

Mimamsasarvasva (Kavindracarya) - 1215.1

Mimamsasarvasva (Kolluri Narayana Sastrin) - 1266.1

Mimamsasastra (Govindadeva) - DU229.1

Mimamsasastraguccha-Purvamimamsa-dhikaranasamksepa (Sadasiva Brahmendra) - 1330.15

Mimamsasastrasara (N.S.Anantakrsna Sastrin) - 1866.7

Mimamsastrasarvasva (Halayudha) - 686.1

Mimamsastavaka (Venkatesvara Diksita) - 1122.2

Mimamsastavaka (Raghavananda Sarasvati) - 1382.1

Mimamsasutras (Jaimini) - 22.1

  Vrtti (Upavarsa) - 40.1

  *Bhasya (Sabara) - 198.1

  Nyayaratnakara (Candra) - 438.2

  Commentary (Devasvamin) - 574.1

  Dipika (Varadaraja) - 737.3

  Nyayadhvadipika (Vijayindra Bhiksu) - 1013.10

  Adhikaranacandrika (Rudra Bhattacarya) - 1156.1

  Tantrasikhamani (Rajacudamani Makhin) - 1157.1

  *Bhattadipika (Khandadeva) - 1169.2

  (Bhatta)Mimamsakaustubha (Khandadeva) - 1169.4

  Bhattasamgraha (Raghavendra Tirtha) - 1176.7

  Vivarana (Purusottama Pitambara) - 1251.81

  Kusumanjali (Gaga Bhatta) - 1255.4

  Didhiti (Raghavananda Sarasvati) - 1382.2

  Kutuhalavrtti (Vasudeva Diksita) - 1403.1

  Subodhini (Ramesvara) - 1521.2

  Mimamsaryabhasya (Arya Muni) - 1687.2

  Commentary (Ganganatha Jha) - 1824.3

  Phalavati (Navalpakam Devanathacarya) - 1944A.1

  Subodhika (Damodara) - DU142.1

  Tantracudamani (Krsna Deva) - DU350.1

*Mimamsasutrabhasya (Sabara) - 198.1

  Brhattika (Kumarila) - 363.4

  *Slokavarttika (Kumarila) - 363.1

  *Tantravarttika (Kumarila) - 363.2

  *Tuptika (Kumarila) - 363.3

  *Brhati (Prabhakara) - 373.1

  *Laghvi (Prabhakara) - 373.2

  Dipa (Ksirasamudravasin) - 848.2

  Dipa (Narasimha) - 1087.1

  Prabha (Vaidyanatha) - 1338.2

  Vivarana (Govindamrta) - 1531.1

  Tarkapadakalpalatika (Harihara Krpalu Dvivedin) - 1772.1

  Bhavaprakasika (Madhuprabhulala Gosvami) - 1928.2

  Arthasamgraha (Mallari) - DU423.1

  Vyakhya-Granthayojani (A.U.) - ADU43

*Mimamsasutrabhasyalaghvi (Prabhakara) - 373.2

  Dipasikha (Salikanatha Misra) - 440.4

Mimamsatattvacandrika (Gopala Bhatta) - 1209.2

Mimamsavidhibhusana (Gopala Bhatta) - 1209.1

Mitaksara (Vijnanesvara) - DU877.1

  Subodhini (Gaga Bhatta) - 1255.6

Mithyatvamathanacaccariprakarana (Jinavallabha Suri) - 624.7

Mithyatvanirukti (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.5

Mithyatvaniruktirahasya (Golokanatha Nyayaratna) - 1526.4

(Prapanca)Mithyatvanumanakhandana (Madhva) - 751.17

  Nyayaratnavali (Padmananda Tirtha) - 790.10

  *Tika (Jayatirtha) - 816.11

*Mithyatvanumanakhandanatika (Jayatirtha) - 816.11

  Bhavaprakasika (Vyasatirtha) - 973.12

  Mandaramanjari (Vyasatirtha) - 973.3

  Commentary (Srinivasa Tirtha) - 1171.25

  Vyakhya (Ananta) - 1310.4

  Tika (Kesavacarya) - 1216.12

Mithyatvanumananirasa (Anantacarya) - 1568.12

Mohavicchedani (Kassapa) - 667.1

Moksadharma section of Mahabharata. - yS28,34,105,109,118,228,300; Y266; AV462; H261

  Vyakhya (Anandapurna Vidyasagara) - 805.5

  *Moksadharmasaroddhara (Sadananda Vyasa) - 1449.4

*Moksadharmasaroddhara (Sadananda Vyasa) - 1449.4

  Commentary (Ramasakala Misra) - 1735.1

Moksagama (Tontada Siddhalinga) - 902.1

Moksakaranatavada (Anantavada) - 1568.13

Moksakarika (Sadyojyoti) - 461.2

  Vrtti (Ramakantha) - 643.3

Moksamargsaprakasaka (Todaramala) - 1423A.4

Moksanavanitabrahmatva (Appayya Diksita) - 1632.18

Moksapancaka or -pancasika (Prabhacandra) - 599.13

Moksaparvan, see Mahabharata: yS105

Moksaprasada (Rama Kavi) - 1622.9

Moksasara (Appayya Diksita) - 1632.19

  Vivarana (Appayya Diksita) - 1632.19

Moksasiddhi (Krsna Giri) - 1554.1

Moksopadesapanasat (Municandra Suri) - 623.12

Moksopayapradipika (Raghupati Bhattacarya) - 1679.1

Moksopayatika (Bhaskara Kantha) - 1441.2

Mrgendravrtti (Narayana Kantha) - 619.1

  Dipika (Aghorasiva) - 679.2

Mudgalopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Mudradesarajasutra - 201D

Muktaslokas (Parasara Bhatta) - 681.6

Mukticandrika (Appayya Diksita) - 1632. 21

Mukticintamani (Krsnananda) - DU352.1

Muktidar'anasana (Prabhananda) - 1964B.1

Muktidvaividyanirupana (Hariraja) - 1183.10

Muktidvayadarsa (Appayya Diksita) - 1632.22

Muktikamadhenu (Appayya Diksita) - 1632.20

Muktikopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.32

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Muktiprakasasutra (Jagannatha Misra) - 1485.2

  Vrtti (Gokulacandra) - DU203.1

Muktiratna (Appayya Diksita) - 1632.23

Muktisabdavicara (Srinivasadasa) - 817.2

Muktisopana (Samkara), see 379.39

Muktisopana (Goraksanatha) - 666.11

  Autocommentary - 666.11

Muktitattvaloka (Amaresvara Sastrin) - 1529.9

Muktivada (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.6

Muktivada (Gadadhara) - 1237.2

  Vivrti (Visvanatha) - 1319.2

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.4

  Commentary (Kalipada Tarkacarya) - 1800.2

  Tika (Sivarama) - DU691.1

Muktivada (Govinda Yajvan) - DU237.2

Muktivadavicara (Harirama Tarkavagisa) - 1168.13

  Laksmi (Kalipada Tarkacarya) - 1800.3

Muktivicara (Bhavasena) - 738.1

Muktivicara (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.7

Muktivivecana (Govinda Bhattacarya) - DU226.1

Mukundabhattiya (Mukunda Bhatta), see 1509.3

Mukundamala - ADU44

Mulaparyayasutra - ADU45

Mularupasamsayanirakaranam (Hariraja) - 1183.44

Mulasiddhiprakarana (Pradyumna Suri) - 600.2

Mulavidyanirasa (Y.Subrahmanya Sarman) - 1841.1

Mumuksupadi (Lokacarya Pillai) - 774.2

  Commentary (Manavalamahamuni - 868.1

  Tatparyadipika (Viraraghavacarya Balasarasvati) - 1399.1

  Commentary (Devaraja or Varavaramuni(dasa) - 1464.4

Mumuksusarvasva (Damodara Thakkura) - 955.1

Mundakopanisad

  *Bhasya (Samkara) - 379.36

  *Bhasya (Madhva) - 751.18

  Dipika (Samkarananda) - 764.24

  Commentary (Kesava Kasmiri) - 951.3

  Aloka (Vijnanabhiksu) - 1036.6

  *Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.13

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.18

  Srutyarthanuprakasika (Narasimha Yati) - 1231.3

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.16

  Commentary (Satyapriya Tirtha) - 1347.4

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.18B

  Bhasya (Anandacandra Vedantavagisa) - 1594.4

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.3

  Commentary (Damodara Sastrin) - DU144.5

  Commentary (Varada Tirtha) - DU830.1

*Mundakopanisadbhasya (Samkara) - 379.36

  Vyakhya (Anandagiri) - 772.16

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.33

*Mundakopanisadbhasya (Madhva) - 751.18

  *Vyakhya (Vyasatirtha) - 830.7

  Commentary (Krsnacarya Suri) - 1569.2

*Mundakopanisadbhasya (Rangaramanuja) - 1148.13

  Tattvakana (Srirupa Siddhantin) - 1930.4

  Srutyarthabodhini (Nrtygopala) - DU512.3

*Mundakopanisadbhasyavyakhya (Vyasatirtha) - 830.7

  Tika (Srinivasa Tirtha) - 1171.10

  Vivarana (Krsnacarya Suri) - 1569.3

  Vivarana (T.R. Krsnacarya) - 1672.1

Muniniscaya (Jnanasambandha) - DU306.1

Murtipujanavada (Purusottama Pitambara) - 1251.28

Mustiprakaranasastra (Jina) - 270E.1

Na ca ratnamalika (Sastri Sarman) - 1787.1

  Nutanaloka (Sastri Sarman) - 1787.1.1

  Alokaprakasa - 1787.1.1

Nadabindupanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.34

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Nadakarika (Ramakantha) - 643.4

  Commentary (Aghorasiva) - 679.3

Nagaropamasutra - 62.1

Nagasripariprccha - 196.1

Nairatmyapariprcchasutra - 510.1

Nairatmyasiddhi (Subhagupta) - 399.5

Nairatmyasiddhi (Jitari) - 564.8

Naiskarmyasiddhi (Suresvara) - 417.4

  Candrika (Jnanottama Misra) - 558.2

  Vivarana (Akhilatman) - 575.1

  *Tattvaprakasika (Citsukha) - 715A.6

  Vidyasurabhi (Jnanamrta Yati) - 1470.5

  Commentary (Saccidanandendra Sarasvati) - 1892.5

  Sara (Vajracandra Suri) - DU814.1

Naiyayikabhusana (Tikarama) - DU771.1

Naiyayikaratnamala (Krsnadeva Sanmisra) - 1149.1

Nalayira Divya Prabandham: yVV85

Namacaradipika (Saddhammapala Jyoti) - 692.2

Namaratnavivarana (Devakinandana Kaviraja) - 1158.2

Namarthavivarana (Upanisadbrahmayogin), see 1350.24

Namarupapariccheda (Anuruddha) - 632.2

  Tika (Sumangala) - 657.3

  Tika (Vacissara) - 699.4

Namarupasamasa (Khema) - 526.1

Namavada (Purusottama Pitambara) - 1251.29

Nanajivavadakattalai (Sesadri Sivanar) - DU672.1

Nanapancamika: yC29

Nanatvavadatattva (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.12

Nandapravrajyasutra - 95.1

Nandasakyasutra - 95.1

Nandikesvarakarikas

  Tattvavimarsini (Upamanyu) - 628.1

(Arya)Nandimitravadanasutra - 329.1

Nandisutras

  *Vivarana (Haribhadra Suri) - 410.12

  Vrtti (Malayagiri) - 681A.4

  *Durgapadavyakhya (Candrasuri) -685B.3

  Avacuri (Jnanasagara) - 829.6

  Stabaka (Parsvacandra) - 976A.7

  Vyakhya (Ghasilala) - 1924B.1

  Visamapadaparyaya - ADU84A

*Nandisutravivarana (Haribhadra Suri) - 410.12

  Curni (Jinadasagani) - 635.3

  Tippana (Maladhari Hemacandra) - 637A.8

Nandopanandanagararajadamasutra - 63.1

Nanvada (Raghunatha Siromani) - 948.5

  Viveka (Ramakrsna Bhattacarya Cakravartin) - 1024.3

  Tippani (Krsnadasa Sarvabhauma) - 1027.1

  Commentary (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.3

  Arthapradipa (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.3

  Tippani (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.4

  Commentary (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.3

  Commentary (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.3

  Vyakhya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.7

  Vivecana (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.5

  Tika (Gadadhara) - 1237.3

  Viveka (Jagannatha Tarkapancanana) - 1411.1

  Tika (Krsnamitra Acarya) - 1473.6

  Commentary (Ramanatha Bhattacarya) - 1480.2

  Viveka (Pattabhirama) - 1501.3

Naradaparivrajakopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Naravrddhastantopanaya (Jnanavimala) - 1275A.2

Narayanapariprcchasutra - ADU46

Narayanopanisad

  Bhasya (Vidyaranya) - 809.11

  Bhasya (Kesava) - 825.2

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

  Vidyalamkarabhasya (Aniruddhacarya) - 1801.2

Naresvarapariksa (Sadyojyoti) - 461.3

  Prakasa (Ramakantha) - 643.5

Na tanakoka (Sastri Sarman) - 1787.2

Natvabadhavidhunanavidhunana (Venkatacarya) - DU846.1

Natvacandrika (Krsna Tatacarya) - 1592.18

Natvadarpana (Srinivasacarya) - 1417.4

Natvaikantasiromani (Vadhula Varadacarya) - 818.2

Natvakhandana (Venkatacarya) - DU845.1

Natvatattvaparitrana (Srinivasadasa) - DU725.2

Natvatattvavibhusana (Anantacarya) - 1568.14

Natvopapattibahyangavada (Tirumalacarya) - DU776.1

Navakotibhanjanavada (Krsna Tatacarya) - 1592.10

Navamanimala (Sadasivendra Brahmendra) - 1330.16

Navamaratnamala (Sadasiva Brahmendra) - 1330.23C

Navapadabrhadvrtti (Yasodeva Suri) - 634.4

Navapadaprakarana (Devagupta) - 584.1

  Sravakanandi (Devagupta) - 584.1

  Abhinava Vrtti (Devendra Suri) - 835A.1

  Tika (Ratnalabha) - 1346A.1

Navapadarthaniscaya (Vadibhasimha) - 408.2

Navaratna (Gunaratna Suri) - 853.5

Navaratna (Vallabha) - 962.15

  *Vivrti (Vitthala Diksita) - 1020.9

  Tika (Muralidhara) - 1042.3

  Tippani (Balakrsna Bhatta) - 1326.6

  Navaratnamala (Lokacarya) - 774.3

Navaratnamalika (Samkara) - 379.37

*Navaratnavivrti (Vitthala Diksita) - 1020.9

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.30

Navatattva (Ambaprasada) - 680.1

Navatattva (Somasundara) - 834.3

Navatattvakulaka (Jayasekhara Suri) - 823.2

Navatattvanirupana

  Commentary (Netrsimha Parsvagani) - DU492.1

Navatattvaprakarana - ADU46A

  Commentary (Samayasundara) - 1180.2

  Avacuri (Manavijaya Gani) - 1274A.6

Navatattvaprakarana (Devagupta/Jinacandra) - 584.2

  Bhasya (Abhayadeva Suri) - 610.1

  Vivarana (Yasodeva Suri) - 634.2

  Vrtti (Devendra Suri) - 747.9

  Vrtti (Kulamandana Suri) - 832.2

  Balavabodha (Somasundara) - 834.12

  Avacuri (Jinameru) - 838.1

  Balavabodha (Megharajamuni) - 1099.1

  Stavaka (Matiratna Suri) - 1357.1

  Balavabodha (Harsavardhana) - 1368.1

  Stavaka (Parsvacandra) - 953A.3

  Avacuri (Manavijaya) - 1275C.3

Navatattva(prakarana) (Santisuri) - 614A.4

Navatattvaprakarana (Dharmasuri) - DU173.1

  Avacuri (Sadhuratnasuri) - 844.1

Navatattvaprakarana (Ksamakalyanagani) - 1477A.11

Navatattvasamgraha (Atmarama Ananda) - DU58.1

Navatattvasamkhyavicara - ADU47

Navatattvasutra - ADU48

Navatattvavicara (Rsidivaji) - DU618.1

Navatattvavicarasaraprakarana (Mahesvara Suri) - DU419.1

Navatattvavivarana (Manikyasekhara Suri) - 859.3

Navatikasaratthasalini (Sumangala) - 657.4

Navyadharmitavacchedakata (Harirama Tarkavagisa) - 1168.14

Navyanumitiparamarsayoh karyakaranabhavavicara (Mahadeva Punatamkara) - 1288.3

Navyanyayabhasapradipa (Mahesa Candra Nyayaratna) - 1573.2

(Dvadasara)Nayacakra (Mallavadin Ksamasramana) - 293.1

  Nyayagamanusarini (Simhasuragani) - 319.1

Nayacakra (Devasena) - 476.3

  Alapapaddhati (Devasena) - 476.3

(Dravyasvabhavaprakasa)Nayacakra (Mayilla Dhavala) - 548.1

Nayacakra (Santisuri) - 614A.5

Nayacakra (Dharmasagara) - 1033.1

Nayacakra (Yasovijaya) - 1263.16

Nayacakra (Devacandra) - 1341.2

Nayadyumani (Srinivasacarya) - 1417.6

  Dipika (Srinivasacarya) - 1417.6

Nayakaratna (Salikanatha Misra) - 440.5

Nayakarnika (Vinayavijaya) - 1218.1

  Samkaritika (Gambhiravijaya Gani) - 1648A.3

Nayamanikalika (Srinivasacarya) - 1417.5

Nayamanimala (Appayya Diksita) - 1047.8

Nayamanjari (Appayya Diksita) - 1047.9

Nayamukhamalika (Appayya Diksita) - 1047.10

Nayapancakamala (Vijayindra Bhiksu) - 1013.9

Nayapradipa (Yasovijaya) - 1263.17

  Balabodhinivrtti (Lavanya Suri) - 1867.5

Nayaprakasastavavrtti (Padmasagara) - 1060.1

Nayarahasya (Yasovijaya) - 1263.18

  Pramoda (Lavanya Suri) - 1867.3

Nayasara (Nayavijaya) - DU487.1

Nayatattvasamgraha (Visnubhatta) - 811.1

Nayavada (Prabhadeva) - DU535.2

Nayavivarana (Vidyanandin Svami) - DU864.1

Nayaviveka (Bhavanatha) - 603.1

  Dipika (Varadaraja) - 737.2

  Vivekatattva (Ravideva) - 884.1

  Alamkara (Damodara) - 1363.1

  Samkaradipika (Samkara) - DU642.1

  Dipika (Visvanatha Bhattaraka) - DU896.1

Nayaviveka (Vatesvara) - 810.2

Nayavivekabhusana (Lolla Laksmidhara) - DU398.1

Nayopadesa (Yasovijaya) - 1263.19

  *Tarangini (Yasovijaya) - 1263.19

*Nayopadesatarangini (Yasovijaya) - 1263.19

  Tarani (Lavanya Suri) - 1867.4

Nencuvitututu (Umapati Sivacariyar) - 783.2

  Commentary (Kalyana Sundara Mudaliyar) - DU315.1

Netratantroddyota (Ksemaraja) - 597.11

Nettippakarana - 18.1

  Tika (Dhammapala) - 302.4A

  Vibhavani (Saddhammapala Jyoti) - 692.3

  Mahatika (Nanabhivamsa) - 700.1

Niddesa - 9.1

  -Saddhammapajotika (Upasena) - 313.1

Nigodasattrimsika (Abhayadeva Suri) - 610.9

  Commentary (Ratnasimha Suri) - 794A.5

Niksčpacintamani (Gopala Desika) - 1376.1

Niksepapariksa (Vedanta Desika) - 793.14

  Nrsimharajiya (Nrsimhadeva) - 1353.1

Nilarudropanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.35

Nimbarkatattvanirnaya (Nandadasa) - 1022.1

Niralambanopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Niravaliyasutra

  Vrtti ((Sri)Candrasuri) - 685B.10

Nirayasutra - 138.1

Nirmalamani (Aghorasiva) - 679.4

Nirnayacandrika (Samkara Bhatta) - 1074.3

Nirnayadarpana (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.7

Nirnayarnava (Balakrsna Bhatta) - 1326.7

Nirodhalaksana (Vallabha) - 962.17

  Commentary (Vallabha) - 1066.4

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.3

  Commentary (Haridasa) - 1183.11

  Commentary (Gopesana) - 1226.1

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.31

  Vivrti (Balakrsna or Lalu Bhatta) - 1326.14

  Commentary (Vrajaraja) - 1331.5

  Commentary (Gopesvara) - 1515.11

Nirukta: yH712

(Niscayatva)Niruktiprakasa (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.6

Nirvanadasaka (Samkara), see Dasasloki

Nirvanamanjari (Samkara) - 379.38

Nirvanasatka (Samkara) - 379.39

Nirvanavicara - 1304.1

Nirvanopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Nirvikalpatavada (Tarkavagisa) - DU767.1

Nirvisesapramanyavyudasavada (Anantacarya) - 1568.15

Niscayapancasat (Padmanandin) - 685A.11

Nisithasutras

  Curni (Jinadasa Gani) - 635.11.1

Niskamalila (Hariraja) - 1183.64

Nissreyasadhigamaprakarana (Candrananda) - DU117.1

Nitimala (Narayanarya) - 735.1

Nititattvavirbhava (Cidananda) - 771.1

  Vyakhya (Paramesvara) - 850.1

  Vyakhya (Mukundananda Yati) - DU438.1

Nivedanatatparyartha (Hariraja) - 1183.36

Niyamasara (Kundakunda) - 196A.3

  Tatparyavrtti (Padmaprasada Maladharideva) - 684.1

Niyataniyatavataramudrasutra - 250.1

Nrsimha(uttara)tapaniyopanisad

  *Bhasya (Samkara)- 379.40

  Dipika (Samkarananda) - 764.25

  Dipika (Purusottama Pitambara) - 1251.32

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

  Vivarana (Krsnacarya Suri) - 1569.4

Nrsimhavijnapana (Nrsimhasrama) - 1005.7

*Nrsimha(uttara)tapaniyopanisadbhasya (Samkara) - 379.40

  Dipika (Vidyaranya) - 809.12

Nyasadasaka (Vedanta Desika) - 793.15

  Commentary (Srinivasa) - 1415.2

Nyasadesa (Vallabha) - 962.18

  *Vivarana (Vitthala Diksita) - 1020.10

*Nyasadesavivarana (Vitthala Diksita) - 1020.10

  Commentary (Purusottama Pitambara) - 1251.75

Nyasanirnaya (Puttanketam Srinivasacarya) - 1872.1

Nyasatilaka (Vedanta Desika) - 793.16

  Vyakhya (Kumara Vedanta Desika) - 809A.8

  Commentary (Srinivasa) - 1415.3

Nyasavidyadarpana (Saksatsvamin) - 1397.5

Nyasavidyaprakasa (Srinivasa Parakala Yati) - 1375.5

Nyasavidyavijaya (Srinivasadasa) - 817.3

Nyasavidyavijaya (Srinivasa Samghridasa) - 1414.2

Nyasavimsati (Vedanta Desika) - 793.17

  Vyakhya (Narayana Muni) - 903.4

  Commentary (Srinivasa) - 1415.4

Nyayabhaskara (Anantacarya) - 1568.16

Nyayabhaskara - ADU49

Nyayabhaskarakhandana (Rama Subrahmanya) - 1804.10

*Nyayabhasya (Vatsyayana) - 220.1

  *Nyayavarttika (Uddyotakara) - 334.1

  Rucitika (Adhyayana) - 524.1

  Vivaranapanjika (Aniruddha) - 559.1

  Pancaprasthanyayatarka (Srikantha) - 638.1

  Nyayalamkara (Abhayatilaka) - 745.1

  *Candra (Raghuttama) - 1538.1

  Anuvyakhyana (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.4

  Khadyota (Ganganatha Jha) - 1824.4

  Nyayadipika (Misaruka) - DU432.1

*Nyayabhasyacandra (Raghuttama) - 1538.1

  Tippani (Ambadasa Sastrin) - 1710.1

*Nyayabhusana (Bhasarvajna) - 494.2

  Prakasa (Gadadhara Misra) - 950.1

Nyayabindu (Dharmakirti) - 344.3

  Tika (Vinitadeva) - 415.3

  Purvapaksasamksepa (Kamalasila) - 418.10

  *Tika (Dharmottara) - 419.3

  Pindartha (Jinamitra) - 466A.1

  Tippana - ADU50

Nyayabindu (Vaidyanatha) - 1338.3

  Tippani (Madan Mohan Pathak) - 1600.2

*Nyayabindutika (Dharmottara) - 419.3

  Tippani (Mallavadin) - 439.1

  Tippani (Jinendrabuddhi) - 442.2

  Dharmottarapradipa (Durveka Misra) - 585.2

Nyayabodhini (Durgadatta Misra) - 990.1

Nyayacandrika (Anandapurna Vidyasagara) - 805.6

  Prakasika (Svarupanandamunindra) - DU761.1

Nyayacandrika (Gangadhara) - DU193.2

Nyayacudamani (Madhava Sarasvati) - 953.6

  Prabha (Candisvara) - 997.1

Nyayacudamani (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.3

Nyayaculika (Akalanka) - 417A.3

Nyayadarsa (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.1

Nyayadarsah navinarityanusari sugamananam nyayaprakaranam (Damodara Mahapatra) - 1925.4

Nyayadarsanabindu (Kalipada Tarkacarya) - 1800.4

Nyayadipavali (Anandabodha) - 672A.1

  *Pramanamala (Anandabodha) - 672A.1

  Sambandhokti (Citsukha) - 715A.15

  *Nibandha (Anubhuti Svarupacarya) -749.7

  Candrika (Narendrapuri) - 778.3

  Nayaviveka (Amrtananda) - 795.2

*Nyayadipavalinibandha (Anubhuti Svarupacarya) - 749.7

  Vivecana (Sukhaprakasa Muni) - 791.2

Nyayadipika (Varadaraja) - 673.2

(Gitatatparyanirnaya)Nyayadipika (Jayatirtha) - 816.5

  Kiranavali (Srinivasa Tirtha) - 1171.4

Nyayadvar (Dignaga) - 268.7

Nyayakalika (Jayanta Bhatta) - 455.1

Nyayakalika (Ganesa Bhatta) - DU189.1

*Nyayakalpalata (Jayatirtha) - 816.13

  Mandaramanjari (Vyasatirtha) - 973.7

  Commentary (Vidyadhisa Tirtha) - 1131.5

  Nyayamuktavali (Raghavendra Tirtha) - 1176.20

  Sannyayadipika (Ananta) - 1310.8

  Tippani (Panduranga Kesava Bhattaraka) - DU521.2

*Nyayakandali (Sridhara) - 565.1

  Panjika (Rajasekhara Suri) - 808.2

  Commentary (Naracandra) - DU485.1

Nyayakanika (Vacaspati Misra) - 530.6

  Svaditankarani (Paramesvara) - 807.1

Nyayakarikavali (Gopala Krsnacarya) - DU207.2

Nyayakaustubha (Mahadeva Punatamkara) - 1288.4

  Tippani (V.Subrahmanya Sastri) - 1868.4

Nyayakulisa (Atreya Ramanuja) - 755.1

Nyayakusumanjali (Udayana) - 560.4

  Bodhani (Varadaraja) - 673.3

  Parimala (Divakara) - 731.1

  *Prakasa (Vardhamana) - 802.3

  Amoda (Samkara Misra) - 867.4

  Didhiti (Raghunatha Siromani) - 948.6

  Mandanukampini (Madhava Sarasvati) - 953.1

  *Vyakhya (Haridasa Nyayalamkara Bhattacarya) - 965.1

  Commentary (Vamadhvaja) - 1016.1

  Tatparyaviveka (Gunananda Vidyavagisa Bhattacarya) - 1029.3

  Vyakhya (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.4

  Vyakhya (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.5

  Pariksa (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.9

  Tippana (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.7

  Vikasa (Gopinatha Maunin) - 1219A.1

  Vyakhya (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) -1227.7

  Vyakhya (Narayana Tirtha) - 1305.3

  Vyakhya (Trilocana Nyayapancanana) - 1396.1

  Tika (Candranarayana Bhatta) - 1456.3

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.10

  Tika (Candrakanta Tarkalamkara) - 1545.1

  Sodhani (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.5

  Commentary (Sivacandra) - 1600A.2

  Tippani (Dharmadatta Jha) - 1697.4

  Parimala (Harihara Krpalu Dvivedin) - 1772.2

  Vyakhya (T.Viraraghavacarya) - 1842.2

  Amoda (Kolluru Somasekhara Sastrin) - 1855.1

  Sara (Mahaprabhulala Gosvamin) - 1928.1

  Nyayavasana (Ayya Devanatha Tatacarya) - 1946.1

Nyayakusumanjali(prakarana) (Nyayavijaya) - 1725.2

*Nyayakusumanjaliprakasa (Vardhamana) - 802.3

  Makaranda (Rucidatta) - 942.2

  Prakasika (Bhagiratha Thakkura) - 971.3

*Nyayakusumanjalivyakhya (Haridasa Nyayalamkara) - 965.1

  Commentary (Candrakanta Tarkalamkara) - 1545.2

  Commentary (Mahesa Candra Nyayaratna) - 1573.1

  Prakasa (Radhamohana Vidyavacaspati Gosvamin) - 1624.2

  Commentary (Kamakhyanatha Bhattacarya Tarkavagisa) - 1681.1

  Prabha (Narayana Misra) - 1922.1

Nyayakutuhala (Gangarama Jatin) - 1352

Nyayalaksanavicara (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.8

Nyayalilavati (Vallabha) - 654.1

  *Prakasa (Vardhamana) - 802.4

  Kanthabharana (Samkara Misra) - 867.5

  Vardhamanendu (Vacaspati Misra) - 870.3

  Viveka (Paksadhara) - 891.3

  Commentary (Pragalbha) - 901.2

  Vibhuti (Raghunatha Siromani) - 948.8

  Vyakhyanunaya (Padmanabha Misra) - 1012.6

  Prakasa (Ramakrsna Bhattacarya Cakravartin) - 1024.4

*Nyayalilavatiprakasa (Vardhamana) - 802.4

  Viveka (Paksadhara) - 891.4

  Viveka (Jayadeva Paksadhara Misra) - 908.1

  *Didhiti (Raghunatha Siromani) - 948.7

  Vivrti (Bhagiratha Thakkura) - 971.4

  Tika (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya - 1144.10

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.9

*Nyayalilavatiprakasadidhiti (Raghunatha Siromani) - 948.7

  Viveka (Gunananda Vidyavagisa Bhattacarya) - 1029.4

  Tika (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.2

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.8

Nyayaloka (Yasovijaya) - 1263.20

  Tattvaprabha (Vijaya Nemisuri) - DU866.1

Nyayamakaranda (Anandabodha) - 672A.2

  Tika (Anubhuti Svarupacarya) - 749.8

  Vivrti (Citsukha) - 715A.7

  Vivecana (Sukhaprakasa Muni) - 791.3

Nyayamala (Sivaditya) - 671.1

(Jaiminiya)Nyayamalavistara (Vidyaranya) - 809.13

  Commentary (Satyavrata Samasramin) - 1920.1

  Commentary (Pattabhirama Sastrin) - 1962.1

Nyayamanidipika (Ajitasena) - 645.1

*Nyayamanjari (Jayanta Bhatta) - 455.2

  Granthibhanga (Cakradhara) - 604.1

  Nyayasaurabha (K.S.Varadacarya) - 1893.2

Nyayamanjari (Trilocana) - 489.1

Nyayamanjari (Gangadhara) - DU193.3

Nyayamanjarisara (Jayadeva) - DU284.1

Nyayamatavada (Gadadhara) - 1237.12

Nyayamoda (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.7

Nyayamrta (Asadhara) - 721.5A

Nyayamrta (Vyasatirtha) - 973.4

  Amoda (Vijayindra Bhiksu) - 1013.11

  Kantakoddhara (Panduranga Anandabhattaraka) - 1050.1

  *Tarangini (Ramacarya) - 1081.2

  Vyakhya (Balabhadra) - 1110.2

  Prakasa (Srinivasa Tirtha) - 1171.11

  Tippani (Kesavacarya) - 1216.5

  Commentary (Laksminatha Tirtha) - 1232.1

  Kulankusa (Kundalagiri Suri) - 1249.3

  *Saugandhya (Vanamali Misra) - 1307.6

  Commentary (Timmana) - 1520.5

  Commentary (Sarkara Srinivasa) - DU659.2

  Commentary (Venkatadri Suri) - DU849.2

Nyayamrtakaladhara (Madhavacarya) - DU401.1

Nyayamrtarnava (Jalihala Srinivasacarya) - 1901.1

*Nyayamrtasaugandhya (Vanamali Misra) - 1307.6

  Vimarsa (Vitthalesa Upadhyaya) - 1413.2

*Nyayamrtatarangini (Ramacarya) - 1081.2

  Saurabha (Vanamali Misra) - 1307.7

Nyayamukha (Dignaga) - 268.5

  Vrtti (Haribhadra) - 448.5

Nyayamuktavali (Appayya Diksita) - 1047.11

  Autocommentary - 1047.11

Nyayamukura (Vijayindra Bhiksu) - 1013.12

Nyayanavyamatavicara (Harirama Tarkavagisa) - 1168.15

Nyayanayambuddhisopanopadhana (Rama Bhatta) - 1661.1

Nyayanusara (Samghabhadra) - 192.1

Nyayapadarthamala (Jayadeva Paksadhara Misra) - 908.2

Nyayapadarthatattva (Harirama Tarkavagisa) - 1168.16

Nyayapadma (Venkatadhvarin) - 1162.1

Nyayaparibhasa (Krsnananda Bhattacarya) - 1563.2

Nyayaparibhasa (Kalipada Tarkacarya) - 1800.5

Nyayaparicaya (Phanibhusana Tarkavagisa) - 1856.1

Nyayaparisista (Udayana) - 560.5

  Prakasa (Vardhamana) - 802.6

  Prakasa (Annambhatta) - 1014.3

  Pancika (Vamadhvaja) - 1016.2

Nyayaparisuddhi (Vedanta Desika) - 793.18

  Nyayasara (Srinivasadasa) - 817.4

  Sannyayadipika (Krsna Tatacarya) - 1592.11

  Prakasika (U.T. Viraraghavacarya) - 1842.2A

  Nikasa (Srinivsa Sathakopa Yati) - DU730.1

  Nikasa (Srinivasa Yajvan) - DU733.1

Nyayapradipa (Gopikantha) - 1468.1

Nyayapradipa (Gangasahaya Sarman) - 1688.1

Nyayapradipa (Ananta Misra) - DU36.1

Nyayaprakasa (Vijayindra Tirtha) - 1013.13

Nyayaprakasa (Cidghanananda) - DU133.1

Nyayapramanamimamsa (Abheda Nanda Bhattacarya) - 1964A.2

Nyayapravesa (Samkarasvamin) - 300.1

  Commentary (Haribhadra Suri) - 410.13

  Commentary (Parsvadeva) - 650.1

  Panjika (Sricandrasuri) - 675A.1

Nyayarahasya (Govinda Sarman) - 1142.2

  Nyayasamksepa (Govinda Sarman) - 1142.2

Nyayarahasya (Ananta Bhatta) - 1181.3

Nyayaraksamani (Appayya Diksita) - 1047.12

Nyayaraksamanibhasyoktivirodhagrantha (Rama Subrahmanya) - 1804.11

Nyayaratna (Manikantha Misra) - 775.1

  Prakasa (Vacaspati Misra) - 870.4

  Dyutamalika (Nrsimha Yajvan) - 1057.1

Nyayaratnadipavali (Anandanubhava) - 691A.2

  Vedantaviveka (Anandagiri) - 772.17

Nyayaratnakara (Ksemananda) - 892.1

Nyayaratnamala (Parthasarathi Misra) - 614.1

  Nayakaratna (Ramanujacarya) - 1391.1

Nyayaratnaprakarana (Devadasa) - DU150.1

Nyayaratnaprakasika (Krsnakanta Vidyavagisa) - 1476.5

Nyayaratnavali (Vadiraja) - 1030.5

Nyayaratnavali (Vedantacarya) - DU839.1

Nyayaratnavali

  Vyakhya ( Koti Lingapuragoda Varmaraja) - 1762.4

Nyayarthamanjusa (Hemahamsa Gani) - 1716.3

  Nyasa (Hemahamsa Gani) - 1716.3

Nyayasamgraha (Vijayindra Bhiksu) - 1013.14

Nyayasamgraha (Hemahamsa Gani) - 1716.2

Nyayasamgraha (Ksemananda) - DU373.1

Nyayasamgraha (Srinivasa) - DU714.1

Nyayasamketa (Trilocanadeva Nyayapancanana) - 1396.2

Nyayasara (Bhasarvajna) - 494.1

  *Nyayabhusana (Bhasarvajna) - 494.2

  Nyayamuktavali (Apararka) - 642.1

  Nyayakalanidhi (Anandanubhava) - 691A.3

  Vicara (Bhatta Raghava) - 724.1

  Vyakhyaratna (Anandapurna Vidyasagara) - 805.7

  Nyayatatparyadipika (Jayasimhasuri) - 812.1

  Padapancika (Vasudeva Sarvabhauma) - 921.2

  Commentary (Yogindrananda) - 1916.1

  Commentary (Ratnapuri Bhattaraka) - DU610.1

  Commentary (Vijayahamsa Gani) - DU865.1

  Padapancika (Vasudeva Suri) - DU833A.1

Nyayasara (Madhava Bhatta) - 1281.1

Nyayasara (Vrajaraja) - 1331.6

Nyayasarasamgrahatika (Nidhinatha) - DU493.1

Nyayasaravali (Jagadisa Tarkalamkara), see 1133.1

Nyayasataka (Ramesvara Makhin) - DU600.1

Nyayasiddhanjana (Vedanta Desika) - 793.19

  Vyakhya (Rangaramanuja) - 1148.14

  Ratnapetika (Krsna Tatacarya) - 1592.12

  Gandha (Gopalacarya) - 1652.3

Nyayasiddhantabhanjana (Ananda Jayadasa) - DU23.1

Nyayasiddhantadipa (Sasadhara) - 779.1

  Bhasya (Gunaratna Suri) - 853.1

  (Dipa)Prabha (Sesananta) - 895.1

  Commentary (Jayadeva Paksadhara Misra) - 908.3

  Kamala (Visvanatha Tirtha) - 1034.1

  Nyayaratna (Dharmarajadhvarindra) - 1119.1

  Vyakhya (Akhandananda Sarasvati) - 1242.3

  Sasadharaprabha (Janardana Deva) - DU281.1

Nyayasiddhantamanjari (Janakinatha Bhattacarya Cudamani) - 975.2

  Sara (Yadava Pandita) - 1080.1

  Siddhantasara (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.5

  Prakasa (Janardana Vyasa) - 1210.2

  Dipikatarkaprakasika (Srikantha Diksita) - 1234.1

  Prakasa (Laugaksi Bhaskara) - 1236.3

  Tippani (Nrsimha Pancanana) - 1257.1

  Divyaparimala (Avadhiniyajvan) - 1308.1

  Bhavadipika (Krsna Nyayavagisa Bhattacarya) - 1313.1

  Amoda (Subrahmanya) - DU744.1

Nyayasiddhantamanjari (Srinivasa) - 1605.1

Nyayasiddhantatattva (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.9

Nyayasiddhantatattvamrta (Srinivasa) - 1605.2

Nyayasindhu (Nemisuri) - 1857.1

*Nyayasudha (Somesvara Bhatta) - 730.1

  Ranakojjivani (Annambhatta) - 1014.4

Nyayasudha (Gaudesvara Jnanottama) - 684A.3

*Nyayasudha (Jayatirtha) - 816.2

  Vagvajra or Upanyasa (Sripadaraja) - 904.1

  Gurvarthadipika (Vadiraja) - 1030.6

  Gudharthavivrti (Anandatirtha) - 1085.1

  Vakyarthacandrika (Vidyadhisa Tirtha) - 1131.3

  Tika (Yadupati) - 1154.2

  Tippani (Kambalu Ramacandra Tirtha) - 1155.1

  Tika (Srinivasa Tirtha) - 1171.12

  Parimala (Raghavendra Tirtha) - 1176.19

  Vakyarthamanjari (Kesavacarya) - 1216.2

  Commentary (Kundalagiri Suri) - 1249.5

  Commentary (Jayatirthacarya) - 1490.2

  Casuka (Krsnacarya Suri) - 1569.5

  Sesavakyacandrika (K. T. Pandurangi) - 1959.2

  Parimala (Madhavendriya) - DU404.1

  Casuka (Mannarikrsnacarya) - DU427

  Vivrti (Satyavrata Tirtha) - DU668.1

Nyayasudhamandana (Satyapramoda Tirtha) - 1902.1

Nyayasudhanakantakoddhara (Jalihala Srinivasacarya) - 1901.2

Nyayasutras (Gautama) - 48.1

  *Bhasya (Vatsyayana) - 220.1

  *Nyayamanjari (Jayanta Bhatta) - 455.2

  Nyayasucinibandha (Vacaspati Misra) - 530.2

  Anviksanayatattvabodha (Vardhamana) - 802.7

  Uddhara or Tattvaloka (Vacaspati Misra) - 870.5

  Tika (Vidyasagara) - 954.1

  Prakasa (Kesava Misra Tarkacarya) - 960.2

  Anviksikitattvavivarana (Janakinatha Cudamani) - 975.3

  Rahasya (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.6

  Nyayacandrika (Kesava Bhatta) - 1084.3

  Commentary (Gaurikanta Sarvabhauma Bhattacarya) - 1126.1

  Nyayasiddhantamala (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.6

  Siddhantacandrika (Gangadhara Suri) - 1150.1

  Vrtti (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.4

  Mitabhasini (Mahadeva Bhattacarya) - 1230.1

  Tattvapariksa (Vamsadhara Sarman) - 1406.2

  Vrtti (Candranarayana Bhatta) - 1456.4

  Sandipani (Krsnakanta Vidyavagisa) - 1476.2

  Vivarana (Radhamohana Vidyavacaspati Gosvamin) - 1624.1

  Tika (Asutosa Tarkabhusana) - 1641.1

  Prasannapada (Sudarsanacarya Panjabi) - 1667.3

  Vaidikavrtti (Hari Prasada Svamin) - 1693.2

  Tatparyavivrti (Balakrsna Misra) - 1755.1

  Pradipa (Jadunatha Misra) - 1788.2

  Tattvasudhalahari (Haridatta Sarman Trivedin) - 1812.1

  Tippani (Phanibhusana Tarkavagisa) - 1856.2

  Commentary (Mukunda Dasa) - DU436.1

  Nyayatatparyadipika (Vagisvara Bhatta) - DU806.1

Nyayasvarupanirupana - ADU51

Nyayatantrabodhini (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.5

Nyayatattvaprabodhini (Harinatha Tarkasiddhanta Bhattacarya) -1602.1

Nyayatattvavivarana (Narasimha) - 1477.3

Nyayatattvavivecana (Kanva Tryambaka) - DU321.1

Nyayatirtha(prakarana) (Nyayavijaya) - 1725.3

Nyayavadarthamanjari (Jayakrsna Tarkacarya) - 1536.1

Nyayavaisesikayoh pratyaksalaksanavikasa (Kamalesa Misra) -1952.1

*Nyayavarttika (Uddyotakara) - 334.1

  *Tatparyatika (Vacaspati Misra) - 530.3

  Vivaranapanjika (Aniruddha) - 559.1

  Pancaprasthanyayatarka (Srikantha) - 638.1

  Nyayalamkara (Abhayatilaka) - 745.1

  Bhumika (Vindhyesvari Prasada Dvivedin) - 1738.1

Nyayavatara (Siddhasena Divakara) - 374.3

  Vivrti (Siddharsi Gani) - 469.2

  Jainatarkavarttika (Santisuri) - 614A.6

  Vivrti (Candraprabha Suri) - 621.2

  Tippani (Devabhadra) - 674A.4

Nyayaviniscaya (Akalanka) - 417A.4

  Vrtti (Anantavirya) - 556.1

  Vivarana (Vadiraja Suri) - 587.1

Nyayavivarana (Madhva) - 751.19

  Tika (Jayatirtha) - 816.12

  Bhavabodha (Raghuttama Yati) - 1061.3

  Prakasa (Anandatirtha) - 1085.2

  Niguddharthaprabodhini (Eri Balacarya) - DU72C.1

Nyayavivarana (Vidyananda): y476.3.3

Nyayendusekhara (Laksmi Nrsimha) - 1269.5

Nyayendusekhara (Tyagaraja Makhin) - 1588.1

Omkaravada (Anantacarya) - 1568.17

Omkaravadartha (Vidyadhisa Tirtha) - 1131.4

Omkaravadartha (Srinivasacarya), see 1417.5

Omkaravadartha (Rama Subrahmanya) - 1804.12

Omkaravicara (Vijayindra Tirtha) - 1527.1

Paccayasamgraha (Vacissara) - 699.5

Padamanjari (Ananta Bhatta) - 1025.2

Padarthacandra (Misaru Misra) - 915.1

Padarthacandrika (Ananta Bhatta) - 1025.3

Padarthacandrikavilasa (Krsna Bhatta Arde) - 1462.5

Padarthadharmasamgraha (Prasastapada) - 278.1

  Vyomavati (Vyomasiva) - 523.1

  *Kiranavali (Udayana) - 560.7

  *Nyayakandali (Sridhara) - 565.1

  Lilavati (Srivatsa) - 600.1

  Commentary (Naracandra Suri) - 711.1

  Kanadarahasya (Samkara Misra) - 867.8

  Niskantika (Mallinatha Suri) - 877.1

  Setu (Padmanabha Misra) - 1012.7

  Vaisesikabhasyavivarana (Gaurikanta Sarvabhauma Bhattacarya) - 1126.2

  Sukti (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.3

  Dipika (Kalipada Tarkacarya) - 1800.7

  Vrtti (Balacandra) - DU70.1

  Bhavaprakasa (Gopinatha Misra Vajapeyin) - DU218.2

  Commentary (Salikanatha) - DU636.1

  Nyayakusumodgama (Sidila Vommideva) - DU675A.1

Padarthadipika (Kaunda Bhatta) - 1178.2

  Nyayaprakasa (Girvanendra Diksita) - 1262.1

Padarthadipika (Nagesa Bhatta) - 1324.1

Padarthadipikabodhita (Visvapati Tirtha) - 1092.1

Padarthakhandana (Pragalbha) - 901.4

Padartha(mani)mala (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.7

  Gudharthadipika (Janardana Vyasa) - 1210.1

  *Prakasa (Laugaksi Bhaskara) - 1236.4

*Padartha(mani)malaprakasa (Laugaksi Bhaskara) - 1236.4

  Commentary (Mahadeva Punatamkara) - 1288.5

Padarthamandana (Venidatta) - 1351.2

Padarthanirnaya (Damodara) - 1445.3

Padarthanusasana (Visvanatha Sastrin) - 1883.1

Padarthaparijata (Krsnamitra Acarya) - 1473.8

Padartharatnamala (Raghunatha Vidyalamkara) - 1023.3

Padartharatnamala (Vrajabhusana Misra) - DU906.1

Padartharatnamanjusa (Krsna Deva) - 989.1

Padarthasagara (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.7

Padarthasamgraha (Padmanabhacarya) - 1384.1

  Madhvasiddhantasara (Padmanabhacarya) - 1384.1

  Commentary (Ananta Suri) - DU43.1

Padarthasamgraha (Sathakopa) - DU663.1

Padarthasara (Maghanandin) - 748A.1

Padarthasastra (Ananda Jha) - 1870.1

Padarthasthapanasamgrahaprakarana (Cakresvara) - 669.2

Padarthatattvanirnaya (Anandanubhava) - 691A.4

  Tatparyadipika (Gangapura Bhattaraka) - 763.1

  Tika (Anandagiri) - 772.18

  Tika (Atmasvarupa) - 1046.1

Padarthatattvanirnaya (Somesvara) - DU701.1

Padarthatattvanirupana (Raghunatha Siromani) - 948.9

  Makaranda (Rucidatta) - 942.3

  *Tippana (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.7

  Vyakhya (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.8

  Tika (Govinda Sarman) - 1142.3

  Padarthatattvanirnaya (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) -1144.4

  Tattvaloka (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.8

  Vivecanaprakasa (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.8

  Commentary (Krsnakanta Vidyavagisa) - 1476.1

  Vivrti (Madhusudana Tarkasiddhanta) - 1560.1

*Padarthatattvanirupanatippana (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.7

  Vyakhya (Krsnamitra Acarya) - 1473.7

Padarthatattvasara (Jayanarayana Tarkapancanana) - 1583.1

Padarthavivecana (Laksmipati) - DU395.1

Padarthavivecana (Ramabhadra) - DU566.1

Padarthaviveka

  Siddhantatattvasara (Gopinatha Maunin) - 1219A.2

Padarthiyadivyacaksuh (Umapatya Upadhyaya) - 1261.1

Padarupavicara (Candranarayana Bhatta) - 1456.5

Pada(artha)vakyaratnakara (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.10

  Gudharthadipika (Jadunath Misra) - 1788.1

Padavali (Govindadasa) - DU228.1

Padmacintamanidharanisutra - 314.1

Padmamuklhasastra - 278D.1

Padmanandasataka (Padmananda) - 649.1

Padukasahasra (Vedanta Desika) - 793.19A

  Pariksa (Sribhasya Srinivasa) - 1415.7

Padyanandaprakasa (Pujyapada Prajnananda) - 1735A.1

  Bhavarthakaumudi parisista (autocmmenary) - 1735A.2

Padyavali (Rupa Gosvamin) - 969.3

  Rasikarangada (Viracandra Gosvamin) - 1602A.2

  Prakasa (Vanamalidasa Sastri) - DU825A.1

Paingalopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Paksasamgraha (Appayya Diksita) - 1632.24

Paksatapatrika (Caturbhuja Pandita) - 1227.2

Pancabhutavadartha (Krsna Tatacarya) - 1592.13

Pancabrahmopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Pancadarsanakhandana - ADU52

Pancadarsanasvarupa (Munisundara), see Trividyagosthi

Pancadasangayoga (Appayya Diksita) - 1632.25

  Vyakhya (Appayya Diksita) - 1632.25

Pancadasi (Vidyaranya) - 809.14

  Tatparyabodhini (Ramakrsna) - 820.4

  Commentary (Sadananda Yogindra) - 934.3

  Tika (Rama Narayana) - 1450.3

  Vyakhya (Acyutarama or -modaka) - 1505.1

  Vrttiprabhakara (Niscala Dasa Svamin) - 1724.1

  Kalyanapiyusa (Linganna Simayaji) - 1789.1

  Srividyadipika (Agastya) - DU11.1

  Tattvavivekaprakarana (Kalyana Piyusa) - DU314.1

  Commentary (Krsna Vidvan) - DU371.1

  Svapancabodha (Sundaradasa) - DU756.1

  Natakadipa (Sundaradasa) - DU756.2

Pancadasika (Sivananda Natha) - DU682.2

Pancadhikaranopanyasa (Padmanabhacarya) - 1384.2

Pancadhyayi (Rajamalla) - 1050A.3

Pancagnigrantha (Goraksanatha) - 666.12

Pancagranthi (Buddhisagarasuri) - 586.1

Pancakosavimarsini (Tyagaraja) - DU789.1

Pancakosaviveka (Samkara) - 379.41

Pancakrama (Nagarjuna) - DU447.1

  Commentary (Parahita) - 570.3

  Candraprabha (Abhayakaragupta) - 631.3

  Panjika (Bhavyakirti) - DU97.1

  Vivrti (Kuloka) - DU379.1

  Samgrahaprabhava (Nagabodhi) - DU442.1

  Manimala (Nagabodhi) - DU443.1

  Commentary (Raksitapada) - DU564.1

  Panjika (Samayavajra) - DU639.1

  Kramarthaprakasika (Sri Laksmi) - DU711.1

Pancaksaribhasya (Mahadevasrama) - 1616.1

Pancalaksanisarvasva (Kuruganti Srirama Sastrin) - 1820.3

Pancalingiprakarana (Jinavallabha) - 598.2

  Commentary (Jinadatta Suri) - 658A.2

Pancamatabhanjana (Rangaramanuja) - 1148.16

  Revision (Srinivasa Parakala Yati) - 1375.3

Pancanirgranthasamgrahani (Abhayadeva Suri) - 610.18

  *Balababodha (Yasovijaya) - 1263.20A

Pancapadika (Padmapada) - 402.5

  *Vivarana (Prakasatman) - 551.1

  Vaktavyakasika (Uttamajnana Yati) - 704A.1

  Darpana (Analananda) - 744.3

  Vedantaratnakosa (Nrsimhasrama) - 1005.9

  Prabodhaparisodhini (Atmasvarupa) - 1046.2

  Prayojana (Dharmarajadhvarindra) - 1119.2

  Prasthana (Saccidanandendra Sarasvati) - 1892.9

  Kanthirava (Vijnanavasa Yati) - DU874.1

*Pancapadikavivarana (Prakasatman) - 551.1

  Upanyasa (Ramananda Sarasvati) - 1245.4

Pancapadyani (Vallabha) - 962.19

  Nijacaryaslokapancikavivarana (Hariraja) - 1183.12

  Commentary (Purusottama Pitambara) - 1251.33

Pancaparamitanirdesasutra - 323.1

Pancaprakarani (Iccharamasvamin) - DU262.1

Pancaprakasana (Anantacarya/Vidyanandin) - DU44.1

Pancaprakriya (Sarvajnatman) - 592.1

  Tattvaviveka (Anandagiri) - 772.19

  Commentary (Purnavidya Muni) - DU543.1

Pancapramanipancasika (Kakudasuri) - 550A.1

Pancaprarupana (Kamakanandin) - 552.3

Pancarahasya (Appayya Diksita) - 1047.13

  Commentary (Appayya Diksita) - 1047.13

Pancaraksavidhi (Ratnakara Santi) - 595.4

Pancaratnakarika (Sadasiva) - DU627.1

Pancaratramalika (Haradatta) - 608.1

  Srutisuktimala (Haradatta) - 608.1

Pancaratnaprakasa (Panduranga) - 1507.2

Pancaratraraksa (Vedanta Desika) - 793.20

  Pancaratradhikaranavyavasthasarasamgraha (Vedatayami Vararaja) - DU843A

Pancaratraraksasamgraha (Gopala Desika) - 1376.3

Pancaratravyakhya (Renuka) - 689.1

Pancarthabhasya: yGS8.1

Pancasahasrapancasatabuddhanamasutra - 287A

Pancasakasutra (Haribhadra Suri) - 410.14

  Sisyahita (Abhayadeva Suri) - 610.7

  Curni (Yasodeva Suri) - 634.3

Pancasamgraha (Haribhadra) - 448.2

Pancasamgraha (Candrarsi Mahattara) - 475.1

  Autocommentary - 475.1

  Vrtti (Malayagiri) - 681A.6

Pancasamgraha (Amitagati) - 581.2

Pancasamgraha (Sumatikirti) - 1017.2

Pancasamgraha (Daddha) - 1311.1

Pancasamgrahavrtti (Padmanandin) - 1832.1

Pancasamskaradipika (Vijayindra Bhiksu) - 1013.15

Pancasatiprabodhasambandha (Subhasila) - 871A.2

Pancaskandhaprakarana (Vasubandhu) - 175.11

  Vaibhasya (Sthiramati) - 304.9

  Vivarana (Gunaprabha) - 310.2

  Bhasya (Prthvibandhu) - 364.1

Pancaskandhaprakarana (Candrakirti) - 321.3

Pancasloki (Krsnacarya Suri) - 1569.6

Pancasloki

  Virasaivasanjivani (Basavarupa) - DU80.1

Pancaslokivivarana (Haridasa) - 1183.13

Pancaslokivivarana (Purusottama Pitambara) - 1251.34

Pancastibodhasambandhana (Subhasila) - DU742.1

Pancastikaprajnaparamitasutra - 549.1

Pancastikayasara (Kundakunda) - 196A.4

  Tattva(pra)dipika (Amrtacandra Suri) - 473.2

  Pradipa (Prabhacandra) - 599.10

  Tatparyavrtti (Jayasena) - 661.1

  Tatparyavrtti (Padmaprabha Maladharideva) - 684.1

  Commentary (Mallisena) - 767.1

  Commentary (Brahmadeva) - 771A.3

  Tika (Devajit) - DU152.1

Pancasutra (Cirantana) - 380.2

  Tika (Haribhadra Suri) - 410.15

  Vivarana (Yasobhadra) - 758.3

  Avacuri (Munisundara) - 836.6

Pancatattvaprakasa (Venidatta) - 1351.5

Pancatrimsatijnanadakinyayavadana (Paramasvamin) - DU525.1

Pancavaranastava (Aghorasiva) - 679.10A

Pancavargasagrahananamala (Subhasila) - 871A.1

Pancavasthaviveka (Vasudevendra Yogin) - 1317.8

Pancavastukavibhasa - 133.2

Pancavimsatika (Trisambhudasa) - 827B.1

Pancavimsatisahasrikaprajnaparamitasutra - 53.1

  Mahaprajnaparamitopadesa - 169A.1

  Commentary (Damstrasena) - DU146.2

Pancikarana (Samkara) - 379.42

  *Varttika (Suresvara) - 417.5

  *Vivarana (Anandagiri) - 772.20

  Vivarana (Prajnananda) - 796.2

  Bhasya (Paramananda Tirtha) - 806.3

  Commentary (Vidyaranya) - 809.15

  Vyakhya (Svayamprakasa Muni) - 1177.12

  Tatparyacandrika (Ramananda Sarasvati) - 1245.2

  Vivaranadipika (Narayana Tirtha) - 1305.13

  Bhavaprakasika (Narayana Sarasvati) - 1318.36

  Advaitanusamdhana (Sadasiva Brahmendra) - 1330.17

  Candrika (Gangadhara Mahadakara) - 1428.4

  Commentary (Ananta Rama) - DU39.2

  Advaitagamahrdaya (Santyananda Sarasvati) - DU654.1

  Pancikrta - ADU53

  Sadhanacatustayasampatti - ADU54

Pancikarana (Ramadasa Svami) - 1574.1

*Pancikaranavivarana (Anandagiri) - 772.20

  Tattvacandrika (Ramatirtha) - 1107.4

*Pancikaranavarttika (Suresvara) - 417.5

  Abharana (Narayana Sarasvati) - 1318.36

  Dipika (Sivanarayana Tirtha) - DU685.1

Pancikaranavarttika (Upendra Datta Pandeya) - 1643.2

  Tika (Upendra Datta Pandeya) - 1643.2

Panditajanamanascamatkara (Nilakantha) - DU497.1

Panditakarabhindipada (Purusottama Pitambaraji) - 1251.61

Parabrahmanirupana (Ekojiraja) - 1340.1

Parabrahmopanisad

  Bhasya (Appayya Diksita) - 1047.14

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Parabrahmotthapanasthala (Bhuvanasundarasuri) - 894.2

Parakiyadhikaranasarirakhandana (Ahobala Suri) - 1019.1

Paralokasiddhi (Subhagupta) - 399.8

Paralokasiddhi (Dharmottara) - 419.4

Paramadvaitadarsana (Upanisadbrahmayogin) - 1350.18

Paramahamsapaddhati (Jnanasagara) - DU305.1

Paramahamsasamhita (Laksmana) - DU387.1

Paramahamsopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.26

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.37

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Paramahamsaparivrajakopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Paramaksaraviveka (Upanisadbrahmayogion) - 1350.19

Paramalaghumanjusa (Nagesa Bhatta) - 1324.6

  Ratnadipika (Sivananda Pandeya) - DU683.1

Paramamrta (Mukunda Muni) - 1174.6

Paramamrta (Mahadeva Sarasvati) - 1184.2

Paramanandadipika (Samkara) - 379.43

Paramanukandasattrimsika (Abhayadeva Suri) - 610.9

Paramanimanjari (Nalla Diksita) - 1425.2

Paramanudarsana (Jagadisa Citracarya) - 1912.1

Paramanukhandanasattrimsika - ADU55

  Arthalava (Ratnasimha Suri) - 728A.3

  Commentary (Abhayadeva Suri) - 610.9

Paramanutattvanirupana (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) -1628.9

Paramanuvicarasattrimsika (Dharmaghosa) - 707.2

Paramapadanirnayakaprakarana (Amrtananda Tirtha) - 1041.1

Paramapadasopana (Vedanta Desika) - 793.21

Paramarsarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.17

Paramarthabhusana (T.Viraraghavacarya) - 1842.7

Paramarthabodha (Mukunda Muni) - 1174.8

Paramarthacarca (Abhinavagupta) - 582.13

Paramarthadarsana (Ramavatara Sarman) - 1792.1

Paramarthadharmavijayasutra - 254F.1

Paramarthadvadasika (Abhinavagupta) - 582.14

Paramarthaprakasika (Nijaguna Sivayogin) - 930.5

Paramarthaprakasika (T. Viraraghavacarya) - 1842.3

Paramarthasamvrtisatyanirdesasutra - 96.1

Paramarthasara(samgraha) (Samkara) - 379.44

  Vivarana (Raghavananda Sarasvati) - 1123.2

  Commentary (Svayamprakasa Muni) - 1177.5

  Vyakhya (Nagesa Bhatta) - 1324.2

  Prakasika (Vasudeva Yati) - DU835.1

Paramarthasara (Abhinavagupta) - 582.15

  Commentary (Ksemaraja) - 597.2

  Vivrti (Vamadeva) - 606.2

  Commentary (Vitastapurin) - DU901.1

Paramarthavimsati (Padmanandin) - 685A.12

Paramarthaviniscaya (Anurudha) - 632.4

  Tika (Mahabodhi) - 691.1

Paramarthaviveka (Govinda) - DU223.1

Paramarthopadesa (Jnanabhusana) - 945.3

Paramasamayasaravicarasamgraha (Ksamakalyana Gani) - 1477A.8

Paramasukhadvatrimsika (Jinaprabha Suri) - 782.6

Paramatabhanga (Vedanta Desika) - 793.22

  Anapayaprabha (T.Viraraghavacarya) - 1842.8

Paramatasamasa (Aryasura) - 179.3

Paramatattvaprabodha (Mukunda Muni) - 1174.5

Paramatmaprakasa (Yogindudeva) - 409A.2

  Tika (Prabhacandra) - 599.4

  Subodhini (Brahmadeva) - 1188A.1

  Commentary (Balacandra Suri) - DU72B

Paramatmaprakasa (Dharmamandira Gani) - DU168.1

Paramatmaprakasika (Sosala Revanaradhya) - 1206.2

Paramatmasandarbha (Jiva Gosvamin) - 1011.8

  Gopalatosani (Syamadasa) - 1961A.1

Paramatmasvarupa (Amitagati) - 581.3

Paramitadinottaram punah rajodarsanavicara (Purusottama Pitambara) - 1251.62

Paramitasara (Aryasura) - 179.1

Paramoksanirasakarika (Sahojyoti) - 461.4

  Vrtti (Ramakantha) - 643.6

Paramukhacapetika (Krsna Tatacarya) - 1592.14

Parapaksagirivajra (Madhava Mukunda) - 907.1

  Tika (Amolaka Rama Sastrin) - 1846.1

Parapaksanirakrti (Rangaramanuja) - 1148.15

Parapravesika (Ksemaraja) - 597.4

Parasayavijaya (Srinivasacarya) - 1417.14

Parasikanamamala

  Sabdavilasa (Hari Brahma) - 813.1

Paratattvanirnaya (Anantacarya) - 1730.3

Paratattvanirnaya (Varadacarya Misra) - DU827.1

Paratattvaprakasika (Vijayindra Bhiksu) - 1013.16

Paratattvavilasa (Krsnatirtha) - DU370.1

Paratattvopanyasa (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.5

Paratrimsika

  Vivrti (Somananda) - 466.2

  *Laghuvrtti (Abhinavagupta) - 582.16

  (Tattva)Vivarana (Abhinavagupta) - 582.17

  Commentary (Lasaka) - 1488A.2

*Paratrimsikalaghuvrtti (Abhinavagupta) - 582.16

  Vimarsini (Varadaraja) - 617.1

  Vivrti (Laksmirama) - 1495.1

Paravadigajankusataravali (Nilakantharadhya) - 1095.1

Paribhaktisutra/Lalita (Hariharananda Aranya) - 1799.7

Paribhasikipadarthasamgraha (Kuruganti Srirama Sastrin) - 1820.1

Pariharakhandana (Rudra Bhatta Sarman) - 1737.1

Pariksamukha (Manikyanandin) - 517.1

  Prameyakamalamartanda (Prabhacandra) - 599.5

  *Prameyaratnamala (Anantavirya) - 622.1

  Prameyaratnalamkara (Abhinava Carukirti) - 1523.1

  Tippani (Phulacandra Sastrin) - 1805.1

  Commentary (Hiralala Jain) - 1909.1

*Parimala (Appayya Diksita) - 1047.24

  Samgraha (Taraka Brahmasvamin) - 1197.1

  Khandana (Narasimha Vajapeyin) - DU472.1

*Parisuddhi (Udayana) - 560.6

  Pancaprasthanyayatarka (Srikantha) - 638.1

  Nibandhoddyota (Divakara) - 731.2

  Nyayalamkara (Abhayatilaka) - 745.1

  Prakasa (Vardhamana) - 802.8

  Vyakhya (Samkara Misra) - 867.6

Parivrdhastaka (Vallabha) - 962.20

  Vivarana (Vitthala Diksita) - 1020.12

  Premamrta (Vallabha) - 1066.4A

  Commentary (Gopesvara) - 1515.7

Parsvapurana (Vadicandra) - 1091A.1

Paryantapancasikha (Abhinavagupta) - 582.18

Paryantaradhana (Somasuri)

  Tika (Vijayasundara Gani) - 1073A.1

  Tika (Vinaya Vijaya Gani) - 1218.6

Pasandacapetika (Vijayaramacarya) - DU869.1

Pasandakhandana (Vadiraja) - 1030.7

  Commentary (Surottama Tirtha) - 1044.1

Pasandakhandana (Vaidyanatha Paiyagunda) - 1404A.1

Pasupatasutra: y131.1.230

Pasupata(brahma)upanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

  Bhasya (Appayacarya) - DU47.1

Patanjalacamatkara (Candracuda) - DU115.1

Patisambhidamagga - 7.1

  Saddharmaprakasini (Mahanama) - 271.1

Patradisuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.63

Patrapariksa (Vidyananda) - 492.3

Patrasuddhi (Dvarikesa Gosvamin) - 1170.5

Patravalambana (Vallabha) - 962.21

  Tika (Purusottama Pitambara) - 1251.35

  Brahmavadartha (Tapisa) - DU764.1

Patthana - 12.1

  Atthakatha (Buddhaghosa) - 210.4

  Mulatika (Ananda) - 307.5

  Anutika (Dhammapala) - 550.5

  Gananaya (Saddhammapala Jyoti) - 692.4

Patthanudesatippani (Ledy Sayadaw) - 1706.2

Pausadhavidhiprakarana (Jinavallabha Suri) - 624.8

Pausavadartha (Devabhadra) - 1461.1

Pauskaravrtti (Umapati Sivacariyar) - 783.3

Pavanavijayasvarodaya - ADU 55A

Petakopadesa - 17.1

  Atthakatha (Buddhagosa) - 210.4A

  Atthakatha (Narada Seyadaw) - 1809.1

Phalasankaryakhandana (Anantadeva) - 1213.5

Pindopanisad

  Dipika (Samkarananda) - 764.27

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.38

Pinda(brahmana)upanisad

  Bhasya (Kesavananda Yati) - 1471.4

  Bhasya (Kesavananda Svamin) - 1618.1

Pitapurasamagamasutra - 276.1

Pottipahrotai (Umapati Sivacariyar) - 783.4

Prabhakarapradipa (Ganganatha Jha) - 1824.2

Prabhakaravijaya (Nandisvara) - 754.1

Prabhanjana (Vitthala Diksita) - 1020.11

  Marutasakti (Gattulal) - 1630.3

Prabhrtasamgraha (Kundakunda), see Astaprabhrta

Prabhulingalila (Camarasa) - 862.1

Prabhupradurbhavavicara (Hariraja) - 1183.47

Prabodhabhanudaya (Acyuta Raya Modaka) - 1505.12

Prabodhacandrodaya (Krsna Misra) - 618.1

  Narakabharana (Govindamrta Bhagavan) - 1846A.1

  Commentary (Mahesvara) - DU418.1

  Candrika (Nandillagopaprabhu) - DU454.1

  Prakasa (Ramadasa) - DU577.1

Prabodhakadambari (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.11

Prabodhastapadi (Devakinandana Kaviraja) - 1158.3

Prabodhasudhakara (Surya Pandita) - 974.2

Prabodhavivarana (Vitthala Diksita) - 1020.13

*Pradesavyakhya (Abhayadeva Suri) - 610.22

  Tika (Kasturacandra) - 1521A.1

Pradipaniyasutra - 262B.1

Pradipoddyotana (Candrikirti) - 321.8A

Pragabhavojjivana (Vajratamkara) - DU815.2

Prahastavada (Purusottama Pitambara) - 1251.36

Prajnalamkarakarika (SamkEnNSn) - 425.11

Prajnanopagsngatrtiyapadasamgrahani - ADU55A

Prajnapanasutras

  Vrtti (Malayagiri) - 681A.7E

  Avacurni (Kulamandana Gani) - 832.4

  Avacuri (Padmasundara Gani) - 999.4

  Balavabodha (Dhanavimala) - 1296A.1

  Balavabodha (Jivavijaya) - 1333A.1

  Stabaka (Paramananda) - 1498A.1

  Chaya (Nanakacandraji) - 1606A.1

Prajnaparamitahrdayasutra, see Hrdayasutra

(Arya)Prajnaparamitanayasatapancasatikatika (Jnanamrta) - 588.11

Prajnaparamitapindartha(samgraha) (Dignaga) - 268.6

  Vivarana (Triratnadasa) - 268A.1

Prajnaparamitastotra - 69.1

Prajnaparamitopadesa (Kambala) - 277A.4

Prajnaparamitopadesa (Ratnakara Santi) - 595.6

*Prajnapradipa (Bhavaviveka) - 294.3

  Tika (Avalokitavrata) - 354.1

Prajnaptisastra (Maudgalyayana) - 6.1

Prakaranapada (Vasumitra) - 15.1

Prakaranapancika (Salikanatha Misra) - 440.6

  Mimamsabalaprakasa (Samkara Bhatta) - 1074.1

  Nyayasiddhi (Jayapura Narayana Bhatta) - DU289.1

Prakaranasasana (Samghabhadra) - 192.2

Prakirnasuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.74

Prakriyahara (Kurma) - DU386.1

Prakrtyadhikaranavicara (Tryambaka Sastri) - 1504.8

Pramalaksma (Jinesvara) - 598.3

Pramanacandrika (Chalari Sesacarya) - 1297.1

Pramanadipadarthaprakasa (Laugaksi Bhaskara) - 1236.6

Pramanadipika (Prabhacandra) - 599.12

Pramanadipika (Govinda Raja) - DU233.1

Pramanadiprakasika (Madhava Bhatta) - 1281.5

Pramanalaksana (Madhva) - 751.20

  Commentary (Padmanabha Tirtha) - 790.9

  *Nyayakalpalata (Jayatirtha) - 816.13

  Vivarana (Vedesa Bhiksu) - 1115.9

  Vivarana (Srinivasa Tirtha) - 1171.13

  Bhavadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.34

Pramanalaksana (Akalanka) - 417A.5

Pramanalaksana (Sarvajnatman) - 592.2

*Pramanamala (Anandabodha) - 672A.1

  Vivrti (Citsukha) - 715A.8

  Nibandha (Anubhuti Svarupacarya) - 749.7

Pramanamala (Dhananjaya) - 641.3

Pramanamanjari (Sarvadeva) - 703.1

  Commentary (Balabhadra Misra) - 966.1

  Tippana (Advayaranya) - 1018.1

  Commentary (Vamanabhatta) - DU819.1

Pramanamimamsa (Hemacandra) - 687.2

Pramananauka (Vadisimha) - DU802.2

Pramananauka (Virasena) - DU887A.1

Pramananayatattvaloka (Vadideva Suri) - 658.1

  Syadvadaratnakara (Vadideva) - 658.2

  *Ratnakaravatarika (Ratnaprabha Suri) - 688.1

  Syadvadabhasya (Subhavijaya) - 1104.1

  Balabodhini (Rama Gopalacarya) - 1747.1

  Tippani (Govindakrsnacarya) - DU230A.1

Pramananayatattvarahasya (Gunaratna Suri) - 853.6

Pramananirnaya (Vadiraja Suri) - 587.2

Pramananiskarsa (Puttankotana Srinivasacarya) - 1872.2

Pramanantarbhava (Yasodeva) - DU914A

Pramanantarbhava - ADU56

Pramanantarbhavaprakasana (Ratnakirti) - 611.10

Pramanapaddhati (Jayatirtha) - 816.14

  Commentary (Vagesatirtha) - 842.2

  Vyakhya (Vijayindra Bhiksu) - 1013.17

  Bhavavivarana (Vedesa Bhiksu) - 1115.6

  Tippana (Srinivasa Tirtha) - 1171.14

  Bhavadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.21

  Vivarana (Janardana Bhatta) - 1201.2

  Abhinavamrta (Satyanatha Yati) - 1246.5

  Prakasika (Ananta) - 1310.9

  Commentary (Anneyyacarya) - 1547.1

  Adarsa (Hulugi Narasimhacarya) - 1549A

  Balabodhini (Vittala Bhatta) - DU902.2

Pramanaparibhasa (Dharmasuri) - 1675.1

  Nyayalamkara (Nyayavijaya) - 1725.4

(Laghvi)Pramanapariksa (Dharmottara) - 419.5

Pramanapariksa (Vidyananda) - 492.4

Pramanapariksa (Manikyanandin) - 517.2

Pramanaprabodha or -amoda (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.12

Pramanaprakarana (Appayya Diksita) - 1632.26

Pramanaprakasa (Devabhadra) - 674A.7

  Commentary (Padmasagara) - 1060.2

Pramaprameya (Bhavasena) - 738.5

Pramanaprameyakalika (Narendrasena Acarya) - 1191.1

Pramanapramoda (Harirama Tarkavagisa) - 1168.18

Pramanapramoda (Citradhra) - 1348.1

  Commentary (Duhkhamocana Jha) - DU182.1

Pramanaratna (Raghunatha Bhattacarya) - 1004.2

Pramanaratna (Acyuta Raya Modaka) - 1505.13

Pramanaratnapradipa (Akalanka) - 417A.6

Pramanasamgraha (Akalanka) - 417A.7

  Bhasya (Anantavirya) - 556.2

Pramanasamuccaya (Dignaga) - 268.7

  Vrtti (Dignaga) - 268.7

  Commentary (Isvarasena) - 342.1

  Visalamavati (Jinendrabuddhi) - 442.1

Pramanasara (Munisvara) - 865.1

Pramanasara (Govinda Guru) - 1327.1

Pramanasundara (Padmasundara) - 999.2

Pramanatattva (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.8

Pramanatattva (Tryambaka Sastrin) - 1504.18

Pramanavadartha (Yasasvatsagara) - 1312A.1

Pramanavarttika (Dharmakirti) - 344.4

  Panjika (Devendrabuddhi) - 365.1

  *Tika (Sakyamati) - 378.1

  Pramanavarttika-Tika (Ravigupta) - 398C.1

  Tika (Samkaranandana) - 425.5

  *Alamkara or Bhasya (Prajnakaragupta) - 421A.1

  Tika (Jina) - 470.1

  Vrtti (Manorathanandin) - 516.1

*Pramanavarttikalamkara (Prajnakaragupta) - 421A.1

  Tika (Jina) - 470.2

  Tika (Karnagomin) - 433A.1

  Commentary (Manorathanandin) - 516.2

  Suparisuddhi (Yamari) - 607.1

*Pramanavarttikatika (Sakyamati) - 378.1

  Commentary (Kalyana Candra) - 576.1

Pramanavibhagaslokavyakhya (Svayamprakasa Muni) - 1177.13

Pramanavicara (S.B.Raghunathacarya) - 1927.1

Pramana(tarka)vihetanavrtti (Nagarjuna) - 159.2

Pramanaviniscaya (Dharmakirti) - 344.5

  Tika (Vinitadeva) - 415.4

  *Vrtti (Dharmottara) - 419.6

  Tika (Jnanasribhadra) - 616.2

*Pramanaviniscayavrtti (Dharmottara) - 419.6

  Tika (Anandavardhana) - 447.1

Pramanollasa (Gokulanatha Upadhyaya), see 1186.11

Pramanyaparijata (Giridhara Sarman Caturvedi) - 1880.1

(Brhat)Pramanyapariksa (Dharmottara) - 419.5A

(Laghvi)Pramanyapariksa (Dharmottara) - 419.5

Pramanyavada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.19

  Dipika (Vamacarana Bhattacarya) - 1861.3

  Commentary (Visvabandhu Bhattacarya) - 1908.1

Pramanyavadavicara (Bhisma Misra) - 1438.2

Pramatvacihnavivrti (Krsnatatacarya) -1592.21

*Prameyadipika (Jayatirtha) - 816.4

  Commentary (Raghavendra Tirtha) - 1176.22

  Commentary (Kesavacarya) - 1216.3

  Bhavaratnakosa (Sumatindranatha Tirtha) - 1328.1

  Bhavaprakasika (Krsnacarya Suri) - 1569.7

Prameyakanthika (Santivarna) - DU653.1

Prameyamala (Vatsya Varada) - 701.1

Prameyapradipa (Vitthala Diksita) - 1020.14

*Prameyaratnamala (Anantavirya) - 622.1

  Alamkara (Abhinava Carukirti) - 1523.1

Prameyaratna (Yamuna) - 580.4

Prameyaratnakara (Asadhara) - 721.4

Prameyaratnakosa (Candraprabha Suri) - 621.3

Prameyaratnarnava (Balakrsna Bhatta) - 1326.8

  Prakasa (Ramakrsna Bhatta) - 1572.3

Prameyaratnavali (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.4

  Kantimala (Krsnadeva Vedantavagisa) - 1548.1

  Prabha (Aksaya Kumara Diksita Sastrin) - 1806.1

  Navaratna (Harirama Vyasa) - DU256.1

Prameyasamgraha (Narasimha) - DU462.1

Prameyasekhara (Lokacarya Pillai) - 774.4

Prameyatattva (Srinivasa), see 1605.2

Pranagnihotropanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.39

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Pranavadarpanakhandana (Vijayindra Tirtha), see 1527.1

Pranavamimamsa (Vidyaranya) - 809.16

Pranavarthaprakasika (Kaivalyananda Tirtha) - 1265.2

  Autocommentary - 1265.2

Pranavavyakhya (Dattatreya Digambaranucqra) - 1103.5

Pranidhanaprayantadvaya (Kamalasila) - 418.11

Pranidhanasptatinamagatha (Aryasura) - 322A.4

Pranyamulasastratika - ADU57

Prapanca(samsara)bheda(vada) (Giridhara Prapanna) - 1516.3

Prapancahrdaya - ADU58

Prapancamithyatva (Anandabodha) - 672A.3A

Prapancamithyatva (Kumara Vedanta Desika) - 809A.9

Prapancamithyatvabhusana (Gautama Samkara) - DU199.1

Prapancamithyatvanumanakhandana (Vatsya Varada) - 701.7

Prapancamrtasara (Ekojiraja), see 1340.1

Prapancasamsarabheda (Purusottama Pitambara) - 1251.37

Prapancasara

  *Commentary (Padmapada) - 402.6

  Vijnanadyotini (Trivikrama) - 880.1

  Viveka (Gangadhara Mahadakara) - 1400.5

  Sambandhadipika (Atmabodha Yati) - DU55.1

*Prapancasara-Commentary (Padmapada) - 401.6

  Vijnanacandrika (Advayagiri) - 785.1

  Vyakhya (Raghavananda Sarasvati) - 1123.3

Prapancasara(samgraha)

  Sambandhadipika (Uttamabodha Yati) - DU801.1

Prapancasarapadarthadipika (Purusottama) - DU544.1

Prapancasarasamgraha (Girvanendra Sarasvati) - 968.1

Prapancasaraviveka (Gangadhara Mahadakara) - 1428.5

Prapancavada (Purusottama Pitambara) - 1251.38

Prapancavicara (Sabhapati Mudaliyar) - DU620.1

*Prapannaparijata (Vatsya Varada) - 701.2

  Commentary (T.Viraraghavacarya) - 1842.13

Prapannaparitrana (Lokacarya Pillai) - 774.5

Prarabdhadhvantasamhrti (Acyuta Raya Modaka) - 1505.14

Prasadapratibodhabhava (Matrceta) - 67A.3

Prasamamrta (Krsnanada Sarasvati) - 1240.6

Prasamaratiprakarana (Umasvati) -196B.2

  Commentary (Haribhadra Suri) - 410.15A

  Curni (Jinadasagani) - 635.3

  Commentary (Haribhadra Suri) - 646.1

  Tika (Vijayajnanendra Surisvara) - 1964.1

*Prasannapada (Candrakirti) - 321.4

  Laksanatika - ADU58A

Prasnapaddhati (Haricandra Gani) - 631A.1

Prasnasataka (Jinavallabha Suri) - 624.9

  Avacuri (A.U.) - 624.9

  Avacuri (Vadideva Suri) - 658.4

  Avacuri (Naracandra Upadhyaya) - 685.2

  Avacuri (Ajita Devasuri) - 714.4

  Kalpalatika (Punyasagara) - 1052B.1

  Tika (Kamalamandira Gani) - 1098A.1

Prasantaviniscayapratiharyasutra - 330.1

(Sastriya)Prasna(siddhanta)mala (Krsnambhatta Hosinga) - 1196.2

Prasnacintamani (Viravijaya Gani) - 1235A.1

Prasnasataka (Jinavallabha Suri) - 624.9

Prasnavali (Jadabharata) - DU269.1

Prasnavyakaranasutra

  Commentary (Abhayadeva Suri) - 610.10

  Dipika (Ajita Devasuri) - 714.3

  (Parsvacandra) - 976A.3

  Tika (Jnanavimala) - 1275A.1

Prasnopanisad

  *Bhasya (Samkara) - 379.46

  *Bhasya (Madhva) - 751.21

  Dipika (Samkarananda) - 764.27A

  Aloka (Vijnanabhiksu) - 1036.7

  *Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.17

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.23

  Khandarthaprakasika (Narasimha Yati) - 1231.5

  Vivrti (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.8

  Commentary (Chalari Nrsimhacarya) - 1248.2

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.17

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.17

  Bhasya (Anandacandra Vedantavagisa) - 1594.5

  Bhasya (Bhimasena Sarma) - 1639A.3

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.3

  Yogasiddhantabhasya (Paramahamsa Niranjanananda) - 1900A.1

  Commentary (Damodara Sastrin) - DU144.6

  Vyakhya (Kundalanandarya) - DU320.1

*Prasnopanisadbhasya (Samkara) - 379.46

  Tippana (Anandagiri) - 772.21

  Tika (Narayana Sarasvati) - 1318.40

  Mitaksara (Vidyananda Giri) - 1810.5

  Govindaprasadini (Visnudevanandagiri) - DU888A.4

*Prasnopanisadbhasya (Madhva) - 751.21

  *Tika (Jayatirtha) - 816.15

  Commentary (Srinivasa Tirtha) - 1171.15

*Prasnopanisadbhasya (Rangaramanuja) - 1148.17

  Tattvakana (Srirupa Siddhantin) - 1930.5

  Srutyarthabodhini (Nrtyagopala) - DU512.4

*Prasnopanisadbhasyatika (Jayatirtha) - 816.15

  Panjika (Kesavacarya) 1216.11

Prasnottara (Jayasena) - 661.4

Prasnottara (Jayasoma Upadhyaya) - 1074A.2

Prasnottaramala (Vimalasuri)

  Vrtti (Devendra Munisvara) - 800.1

Prasnottaramanikyamala (Devagani Muni) - DU151.2

Prasnottarapancasika (Jnanaraja) - 902A.1

Prasnottarapradipa (Laksmivijaya) - 1689.1

Prasnottararatnakara (Subhavijaya Gani) - 1104.3

Prasnottararatnamalika (Samkara) - 379.47

Prasnottarasamuccaya (Kirtivijaya) - 1160.1

  Arthaprakasika (Kirtivijaya) - 1160.1

Prasnottarasandhasataka and Tika thereon (Ksamakalyana Gani) - 1477A.3

Prasnottarasataka (Umedacandra) - 1507A.1

Prasnottarasardhasatakasamuccaya (Dipavijaya) - 1508A.1

Prasthanabheda (Madhusudana Sarasvati) - 1026.8

Prasthanaratnakara (Purusottama Pitambara) - 1251.39

Pratibandhakatavada (Gadadhara) - 1237.13

Pratibandhakatavicara (Harirama Tarkavagisa) - 1168.20

Pratibandhasiddhi (Samkaranandana) - 425.2

Pratibhanamamatipariprcchasutra - 434.1

(Bimba)Pratibimbavada (Purusottama Pitambara) - 1251.40

Pratijnavadartha (Anantacarya) - 1568.18

Pratikramanakramavidhi (Jayacandra Suri) - 876.1

(Sraddha)Pratikramanasutra

  Curni (Vijayasimha Suri) - 644B.2

  Vrtti ((Sri)Candrasuri) - 685B.12

  Laghuvrtti (Tilakacarya) - 723.3

  Vivarana (Tarunaprabha) - 809C.2

  Arthadipika (Ratnasekhara Suri) - 503/1

  Balavabodha (Merusundara Gani) - 908B.3

  Balavabodha (Jayavijaya Muni) - 1289A.1

Pratikramanavidhi (Jinaharsa Gani) - 921A.4

Pratikrtipujanavada (Purusottama Pitambara) - 1251.41

Pratimasthapananyaya (Yasovijaya) - 1263.31C

Pratipadikarthavimarsa (Avadhuta Muni) - DU62.2

Pratisthapananyaya (Yasovijaya) - 1263.31C

Pratistapatha(saroddhara) (Asadhara) - 721.5C

  Vrtti (Subhacandra) - 1008A.1

Pratisthatilaka, see 517.2

Pratityasamutpada (Vasubandhu) - 175.12

Pratityasamutpadasastra (Ullangha) - 215.1

Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra - 228A.1

Pratityasamutpadahrdayakarika (Nagarjuna) - 47.6

  Vyakhyana (Suddhamati) - 227H.1

Pratityasamutpadadivibhananirdesasutra (Gunamati) - 278C.2

Pratiyogijnanasya karyakaranabhava (Harirama Tarkavagisa) - 1168.21

Pratiyogyaropavicara (Citradhara) - 1348.2

Pratyakhyanabhasya (Devendra Suri) - 747.5

Pratyakhyanasutra (Yasobhadra or Yasodeva) - 632B.2

  Commentary (Tilakacarya) - 723.6

  Bhasya (Devendra Suri) - 747.5

  Vivarana (Jayacandra Suri) - 876.2

  Tika (Jnanavimala) - 1275A.5

Pratyabhijnahrdaya (Ksemaraja) - 597.3

Pratyaksaprakasatvavada (Krsna Guru) - DU351.2

Pratyaksasarira (Gananatha Sena Kaviraja) - 1759.1

Pratyaktattvacintamani (Sadananda Vyasa) - 1449.5

Pratyaktattvacintamani (Ananda Vidvan) - 1845A

Pratyaktattvaprakasika (Vasudevendra Yogin) - 1317.9

Pratyaktvadisvayamprakasatvavada (Krsna Tatacarya) - 1592.15

Pratyutpannabuddhasanmukhavasthita-samadhisutra - 37.1

Praudhamanahpramodajnana (Kaunda Bhatta) - 1178.3

Praudhanubhava (Amaresvara Sastrin) - 1529.10

Praudhanubhuti (Samkara) - 379.48

Praudhavyanjaka (Krsnacarya) - DU347.1

Pravacanapariksa (Dharmasagara) - 1033.4

Pravacanapariksa (Nemicandra) - 967.3

Pravacanapravesa (Akalanka) - 633.1

Pravacanasara (Kundakunda) - 196A.5

  Tattva(pra)dipika (Amrtacandra Suri) - 473.3

  Bhasvara (Prabhacandra) - 599.13B

  Tatparyavrtti (Jayasena) - 661.2

  Pariksa (Mallisena) - 767.4

  Sarojabhaskara (Prabhacandra) - 786.1

  Tika (Sumatikirti) - 1017.4

  Commentary (Balacandra Muni) - DU72A

Pravacanasaroddhara (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 630A.1

  Tattvajnanavikasini (Siddhasena Suri) - 693.1

  Visamapada (Udayaprabha) - 728.3

  Balavabodha (Padmamandira) - DU515.1

Pravacanavicarasara (Nayakunjara Upadhyaya) - 858.1

Pravaranasutra - 97.1

Premabhakticandrika (Narottama Dasa) - 1073.1

Premamrtarasayanastotra (Krsna Caitanya Deva) - 933.3

  Commentary (Vittalanatha) - DU904A.1

Premavilasa (Nityananda Dasa) - 1089.1

Pritisandarbha (Jiva Gosvamin) - 1011.9

Pu fayi jing - 29F

Pucchabrahmavadanirasa (Anantacarya) - 1568.19

Pudgalabhangaprakarana

  Vivrti (Nayavijaya) - DU488.1

Pudgalasattrimsika (Abhayadeva Suri) - 610.9

  Vrtti (Ratnasimha Suri) - 794A.7

Puggalapannati - 5.1

  Attthakatha (Buddhaghosa) - 210.5

  Mulatika (Ananda) - 307.6

  Anutika (Dhammapala) - 550.6

Pundarikamukhasastra - 278D.1

Puranas: yS131; H2950,3373

Purusarthakaumudi (Raghupati Mahopadhyaya) - DU563.1

Purusarthanusasana (Govinda Kavi) - DU230.1

Purusarthapariksa (Govinda Sesa), see 1053.1

Purusartharatnakara (Ranganatha Suri) - 1287.1

Purusartharatnakara (Purusottama Tirtha) - DU549.1

Purusasiddhyupaya (Amrtacandra Suri) - 473.4

Purusasuktopanisad

  Anandalahari (Advaitananda Tirtha) - 1422.8

Purusottamapradurbhavavicara (Hariraja) - 1183.14

Purusottamasvarupavirbhavanirnaya (Hariraja) - 1183.21

Purusottamayogi(gitatatparyavarttika) (Dattatreyendra Sarasvati) - DU148.1

Purvamimamsakarika (Vallabha) - 962.33

Purvasarasvadini (Saksatsvamin) - 1397.6

Puspamalaprakarana, see Upadesa(ratna)mala (Maladhari Hemacandra)

Puspakatadharanisutra - 64.1

Pustimargalaksanani (Hariraja) - 1183.19

Pustimargiyadhyanaprakaravivecanam (Hariraja) - 1183.58

Pustimargiyahnika (Vrajaraja) - 1331.8

Pustimargiyasvarupanirnaya (Hariraja) - 1183.20

Pustipathamarmanirupanam (Hariraja) - 1183.33

Pustipravahamaryada (Vallabha) - 962.22

  Vivarana (Vitthala Diksita) - 1020.15

  Vivarana (Vallabha) - 1066.8

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.4

  Commentary (Raghunatha) - 1120.5A

  Vivrti (Kalyanaraya) - 1121.5

  Vivarana (Purusottama Pitambara) - 1251.42

Putralekhasutra - ADU59

Raddhantamuktahara (Padmanabha Misra) - 1012.5

Raganugavivrti (Rupa Kaviraja) - 1431.2

Ragavartamacandrika (Visvanatha Cakravartin) - 1329.6

Rahasyamanjari (Pranartihvacarya) - 1465.1

Rahasyamatrka (Vedanta Desika) - 793.24

Rahasyanavanita (Vedanta Desika) - 793.26

Rahasyapadavi (Vedanta Desika) - 793.25

Rahasyapancadasika (Abhinavagupta) - 582.19

Rahasyaratnavali (Vedanta Desika) - 793.28

Rahasyaratnavalihrdaya (Vedanta Desika) - 793.29

Rahasyasandesavivarana (Vedanta Desika) - 793.27

Rahasyatraya: y774.12.2

Rahasyatrayaculaka (Vedanta Desika) - 793.30

  Commentary (Kumara Vedanta Desika) - 809A.11

Rahasyatrayamimamsa (Mahacarya) - 1064.7

  Bhasya (Laksmanarya) - 1083.2

Rahasyatrayasara (Vedanta Desika) - 793.31

  Arthasamgraha (Kumara Vedanta Desika) - 809A.12

  Gudharthavarana (Srinivasadasa) - 817.5

  Jivatuh (Narayana Muni) - 903.6

  Prakasikasamgraha (Srinivasa) - 1090.2

  Sarasvadini (Gopala Desika) - 1376.4

  Svadini (Saksatsvamin) - 1397.1

  Niskarsatippani (Srinivasa Srisailayogin) - 1401.2

  Saradipika (Srinivasa) - 1415.5

  Saravivacarya (Srinivasacarya) - 1417.7

  Artha (Appagondacarya) - 1466.2

  Adhikaranasamgrahavyakhya (Venkatesvara Suri) - 1544.1

  Prakasikasamgraha (Parakalasamyamindra) - 1671.1

  Prakasika (Srinivasa Suri) - 1690.1

  Vyakhya (Srikrsna Brahmatantra Mahadesika) - 1729.1

  Karikadarpana (Varadacarya) - 1749.1

  Anuvada (U.T. Viraraghavacarya) - 1842.3A

  Svadini (Vedanta Ramanuja Mahadesika) - DU844.1

*Rajamartanda (Bhojadeva) - 609.2

  Kirana (Krsna Vallabhacarya) - 1692.1

Rajaparikatharatnamalasutra - 269.1

Rajaprasniyasutra

  Commentary (Malayagiri) - 681A.7D

  Tika (Ratnaprabha Suri) - 688.4

Rajavadakasutra - 207.1

Rajayogabhasya (Samkaracarya) - 1547A.1

Ramanujamatasamgraha (Srinivasa Pattaracarya) - 1659.3

  Tippani (Srinivasa Tatacarya) - 1694.1

Ramanujanavaratnamalika (Dharmapurisa) - 1432.2

Ramanujasiddhantasamgraha (Srinivasa Pattaracarya) - 1659.2

Ramanujasiddhantasara (Rangaramanuja) - 1148.18

Ramanujasiddhantavijaya, see 1064.6

Ramanujiyamatamardana (Harirama Sarman) - 1745.1

Ramarahasyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

Ramatapaniyopanisad

  Padayojana (Ramananda Tirtha) - 1202.14

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.41

  Vyakhya (Visvesvara Pandita) - 1512.7

  Commentary (Dharanidhara Panta) - DU166.2

  Padavibhusana (Janakinatha Bhakti) - DU279.1

Ramayana: yY68; AV1624; VV66; KS56; H1007

Rangojibhattasisyavadindradhikkara (Kesavacarya) - 1216.4

Rasikalhadini (Narayana Bhatta) - 1040.3

Rasmisamantamukhanirdesasutra - 315.1

Rastrapalapariprcchasutra - 98.1

Ratnacandrapariprcchasutra - 99.1

Ratnacudamanisutra - 252.1

Ratnacudapariprcchasutra - 100.1

Ratnagotravibhaga

  Vrtti - ADU59A

Ratnagotravibhaga Uttaratantra (Sthiramati) - 224.1

  Commentary (Vairocanaraksita) - DU811.1

(Aryaprajnaparamita)Ratnagunasamcayagatha - 44.1

  Vyakhya (Haribhadra) - 448.5A

Ratnajalipariprcchasutra - 101.1

Ratnakaravatarika (Ratnaprabha Suri) - 688.1

  Panjika (Rajasekhara Suri) - 808.1

  Tippana (Jnanacandra) - 814.2

  Slokasatartha (Jina Manikya Gani) - 910.1

Ratnakarandasutra (Samantabhadra) - 102.1

  Commentary (Prabhacandra) - 599.2

Ratnaketudharani (or -parivarta) sutra - 179.1

Ratnakosa (Tarani Misra) - 780.1

  Vicara or Matravadartha (Harirama Tarkavagisa) - 1168.22

(Maha)Ratnakutadharmaparyayasata-sahasrikaparivartakasyaparivartatika - 241.1

Ratnakutasutra. see Kasyapaparivartasutra

Ratnamalavadhanasutra - 428.1

Ratnameghasutra - 227A

*Ratnaprabha (Govindananda Sarasvati) - 1163.1

  Vyakhya (Krsnananda Sarasvati) - 1253.4

  Purnanandi (Prakasananda Sarasvati) - 1291.2

  Commentary (Kesavananda Yati) - 1471.2

  Tippani (Kesavananda Svamin) - 1618.2

  Govindaprasadini (Visnudevanandagiri) - DU888A.5

Ratnarasisutra - 172.1

Ratnasarini (Viraraghavadasa) - 847.2

Ratnatika (Bhasarvajna) - 494.3

Ratnatraya (Srikantha) - 589.1

  Commentary (Aghorasiva) - 679.5

Ratnatrayapariksa (Appayya Diksita) - 1047.15

  Vyakhya (Appayya Diksita) - 1047.15

Ratnavali (Nagarjuna) - 47.7

  Tika (Ajita Kalyana Mitra) - 452.1

Ratnavalivadasudhatika (Krsnamitra Acarya) - 1473.9

Ratnolkadharanisutra - 511.1

Ren ben yu sheng jing - 29A

Rgbhasya (Madhva) - 751.29

Rjuvyasapariprcchasutra - 254

Rudrahrdayopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Rudraksayabalopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Rudravyakhyarahasya (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.21

Rupacintamani (Rupa Gosvamin) - 969.4

  Tika (Viracandra Gosvamin) - 1602A.1

Ruparupavibhaga (Buddhadatta) - 211.2

Rupavatara (Dharmakirti) - 344.8A

Sabdabrahmamimamsa (N.S.Anantakrishna Sastri) - 1945.3

Sabdabrahmollasa (Udayaprabha) - 728.2

Sabdakaustubha (Bhattoji Diksita) - 1069.3

Sabdamanidarpanatika (Nisthura Nanjanacarya) - 1332.1

Sabdanirnaya (Prakasatman) - 551.2

  Nyayadipika (Anandabodha) - 672A.3

Sabdanityata (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.11

Sabdapariccheda (Mahadeva Punatamkara) - 1288.6

Sabdartha (Saksatsvamin) - 1397.4

Sabdarthamala (Jayarama Nyayapancanana), see 1127.7

Sabdartharatna (Taranatha Tarkavacaspati) - 1580.3

Sabdarthasaramanjari (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.4

Sabdarthasaramanjari (Jayakrsna Maunin) - 1370.1

Sabdarthatarkamrta (Jayakrsna Maunin) - 1370.2

Sabdasaktiprakasika (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.4

  Subodhini (Ramabhadra Siddhantavagisa Bhattacarya) - 1250.1

  Saktisandipani (Krsnakanta Vidyavagisa) - 1476.3

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.5

  Prabodhini (Ramabhadra Bhatta) - 1539.2

  Parisista (Krsnananda Bhattacarya) - 1563.1

  Visamasthala (Tarkadarsana Tirtha) - 1727.1

  Tippani (Dhundhiraja Sastrin) - 1798.2

Sabdasiddhantamanjari (Kodandarama) - DU336.1

Sabdatarangini (V.Subrahmanya Sastrin) - 1868.1

Sabdavicara (Acala Upadhyaya) - 1358.1

Saccasamkhepa (Culla)Dhammapala - 446.1

  Tika (Mahabodhi) - 691.2

Saccidanandanubhavapradipika (Vasudeva Sarvabhauma) - 921.3

Sadacaranusamdhana (Samkara) - 379.49

Sadacararahasya (Ananta Bhatta) - 1181.4

Sadangayogatippani (Ravisrijnana) - DU615.1

Sadasiti (Jinavallabha Suri) - 624.1

  Vivarana (Yasobhadra) - 632B.1

  Vrtti (Haribhadra Suri) - 646.7

  Vrtti (Ramadeva Gani) - 655A.3

  Commentary (Malayagiri) - 681A.4

Sadasatkhyativicara (Govinda Bhatta Kale) - 1200.2

Sadavasyakasutras

  *Sisyahita (Haribhadra Suri)

  Vrtti (Nemisadhu) - 610A.1

  Tika (Tarunaprabha) - 809C.1

  Vrtti (Ratnasekhara Suri) - 831.6

  Vrtti (Rajavallabha) - 908C.1

Sadavasyakavidhi (Mahisagara) - 908A.2

Sadcakrakrama (Purnananda)

  Dipika (Nandarama Tarkavagisa) - 1284.3

Saddarsananirnaya (Merutunga Suri) - 833.1

Saddarsanasamgrahavrtti

  Commentary (Citsukha) - 715A.14

Saddarsanasamuccaya (Haribhadra Suri) - 410.16

  Laghuvrtti (Somatilaka Suri) - 798.2

  Commentary (Gunakara) - 815.1

  Tarkarahasyadipika (Gunaratna Suri) - 853.2

  Laghuvrtti (Manibhadra) - DU425.1

  Curni - ADU60

Saddarsanasamuccaya (Rajasekhara) - 464.1

Saddharmapravrttinirdesasutra - 150.1

Saddharmapundarikasutra - 103.1

  Commentary (Vasubandhu) - 175.13

  Commentary (Prthvibandhu) - 364.2

Saddharmasmrtyupasthanasutra - 253.1

Sadhanadipika (Gopinatha) - 1003.1

Sadhanasataka (Vedanta Desika) - 793.23

Sadratnabhasya (Ananta) - DU27.1

Sadrsyavada (Gadadhara) - 1237.10

Sadrsyavada (Mahadeva Punatamkara) - 1288.7

Sadvidyavijaya (Mahacarya) - 1064.8

Sadvidyavilasa (Tyagaraja Makhin) - 1588.2

  Rasanubhuti (Tyagaraja Makhin) - 1788.2

Sadvidyavyakhya (Navalpakkam Tatacaryasvamin) - 1871.2

Sadyuktimuktavali (Gaurikanta Sarvabhauma Bhattacarya) - 1126.3

Sagaramatipariprcchasutra - 187.1

Sagaranagarajapariprcchasutra - 104.1

Sahasrabuddhi (Bharadvaja Damodara Sastri) - DU83C.1

Sahasraprajnaparamitasutra - 331.1

Sahityakaumudi (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.14

Sahitya Nistai (Kumara Deva) - DU380.8

Sahopalambhaniyama (Prajnakaragupta) - 421A.2

Sahopalambhaprakarana (Jitari) - 564.9

Saivabhusana (Paramananda Yogin) - DU523.1

Saivaparibhasa (Sivagra Yogi) - 1091.1

Saivasamayavilakkhavinavidai (Sabhapati Mudaliyar) - DU620.2

Saivasamnyasapaddhati (Sivagra Yogi) - 1091.2

Saivasiddhantadipika (Sambhudeva) - DU640.1

Sajjanamrta (Appagondacarya) - 1466.3

Sajjnanacandrika (Pannalala Jaina) - 1955.1

Sakaradipika (Dharmaghosa) - 1530A.2

Sakarasamgrahasutra (Jnanasrimitra) - 588.13

Sakarasiddhisastra (Jnanasrimitra) - 588.12

Sakaropasana (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.10

Sakraprasnasutra - 485.1

Sakrtavijnana (Somananda) - 466.3

Saksatpurusottamavakya (Vallabha) - 962.23

Saksyyastaka (Appayya Diksita) - 1632.32

Saktitattvaprakasika (Koti Lingapuragoda Vamaraja) - 1762.2

Saktivada (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.13

Saktivada

  Commentary (Jayarama Tarkalamkara) - 1258.1

Saktivada (Gadadhara) - 1237.4

  Commentary (Jayarama Tarkalamkara) - 1278.1

  Vivrti (Madhava Bhatta) - 1281.3

  Vivrti (Visvanatha) - 1319.3

  Manjusa (Krsna Bhatta Arde) - 1462.8

  Tika (Krsnamitra Acarya) - 1473.13

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.7

  Commentary (Madhavacandra Tarkasiddhanta) - 1560.2

  Commentary (Harinatha Tarkasiddhanta Bhattacarya) - 1602.2

  Adarsita (Sudarsanacarya Panjabi) - 1667.4

  Vinodini (Gosvamin Damodara Sastrin) - 1807.1

Saktivadapariccheda (Purusottama Pitambara) - 1251.66

Saktivadarahasya

  Prakasa (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.12

Salistambhasutra - 49B.1

  Tika (Kamalasila) - 418.11A

Samadhirajasutra - 49.1

Samadhimaranotsahadipika (Sakalakirti) - 869.2

Samadhiratna (Appayya Diksita) - 1632.29

Samadhisarani (Krsna Sarman) - DU362.1

Samadhitantra or -sataka (Pujyapada) - 257.2

  Tika (Prabhacandra) - 599.6

Samagrivada (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.15

Samagrivada (Gangadhara) - DU193.5

Samagrivadartha (Krsnamitra Acarya) - 1473.10

Samagrivicararahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.23

Samagrivyapti (Krsnamitra Acarya) - 1473.11

Samanabalavicara (Sokattur Vijayaraghavacarya) - 1626.4

Samanadhikaranyavada (Anantacarya) - 1568.20

Samantabhadracaryapranidhanarajasutra - 391.1

Samantabhadrabodhisattvadheyacaryadharmasutra - 128.1

Samantamukhaparivartasutra - 105.1

Samantapasadikasutra - 214.1

Samanvaya Samrajyasamarthana (Hariharananda Sarasvati) - 1843.2

Samanyadusana(adiprasarita) (Asoka) - 572.2

Samanyanirukti (Gadadhara)

  Krodapatra (Hanumad Bhatta) - 1298.1

  Kroda (Timmana) - 1520.6

(Hetvabhasa)Samanyaniruktikrodapatra (Tryambaka Sastri) - 1504.9

Samanyaniruktikrodapatra (Pancanana Tarkaratna Bhattacarya) - 1684.4

Samasasamkhyavrtti (Ganesa Diksita) - 1088.1

Samasavada (Govinda Sarman) - 1142.4

Samavayamgrasutra

  Vrtti (Abhayadeva Suri) - 610.3

  Vrtti (Megharajamuni) - 1099.3

Samayabhedopacakra (Vasumitra)- 200.1

Samayabhusana (Indranandin) - 952.3

Samayapradipa (Samghabhadra) - 192.2

Samayapradipa (Vitthala Diksita) - 1020.16

Samayapradipika (Samghabhadra) - 191.2

Samayaprakasika (Ramacandra Yajvan) - 1522.1

Samayasara (Kundakunda) - 196A.6

  *Atmakhyati (Amrtacandra Suri) - 473.5

  Commentary (Prabhacandra) - 599.11

  Tika (Subhacandra) - 627.4

  Tatparyavrtti (Jayasena) - 661.3

  Vacanika (Rajamalla) - 1050A.2

  Commentary (Jayacandra Chavana Jaina) - 1936.1

  Jnanajyoti (Aryika Abhayamati) - 1937A.1

Samayasaraprakarana (Devananda Acarya) - 835.2

  Vrtti (Devananda Acarya) - 835.2

*Samayasaratmakhyati (Amrtacandra Suri) - 473.5

  Vacanika (Rajanalla) - 1182.2

  Commentary (Devendrakirti) - 1364.1

Samayasrutyarthavicara (Appanacarya Suri) - 1193.4

Samayikapatha (Amitagati) - 581.4

  Paccisi (Ratnakara) - DU608B.1

Sambandhamurtyastaka (Appayya Diksita) - 1632.30

Sambandhapariksa (Dharmakirti) - 344.6

  Vrtti (Dharmakirti) - 344.6

  Vipancitartha (Santaraksita) - 404.7

  Tika (Vinitadeva) - 415.5

  Anusara (Samkaranandana) - 425.3

  Vyakhya (Prabhacandra) - 599.9

Sambandhopadesatika (Govardhana Misra) - 1223.3

Sambodhacandrodaya (Padmananin) - 625A.13

Sambodhasaptatikaprakarana (Jayasekhara Suri) - 823.3

  Vivarana (Gunavijaya) - 1076A.3

Sambodhasaptatika (Ratnasekhara Suri) - 831.9.1

  Commentary (Amarakirti) - DU14A

Samcayagathapanjika Subodhini (Haribhadra) - 448.3

Samdhinirmocanasutra

  Commentary (Asanga) - 174.11

Samghapattakaprakasana (Jinavallabha Suri) - 624.12

  Laghutika (Laksmisena) - 750.1

  Tika (Sadhukirti) - 1002A.1

  Avacuri (Devaraja) - 1293.1

Samghata(adharaparyaya)sutra - 248.1

Samgavardanavyakaranasutra - ADU 61

Samgitiparyaya (Sariputra) - 4.1

Samgrahaniratna (Candrasuri) - 685B.4

  Durgapadavyakhya (Candrasuri) - 685B.4

  Vrtti (Devabhadra) - 707A.1

  Balavabodha (Dayasimha) - 810A.1

  Avacuri (Dharmanandana Gani) - 859A.3

  Balavabodha (Sivanidana Gani) - 1136A.1

Samhitopanisad

  Bhasya (Vijayaraja Bhatta) - DU868.1

Samkarahrdayavedana (Dharmapurisa)- 1432.3

Samkarapadabhusana (Raghunatha Suri) - 1736.2

Samkarsavadacandrika (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.22

Samkhacakradidharanavada (Purusottama Pitambara) - 1251.43

Samkhyadarsana (Brahmalina Muni) - 1890.1

*Samkhyadipikavrtti (Sridhara) - 933A

  Bhavyaprakasa (N.S.Venkatacarya) - 1950A.1

Samkhyakarikas (Isvarakrsna) - 163.1

  Suvarnasaptati - 243.1

  Samkhyasaptativrtti - 244.1

  Bhasya (Gaudapada) - 322.1

  *Yuktidipika - 366.1

  Vrtti (Mathara) - 423.1

  Jayamangala (Samkara) - 519.1

  *Tattvakaumudi (Vacaspati Misra) - 530.4

  Samkhyakaumudi (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.4

  Candrika (Narayana Tirtha) - 1305.4

  Vrtti (Bhavadeva) - 1467.3

  Commentary (Krsnamitra Acarya) - 1473.12

  Vrtti (Kulamuni) - 1475.1

  Tattvaprakasa (Srinivasa) - 1483.1

  Commentary (Yogananda) - 1484.1

  Vidvattosini (Balarama Udasina) - 1584.1

  Samkhyataruvasanta (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.8

  Commentary (Mahadevasrama) - 1616.2

  Dipani (Kamakhyanatha Bhattacarya Tarkavagisa) - 1681.2

  Purnima (Pancanana Tarkaratna Bhattacarya) - 1684.1

  Bhasya (Krsna Vallabhacarya) - 1692.4

  Abhinavarajalaksmi (Guru Prasada Sastrin) - 1838.1

  Abhinavarajalaksmi (Sita Rama Sastrin) - 1882.1

  Tattvaprabha (Rama Samkara Tripathi) - 1929.2

  Vyakhya (Krsna Guru) - DU351.3

  Commentary (Svetavaikuntha) - DU762.1

  Vrtti - ADU62A

Samkhyamatadipika (Kurma) - DU386.2

Samkhyaparimana (Kesava Misra Tarkacarya) - 960.3

Samkhyaprakasika (Nandarama Tarkavagisa) - 1284.2

  Commentary (Kasirama) - 1314.2

Samkhyasara (Vijnanabhiksu) - 1036.8

  Prabha (Kalipada Tarkacarya) - 1800.6

Samkhyasara (Ganesa Diksita) - 1088.2

Samkhyasara (Govinda Bhatta Kale) - 1200.3

Samkhya(pravacana)sutras (Kapila) - 822.1

  Vrtti (Aniruddha) - 879.1

  *Samkhyadipikavrtti (Sridrhar) - 933A.1

  Aloka (Vijnanabhiksu) - 1036.9

  Vrtti(sara) (Mahadeva Sarasvati Vedantin) - 1184.3

  Laghuvrtti (Nagesa Bhatta) - 1324.3

  Varttika (Hari Bhatta) - 1469.1

  Vrtti (Jnanamrta Yati) - 1470.7

  Commentary (Balarama Udasina) - 1584.2

  Bhasya (Narendra Natha Tattvanidhi) - 1587.2

  Tika (Jivananda Vidyasagara) - 1597.4

  Vyakhya (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.7

  Commentary (Pyarelala Atmaja) - 1615.1

  Samkhyaryabhasya (Arya Muni) - 1687.1

  Vrtti (Hari Prasada Svamin) - 1693.5

  Commentary (Hariharananda Aranya) - 1799.2

  Tattvabodhini (Kunjavihari Tarkasiddhanta) - 1839.1

  Jyotismati (Rama Samkara Bhattacarya) - 1959A.1

  Saralasubodhabasa Bhasya (Gurudatta) - 1644A.1

  Pradipika (Ananta Bhatta) - DU30.1

  Praksepika (Krsna Guru) - DU351.4

  Vrtti (Ramacandra) - DU570.1

  Vivarana - ADU62

Samkhyatattvadipika (Damodara Mahapatra) - 1925.1

Samkhyatattvaloka (Hariharananda Aranya) - 1799.1

Samkhyatattvapradipa (Kaviraja Yati) - 1472.1

Samkhyatattvarthadipika (Kesava Bhatta) - 1699.1

Samkhyayogasamuccaya (Appayya Diksita) - DU49.1

Samksepabhagavatamrta (Rupa Gosvamin) - 969.1

  *Sarangarangada (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.5

  Rasikarangada (Vrndavana Tarkalamkara) - 1828A.1

Samksepadhyatmasara (Ramananda Tirtha) - 1202.15

Samksepasariraka (Sarvajnatman) - 592.3

  Siddhantadipa (Visvaveda) - 936.2

  Tattvabodhini (Nrsimhasrama) - 1005.10

  Sarasamgraha (Madhusudana Sarasvati) - 1026.9

  Subodhini (Purusottama Sarasvati) - 1086.2

  Anvayarthaprakasika (Ramatirtha) - 1107.5

  Vidyamrtavarsini (Raghavananda Sarasvati) - 1123.4


 

  Lalita (Vidyananda Giri) - 1810.10

  Vyakhya (Pratyagvisnu) - DU540.1

Samksiptavedantasaraprakriya (Samkara), see 379.5

Samksiptesvarapakaranakarika (Samkaranandana) - 425.14

Sammitiyanikaya - 168.1

Sammohavinodani (Buddhaghosa) - 210.6

  Mulatika (Ananda) - 307.7

Samnyasanirnaya (Vallabha) - 964.24

  Vivarana (Vitthala Diksita) - 1020.17

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.5

  Commentary (Raghunatha) - 1120.6

  Tika (Gokulotsava) - 1143.1

  Commentary (Gopesana) - 1226.2

  Commentary (Purusottama Pitambara) - 1251.45

  Commentary (Gopesvara) - 1515.8

  Commentary (Kaka Vallabha) - 1780.1

Samnyasaniruktisarvasva (Kuruganti Srirama Sastri) - 1820.5

Samnyasapaddhati (Madhva) - 751.22

Samnyasopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.42

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Sampradayakuladipika (Dvivedigada) - DU185.1

Sampradayapaddhati Hrsikesatirtha) - 786A.1.1

Sampradayaparisuddhi (Vedanta Desika) - 793.32

Samsarasamrajya (Lokacarya Pillai) - 774.6

Samsargapariksa (Ratnakirti) - 611.11

Samsayapratyaksavicararahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.24

Samsayavadavidarana (Subhacandra) - 1008A.3

Samskarasiddhidipika (Citradhara) - 1348.4

Samskrtasamskrtaviniscaya (Dasabalasrimitra) - 682.1

Samtanantaradusana (Ratnakirti) - 611.16

Samtanantarasiddhi (Dharmakirti) - 344.7

  Tika (Vinitadeva) - 415.6

Samvadasataka (Samayasundara) - 1180.11

Samvaravimsakavrtti (Santaraksita) - 404.2

Samvatsarotsavakalanirnaya (Purusottama Pitambara) - 1251.44

Samvidekatvanumananirasavadartha (Anantacarya) - 1568.21

Samvitprakasa (Vamanadatta) - 555.1

Samyaktvakaumudi (Jayasekhara Suri) - 823.8

Samyaktvakaumudi (Jinaharsagani) - 921A.1

Samyaktvakaumudi (Somadeva Suri) - 953C.1

Samyaktvanirnaya (Bhavavijaya Gani) - 1158A.2

Samyaktvapariksa and Balavabodha thereon (Vibudhavimala) - 1419A.2

Samyaktvaprakasana (Candraprabha)- 621.1

  Tika (Vimalagani) - 644A.1

Samyaktvasaptati Haribhadra Suri) - 410.25D

  Tattvakaumudi (Sanghatilaka Suri) - 818A.1.1

  Tika (Ratnacandra Gani) - 1119A.2

Samyamasatkrti (Acyuta) - DU2.1

Samyogadvatrimsika (Amaracandra) - 1255A.1

Sancitadikarmavicara (Appayya Diksita) - 1632.27

Sandehadolavali (Jinadatta Suri) - 658A.10

  Tika (Jinatilaka Upadhyaya) - 702.1

  Vivaranamanjusa (Prabodhacandra Gani) - 763A.1

  Vidhiratnakarandika (Jayasagara Upadhyaya) - 867B.1

  Tika (Jinatilaka Upadhyaya) - DU296A

Sandehapadaprasnottarasata (Merusundara) - 908B.6

Sandehasamuccaya (Jnanakulasa) - 922.1

Sandhinirmocanasutra - 135.1

  Commentary (Asanga) - 174.11

  Commentary (Jnanagarbha) - 398.2

Sandilyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Sankarapadabhusana (Raghunatha Parvate Sastrin) - 1552.2

Sankarivyakhya Virasaivabhasya (Umacigi Sankarsasastri) - DU635A

Sankarpanirakaranam (Umapati Sivacariyar) - 783.5

  Commentary (N.Murugesa Mudaliyar) - 1940.1

Sanmargakantakoddhara (Krsna Tatacarya) - 1592.17

Sanmatitarka (Siddhasena Divakara) - 299.4

  Vadamaharnava or Tattvabodhinividhayani (Abhayadeva Suri) - 610.4

  Commentary (Viracandra Dipacandra) - 1712.1

  Maharnavatarika (Vijaya Darsana Suri) - 1751.1

  Commentary (Jayasundaravijaya) - DU292.1

Sanmisrapancikarana - ADU63

Sanmukhi (Vyakhyana) - 23B.1

Sanmukhidharani - 56.1

Santarasantaka (Vaikunthapurin) - DU810.1

Santasudharasa (Vinayavijaya) - 1218.2

  Commentary (Gambhiravijaya Gani) - 1648A.5

Saptabhangitarangi (Vimaladasa) - 1212.1

Saptabuddhakasutra - 262A.1

Saptaksetri (Gunakara Suri) - 640A

Saptamaithunasamyuktasutra - 368.2

Saptapadarthi (Sivaditya) - 671.2

  Tika (Jinavardhana Suri) - 852.1

  *Candrika (Sesananta) - 895.2

  Sisubodhini (Bhairavendra) - 949.1

  Mitabhasini (Madhava Sarasvati) - 953.2

  Sandarbha (Balabhadra Misra) - 966.3

  *Padarthacandrika (Kesava Bhatta) - 1084.4

  Tika (Bhavavidyesvara) - DU96.1

*Saptapadarthicandrika (Sesananta) - 895.2

  Commentary (Nrsimhacarya) - DU505.1

*Saptapadarthipadarthacandrika (Kesava Bhatta) - 1084.4

  Vilasa (Krsna Bhatta) - 1268.2

Saptasatikaprajnaparamitasutra - 227G.1

  Tika (Kamalasila) - 418.13

Saptasloki (Hariraja) - 1183.15

Saptasloki (Appayya Diksita) - 1632.28

  Tika (Appaya Diksita) - 1632.28

Saptasloki (Vitthala Diksita) - 1020.28A

Saptaslokibhagavatiprajnaparamitasutra (Kambala) - 277A.5

Saptaslokiprajnaparamitasutra - 223.1

Saptasuryodayasutra - 486.1

Saptatika (Candrarsi Mahattara) - 475.2

  Autocommentary - 475.2

  Bhasya (Abhayadeva Suri) - 610.21

  Tippani (Ramadeva Gani) - 655A.1

  Commentary (Malayagiri) - 681A.7

  Bhasyatika (Merutunga Suri) - 833.4

  Curni (Somasundrar) - 834.7

  Avacuri (Gunaratna) - 853.8

  Balavabodha (Kusalabhuvana Gani) - 984B.1

  Commentary (Vijayavimala Gani or Vanararsi) - 1021.3

  Stabaka (Dhanavijaya) - 1097A.2

Sarabhopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Saradatilakatantra (Laksmanagupta) - 528.1

  Padarthadarsa (Raghavabhatta) - DU552.1

(Sabdartha)Saramanjari (Jayakrsna Maunin) - 1370.1

*Sarangarangada (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.5

Saraniskarsatippani (Srinivasadasa) - 817.6

Sarasamasa - yAB426.1

Sarasamgraha - 257.3

Sarasamgraha (Lokacarya Pillai) - 774.7

Sarasamgraha (Vedanta Desika) - 793.34

Sarasamgraha (Jiva Gosvamin) - 1011.9A

  Rupakaviraja - ADU63A

Sarasamgraha (Rupa Kaviraja) - 1431.1

Sarasamgrahadipika (Vitthala Budhakara) - DU904.2

Sarasamgrahajnanabhusana (Trivikramananda) - DU785.1

  Bhasya (Trivikramananda) - DU785.1

(Grantha)Sarasamuccaya (Kulabhadra) - 652A.1

Sarasvatirahasyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Sardhasatakaprakarana (Jinavallabha Suri) - 624.18

  Curni (Municandra) - 623.10

  Commentary (Dhanesvaracarya) - 632A.1

  Vrtti (Haribhadra Suri) - 646.8

  Bhasya (Ramadeva Gani) - 655A.4

  Vrtti (Cakresvara) - 669.6

Sardhatrisatikalottaragama

  Commentary (Ramakantha) - 643.7

Sariputrabhidharmasastra - 10.1

Sariputrapariprcchasutra - 149.1

Sariradhikaranakramabodhini (Vedantadesika Yatindramahadesika) -1910.2

Sarirakamimamsasastra - ADU64

Sarirakanyayasamgrahadipika (N.S.Anantakrsna Sastrin) - 1866.8

Sarirakasastrabhedadipika (Rangaramanuja) - 1148.19

Sarirakopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Sarirarthasamksepa (Raghavacarya) - 1388.1

Sarirasiddhi (D.T.Tatacarya) - 1875.4

Sarirastaka (Padmanandin) - 685A.14

Sariravada (Anantacarya) - 1568.22

  Tatparyadipika (Kuppan Aiyangar) - 1610.2

Sarvabalapaladharanisutra - 247B.1

Sarvabhaumamatapariskara (Gadadhara) - 1237.15

Sarvabhaumamatapariskara (Krsna Bhatta Arde) - 1462.6

Sarvabhaumapariskara (B.Ottangadkar) - 1753.1

Sarvabhogyasudhadhikyanirupanam (Hariraja) - 1183.56

(Sarvabuddhavisayavatara)Jnanalokalamkara-sutra - 227C.1

Sarvadarsanakaumudi (Madhava Sarasvati) - 953.3

Sarvadarsanakaumudi (Damodara Mahapatra) - 1925.2

Sarvadarsanasamgraha (Vidyaranya) - 809.17

Sarvadarsanasamgraha (Cinnam Bhatta) - 828.1

Sarvadarsanasiromani (Ramanujacarya) - DU594.1

Sarvadharmapravrttinirdesa - 169.1

Sarvadharmaratnottara(artha)samgitisutra - 488.1

Sarvadharma(nih)svabhavasiddhi (Kamalasila) - 418.12

Sarvadharmavacarasutra - 287D

Sarvajnana (Goraksanatha) - 666.13

Sarvajnanamanjari (Nandakumara Datta) - 1565.1

Sarvajnanottaravrtti (Aghorasivacarya) - 679.6

Sarvajnasataka - (Dharmasagara) - 1033.2

  Vrtti (Dharmasagara) - 1033.2

  Balavabodha (Amrtasagara) - 1276A.1

Sarvajnasiddhi (Subhagupta) - 399.6

Sarvajnasiddhi (Haribhadra Suri) - 410.25G

Sarvajnasiddhi (Anantakirti) - 493.3

Sarvajnasiddhi (Jitari) - 564.15

Sarvajnasiddhi (Ratnakirti) - 611.12

Sarvajnsiddhi (Jnanasri) - 588.13A

Sarvajnasiddhisamksepa (Samkaranandana) - 425.4

Sarvajnavadasthala (Narendrasena Acarya) - 1191.2

Sarvakarmavaranavisodhanidharanisutra - 429.1

Sarvamanarthasamgraha (Krsna Svamin) - DU367.1

Sarvamatasamgraha (Raghavananda) - DU554.1

Sarvamatasiddhantarahasyasara (Trilocana Sivacarya) - DU781.1

Sarvaprajnantaparamitasiddhicaityadharanisutra - 430.1

Sarvapunyasamuccayasamadhisutra - 106.1

*Sarvarthasiddhi (Vedanta Desika) - 793.39

  Bhavaprakasa (Srinivasa) - 1090.3

  Gudharthavivrti (Vadhula Srinivasa) - 1147.2

  *Anandavallari (Nrsimhadeva) - 1353.3

  Gudharthaprakasa (Saumya Varada Ramanuja) - DU669.1

  Aksararthavyakhya (Devanatha Tatacarya) - DU154.1

Sarvasabdabhavacarca (Jnanasrimitra) - 588.14

Sarvasammatasiksa (Kesavarya) - DU334.1

Sarvasamvadini (Jiva Gosvamin) - 1011.10

Sarvasiddhantapravesika - 662.1

Sarvasiddhantasamgraha (Samkara) - 379.50

  Commentary (Govinda Sesa) - 1053.2

Sarvasiddhantasarasaravivecana (Vijayindratirtha) - 1527.1

Sarvatmabhavanirupananam (Hariraja) - 1183.35

Sarvavaipulyavidyasiddhasutra - 107.1

Sarvavedantasarasamgraha (Sadasiva Brahmendra) - 1330.18

Sarvavedantasiddhanta (Upanisadbrahmayogin) - 1350.20

Sarvavedantasiddhantasarasamgraha (Samkara) - 379.51

Sarvavedantasvarasarthapradipika (Appayya Diksita) - 1632.31

Sarv(opanisatsar)opanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.43

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Sarvopakaranitika - ADU65

Sarvottamastotra

  *Tippani (Vallabha) - 962.25

*Sarvottamastotratippani (Vallabha) - 962.25

  Vivrti (Raghunatha) - 1120.7

Sasadharatippani (Gunaratna Gani) - 1277.1

Sasthidarpana (Srinivasacarya) - 1417.8

Sasthisataka

  Commentary (Taporatna) - 874.1

Sastitantra - 30.1

Sastradipika (Parthasarathi Misra) - 614.2

  Yuktisnehaprapurani (Ramakrsna) - 991.1

  Mayukhavali (Appayya Diksita) - 1047.16

  Prakasa (Samkara Bhatta) - 1074.4

  Prabhamandala (Yajnanarayana) - 1078.2

  Aloka (Kamalakara Bhatta) - 1118.1

  Bhattadinakari (Dinakara Bhatta) - 1137.1

  Karpuravarttika (Rajacudamani Makhin) - 1157.2

  Commentary (Narayana Bhatta) - 1164.3

  Mayukhamalika (Somanatha Diksita) - 1175.1

  Prakasa (Campakanatha Misra) - 1256.1

  Nyayamanjari (Kolluri Narayana Sastrin) - 1266.2

  Prabhamandala (Anubhavananda Yati) - 1290.2

  Prabha (Vaidyanatha) - 1338.4

  Prakasa (Sudarsanacarya Panjabi) - 1667.5

  Prabhavali (Devaraja Diksita) - DU156.1

Sastraikyabhangavada (Rama Subrahmanya) - 1804.13

Sastraikyavada (Anantacarya) - 1568.23

  Tatparyadipika (Kuppan Aiyangar) - 1610.3

Sastraloka (E.S.Varadacarya) - 1961.1

Sastramala (Kamalakara Bhatta) - 1118.2

  Vrtti (Ananta Bhatta) - 1181.6

Sastrarambhanasamarthana (Tryambaka Sastrin) - 1504.10

Sastrarambhanasamarthana (Anantacarya) - 1568.24

  Tatparyadipika (Kuppan Aiyangar) - 1610.4

Sastrarthasamgraha (Candrakanta Tarkalamkara) - 1545.5

Sastrasarasamuccaya (Maghanandin) - 748A.2

Sastratattva (Kamalakara Bhatta) - 1118.3

Sastravarttasamuccaya (Haribhadra Suri) - 410.17

  Syadvadakalpalata (Yasovijaya) - 1263.21

Satadharmavidyamukhasastra (Vasubandhu) - 175.14

Satadusani (Vedanta Desika) - 793.35

  Sahasrakirani (Srinivasadasa) - 817.7

  Candamaruta (Mahacarya) - 1064.9

  Tika (Nrsimhadeva) - 1353.4

*Sataka or Satasastra (Aryadeva) - 50.4

  Tika (Vasubandhu) - 175.15

  Commentary (Dharmapala) - 302.3

  Commentary (Candrakirti) - 321.5

Satakatraya (Dhanadaraja) - 869A.1

Satakotikhandana (Anantacarya) - 1568.25

Satakotikhandana (Krsna Tatacarya) - 1592.16

Satakotikhandanamandana (Sokattur Viraraghavacarya) - 1626.3

Satapadi (Dharmaghosa) - 707.1

Satapadi (Mahendra Simhasuri) - 721A.1

Satapancasatikaprajnaparamitasutra - 223.1

  Tika (Jnanasrimitra) - 588.11

Satapanasatka (Matrceta) - 67A.3

Sataprasnottari (Ayodhya Prasada) - 1443.1

Sataratnasamgraha (Umapati Sivacariyar) - 783.6

Sataratnollekhini (Umapati Sivacariyar) - 783.7

Satasahasrikaprajnaparamitasutra - 52.1

  Vivarana (Dharmakirti Sri) - 459.2

  Marmakaumudi (Abhayakaragupta) - 631.1

  Commentary (Damstrasena) - DU146.3

Satasastra (Aryadeva), see Sataka - 50.4

  Vrtti (Dharmapala) - 302.3

Satasloki (Samkara) - 379.52

  Commentary (Anandagiri) - 772.22

  Vivarana (Visnu Vamana Bapat) - 1770.2

Satasloki (Isvara Datta) - 653A.1

Satcakranirupana (Purnananda) - 1002C.1

Satkarmasamgraha (Cidghanananda) - DU134.2

Satkaryakhandana (Venidatta) - 1351.3

Satkaryasya jatibadhakatvakhandana (Alaga Singaracarya) - 1750.3

Satnastikamatasamgraha (Jnanesvara Bhatta) - DU309.1

Satapathaprakasa (Padukasevaka Ramanuja Yati) - 1481.3

Satparamita - 18A.1

Satprabhrta, see Astaprabhrta

Satpurusavicara (Ksmankara Gani) - 843A

Satsiddhantamartanda (Gattulala) - 1630.4

Satsthalijnanacaritra (Mahalingadeva) - 860.2

Satsthalajnanamrtasara (Tontada Siddhalinga) - 902.3

Satsthalaprabha (R.C.Hiremath) - 1896.1

Satsthanaprakarana (Jinesvara) - 598.4

  Bhasya (Abhayadeva Suri) - 610.20

  Vrtti (Jinapala) - 658A.2

Satsukhanubhava (Iccharamasvamin) - DU262.1

Sattarkavilasa (Vyasatirtha) - 973.5

Sattrimsadadvaitatattvamalika (Adinarayana Sastrin) - 1528.3

Sattrimsatsattrimsika (Ratnasekhara Suri) - 831.4

  Kuladipika (Ratnasekhara Suri) - 831.4

Sattrimsattattvasandoha (Amrtanandanatha) - 675.1

  Vivarana (Rajanaka Ananda) - 1267.2

Satyadvayavatara (Atisa) - 596.3

Satyadvayavibhangakarika (Jnanagarbha) - 398.4

  Vrtti (Jnanagarbha) - 398.4

  Panjika (Santaraksita) - 404.3

Satyasasanapariksa (Vidyananda) - 492.5

Satyasiddhi (Harivarman) - 125.1

Satyatvanumanasamarthana (Anantacarya) - 1568.26

Satyayaniyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Saubhagyatantra (Amrtanandanatha) - 675.3

Saubhagya(laksmi)upanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

  Commentary (Jnanamrta Yati) - 1470.6

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.7

Saugatasutravyakhyakarika (Kumarilasvamin) - DU383.1

Savitryupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Savyabhicaralaksanuvada (Appa Sastrin) - 1283.2

Sesvaramimamsa (Vedanta Desika) - 793.36

Setubandha (Bhaskararaya) - 1316.22B

Sevakalpataru (Muralidhara) - 1042.4

Sevaphala (Vallabha) - 962.26

  Commentary (Laksmana Bhatta) - 1052.1

  Commentary (Vallabha) - 1066.5

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.6

  Vivrti (Kalyanaraya) - 1121.6

  Vivrti (Devakinatha Kaviraja) - 1158.4

  Commentary (Jayagopala Bhatta) - 1192.3

  Commentary (Gopesana) - 1226.3

  *Vivarana (Purusottama Pitambara) - 1251.68

  Commentary (Balakrsna Bhatta) - 1326.9

  Commentary (Haridhanacarana) - DU249.1

*Sevaphalavivarana (Purusottama Pitambara) - 1251.68

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.68

Si di jing - 29C

Siddhalingavijaya Mahakavya (R.C.Hiremath) - 1896.2

*Siddhantabindu (Madhusudana Sarasvati) - 1026.10

  Commentary (Visvesvara Sarasvati) - 1079.1

  Sandipana (Purusottama Sarasvati) - 1086.3

  Tika (Saccidanandayogindra) - 1173.1

  Nyayaratnavali (Gauda Brahmananda Sarasvati) - 1300.8

  Laghuvyakhya (Narayana Tirtha) - 1305.5

  Siddhantasindhu (Rama Kavi) - 1622.17

  Commentary (Vasudeva Sastrin Abhyankar) - 1819.5

  Commentary (Ramacandra Bhattacarya) - DU575.1

  Commentary (Venkatacarya) - DU848.1

Siddhantabindusikara (Bodhendra Sarasvati) - 1412.4

Siddhantacandrika (Ananta Bhatta) - 1181.5

(Vedanta)Siddhantacandrika (Ramananada Sarasvati) - 1245.3

(Kanada)Siddhantacandrika (Gangadhara Vajapeyin) - 1294.2

  Prasada (Gangadhara Vajapeyin) - 1294.2

Siddhantacandrika (Candrakirti) - DU116.2

Siddhantacintamani (Srinivasacarya) - 1417.9

Siddhantacintamani (Krsnadeva Vedantavagisa) - 1548.2

Siddhantacintamani (Krsna Bhatta) - DU345.1

Siddhantadarpana (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.12

Siddhantadarsana (Vyasa) - DU908.1

Siddhantadipa (Hayagriva) - DU259.1

Siddhantadipika (Arunacala) - DU53.1

Siddhantadipika (Bhavani Samkara) - DU93.1

Siddhantadipika (Madhyarjuna) - DU488A

Siddhantajahnavi (Devacarya) - 893.1

  Dvaitadvaitasiddhantasetuka (Sundara Bhatta) - 906.1

*(Vedanta)Siddhantakalpavali (Sadasiva Brahmendra) - 1330.19

  Kesaravali (Sadasiva Brahmendra) - 1330.19

  Commentary (T.K.Balasubrahmanyam) - 1695.1

Siddhantakattalai (Kumara Deva) - DU380.7

Siddhantakosa (Jinabhadra Suri) - 859B.1

Siddhantalesasamgraha (Appayya Diksita) - 1047.17

  Commentary (Madhusudana Sarasvati) - 1026.11

  Advaitacandrika (Yajnanarayana) - 1078.3

  Commentary (Dharmayya Diksita) - 1165.2

  Krsnalamkara (Krsnananda Sarasvati) - 1253.6

  *(Vedanta)Siddhantakalpavali (Sadasiva Brahmendra) - 1330.19

  Gudharthaprakasa (Ramacandra Yajvan) - 1522.2

  Tatparyasamgraha (Vasudeva Brahmendra Sarasvati) - 1670.1

  Siddhantaranjani (Krishnsnda Sagara) - 1953.3

  Candiprasada (Mulasankaravyasa Sukla) - DU438.1

  Vyakhya (Visvanatha Tirtha) - DU898.1

Siddhantamarabhukhandanakhandana (Sivajnana Svami) - 1394.1

Siddhantamuktavali (Vallabha) - 962.27

  *Prakasa (Vitthala Diksita) - 1020.18

  Commentary (Vallabha) - 1066.6

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.7

  Commentary (Kalyanaraya) - 1121.7

  Commentary (Dvarikesa Gosvamin) - 1170.4

  Commentary (Hariraja) - 1183.16

  Commentary (Vrajanatha) -1276.2

  Yojana (Balakrsna Bhatta) - 1326.10

  Commentary (Tribhuvanadasa Pitambaradasa Saha) - 1709.1

*Siddhantamuktavali (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) -1179.1

  Tika (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.5

  *Dinakari (Dinakara) - 1161.2

  Ramarudri (Ramarudra Tarkavagisa Bhattacarya) - 1244.2

  Nyayacandrika (Narayana Tirtha) - 1305.6

  Nyayamanorama (Krsna Datta) - 1369.1

  Locani (Trilocanadeva Nyayapancanana) - 1396.3

  Tika (Girisa Candra) - 1458.1

  Prabha (Narasimha) - 1477.1

  Commentary (Ramanatha Bhattacarya) - 1480.3

  Manjusa (Pattabhirama) - 1501.4

  Anandamayivyakhya (Anandacandra Sarvabhauma) - 1647.1

  Prajnamanorama (Durgadatta Sastri) - 1669.1

  Kiranavali (Krsna Vallabhacarya) - 1692.2

  Visamasthala (Lallu Rama) - 1719.1

  Commentary (Vindhyesvari Prasada Dvivedin) - 1738.2

  Samanvaya (Ambika Prasada) - 1767A.1

  Prabha (Nrsimhadeva) - 1768.2

  Manjusa (C.Samkara Rama Sastrin) - 1777.1

  Kamadugha (Haridatta Sarma Trivedin) - 1812.2

  Sarvasva (Kuruganti Srirama Sastrin) - 1820.4

  Commentary (Kunjavihara Tarkasiddhanta) - 1839.2

  Prabha (Ratnanatha Sukla) - 1889.2

*Siddhantamuktavaliprakasa (Vitthala Diksita) - 1020.18

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.46

Siddhantanidana (Gananatha Sena Kaviraja) - 1759.2

  Tattvadarsini (Gananatha Sena Kaviraja) - 1759.2

Siddhantanyayacandrika (Devaraja or Varavaramuni(dasa) - 1464.2

Siddhantapanjara (Vinayaka) - DU880.1

Siddhantapradipa (Sukadeva) - DU753A.1

Siddhantarahasya (Jagannatha Sarasvati) - 932.2

Siddhantarahasya (Vallabha) - 962.28

  Commentary (Vitthala Diksita) - 1020.19

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.8

  Commentary (Raghunatha) - 1120.8

  Commentary (Kalyanaraya) - 1121.8

  Commentary (Gokulotsava) - 1143.2

  Commentary (Hariraja) - 1183.17

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.47

  Commentary (Balakrsna Bhatta) - 1326.11

  Commentary (Vrajaraja) - 1331.7

  Commentary (Giridhara Prapanna) - 1516.4

  Siddhantarahasya (Krsnamitra Acarya) - 1473.14

Siddhantarahasya (Jayatirthacarya) - 1490.3

Siddhantarahasya (Jagannatha) - DU275.1

Siddhantaratna (Nimbarka) - 729.4

Siddhantaratna (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.6

  Commentary (Srirupa Siddhantin) - 1930.1

Siddhantaratnamala (Vatsalancana Sarman) - DU836.1

Siddhantaratnavali (Venkatacarya) - 1356.5

Siddhantaratnavali (Balabhadra Misra) - DU67.1

Siddhantasamgraha (Balabhadra) - DU65.1

Siddhantasamuccaya (Trilocana Sivacarya), see DU781.1

Siddhantasara (Prabhacandra) - 599.7

Siddhantasara (Appagondacarya) - 1466.4

Siddhantasara (Datta Sarman) - DU147.1

Siddhantasara (Jinacandra) - 468.1

  Commentary (Jnanabhusana) - 945.4

Siddhantasara (Narahari) - DU458.1

Siddhanatasara (Pradyumna Suri) - 600.2

Siddhantasarabhasya (Sumatikirti) - 1017.3

Siddhantasaradipika (Sakalakirti) - 869.1

Siddhantasaramoksasastra (Bhavasena) - 738.2

Siddhantasarasamgraha (Narendrasena Acarya) - 1191.3

Siddhantasaravali (Ananda Bhatta)

  Vyakhya (Appayya Diksita) - 1632.33

Siddhantasaravali (Trilocana Sivacarya) - DU781.2

  Vyakhya (Anantasambhu) - DU42.1

Siddhantasaraviveka (Vijayindra Bhiksu) - 1013.18

Siddhantasaroddhara (Kamalasamyama) - 923.3

Siddhantasekhara (Aghorasiva) - 679.7

Siddhantasiddhanjana (Krsnananda Sarasvati) - 1240.7

  Ratnatulika (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.18

Siddhantasiddhanjana (Anantacarya) - 1568.27

Siddhantasiddhapaga (Balabhadra Sarman) - 1221.1

Siddhantasikhamani (Renuka) - 689.2

  Tattvapradipika (Maritomdarya) - 1409.2

Siddhantasuddhivicara (Purusottamavicara) - 1251.67

Siddhantasvanubhutiprakasika (Paramasivacarya) - DU524.1

Siddhantatattva (Anantadeva) - 1043.1

  Sampradayanirupana (Anantadeva) - 1043.1

Siddhantatattva (Anantadeva) - 1213.8

Siddhantatattva (Jagannatha) - DU274.1

Siddhantatattvabindu

  Tattvaviveka (Purnananda Sarasvati) - 1502.1

Siddhantatattvaviveka (Gokulanatha Upadhyaya), see 1186.9

Siddhantatraya (Nallasvami Pillai) - 1668.1

Siddhantatrayodasi (Vamana Bhatta) - DU820.1

Siddhantavaijayanti (Venkatacarya) - 1356.6

(Nissesa)Siddhantavicara or Siddhantoddhara (Candrakirti Gani) - 678.1

Siddhantoddhara (Cakresvara) - 669.5

Siddhapancasika (Devendra Suri) - 747.3

  Balavabodha (Vidyasagara) - 1331A.1

Siddhasiddhantapaddhati (Goraksanatha) - 666.14

Siddhasiddhantapaddhati (Paramesvara Yogin) - DU526.1

Siddhasiddhantapaddhati (Nityanatha) - DU502A.1

Siddhastuti (Padmanandin) - 685A.15

Siddhatmarahasya (Amrtavagbhava) - 1848.3

Siddhipratibandhakatarahasya (Sasinatha Jha) - 1860.2

Siddhitrayi (Utpala) - 472.2

Siddhitrayi (Yamuna) - 580.5

Siddhivaitathya (Prapannacarya) - DU537.1

Siddhiviniscaya (Akalanka) - 417A.8

  Tika (Anantavirya) - 556.3

  Aloka (Mahendra Natha) - 1874.2

Siddhyupayadarsana (Srinivasadasa) - 817.8

Siksapatra (Vitthala Diksita) - 1020.20

(Ekacatvarimsat)Siksapatra (Hariraja) - 1183.5

  Commentary (Ghanasyama Dasa) - DU199A.1

Siksapatra (Svaminarayana) - 1395.1

  Commentary (Sahajananda) - 1509A.1

Siksasamuccaya (Santideva) - 368.4A

Siksasamuccayabhisamaya (Dharmapala) - 569.2

Siksasataka (Krsna Caitanya Deva) - 933.1

Silaparikatha (Vasubandhu) - 175.16

Silopadesamala (Jayakirti)

  Tarangini (Somatilaka Suri) - 798.3

Silopadesamala (Merusundara Gani) - 908B.1

Simhanadikasutra - 235A.1

Simhapariprcchasutra - 108.1

Sinduraprakarana (Somadeva or Somaprabha?)

  Tika Caritravardhana) - 875A.1

  Vallabhi (Gunakirti Suri) - 1116.2

Sisupalavadha: yS41

Sisyalekha (Candragomin)

  Vrtti (Prajnakaramati) - 553.3

Sitambaraparajaya (Jagannatha) - 1187A.1

Sitopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Sivabhujangam (Samkara) - 379.53

Sivacudamani (Damodhara Samadhi) - DU143.1

Sivadarsanam Ahaval (Kumara Deva) - DU380.10

Sivadhikayaratnavali (Sadaksaradeva Mahakavi) - 1096.2

Sivadrsti (Somananda) - 466.1

  Vrtti (Utpala) - 472.3

  Alocana (Abhinavagupta) - 582.20

  Vrtti (Avadhuta Muni) - DU62.3

Sivadvaitadarpana (Sivanubhava Sivacarya) - DU686.1

Sivadvaitamanjari (Svaprabhananda) - 897.1

Sivadvaitanirnaya (Appayya Diksita) - 1047.18

Sivajivadasaka (Anandanatha) - 1385.1

Sivajnanabodha (Meykanta Tevar) - 717.1

  Varttika (Meykanta Tevar) - 717.1

  Laghu Tika (Sivagra Yogi) - 1091.3

  Sivagrabhasya (Sivagra Yogi) - 1091.4

  Vrtti (Pantipperumal) - 1386.1

  *Cirrurai (Sivajnana Yogi) - 1393.1

  Commentary (Daksinamurti) - DU141.1

  Commentary (S.Desikar) - DU670.1

  Vivarana (Sivatmajyoti) - DU696.1

  Sivajnana Mapadiyam - ADU69

*Sivajnanabodhabhasya (Sivajnana Yogi) - 1393.1

  Commentary (Vadivelu Chettiyar) - DU803.1

Sivajnanadipam (Revanacittar) - 1001.1

  Bhajanadarpana (Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.7

Sivajnanadipika (Adinatha Mahayogin) - DU4.1

Sivajnanasiddhiyar (Arunanti Sivacariyar) - 742.2

  Commentary (Tattvaprakasasvamin) - 890.1

  Commentary (Sivagra Yogi) - 1091.5

  Commentary (Sivajnana Yogi) - 1393.2

  Commentary (P.M.Pillai) - 1728.1

  Commentary (Jnanaprakasa) - DU304.1

  Commentary (Subrahmanya Desikar) - DU746.1

Sivajnanavimsati (Mukunda Muni) - 1174.7

Sivakalikastotra (Sivananda Natha) - DU682.1

Sivakanthamalika (Narasimha Rama Sastrin) - DU471.1

Sivanandalahari (Samkara) - 379.54

  Commentary - ADU69AA

Sivanerippivikasam (Sivagra Yogi) - 1091.6

Sivaprakasa (Gurumurti) - DU243.1

Sivaprakasakattalai (Siva) - DU679.1

Sivaprakasam (Umapati Sivacariyar) - 783.8

  Commentary (Cidambara Nathar) - DU124.1

  Commentary (Madurai Sivaprakasar) - DU409.1

  Cindanai Urai (Nallasiva Tevar) - DU448.1

Sivaprakasapaddhati (Appayya Diksita) - 1632.34

Sivaprakasasutra (Dharmasvami?)

  Vrtti (Abhayadeva Suri) - 610.13

Sivaratnavali (Amrtananada Tirtha) - 1041.4

  Vyakhya (Amrtananda Tirtha) - 1041.4

Sivarkodaya (Gaga Bhatta) - 1255.5

Sivasamarasa Ahaval (Kumara Deva) - DU380.14

Sivasamhita - 1284A.1

Sivasamvadakhandanam (Sivajnana Svami - 1394.3

Sivasamvadavuraimaruppu (Sivajnana Svami - 1394.2

Sivasanjivana (Tontada Siddhalinga) - 902.2

Sivasiddhantatantra (Mayideva) - 863.2

Sivastavanamanjari (Sadaksaradeva Mahakavi) - 1096.3

Sivastotravali (Utpala) - 472.4

Sivasutras (Vasugupta) - 441.1

  Madhuvahini (Kallata) - 445.1

  Varttika (Bhaskara) - 520.1

  Vimarsini (Ksemaraja) - 597.5

  Varttika (Varadaraja) - 617.2

  Kasika (Upamanyu) - 628.2

  Kasika (Nandikesvara) - 1217.2

  Ranjani (Krsnananda Sagara) - 1953.1

  Varttika (Devaraja) - DU155.1

  Rjvarthabodhini (Pitharapita Svami) - DU534.1

Sivasvarodaya - ADU69A

Sivatattvacintamnni (Lakkana Dandesa) - 861.1

Sivatattvaratnakalika (Krsnananda Sarasvati) - 1114.1

  Amidaranjini (Padmanabha Sarman) - DU516.1

Sivatattvaratnakara (Basavaraja) - 1299.1

Sivatattvasarasamgrahacandrika (Gurumurti) - DU243.2

Sivatattvaviveka (Amrtananda Tirtha) - 1041.5

Sivatattvaviveka (Appayya Diksita) - 1047.19

Sivayogacintamani (Kantha Siddhalinga Sivayogi) - 1094.1

Sivayogapradipika (Sadasiva Brahmendra) - 1330.20

Sivayogayukti (Hariharananda Aranya) - 1799.5

Skanda Purana: yKS36

Skandhopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmaygin) - 1350.2

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.8

Skhalitapramathanayuktihetusiddhi (Aryadevapada) - 414.3

*Slokavarttika (Kumarila) - 363.1

  Sarkarika (Jayamisra) - 370.1

  Commentary (Umbeka) - 377.2

  Nyayaratnakara (Parthasarathi Misra) - 614.3

  Kasika (Sucarita Misra) - 639.2

  *Laghuvarttika (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

  Bhusana (E.S.Varadacarya) - 1961.2

*Slokavarttikalaghuvarttika (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

  Laghunyayasudha (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

Smrtisamskaravadavici (Harirama Tarkavagisa) - 1168.25

Smrtyupasthanasutra - 253.1

Sodasaki (Dharmasagara) - 1033.3

Sodasakaprakarana (Haribhadra Suri) - 410.18

  Vrtti (Jinesvara) - 598.1

  Completion of 598.1 (Abhayadeva Suri) - 610.5

  Vivarana (Yasobhadra) - 758.1

Sodasi (Jayatirthacarya) - 1490.4

Spandakarika (Vasugupta/Kallata) - 441.2

  Vrtti (Kallata) - 445.2

  Vivaranasaramatra or Vivrti (Ramakantha) - 547.1

  Pradipika (Utpala Vaisnava) - 583.1 

  Nirnaya (Ksemaraja) - 597.6

  Ranjani (Krsnananda Sagara) - 1953.2

Spandasamdoha (Ksemaraja) - 597.7

Sphotacandrika (Srikrsna Maunin) - 1371.1

Sphotamimamsa (Rama Narayana Misra) - 1960.1

Sphotanirnaya or -vada (Kaunda Bhatta) - 1178.4

Sphotanirupana (Apadeva) - 1109.2

Sphotaprakasa (Bhairava Misra) - 1503.1

Sphotapratistha (Kesava) - DU328.1

Sphotasiddhi (Mandana Misra) - 369.4

  Gopalika (Paramesvara) - 850.2

Sphotasiddhi (Bharata Misra) - 1008.1

Sphotasiddhi - ADU70

Sphotasiddhinyayavicara - ADU71

Sphotatattvanirupana (Sesa Krsna) - 976.1

Sphotavada (Nagesa Bhatta) - 1324.4

  Upodghata (V.Krsnamacarya) - 1865.1

Sphutartha Srighanacavisamgradatika (Jayaraksita) - 375.1

Sphutarthavyakhya (Yasomitra) - 311.1

Sraddhabaladhanavataramudrasutra - 227B.1

Sraddhagunavivarana or -Samgraha (Jinamandana) - 873.2

Sraddhapratikramanasutra, see Pratikramanasutra

Sraddhavidhiviniscaya (Harsabhusana Gani) - 858A.1

Sraddhavidhiprakarana and Vidhikaumudi thereon (Ratnasekhara) - 895B.2

Sramanyaphalasutra - ADU72

Srautakhandarthasiddhi (Ramananda Tirtha) - 1202.16

Sravakadharmaprakarana (Yasodeva Suri) - 634.8

Sravakadharmaprakaranatika (Laksmitilaka Gani) - 747A.1

Sravakanusthanaviddhi, see Vandaruvrtti

Sravakaprajnapti (Umasvati) -196B.2A

  Vrtti (Haribhadra Suri) - 410.25J

Sravakaradhana (Samayasundara) - 1180.10

Sribalabodhinigitarthacandrika (Gayaprasada) - 1803.1

Sribhagavannamakaumudi (Laksmidhara) - 871.2A

  Prakasa (Anantadeva) - DU35A.1

  Kiranavali (Ramaprapannacarya) - 1934.2

*Sribhasya (Ramanuja) - 637.3

  *Prapannaparijata (Vatsya Varada) - 701.2

  *Tattvasara (Vatsya Varada) - 701.3

  *Srutaprakasika (Sudarsana Suri) - 759.2

  *Adhikaranasaravali (Vedanta Desika) - 793.3

  Tattvatika (Vedanta Desika) - 793.37

  Tatparyadipika (Viraraghavadasa) - 847.1

  Vyakhya (Sundararaja Desika) - 995.2

  Arthasamgraha (Sathakopa Muni) - 1063.3

  Upanyasa (Mahacarya) - 1064.10

  Nayaprakasika (Laksmanarya) - 1083.3

  Mulabhavaprakasika (Rangaramanuja) - 1148.20

  Laghuprakasika (Srinivasa) - 1415.6

  Bhavankura (Anantacarya) - 1568.28

  *Tararthasara (Gopalacarya) - 1652.2

  Visistadvaitakaranamala (Sudarsanacarya Panjabi) - 1667.6

  Commentary (Vasudeva Sastrin Abhyakar) - 1819.6

  Arthadarpana (T.Viraraghavacarya) - 1842.9

  Gudharthasamgraha (Abhinava Ranganatha Parakalayati) - 1898.1

  Pariskara (Sarasvati Vigraham Desikacarya) - DU655.1

Sribhasyadusana (Svami Sastrin) - 1831.2

Sricaitanyamanjusa (Srinatha Cakravarti) - 946.1

Sridaksinamurtidajana (Sadasiva Brahmendra) - 1330.23A

Srigunaratnakosa (Parasara Bhatta) - 681.4

  Vasurasi (U.T.Viraraghavacarya) - 1842.14

Sriguptasutra - 281.1

Srikanthasutra - 170.1

Srikrstasabdarthanirupanam (Hariraja) - 1183.53

Srimaladevisimhanadasutra - 108A.1

Srimatibhadhamanipariprcchasutra - 109.1

Srimatprabhoh pradurbhaprakaranirupanam (Hariraja) - 1183.55

Srimatprabhoh sarvantaratvanirupanam (Hariraja) - 1183.54

Srimatprabhorbayonirupanam (Hariraja) - 1183.57

Srimatprabhoscintanaprakara (Hariraja) - 1183.31

Srimatprabhuprakathyahetunirnaya (Hariraja) - 1183.45

Sriprabhuprakatyasamayavicara (Hariraja) - 1183.48

Srirangarajastava (Parasara Bhatta) - 681.5

Srisristavavali (Raghunatha Dasa) - 1339.1

  Tika (Vangesvara Vidyabhusana) - DU79A

Sritattvadarpana (Vakulabharana) - DU816.1

Srivaisnava Stotra: yVV111

Srivicarabindu (Mangala Natha) - 1763.1

Srividyasutras (Gaudapada) - 317.2

  Dipika (Samkararanya) - DU649.1

Srngararasamandana (Vitthala Diksita) - 1020.21

  Vivarana (Gokulotsava) - 1143.3

Srstibhedavada (Purusottama Pitambara) - 1251.48

Srstitattvamrtarasa (Paramesvara Yogin) - DU526.2

*Srutaprakasika (Sudarsana Suri) - 759.2

  Bhavaprakasika (Varadavisnusuri) - 866.1

  (Guru)Tattvaprakasika (Campakesa) - 931.2

  Gurubhavaprakasika (Laksmanarya) - 1083.4

  Gudharthasamgraha (Srinivasa) - 1090.4

  Tulika (Vadhula Srinivasa) - 1147.3

  Bhavaprakasika (Rangaramanuja) - 1148.21

  Samgraha (Srisaila Srinivasasuri) - 1404.1

  Tippani (Rama Misra) - 1609.1

Srutigitavyakhya (Gopalacarya) - 1652.4

Srutikartrsiddhi (Jitari) - 564.13

Srutimatanumanopapatti (Tryambaka Sastrin) - 1504.11

Srutimataprakasika (Tryambaka Sastrin) - 1504.13

Srutimatoddyota (Tryambaka Sastrin) - 1504.12

Srutipariksakarika (Subhagupta) - 399.7

Srutirahasya (Giridhara Prapanna) - 1516.5

Srutisadlingasamgraha (Paramananda Sarasvati) - 1765.1

Srutisamgrhitavedanta (Gopalendra Sarasvati) - 1285.1

Srutisara (Vallabha) - 962.29

Srutisara (Purnananda Tirtha) - DU542.8

Srutisarasamuccaya (Jnanasagara) - DU305.2

Srutisarasamuddharana (Totaka) - 401.2

  Tattvadipika (Saccidanandayogindra) - 1173.2

Srutisiddhantadipika (Vanamali Misra) - 1307.8

Srutisiddhantamanjari - ADU74

Srutisiddhantaprakasa (Vanamali Misra) - 1307.9

Srutistutivyakhya (Prabodhananda Sarasvati) - 1037.1

Srutisutratatparyamrta (Priyadasa) - 1323.7

Srutitatparyanirnaya (Mahacarya) - 1064.11

Srutyarthanandasandoha (Vrajabharana) - DU905.1

Stavacintamani (Bhatta Narayana) - 444.1

Stavamala (Rupa Gosvamin) - 969.7

  Commentary (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.19A

Stavavali (Raghunatha Dasa) - 1002.1

Sthanakasutra (Pradyumna Suri) - 600.2

Sthanangasutra

  *Tika (Abhayadeva Suri) - 610.6

  Dipika (Megharajamuni) - 1099.2

*Sthanangasutratika (Abhayadeva Suri) - 610.6

  Vrtti (Parsvacandra) - 976A.1

  Vivarana (Sumatikallala/Harsananda) - 1254A.1

  Dipika (Nagarsi Gani) - 1007A.2

  Dipika (Megharajamuni) - 1099.2

Sthemasabdavicara (Gopalacarya) - 1652.5

Sthirasiddhidusana (Ratnakirti) - 611.13

Stotraratna (Yamuna) - 580.6

  Rahasyaraksa (Vedanta Desika) - 793.48

Strivivartyavyakaranasutra - 110.1

Subahupariprcchasutra - 126.1

Subalopanisad

  Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.22

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Subarthatattvaloka (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) -1179.10

(Bhagavatapurana)Subodhini (Vallabha) - 962.6

  *Tippani (Vitthala Diksita) - 1020.22

  Lekha (Vallabha) - 1066.7

  Karikartha (Nirbhayarama Bhatta) - 1416.2

  Bubhutsubodhika (Gopesvara) - 1515.9

  Balaprabodhini (Giridhara Prapanna) - 1516.10

  Yojana ( Lalu Bhatta) - 1326.13

  Tippani (Govindalala Haragovinda Bhatta) - 1864.1

Subodhini (Pariksita Tampuran) - 1880A.1

Subodhinikarikas (Vallabha) - 962.35

*Subodhinitippana (Vitthala Diksita) - 1020.22

  Prakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.49

Sudarsanasuradruma (Anantacarya) - 1568.29

Suddhadvaitadarsana (Ramanatha Bhatta) - 1879.2

Suddhadvaitamartanda (Giridhara Prapanna) - 1516.6

  Prakasa (Ramakrsna Bhatta) - 1572.6

Suddhadvaitamate Brahmatattvanirupana (Arunacandra D. Sastrin) -1906.1

Suddhadvaitapariskara (Purusottama Pitambara) - 1251.50

Suddhadvaitapariskara (Ramakrsna Bhatta) - 1572.4

  Tatparya (Raghunatha Gopala Kokaje) - 1703.1

Suddha Raja Yoga (Hamsa Yogi) - DU246.1

Suddhasadhaka (Kumara Deva) - DU380.1

Suddhasamkaraprakriyabhaskara (Saccidanandendra Sarasvati) -1892.6

Suddhicandrika (Jayakrsna Maunin) - 1370.3

Sudhodanarajaparinirvanasutra - 201.1

Sugatamatavibhangakarika (Jitari) - 564.10

Suhrllekha (Nagarjuna) - 47.8

Sukarahasyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Sukasutra - 127.1

Sukhabodha (Devendra Suri) - 747.4

Sukhabodharthamalapaddhati (Devasena) - DU158.2

Sukhabodhasamacari (Dhanesvaracarya) - 632A.2

Sukhavativyuhasutra (Larger) - 43.1

  Upadesa (Vasubandhu) - 175.17

Sukhavativyuhasutra (Smaller) - 45.1

Su(tra)krtangasutra

  *Niryukti (Bhadrabahu) - 296.4

  Balavabodha (Parsvacandra) - 976A.1

  Dipika (Sadhuranga Upadhyaya) - 984AA.1

  Dipika (Harsakula) - 963B.5

*Su(tra)krtanganiryukti (Bhadrabahu) - 296.4

  *Tika (Kotyacarya or Silanka) - 398B.3

  Curni (Jinadasagani) - 635.6

  Dipika (Sadhuranga Gani) - DU629A.1

*Su(tra)krtanganiryuktitika (Kotyacarya or Silanka) - 398C.3

  Balavabodha (Parsvacandra) - 953A.2

  Vakyaprakasatika (Harsakula) - 963B.2

  Dipika (Candrasagara Gani) - 1879A.1

Suksmapramanyakarika (Samkaranandana) - 425.7

Suksmarthasattari (Cakresvara) - 669.4

Suksmarthavicara, see Sardhasatakaprakarana

Suksmarthavicarasaraprakarana (Jinavallabha Suri) - 624.18

  Bhasya - 655A.2

Suktaratnavali and Vrtti thereon (Ksamakalyana Gani) - 1477A.9

Suktiratnavali (Vijayasena Suri) - 1060A.1

Suktasamgraha (Laksmikallola Gani) - 963A.2

Suktidvatrimsika ((Muni) Saranga Kavi) - 1074B.1

Suktimuktavali (Somadeva Suri) - 953C.2

Suktimuktavali Somasena) - 1117.2

Suktimuktavali (Jinavardhana Suri) - 1283.1

Suktiratnavali (Vijayasenasuri) - 1060A.1

Sumatidarikapariprcchasutra - 111.1

Sumerugarbhasutra - 262D

Sumukhadharanisutra - 151.1

Sunyatasaptati (Nagarjuna) - 47.9

  Vrtti (Nagarjuna) - 47.9

  Vrtti (Candrakirti) - 321.6

  Vivrti (Parahita) - 570.2

Suprabhatastaka (Padmanandin) - 685A.16

Surangasamadhisutra - 38A.1

Surasundaricariar: yC29

Suratapariprcchasutra - 65.1

Suryagarbhasutra - 180.1

Suryopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Susiddhantottama (Priyadasa) - 1323.2

Susthitamatidevaputrapariprcchasutra - 112.1

Sutrakrtangasutra, see Su(tra)krtangasutra

Sutra on Ananda's thinking - 170C

Sutra on a pupil who received (seven days) after his death - 201B

Sutra on the advancement of learning - 201A.1

Sutra on the Bodhisattva Akincana - 287G

Sutra on the five (elements) not returning again - 201F.1

Sutra on the good qualities of rare compassion - 283.1

Sutra on the highest reliance - 254D.1

Sutra on the original cause of raising the world - 304B

Sutrarthamanjari (Appanacarya Suri) - 1193.5

Sutrarthamrtalahari (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.8

Sutrasamuccaya (Nagarjuna) - 47.10

Sutrasamuccaya (Santideva) - 368.3

Sutrasamuccayasancayartha (Atisa) - 596.4

Sutravyakhyanavidhi'ataka (Manikyagani) - 1312B.1

Sutrayathatmyasodhana (T.Viraraghavacarya) - 1842.11

Sutta Pitaka: aMB231.0

Suvarna(pra)bhasasutra - 180B.1

  Commentary (Muktinatha Khanala) - 1938.1

Suvarnataijasatvavada (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.10

Suvikrantavikramiprajnaparamitasutra - 278B

Suvikranticintidevaputrapariprccha-sutra - 333.1

Svacchandatantroddyota (Ksemaraja) - 597.8

Svabhavatrayapravesasiddhi (Nagarjuna) - 47.11

Svadisthanaprabodha (Aryadevapada) - 414.5

Svalpaksarasutra - 471.1

Svalpasarvajnasiddhikarika (Samkaranandana) - 425.12

Svamargamaryadanirupanam (Hariraja) - 1183.40

Svamargamulanirupanam (Hariraja) - 1183.43

Svamargarahasyanirupanam (Hariraja) - 1183.41

Svamargasaranadvayanirnaya (Hariraja) - 1183.60

Svamargiyabhaktidvaividhyaviveka (Hariraja) - 1183.27

Svamargiyabhavanasvarupanirupanam (Hariraja) - 1183.50

Svamargiyakartavyanirupana (Hariraja) - 1183..23

Svamargiyamuktidvaividhyanirupanam (Hariraja) - 1183.28

Svamargiyasadhanarahasyam (Hariraja) - 1183.24

Svamargiyasamnyasavailaksanyanirupanam (Hariraja) - 1183.61

Svamargiyasaranasamarpanasevavadinirupanam (Hariraja) - 1183.32

Svamargiyasevaphalarupanirnaya (Hariraja) - 1183.29

Svamargiyasvarupasthapanaprakara (Hariraja) - 1183.30

Svaminyastaka (Vallabha) - 962.30

Svanubhavadarsa (Madhavasrama), see Anubhavadarsa

Svanubhavataranga (Advaitendra Sarasvati) - 1758.1

Svayambhustotra (Samantabhadra) - 213A.9A.1

Svanubhuti (Appayya Diksita) - 1632.35

Svanubhutiprakasika (Devendra Sarasvati) - 1010.1

Svanubhutiprakasika (Sadasiva Brahmendra) - 1330.21

Svanubhutivilasa (Krsnananda Sarasvati) - 1253.7

Svapnanirdesasutra - 113.1

Svapnasaptatika (Sarvadeva Suri) - 720B.1

Svapnodita (Sadasiva Brahmendra) - 1330.23

Svaprakasarahasya (Dinakara) - DU174.1

Svaprakasatvadipika (Acyutasrama Bhiksu) - 1564.1

Svarajyasiddhi (Bodhendra Sarasvati) - 1412.5

  Kaivalyakalpadruma (Bodhendra Sarasvati) - 1412.5

  Tika (Ramacandra Sarasvati) - 1434.3

Svarasastrasamgraha (Amircandra Pandita) - DU16.1

(Jnana)Svarodaya (Caranadasa) - DU122.1

Svarupadarsanasiddhanjana (Vasudevendra Yogin) - 1317.10

Svarupanirnaya

  Commentary (Anandagiri) - 772.23

Svarupaprakasika (Sosala Revanaradhya) - 1206.3

Svarupasambandharupa (Anantacarya) - 1568.30

Svarupasambodhana (Akalanka) - 417A.9

Svarupasamdhana (Sivendra Sarasvati), see 1282.1

Svarupasamdhana (Gaurisvara Udayasamkara) - 1607.1

Svarupasamdhana (Samkara) - 379.55

Svarupataratamyanirnaya (Hariraja) - 1183.51

Svatahpramanyabhanga (Anantakirti) - 493.4

Svatantralekhana (Vitthala Diksita) - 1020.23

Svatantravacanamrta (Kamakasena) - DU316.1

Svatmadarsa (Sivanandanendra) - DU684.1

Svatmanirupana (Samkara) - 379.56

  Commentary (Anandagiri) - 772.23A

  Anuvyakhya (Saccidananda Sarasvati) - DU622.3

Svatmaprakasika (Samkara) - 379.57

Svatmasphurtivilasa (Tyagaraja) - DU789.2

Svatmayogapradipa (Amarananda) - 726.1

  Prabodhini (Amarananda) - 726.1

Svatvavada (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.16

Svavrttivada (Purusottama Pitambara) - 1251.51

Svayambhusutrasamgraha (Vidyapada)

  Tika (Sadyojyoti) - 461.4A

Svayamprakasavakya (Goraksanatha) - 666.15

Svayamvimarsa (Svayasarman) - 1802.1

Svetasvataropanisad: yS7,46; H1091,3053

  *Bhasya (Samkara) - 379.58

  Bhasya (Vatsya Varada) - 701.4

  Dipika (Samkarananda) - 764.28

  *Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.23

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

  *Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.16

*Svetasvataropanisadbhasya (Samkara) - 379.58

  Tika (Anandagiri) - 772.24

  Commentary (Nrsimhasrama) - 1005.11

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.44

*Svetasvataropanisadbhasya (Rangaramanuja) - 1148.23

  Tattvakana (Srirupa Siddhantin) - 1930.6

  Srutyarthabodhini (Nrtyagopala) - DU512.5

Syadvadabindu (Vijaya Darsana Suri) - 1751.2

Syadvadakalika (Rajasekhara Suri) - 808.3

Syadvadamanjari (Jinaprabha Suri) - 782.11

Syadvadamanari (Vimaladasa) - 1212.2

Syadvadamujktavali (Yasasvatsagara) - 1312A.2

Syadvadapuspakalika (Vacaka Samyama) - 1565A.1

Syadvadarahasya (Yasovijaya) - 1263.23

Syadvadasiddhi (Vadibha Simha) - 408.3

Syadvadasiddhi - 1631.1

Taduktarthavilasa (Vedantacarya) - DU841.1

Taittiriyopanisad

  *Bhasya (Samkara) - 379.59

  *Bhasya (Madhva) - 751.23

  Dipika (Samkarananda) - 764.29

  Vivarana (Vadhula Varadacarya) - 818.3

  Mitaksara (Govindaraja) - 996.1

  Aloka (Vijnanabhiksu) - 1036.10

  *Bhasya (Rangaramanuja) - 1148.24

  *Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.24

  Commentary (Jayagopala Bhatta) - 1192.4

  Commentary (Balakrsnananda Sarasvati) - 1247.10

  Vanamala (Krsnanandatirtha) - 1253.8

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.19

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.6

  Anandalahari (Advaitananda Tirtha) - 1422.9

  *Bhasya (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.15

  Agamamrta (Sitarama Sastrin) - 1479.2

  Commentary (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.6

  Vyakhya (Mudumba Narasimhacarya) - 1603.6

  Bhasya (Bhimasena Sarma) - 1639A.4

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.3

  Commentary (Balakrsna Dravidarya) - DU76.1

  Bhasya (Damodara Sastrin) - DU144.7

  Bhasya (Kuranarayana) - 603A.4

  Commentary (Narayana Muni) - DU477.1

  Commentary (Srinivasa Yajvan) - DU733.2

  Commentary (Varada Tirtha) - DU830.3

*Taittiriyopanisadbhasya (Samkara) - 379.59

  *Varttika (Suresvara) - 417.6

  Vivarana (Anandagiri) - 772.25

  *Vanamala (Krsnananda Sarasvati) - 1253.8

  Tippana (Narayana Sarasvati) - 1318.45

  Tika (Jnanamrta Yati) - 1470.8

  Govindaprasadini (Visnudevanandagiri) - DU888A.6

*Taittiriyopanisadbhasya (Madhva) - 751.23

  Vyakhya (Vyasatirtha) - 830.8

  Commentary (Vadiraja) - 1030.12

  Padarthadipika (Srinivasa Tirtha) - 1171.16

  Vivarana (Appanacarya Sunu) - 1193.1

  Vivarana (Satyapriya Tirtha) - 1347.5

*Taittiriyopanisadbhasya (Rangaramanuja) - 1148.24

  Tattvakana (Srirupa Siddhantin) - 1930.7

  Srutyarthabodhini (Nrtyagopala) - DU512.6

*Taittiriyopanisadbhasyavarttika (Suresvara) - 417.6

  Commentary (Anandagiri) - 772.30

  Vyakhya (Vidyaranya) - 809.18

  Tika (Sraddhananda Pujyapada) - DU702.1

*Taittiriyopanisadkhandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.24

  Prakasa (Narasimha Yati) - 1231.6

Talavakaropanisad

  Commentary (Madhva) - 751.23A

  Khandartha (Raghavendra Tirtha) - 1176.25

Tantracandrika (Mathuresa) - DU429.1

Tantracintamani (Venkatadhvarin) - 1162.3

Tantradarpana (Anna Sastrin) - DU45.1

Tantradhikaranirnaya (Bhattoji Diksita) - 1069.4

Tantrakaustubha (Gaga Bhatta) - 1255.2

Tantraloka (Abhinavagupta) - 582.21

  Viveka (Jayaratha) - 696.1

Tantranitilahari (Ramanuja Dasa) - 1492.1

Tantrarahasya (Ramanujacarya) - 1391.2

Tantraratnakara (Rajacudamani Makhin) - 1157.3

Tantrasamgraha - ADU75

Tantrasara (Abhinavagupta) - 582.22

Tantrasara (Somesvara Bhatta) - 730.2

Tantrasarapancaratna (Renuka), see 689.1

Tantrasarasamgraha (Madhva) - 751.23B

  Padyamala (Jayatirtha) - 816.15A

  Tika (Chalari Sesacarya) - 1297.2A

Tantrasiddhantadipika (Appayya Diksita) - 1235.3

Tantrasiddhantaratnavali (A.Cinnasvami Sastrin) - 1696.3

Tantrasiddhantasamgraha (Garudadhvaja) - 1571.1

Tantrasiddhi (Vedottama Bhattaraka) - 674.3

*Tantravarttika (Kumarila) - 363.2

  Tautatitamatatilaka (Bhavadeva) - 602.1

  *Kasika (Sucarita Misra) - 639.1

  Ajita (Paritosa Misra) - 664.1

*Nyayasudha (Somesvara Bhatta) - 730.1

  Cintamani (Mahadevasrama) - 733.1

  Nyayaparayana (Gangadhara Misra) - 761.1

  Vijaya (Anantanarayana) - 837.1

  Subodhini (Annambhatta) - 1014.5

  Bhavartha (Kamalakara Bhatta) - 1118.4

  Nibandhana (Narayana Bhatta) - 1164.4

  *Laghuvarttika (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

  Prakasika (Kavindracarya) - 1215.2

  Mitaksara (Gopala Sastrin) - 1405.2

  Bhavaprakasika (Mahaprabhulal Gosvami) - 1954A

  Commentary (Govinda Muni) - DU231.1

  Commentary (Pala Bhatta) - DU518.1

  Nyayadipika (Sarasvati Giri Mani) - DU656.1

  Tika (Sripada Misra) - DU733B.1

*Tantravarttikajita (Paritosa Misra) - 664.1

  Vijaya (Anantanarayana) - 837.1

*Tantravarttikalaghuvarttika (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

  Laghunyayasudha (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

Tantravatadhanika (Abhinavagupta) - 582.23

Tantravilasa (Laksmana Pandita) - 1320.1

Tantroccaya (Abhinavaguta) - 582.24

Tapakulaka (Devendrasuri) - DU161.1

  Dharmamanjusa (Devavijaya Gani) - DU160.1

Taptamudradharanapramanasamgraha (Campakesa) - 931.3

Taptamudradharanapramanadarsa (Laksmanarya) - 1083.5

Taptamudradhikarananirnaya (Visvanatha) - DU895.1

Taptamudrakhandana (Appayya Diksita) - 1047.21

Taptamudrordhvapundradharanaprakasa (Guru Raja) - DU245.1

Taptamudrasaccaritrapariskriya (Srinivasacarya) - DU722.1

Taptamudravidravana (Bhaskara Diksita) - 1051.3

Taptamudravilasa (Nrsimha) - 1152.1

Taptamudraviveka (Hariraja) - 1183.18

*Tararthasara (Gopalacarya) - 1652.2

  Prabha (Gopalacarya) - 1652.2

Tarasaropanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

Taratamyadipika (Krsnacarya Suri) - 1569.8

Taratamyakalika (Trivikrama Pandita) - 784.2

Taratamyasamgraha (Venkata Patyacarya) - DU851.1

Taratamyaslokamuktamala (Venkatesa) - DU852.1

Taratamyastava (Vitthala Diksita) - 1020.24

  Autocommentary - 1020.24

Taratamyavrtti (Krsnacarya) - 1224.1

Taravali (Minaksisvara) - DU431.1

Tarkabhasa (Jnanasrimitra) - 588.15

Tarkabhasa (Moksakara Gupta) - 625.1

Tarkabhasa (Kesava Misra) - 734.1

  *(Nyayanibandha)Prakasa (Vardhamana) - 802.9

  *Prakasika (Cinnam Bhatta) - 828.2

  Commentary (Virupaksa Misra) - 926.1

  Nyayacandrika (Kesava Misra Tarkacarya) - 960.1

  Nyayapradipa (Visvakarman) - 961.1

  Tika (Narayana Bhatta) - 963.1

  Prakasika (Balabhadra Misra) - 966.4

  Vivarana (Madhava Bhatta) - 978.1

  *Tattvaprabodhini (Anambhatta) - 1014.6

  *Bhavaprakasika or Nyayavilasa (Gopinatha Thakkura) - 1071.1

  Tarkadipa (Kesava Bhatta) - 1084.5

  Varttika (Subhavijaya) - 1104,2

  *Bhavarthadipika (Gaurikanta Sarvabhauma Bhattacarya) - 1126.4

  Prakasika (Kaundinya Diksita) - 1134.1

  Tika (Murari Bhatta) - 1185.1

  *Tattva(pra)bodhini (Ganesa Diksita) - 1207.1

  *Prakasa (Govardhana Misra) - 1223.1

  Prakasa (Akhandananda Sarasvati) - 1242.4

  Vyakhya (Citri Bhatta) - 1254.1

  Saramanjari (Madhava Bhatta) - 1281.4

  Yuktimuktavali (Nagesa Bhatta) - 1324.5

  Laksanavivaranavyakhya (Kasinatha Sastrin) - 1821.1

  Commentary (Rudradhara Jha) - 1881.1

  Darpana (Bhaskara Bhatta) - DU86.1

  Tarkakaumudi (Dinakara Bhatta) - DU175.1

  Commentary (Gadadhara Bhatta) - DU186.2

  Tika (Gundubhatta) - DU241.1

  Prakasika (Harsaratna) - DU257.1

  Nrsimharajiya (Nrsimharaja) - DU508.1

  Vedakaustubha (Rama) - DU565.1

  Prakasa (Ramabhadra Tirtha) - DU568.1

  Nyayasamgraha (Ramalinga) - DU586.1

  Prakasa (Ranganatha) - DU607.1

  Prasadini (Vagisa Bhattacarya) - DU804.1

  Vrtti (Vinni Bhatta) - DU882.1

  Arthadipika (Arknath Choudury) - 734.1.20

Tarkabhasa (Yasasvatsagara) - 1312A.4

*Tarkabhasabhavarthadipika (Gaurikanta Sarvabhauma Bhattacarya) - 1126.4

  Ujjvala (Candrasekhara) - DU120.1

*Tarkabhasaprakasa (Vardhamana) - 802.9

  Tarkaprakasa (Rucidatta) - 942.4

*Tarkabhasabhavaprakasika or -Nyayavilasa (Gopinatha Thakkura) - 1071.1

  Nyayaviveka (Anantarya) - 1336.1

*Tarkabhasaprakasa (Govardhana Misra) - 1223.1

  Tarkatarangini (Gunaratna Gani) - 1277.2

*Tarkabhasaprakasika (Cinnambhatta) - 828.2

  Nirukti (Visnubhatta) - 855.1

  Nyayaprakasika (Narahari Upadhyaya) - 927.4

  Commentary (Bhattacarya) - DU90.1

  Tarkasara (Kompella Venkatabudha) - DU337.1

*Tarkabhasatattvaprabodhini (Annambhatta) - 1014.6

  Tarkojjivini (Agnihotra Bhatta) - 1100.2

  Nyayavilasa (Visvanatha Bhatta) - 1132.1

Tarkabhasatattvabodhini (Ganesa Diksita) - 1207.1

  Vyakhya (Akhandananda Sarasvati) - 1242.5

Tarkabhusanatika (Gaurikanta Sarvabhauma Bhattacarya) - 1126.6

Tarkacandrika (Sesa Sarngadhara) - 857.5

Tarkacandrika (Gangadhara Mahadakara) - 1428.6

Tarkacandrika (Gopalaputra Pande) - DU211.1

Tarkacandrika (Ramakrsna Bhattacarya Cakravartin) - 1024.5

Tarkacandrika (Srikrsna Maunin) - 1371.2

Tarkadipika (Anandanubhava) - 691A.5

  Vyakhya (Advayaranya) - 781.2

Tarkadipika (Laksmi Nrsimha) - 1269.3

Tarkadipika (Gangadhara) - DU193.1

Tarkadipika (Srinivasa Bhatta) - DU719.1

Tarkadipika (Tarkaraja) - DU765.1

Tarkadipika (Vadisimha) - DU802.1

Tarkadipikavyakhya (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.5

Tarkagrantha

  Tika (Candranarayana Bhatta) - 1456.8

  Commentary (Haranarayana) - 1459.3

  Tika (Kali Samkara) - 1489.8

Tarkakarika (Jivaraja Diksita) - 1270.1

  Tarkamanjari (Jivaraja Diksita) - 1270.1

Tarkakaumudi (Laugaksi Bhaskara) - 1236.5

Tarkakrodapatra (Jagannatha Tarkapancanana) - 1411.2

Tarkakutuhala (Visvesvara Pandeya) - 1845C.1

Tarkalaksana (Manikantha Bhattacarya) - DU426.1

Tarkalamkaratika (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.6

Tarkamanjari (Jayanarayana Diksita) - DU288.1

Tarkamrta (Asadhara) - 721.5

Tarkamrta (Ramakrsna Bhattacarya Cakravartin) - 1024.7

  Tarangini (Krsnakanta Vidyavagisa) - 1476.4

Tarkamrta (Bhattoji Diksita) - 1069.5

Tarkamrta (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.7

  *(Suvarna)Casaka (Gangarama Jatin) - 1352.3

  Tarangini (Mukunda Bhatta) - 1509.2

  Prabha (Ratnanatha Sukla) - 1889.1

  Vrtti (Jivan Krsna Tarkatirtha) - 1935.1

Tarkamrta (Candicarana Tarkavagisa) - DU114.1

Tarkamrtatarangini (Ananta Bhatta) - 1025.4

Tarkamrtataragini (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.12

Tarkamudgarakarika (Jayananda) - 591.2

Tarkanavanita (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.9

Tarkapadyaratnavali (Vajapeya Sundaracharin) - 1718B.1

Tarkapallava (Gaurinatha) - DU198.1

Tarkaparibhasa (Vidyananda) - 492.7

Tarkapatrika (Krsna Jivan) - 1440.1

Tarkapradipa (Kaunda Bhatta) - 1178.5

Tarkapradipa (Mahesa Jha) - 1943.1

Tarkapradipa (Ramahari) - DU580.1

Tarkaprasnottaramala (Kesava Datta) - DU331.1

Tarkapratibandharahasya (Krsnamitra Acarya) - 1473.15

Tarkarahasya - ADU76

Tarkaratna (Kaunda Bhatta) - 1178.6

Tarkaratna (Viraraghava Sastrin) - DU886.1

Tarkaratnakara (Damodara Thakkura) - 955.2

  Sara (Damodara Thakkura) - 955.2

Tarkaratnakara (Narayana Tirtha) - 1305.10

Tarkaratnakara (Taranatha Tarkavacaspati) - 1580.4

Tarkarnava (Damodara) - 705.1

Tarkasaila (Vidyananda) - 492.8

Tarkasamayakhandana (Venidatta) - 1351.4

Tarkasamgraha (Annambhatta) - 1014.7

  *Dipika (Annambhatta) - 1014.7

  Candrika (Subahubuddhi) - 1072.1

  Commentary (Gaurikanta Sarvabhauma Bhattacarya) - 1126.5

  Commentary (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.6

  Nyayabodhini (Govardhana Misra) - 1223.2

  Tika (Hanumad Bhatta) - 1298.2

  Prabha (Narayana Tirtha) - 1305.12

  Tika (Visvanatha) - 1319.4

  Tarkacandrika (Vaidyanatha) - 1338.6

  Commentary (Ananta Narayana) - 1359.2

  Balabodhini (Rama Narayana Tarkapancanana) - 1426.1

  Siddhantacandrodaya (Krsna Dhurjati Diksita) - 1436.1

  Tika (Ramanatha Bhattacarya) - 1480.4

  Vakyarthabodhini (Pattabhirama) - 1501.5

  *Candrika (Mukunda Bhatta) - 1509.3

  Upanyasa (Meru Sastrin Godbole) - 1566.1

  Padakrtya (Candraja Simha) - 1620.1

  Nyayarthalaghubodhini (Govardhana Ranga) - 1623.1

  Vakyarthavivrti (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.10

  Guptarthadipani (Krsna Sastrin) - 1653.1

  Visamasthalatippani (Gandasimha) - 1657.1

  Vakyarthanirukti (Madhava Pada Abhirama) - 1713.1

  Candrika (Mukunda Jha Sarman) - 1715.2

  Tarangini (Vindhyesvari Prasada Dvivedin) - 1738.3

  Balabodhini (Nrsimhadeva) - 1768.1

  Hetvabhasodaharana (Dhundhiraja Sastrin) - 1798.1

  Tika (Sivadatta Misra) - 1801A.5

  Sarvasva (Kuruganti Srirama Sastrin) - 1820.2

  Parimala (Guru Prasada Sastrin) - 1838.3

  Vyakhya (T.Viraraghavacarya) - 1842.5

  Commentary (Siva Narayana Sastrin) - 1859.1

  Kiranavali (Vamacarana Bhattacarya) - 1861.4

  Kamda (Govind S. Vajrapurkar) - 1863B.1

  Sita (Ananda Jha) - 1870.3

  Virala (Rama Candra Jha) - 1899.1

  Commentary (Bhandaryupahva Madhava Sastri) - 1904.1

  Vilasini (Jvala Prasad Gaur) - 1937.2

  Commentary (Balabhadra) - DU66.1

  Tarkaprakasini (Candresvara) - DU113.1

  Balabodhini (Cidanandasrama Yati) - DU129.1

  Nyayabodhini (Harihara) - DU250.2

  Nirukti (Jagannatha Sastrin) - DU277.2

  Candrodaya (Jivarama Sastrin) - DU298.1

  Tika (Madana Bhatta Upadhyaya) - DU399.1

  Tarkavilasini (Muralidhara Sastrin) - DU441.1

  Arthaprakasika (Purusottama Bhatta) - DU545.1

  Nyayaratnaprakasika (Ramacandra Bhattacarya) - DU574.1

  Martanda (Ramadatta) - DU578.1

  Kautuka (Ramesvara Sukla) - DU602.1

  Commentary (Sesacarya) - DU671.1

  Bhavadipika (Sridhara) - DU705.1

  Prasarini (Tiruppukughi Svami) - DU778.1

Tarkasamgraha (Anandagiri) - 772.26

Tarkasamgraha (Krsna Tarkalamkara Bhattacarya) - DU368.1

*Tarkasamgrahacandrika (Mukunda Bhatta) - 1509.3

  Kuvalayollasa (Krsna Tatacarya) - 1592.19

*Tarkasamgrahadipika (Annambhatta) - 1014.7

  Tippani (Ramarudra Tarkavagisa Bhattacarya) - 1244.3

  Tattvarthadipika (Vadhula Venkata) - 1252.1

  Bhaskarodaya (Laksmi Nrsimha) - 1269.4

  Prakasika (Nilakantha Bhatta Sastrin) - 1272.3

  Vyakhya (Hanumad Bhatta) - 1298.3

  *Phakkika (Ksamakalyanagani) - 1477A.2

  Prakasika (Narasimha) - 1477.2

  Prakasika (Pattabhirama) - 1501.6

  Kamda (Govind S. Vaijapurkar) - 1863B.1

  Balapriya (N.S.Ramanuja Tatacariar) - 1945.1

  Commentary (Daksinamurti) - DU140.1

  Commentary (Gadadhara Bhatta) - DU186.1

  Prabha (Narayana Tirtha) - DU479.1

  Commentary (Sathakopa) - DU664.1

*Tarkasamgrahadipikaphakkika (Ksamakalyanagani) - 1477A.2

  Commentary (Ratnanatha) - DU609.1

Tarkasara (Ramasamkara Nyayavagisa) - 1335.1

Tarkasastra (A.U.) - 212.1

Tarkasastra (Babu Paramananda) - DU64.1

Tarkasastra(nirmana) (Raghudeva Sarman) - DU557.1

Tarkasiddhantasamksepa (Jayagovinda Vajapeyin) - DU286.1

Tarkasiddhasara (Babujan Jha) - 1654.1

Tarkasopana (Vidyakarasanti) - 424.2

Tarkasudha (Srisaila Suri) - DU736.1

Tarkasudhaprakasa (Krsnamitra Acarya) - 1473.16

Tarkatandava (Vyasatirtha) - 973.6

  Yuktiratnakara (Vijayindra Bhiksu) - 1013.19

  Commentary (Gokulotsava) - 1143.5

  Commentary (Srinivasa Tirtha) - 1171.17

  Nyayadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.26

Tarkatattvanirupana (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.17

Tarkatilaka (Srinatha Misra) - DU713.1

Tarkavidambananirupana (Dvayaranya) - DU184.1

Tarkikamohaprakasa (Brahmananda Tirtha) - 1638.2

Tarkikaraksa (Varadaraja) - 673.4

  *Sarasamgraha (Varadaraja) - 673.4

  Laghudipika (Jnanapurna) - 720.1

  Commentary (Nidhinatha) - DU493.2

  Commentary (Sundara Raja)- DU758.1

  Nyayakaumudi (Vinayaka Bhatta) - DU881.1

*Tarkikaraksasarasamgraha (Varadaraja) - 673.4

  Vivarana (Cinnam Bhatta) - 828.3

  Completion of 828.3 (Ramesvara) - 856.1

  Niskantika (Mallinatha Suri) - 877.2

  Commentary (Balabhadra Misra) - 966.5

  Vivrti (Harihara Diksita) - DU252.1

  Commentary (Sarasvati Tirtha) - DU658.1

Tathagatabimba(karapana)sutra - 259.1

Tathagatacintyaguhyanirdesasutra - 114.1

Tathagatagarbhasutras - 184.1

Tathagataguhyakosasutra - 178.1

Tathagatagunajnanacintyavisayavataranirdesasutra - 170D.1

Tathagatajnanamudra(samadhi)sutra - 66.1

Tathagatamahakarunanirdesasutra - 114.1

Tathagatanambuddhaksetragunoktadharmaparyayasutra - 431.1

Tathagatapratibimbapratisthanusamjna - 67.1

Tathagatasrisamayasutra - 282.1

Tathagatatotpattisambhavanirdesa - 51.1

Tatkratunyayasara (Gopalacarya) - 1652.1

Tatkratunyayasara (Narasimhacarya) - DU468.1

Tatkratunyayavicara (Padukasevaka Ramanuja Yati) - 1481.1

Tatkratunyayavicara (Anantacarya) - 1568.33

Tatkratunyayavicara (Nrsimha Suri) - DU510.1

*Tatparyacandrika (Vyasatirtha) - 973.8

  Prakasa (Raghavendra Tirtha) - 1176.27

  Prakasa (Kesavacarya) - 1216.7

  Nyayavivarana (Timmana) - 1520.9

Tatparyacandrikaprakasaprasara (Venkata Ramanacarya) - 1781.3

Tatparyadarpana (Venkatacarya) - DU847.1

Tatparyadarsana (Vedantacarya) - DU842.1

Tatparyadipika (Amrtananda Tirtha) - 1041.2

*(Gita)Tatparyanirnaya (Madhva) - 751.4

  Prakasika (Padmanabha Tirtha) - 790.5

  *Nyayadipika (Jayatirtha) - 816.5

  Vyakhya (Yadupati) - 1154.1

  Kiranavali (Srinivasa Tirtha) - 1171.2

Tatparyaraksa (Vedantacarya) - DU843.1

Tatparyaratnavali (Viraraghava Yatindra) - DU887.1

Tatparyasamgraha (Srisaila Acarya) - DU737.1

Tatparyasamgraha (Uttara Deshada Basavalinga) - 1098.1

*(Nyayavarttika)Tatparyatika (Vacaspati Misra) - 530.3

  Vivaranapanjika (Aniruddha) - 559.1

  *Nyayaparisista (Udayana) - 560.5

  *Parisuddhi (Udayana) - 560.6

  Pancaprasthanyayatarka (Srikantha) - 638.1

  Nyayalankara (Abhayatilaka) - 745.1

Tattvabharana (Ramacandra Bhatta) - DU573.1

Tattvabhaskara (Pelapura Diksita) - DU533.1

Tattvabhusana (Yamuna) - 580.7

Tattvabindu (Vacaspati Misra) - 530.5

  Tattvabhavana (Paramesvara) - 850.3

Tattvabodha (Samkara) - 379.60

Tattvabodha (Mukunda Muni) - 1174.8

Tattvabodha

  Tika (Ramananda Tirtha) - 1202.17

Tattvabodha (Vasudevendra Yogin) - 1317.11

Tattvabodha (Rama Narayana) - 1450.5

Tattvabodha (Appayya Diksita) - 1632.36

Tattvabodha (Mahendra Sarasvati) - DU417.1

Tattvabodha (Raghudeva Vaidika) - DU558.1

Tattvabodha (Tattvabodha Bhagavat) - DU768.1

Tattvabodhini (Candesvara Vacaspati) - 1383.1

Tattvabodhini (Jnanendra Sarasvati) - DU307.5

Tattvacandra

  Comentary (Jnanamrta Yati) - 1470.9

Tattvacandrika (Ramasrama) - 1062.2

Tattvacandrika (Mahadeva Sarasvati) - 1184.4

Tattvacandrika (Umamahesvara), see 1398.2

Tattvacandrika (Candrasekhara) - DU118.1

Tattvacandrika (Mrtyunjaya Suri) - DU434.1

Tattvacandrika (Timmapura Raghunathacarya) - DU773.1

Tattvacintamani (Gangesa) - 788.1

  *Prakasa (Vardhamana) - 802.10

  Darpana (Vatesvara) - 810.1

  Mayukha (Samkara Misra) - 867.10

  Prakasa (Vacaspati Misra) - 870.6

  Viveka (Paksadhara) - 891.2

  Prabha (Yajnapati) - 896.1

  Tika (Pragalbha) - 901.3

  Commentary (Srinatha Bhattacarya Cakravartin) - 905.1

  *Aloka (Jayadeva Paksadhara Misra) - 908.4

  Pratyaksakrsna (Krsnananda Vidyavinoda) - 911.1

  Prakasa (Janardana or Timmabhupala) - 918.1

  Vivecana (Vidyanivasa Bhattacarya) - 920.1

  Pariksa or Saravali (Vasudeva Sarvabhauma) - 921.4

  Dusanoddhara (Narahari Upadhyaya) - 927.2

  Mahesvari (Mahesvara Visarada) - 927.3

  Commentary (Madhava Misra) - 929.1

  *Prakasa (Rucidatta) - 942.5

  Nyayasiddhantasara (Vasudeva Misra) - 943.1

  Commentary (Ratnakara Vidyavacaspati) - 944.1

  *Didhiti (Raghunatha Siromani) - 948.10

  Mayukhamala (Madhava Sarasvati) - 953.4

  Prakasa (Haridasa Nyayalamkara Bhattacarya) - 965.2

  Commentary (Raghupati Misra) - 970.1

  Manimaricinibandha (Janakinatha Bhattacarya Cudamani) - 975.1

  Pariksa (Padmanabha Misra) - 1012.8

  Vyakhya (Kanada Tarkavagisa) - 1015.3

  Upanyasa (Yallu Bhatta) - 1068.1

  Sara (Gopinatha Thakkura) - 1071.2

  *Bhavanandi (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.5

  Tarkakaumudi (Dharmarajadhvarindra) - 1119.3

  Mayukha (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.8

  Vyakhya (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.7

  Darpana (Ramanuja Diksita) - 1145.1

  Darpana (Rajacudamani Makhin) - 1157.4

  Cakrarasmi (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.19

  *Mathuri (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.11

  Paksata-Nirgudhartha (Raghunatha) - 1194.1

  Gudharthadipika (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.10

  Tika (Srikantha Diksita) - 1234.2

  Commentary (Gadadhara) - 1237.9

  Vakyarthadipika (Hanumad Bhatta) - 1298.4

  Brhattika (Krsna Bhatta) - 1408.1

  Jagannathiya (Jagannatha Tarkapancanana) - 1411.3

  Nayakalpataru (Kasipati Kaviraja) - 1439.1

  Commentary (Kaviratna) - 1447.1

  Tippani (Candranarayana Bhatta) - 1456.6

  Anugama (Dulara Bhattacarya) - 1457.2

  Commentary (Haranarayana) - 1459.4

  Pancalaksanatika (Bhavadeva) - 1467.5

  Dipani (Krsnakanta Vidyavagisa) - 1476.6

  Upamanavyakhya (Kali Samkara) - 1489.6

  Commentary (Mukunda Bhatta) - 1509.4

  Commentary (Ramesvara) - 1521.4

  Vivecana (Golokanatha Nyayaratna) - 1526.5

  Commentary (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.7

  Vivecana (Kasinatha Vidyanivasa) - 1612.1

  Vyadhikaranasiddhantarahasya (Visvanatha Jha) - 1635.2

  Vyaptipancaka-Commentary (Pramathanatha Tarkabhusana) - 1651.2

  Manorama (Vamacarana Bhattacarya) - 1861.2

  Vivrti (Vamacarana Bhattacarya) - 1861.2

  Dipika (Guru Prasada Sastrin) - 1838.2

  Commentary (Sasinatha Jha) - 1860.3

  Manorama (Vamacarana Bhattacarya) - 1861.1

  Dipani (Kesava Vadhavedin) - 1869.1

  (Pratyaksa)prabha (Raja Narayana Sukla) - 1883A.1

  Susama (Madhusudana Bhattacarya) - 1886.1

  Laksmi (Divyananda S. Oghe) - 1919.1

  Divya (Divyananda S. Oghe) - 1919.2

  Balabodhini (N.S.Ramanuja Tatacariar) - 1945.2

  Prabha (Gaurinatha Sastri) - 1948.1

  Nyayaratna (N.Sanatana Aiyar) - 1958B.1

  Tarkacudamani (Dharmarajisvarindra) - DU170.1

  Prakasa (Gopinatha Harahara) - DU217.1

  Krodapatra (Harihara) - DU250.3

  Saramandana (Laksmanarya) - DU389.1

  Dipika (Ramaprapanna) - DU596.1

  Commentary (R.B.Ghosa) - DU616.1

  Khandana (Srinivasacarya) - DU721.1

  Tippanaka (Vacaka Gunaratna) - DU801A

  Tattvadipana (Visnupati) - DU890.1

*Tattvacintamanibhavanandi (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.5

  Vyakhya (Dinakara) - 1161.3

*Tattvacintamanididhiti (Raghunatha Siromani) - 948.10

  Subuddhimanorama (Annambhatta) - 1014.8

  Pratibimba (Raghunatha Vidyalamkara) - 1023.1

  Lilavati (Ramakrsna Bhattacarya Cakravartin) - 1024.6

  Prasarini (Krsnadasa Sarvabhauma) - 1027.2

  *Bhavanandi (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.6

  Commentary (Rama Tarkalamkara) - 1125.2

  Gudharthavidyotana (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.9

  *Jagadisi (Jagadisa Tarkalamkara) - 1133.9

  Tika (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.6

  Vidyota (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.20

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.10

  *Pravesa (Visvesvara Pandeya) - 1164.2

  Tika (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.9

  *Gadadhari (Gadadhara) - 1237.5

  Nyayakaustubha (Viraraghava Yajvan) - 1243.1

  Raudri (Ramarudra Tarkavagisa Bhattacarya) - 1244.5

  Sarika (Nrsimha Pancanana) - 1257.2

  Pramanya-Commentary (Govinda Bhatta) - 1264.1

  Manjusa (Krsna Bhatta) - 1268.3

  Commentary (Nilakantha Sastrin) - 1272.4

  Commentary (Narayana Tirtha) - 1305.7

  Tattvapariksa (Vamsadhara Sarman) - 1406.3

  Manjusa (Krsna Bhatta Arde) - 1462.7

  Prakasa (Krsnamitra Acarya) - 1473.17

  Prasarini (Krsna Rama) - 1474.1

  Vivecana (Ramacandra Siddhantavagisa) - 1534.2

  Commentary (Govardhana) - DU220.1

  Vyakhya (Kasinatha) - DU322.2

  Manidarpana (Mahadeva) - DU412.1

  Bhavabodhini (Mahopadhyaya Bhatta) - DU421.1

  Commentary (Srirama) - DU734.1

  Vyakhya (Vagisa Bhattacarya) - DU804.2

  Vyakhya (Vajratamka) - DU815.3

  Commentary (Yativarya) - DU916.1

*Tattvacintamanididhitipravesa (Visvesvara Pandeya) - 1164.2

  Tattvapariksa (Vamsadhara Sarman) - 1406.1

*Tattvacintamaniprakasa (Vardhamana) - 802.10

  Vivrti (Dharmarajadhvarindra) - 1119.4

*Tattvacintamaniprakasa (Rucidatta) - 942.5

  Nyayaparijata (Yallarya) - 1067.1

  Sara (Pedda Diksita) - 1187.2

  Nyayasikhamani (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.5

  Vyakhya (Vaidyanatha) - 1338.5

  Garudadipika (Tarksya Narayana) - 1354.1

  Nyayaparijata (Visvanatha) - DU894.1

*Tattvacintamanyaloka (Jayadeva Paksadhara Misra) - 908.4

  Commentary (Ratnakara Vidyavacaspati) - 944.1

  Uddyota (Janesvara Vahinipati) - 947.1

  Tippani (Haridasa Nyayalamkara Bhattacarya) - 965.3

  Commentary (Raghupati Misra) - 970.2

  Parisista (Devanatha Thakkura Tarkapancanana) - 977.2

  Kantakoddhara (Madhusudana Thakkura) - 981.1

  *Darpana (Mahesa Thakkura) - 982.1

  Prakasa (Madhava Misra) - 1006.1

  Paksadharoddhara (Padmanabha Misra) - 1012.9

  Siddhanjana (Annambhatta) - 1014.9

  Prasarini (Krsnadasa Sarvabhauma) - 1027.3

  Viveka (Gunananda Vidyavagisa Bhattacarya) - 1029.5

  Rahasya (Gopinatha Thakkura) - 1071.3

  Manjari (Bhavananda Siddhantavagisa) - 1082.7

  Sphurti (Agnihotra Bhatta) - 1100.3

  Viveka (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.10

  Samgraha (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.8

  Vivarana (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.18

  Rahasya (Mathuranatha Tarkavagisa) - 1188.12

  Avalokatippani (Gadadhara) - 1237.6

  Tippani (Gopinatha) - DU216.1

  Dipika (Tarkasimha) - DU766.1

*Tattvacintamanyalokadarpana (Mahesa Thakkura) - 982.1

  Bhavaprakasa (Rupanatha Thakkura Tarkaratna) - 1493.1

  Nirodhini (Atreya Raghunatha Yajvan) - DU61.1

Tattvadarpana (Srinivasacarya) - 1417.11

Tattvadarpana (Appa Kavi) - DU46.1

Tattvadarsa (Raghavananda Sarasvati) - 1123.5

Tattvadharmamrta (Candrakirti) - DU116.1

Tattvadipa (Kaviraja Yati) - 1472.2

Tattvadipana (Jagannatha Sarasvati) - 932.3

Tattvadipana (Amrtananda Tirtha) - 1041.3

(Pratyak)Tattva(pra)dipika (Citsukha), see Citsukhi

Tattvadipika (Ramacandra Sarasvati) - 1434.4

Tattvadipika (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.10

Tattvadipika (Ramadeva) - 1541.1

Tattvagarbhastotra (Pradyumna Bhatta) - 457.1

Tattvaghantasataka (Ganapati Sastri) - 1828.1

Tattvajnanapradipika (Cancarikendra) - DU112.1

Tattvajnanapradipika (Yatindra) - DU915.1

Tattvajnanasamsiddhi (Samadhivajra) - 626.1

Tattvajnanasamsiddhi (Abhinavagupta) - 582.25A

Tattvajnanasamsiddhi (Sunyasamadhipada) - DU758A.a

  Marmakalikapanjika (Viryasrimitra) - DU888AA.1

Tattvajnanavivrddhiprakarana (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) - 1179.9

Tattvakana (Bhaktisvarupa) - DU83A.1

*Tattvakaumudi (Vacaspati Misra) - 530.4

  *Tattvarnava (Raghavananda Sarasvati) - 1123.7

  Prabha (Svapnesvara) - 1205.1

  Samkhyatattvavilasa (Raghunatha Sarvabhauma Bhattacarya) -1238.3

  Samkhyatattvavibhakara (Vamsidhara Misra) - 1301.1

  Tattvacandra (Narayana Tirtha) - 1305.8

  Upodghata (Taranatha Tarkavacaspati) - 1580.5

  Commentary (Bharati Yati) - 1621.1

  Vyakhya (Krsnanatha Nyayapancanana Bhattacarya) - 1639.3

  Kiranavali (Krsna Vallabhacarya) - 1692.3

  Tika (Rajesvara Sastrin Dvivedin) - 1836.1

  Susama (Harirama Sukla) - 1849.2

  Sarabodhini (Siva Narayana Sastrin) - 1859.2

Tattvakaustubha (Bhattoji Diksita) - 1069.6

  Kulisa (Setumadhavacarya) - 1833.1

Tattvakaustubha (Timmappa) - DU772.1

Tattvaloka (Kamalasila) - 418.14

(Vedanta)Tattvaloka (Anandagiri) - 772.29

  Tattvaprakasika (Prajnananda) - 796.3

Tattvamala (Srinivasa) - DU717.1

Tattvamanjari (Raghunatha Tirtha) - 1346.3

(Bhagavat)Tattvamanjari (Aniruddha) - 1551.1

Tattvamanjari (Salmalikanda Laksmana) - DU637.1

Tattvamartanda (Srinivasacarya) - 1417.10

Tattvamasipancaka (Padmapada) - 402.7

Tattvamasyakhandarthanirupana (Ramananda Sarasvati) - 1245.5

Tattvamatrka (Vedanta Desika) - 793.38

Tattvamimamsa (Krsnamitra Acarya) - 1473.18

Tattvamimamsadarsana (Girindranatha Vedantaratna), see 1775.1

Tattvampadarthalaksyaikyasataka (Upanisadbrahmayogin) - 1350.21

Tattvampadarthasodhanaprakarana (Nrsimhasramin) - DU509.1

Tattvampadarthaviveka (Purnananda Sarasvati) - 1502.2

Tattvampadaviveka (Avadhuta Sivayogin), see DU63.2

Tattvamrta (Jyotirvijaya) - 1455A.1

Tattvamrta (Appagondacarya) - 1466.5

Tattvamuktakalapa (Vedanta Desika) - 793.39

  *Sarvarthasiddhi (Vedanta Desika) - 793.39

  Kanti (Kumara Vedanta Desika) - 809A.13

  Commentary (T.Viraraghavacarya) - 1842.4

  Aksararthavyakhya (Devanatha Tatacarya) - DU154.1

Tattvamuktavali or Mayavadasatadusani (Gauda Purnananda Cakravartin) - 1198.1

Tattvamuktavali (Appayya Diksita) - 1632.37

Tattvamuktavali (Nanda Pandita) - DU451.1

Tattvamuktavalivyakhyana (Ananda Pandita) - DU24.1

Tattvanavanita (Vedanta Desika) - 793.40

(Para)Tattvanirnaya (Vatsya Varada) - 701.5

Tattvanirnaya (Appagondacarya) - 1466.6

Tattvanirnaya (Priyadasa) - 1323.3

  Autocommentary - 1323.3

  (Para)Tattvanirnaya (Devanatha) - DU153.1

Tattvaniskarsa (Rangaramanuja) - 1148.25

Tattvaniskarsa (Appagondacarya) - 1466.7

Tattvanubhava (Govindendra Yati) - DU238.2

Tattvanusamdhana (Mahadeva Sarasvati) - 1184.5

  Advaitacintakaustubha (Mahadeva Sarasvati) - 1184.5

  Tika (Rama Narayana) - 1450.4

  Anubhavasagara (Rama Simha) - 1642.1

  Commentary (Gandasimha) - 1657.2

  Commentary (Suka) - DU753.2

Tattvanusasana (Ramasena) - 601.1

Tattvanyayavibhakara (Labdhisuri) - 1786.1

  Nyayaprakasa (Labdhisuri) - 1786.1

Tattvapadavi (Vedanta Desika) - 793.41

Tattvaprabhasakaranadipa (Kambala) - 277A.67

Tattvaprabhavali (Srikrsna Vallabhacarya) - 1911.1

Tattvaprabodha(siddhantasiddhanjana) (Harihara) - DU251.1

Tattvaprabodhini (Girindranatha Vedantaratna) - 1775.1

(Jain)Tattvapradipa (Mangala Vijaya Maharaja) - 1746.1

Tattvapradipa (Suka) - DU753.3

Tattvapradipa (Citsukha), see Citsukhi

Tattvapradipika (Paramananda Yatindra) - 826.1

Tattvapradipika (Kalyanaraya) - 1121.10

Tattvaprakasa (Haribhadra Suri) - 410.19

(Siva)Tattvaprakasa (Bhojadeva) - 609.1

  Vrtti (Aghorasiva) - 679.8

Tattvaprakasa (Tattvaprakasasvamin) - 890.2

  Commentary (M.Arunacala) - 1913.1

Tattvaprakasa (Srikantha Diksita) - 1234.3

Tattvaprakasa

  Vakyarthaprakasika (Samkarsanacarya) - DU652.1

Tattvaprakasika (Madhva), see 751.27

*Tattvaprakasika (Citsukha) - 768.6

  Bhavadyotanika (Sukhaprakasa Muni) - 791.4

Tattvaprakasika (Jayatirtha) - 816.3

  *Tatparyacandrika (Vyasatirtha) - 973.8

  Tippani (Vijayindra Bhiksu) - 1013.20

  Gurvarthadipika (Vadiraja) - 1030.8

  Tattvasubodhini (Raghuttama Yati) - 1061.4

  Vakyarthamanjusa (Srinivasa Tirtha) - 1171.18

  Bhavadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.28

  Vakyarthavivrti (Kesavacarya) - 1216.6

  Abhinavacandrika (Satyanatha Yati) - 1246.6

  Commentary (Kundalagiri Suri) - 1249.6

  Tattvamanjari (Ananta) - 1310.10

  Commentary (Sumatindranatha Tirtha) - 1328.3

  Sesa(tatparya)candrika (Raghunatha Tirtha) - 1346.4

  Vivrti (Satyapriya Tirtha) - 1347.6

  Bhavacandrika (Narasimha) - DU463.1

Tattvaprakasikatika (Padmanabha Misra) - 1012.10

Tattvaratnakara (Parasara Bhatta) - 681.7

Tattvaratnakara (Raghuttama Yati) - 1061.5

(Sat)Tattvaratnamala (Anandatirtha) - 1085.3

Tattvaratnapradipa (Gangadhara «isra) - 761.2

Tattvaratnavali (Vedanta Desika) - 793.42

*Tattvaratnavali (Srinivasacarya) - DU720.1

  Manimanjusika (Srinivasacarya) - DU720.1

Tattvaratnavalisamgraha (Vedanta Desika) - 793.43

Tattvaratnavaloka (Vagisvara) - DU805A.1

*Tattvarnava (Raghavananda Sarasvati) - 1123.7

  Commentary (Ramananda Tirtha) - 1202.18

  Commentary (Jnanamrta Yati) - 1470.10

Tattvarnava (Subhacandra) - DU741AA.1

  Commentary (Jayacandra) - DU283.1

  Commentary (Vidyanandin) - DU863.1

Tattvarthabodhaprakarana (Buddhajnana) - DU111.1

Tattvarthadipa (Vallabha) - 962.5

  Tippani (Kalyanaraya) - 1121.9

  Avaranabhanga (Purusottama Pitambara) - 1251.52

  Yojana (Balakrsna Bhatta) - 1326.12

  Satsnehabhanjana (Gattulala) - 1630.5

Tattvarthaparisista (Anandasagara Suri) - 1822.2

Tattvarthasara (Amrtacandra Suri) - 473.6

  Dipika (Sakalakirti Bhattaraka) - 644.2

Tattvartha(adhigama)sutras (Umasvami or Umasvati) -196B.1

  Autocommentary -196B.1

  (Gandhahastimahabhasya)*Aptamimamsa (Samantabhadra) - 213A.3

  Sarvarthasiddhi (Pujyapada or Devanandin) - 257.4

  (Vadi)Gajagandhamahabhasya (Siddhasena Divakara) - 299.5

  Tippana (Cirantana) - 380.1

  Laghuvrtti (Haribhadra Suri) - 410.20

  Tika or Vrtti (Siddhasena Gani) - 413.1

  Rajavarttika (Akalanka) - 417A.10

  Tattvarthatika or Slokavarttika (Vidyananda) - 492.6

  Vrtti (Siddharsi Gani) - 469.3

  Commentary (Devasena) - 476.4

  *Tattvarthasara (Amrtacandra Suri) - 473.6

  Commentary (Devagupta) - 584.3

  Ratnaprabhakara (Prabhacandra) - 599.8

  Vrtti (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 557.4

  Commentary (Subhacandra) - 627.5

  Sukhabodha (Bhaskaranandin) - 628A.1

  Dipika (Sakalakirti Bhattaraka) - 644.1

  Tattvarthaslokavarttika (Bhavasena) - 738.3

  Vrtti (Maghanandin) - 748A.3

  Completion of 410.20 (Yasobhadra) - 758.2

  Nyayadipika (Dharmabhusana Yati) - 827A.1

  Tattvadipika (Brahmadeva) - 771A.2

  Vrtti (Srutasagara Suri) - 935.3

  Avacuri (Jasasomagani) - 1116A.1

  Balabodha (Yasovijaya) - 1263.22

  Bhasya (Gopaladasa Bariya) - 1700.1

  Gudharthadipika (Vijaya Darsana Suri) - 1751.3

  Prakasika ((Vijaya) Lavanya Suri) - 1867.6

  Dipika (Ghasilal Maharaj) - 1924B.2

  Vivecana (Sukhlal Sanghvi) - 1941.1

  Tattvaratnapradipika (Balacandra Deva) - DU71.1

  Commentary (Devidasa) - DU162.1

  Commentary (Divakara Bhattaraka) - DU179.1

  Balavabodha (Jaivanta) - DU278.1

  Balavabodha (Kamalakirti Muni) - DU319.2

  Commentary (Laksmideva) - DU392.1

  Tattvanusasana (Nagacandra Muni) - DU444.1

  Sukhabodhini (Ravinandin) - DU614.1

  Commentary (Viranandin) - DU884.2

  Sukhabodha (Yogadeva) - DU919.1

  Tattvaprakasika (Yogindra Deva) - DU920.1

  Bhasya - ADU76A

Tattvasamasa - 776.1

  Kramadipika (A.U.) - 804.1

  Samkhyatattvavicara (Ksemananda) - 892.2

  Yatharthadipana (Ganesa Diksita) - 1088.3

  Bhasya (Narendra Natha Tattvanidhi) - 1587.1

  Commentary (Kisori Lala Gosvamin) - 1732.1

  Prakasika (Lavanya Suri) - 1867.6

  Dipika (Ghasilala) - 1924B.2

  Kapilasutravivarana (Madhava Parivrajaka) - DU402.1

  Arthadipika (Vamsidasa) - DU822.1

  Vyakhya (Vibhananda) - DU856.1

  Sarvopakarinitika - ADU65

Tattvasambodhini (Candrasekhara) - DU119.1

Tattvasamgraha (Santaraksita) - 404.4

  Panjika (Kamalasila) - 418.16

Tattvasamgraha (Sadyojyoti) - 461.5

  Laghutika (Aghorasiva) - 679.9

Tattvasamgraha (Rangaraja Yajvan) - 979.2

(Vedanta)Tattva(traya)samgraha (Narayana Muni) - 1296.1

Tattva(sara)samgraha (Srinivasa) - 1334.1

Tattvasamgraha (Radhamohana Vidyavacaspati Gosvamin) - 1624.7

Tattvasamgraha (Appayya Diksita) - 1632.38

Tattvasamgraha (Bhatta Koneri) - DU91.1

Tattvasamgraha (Damodara Tirtha) - DU145.1

Tattvasamgrahakhandana

  Ksepaniksemana (Balacandra Sastrin) - 1707.1

Tattvasamiksa (Vacaspati Misra I) - 530.7A

Tattvasamkhyana (Madhva) - 751.24

  *Vivarana (Jayatirtha) - 816.16

  Arthadipika (Vijayindra Bhiksu) - 1013.21

  *Commentary (Chalari Sesacarya) - 1297.2

  Kasika (Timmana) - 1520.7

  Bhavarnava (Vijayindra Tirtha) - 1527.3

  Tika (Vidyaranya Tirtha) - 1944.1

  Phakkikartha (K.T.Pandurangi) - 1959.1

  Commentary (Ananta) - DU29.1

  Mandaramala (Bhagavan Raja) - DU82.1

  Commentary (Venkata Bhatta Upadhyaya) - DU844A.1

  Commentary (Venkatadri Suri) - DU849.3

*Tattvasamkhyana-Commentary (Chalari Sesacarya) - 1297.2

  Tatparyapancaka (Srimad Upadhyaya) - DU712.1

Tattvasamkhyanakhandana (Tryambaka Sastrin) - 1504.14

*Tattvasamkhyanavivarana (Jayatirtha) - 816.16

  Pancika (Vyasatirtha) - 973.9

  Bhavarnava (Vijayindra Bhiksu) - 1013.22

  Pancika (Rotti Venkatabhatta Upadhyaya) - 1129.1

  Commentary (Yadupati) - 1154.3

  Vivarana (Srinivasa Tirtha) - 1171.19

  Bhavadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.29

  Gururajiya (Kesava) - 1216.8

  Commentary (Chalari Nrsimhacarya) - 1248.4

  Tattvadipika (Ananta) - 1310.12

  Tippani (Satyadhyana Tirtha) - 1844.2B

  Tika (Vitthala Bhatta) - DU902.1

Tattvasandarbha (Jiva Gosvamin) - 1011.11

  Commentary (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.11

  Tippani (Radhamohana Vidyavacaspati Gosvamin) - 1624.3

  Suvarnalata (Gaura Kisora Gosvamin) - 1825.1

Tattvasandesa (Vedanta Desika) - 793.44

Tattvasara (Devasena) - 476.5

  Tika (Sakalakirti Bhattaraka) - 644.5

*Tattvasara (Vatsya Varada) - 701.3

  Ratnasarini (Vatsya Varada) - 701.3

Tattvasara (Rakhaladasa Nyayaratna Bhattacarya) - 1628.6

Tattvasara

  Dipika (Balacandra) - DU69.1

  Commentary (Kamalakirti) - DU318.1

Tattvasara (Brahmacaitanya Muni) - DU104.1

Tattvasara (Raghunatha Yatindra) - DU561.1

Tattvasarasamgraha (Dharmendra) - 451.1

Tattvasekhara (Lokacarya Pillai)) - 774.8

  Commentary (Aragiyamanavalar) - 868.3B

Tattvasiddhanjana (Saksatsvamin) - 1397.2

Tattvasiddhanjana (Vedanta Ramanuja Mahadesika) - DU844.2

Tattvasiddhantabindu (Anantarama) - 984.1

Tattvasiddhanta (Vaidyanidhi) - DU809.1

Tattvasiddhi (Harivarman) - 125.1

Tattvasiddhi (Santaraksita) - 404.5

Tattva(pari)suddhi (Jnanaghana) - 467.1

  Commentary (Uttamajnana Yati) - 704A.2

Tattvasuddhi (K.S.Varadacarya) - 1893.1

Tattvasudhanidhi (Anneyyacarya) - 1547.2

Tattvasutra (Ramananda Tirtha) - 1202.19

  Tattvaratna (Ramananda Tirtha) - 1202.19

Tattvasutra (Kedaranatha Datta Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.5

Tattvatarangini with Svopajnatika thereon (Dharmasagara) - 1033.6

Tattvatika (Aviddhakarna) - 437.1

Tattvatraya (Lokacarya Pillai) - 774.9

  Pramanasamgraha (Manavalamuni) - 868.2

  *Arthapancaka(viveka) (Sathakopa Muni) - 1063.1

  Sanskrit translation (Govardhana Ranga) - 1623.3

  Sanskrit commentary (Ramacandra Pansikar) - 1851.1

  Vimarsa (Candrasekhara Sivacarya) - 1965A.1

  Commentary (Aragiyamanavalar) - DU51.2

Tattvatraya (Narayana Yajnesvara) - DU480.1

Tattvatrayaculuka (Vedanta Desika) - 793.45

Tattvatrayanirnaya (Sadyojyoti) - 461.6

  Vyakhya (Aghorasiva) - 679.10

Tattvavataravrtti (Srigupta) - 371.1

Tattvavicaraprakarana (Srutasadhu) - DU741.1

Tattvaviveka (Madhva)_ - 751.25

  *Tika (Jayatirtha) - 816.17

  Bhavaprakasika (Raghavendra Yati) - 1176.30

  Commentary (Narasimha Yati) - 1452.2

  Tika (Vidyamana Tirtha) - 1902A.3

(Vedanta)Tattvaviveka (Nrsimhasrama) - 1005.14

  *Advaitaratnakosa (Nrsimhasrama) - 1005.14

  Vyakhya (Annambhatta) - 1014.10

  Commentary (Narayanasrama) - 1075.4

  Tika (Sadananda Vyasa) - 1449.6

  Puranivyakhya (Agnihotrayajvan) - DU13.1

Tattvaviveka (Lokacarya Pillai) - 774.10

Tattvaviveka (Yasovijaya) - 1263.24

Tattvavivekasara (Kratubhusana) - DU338.1

*Tattvavivekatika (Jayatirtha) - 816.17

  Mandaramanjari (Vyasatirtha) - 973.10

  Commentary (Yadupati) - 1154.4

  Tatparyadipika (Kambalu Ramacandra Tirtha) - 1155.2

  Commentary (Srinivasa Tirtha) - 1171.20

  Vivarana (Ananta) - 1310.11

Tattvavivrtti (Anandatirtha) - 1085.4

Tattvayogabindu (Ramacandra) - DU571.1

Tattvikaprasnottarani (Aandasagara Suri) - 1822.3

Tattvodyota (Madhva) - 751.26

  Commentary (Padmanabha Tirtha) - 790.11

  *Tika (Jayatirtha) - 816.18

  Commentary (Vagesa Tirtha) - 842.1

  Commentary (Yadupati) - 1154.5

  Tika (Janardana Bhatta) - 1201.3

  Commentary (Kundalagiri Suri) - 1249.8

  Tika (Timmana) - 1520.8

  Tippani (Vijayindra Tirtha) - 1527.2

  Tippani (Panduranga Kesava Bhattaraka) - DU521.1

  Commentary (Raghavananda) - DU553.1

*Tattvodyotatika (Jayatirtha) - 816.18

  Gudhabhavaprakasika (Vijayindra Bhiksu) - 1013.23

  Commentary (Vedesa Bhiksu) - 1115.7

  Bhavadipa (Srinivasa Tirtha) - 1171.21

  Bhavadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.31

  Visamavivarana (Kesavacarya) - 1216.9

  Bhavaprakasika (Ananta) - 1310.13

  Mandaprabodha (Narasimha Yati) - 1452.1

  Dvaitadyumani (Hulugi Sripatyacarya) - 1513.1

Tattvopadesa (Samkara), see 379.60

Tattvopadesa (Bharata Raja) - DU84.1

Tattvopaplavasimha (Jayarasi) - 353.1

Tejobindupanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.46

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Tirujnanasambandhar: (Campantar) - 353A.12

Tirukalittupadiyar (Tirukadavur Uyyavandur) - DU775.1

  Commentary (Sivaprakasa) - DU688.1

Tirumantram (Tirumalar) - DU777.1

Tirutturaiyur (Arunanti Sivacariyar) - 742.3

  Commentary (Tattvaprakasa Svamin) - 890.3

Tiruvacakam: ySS134

Tiruvandanadipakaprabandha (Jayasrkhara Suri) - 823.6.1

Tiruvarutpayan (Umapati Sivacariyar) - 783.9

  Commentary (Nirambavargiya Desikar) - 1380.1

  Commentary (K.Vajravelua Mudaliyar) - 1923.1

  Cindanai Urai (Nallasiva Tevar) - DU448.2

  Commentary (Sivapadasundarama) - DU687.1

Tiruvaymoli - yVV116.7

Tiruvenakathanathar (Sesadri Sivanar) - DU672.2

Tiruvundiyar (Tiruviyalur Uyyavundur) - DU780.1

  Commentary (Cidambara Tambiran) - DU126.1

Totakastaka (Totaka) - 401.3

Traikalyapariksa - 267.10

Trailokyadipika (Candrasuri) - 685B.4

Trailokyaprajnapti (Yati Vrsabha) - DU917.1

Traisatikakarikasapati (Asanga) - 174.9

Traivarnikacara (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 557.7

Traividyagosthi (Munsundara), see Trividyagosthi

Tribhangisara (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 557.8

Tribhangisara (Gunabhadra) - 1035.1

Tridharmaskandha - 167.2

Trikalapariksa (Dignaga) - 268.8

Trikandi (Bhartrhari) - 221.1

Trilocanacandrika (Manikantha Bhattacarya) - DU426.2

Trilokasara (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 557.5

  Karananuyoga (Madhavacandra Traividya) - 580A.1

  Vrtti (Abhayacandra Cakravartin) - 760.5

  Dipika (Sakalakirti) - 869.1

  Bhasa Vacanika (Todaramala) - 1423A.3

  Trilokasaradipika (Indravamadeva) - DU266.1

  Commentary (Sagarasena) - DU631.1

  Lalitavyakhya (Somadeva) - DU699.2

Trimataikyaprakasika (Appanacarya Sunu) - 1193.6

Trimatasamarthana (Rama Kavi) - 1622.10

Trimsacchloki

  Tika (Pattabhirama) - 1501.7

Trimsika (Vasubandhu) - 175.18

  *Vijnaptimatratasiddhi (Dharmapala) - 302.4

  Commentary (Paramartha) - 302A.1A

  Bhasya (Sthiramati) - 304.10

  Bhasya (Santideva) - 368.4

  Commentary (Vinitadeva) - 415.7

  Gudharthadipika (Rama Samkara Tripathi) - 1929.3

Tripadavibhutimahanarayanopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

Tripadinitinayana (Murari Misra) - 712.2

Tripadvibhutyadiprakarana (Upanisadbrahmayogin) - 1350.22

Tripattattvaviveka (Upanisadbrahmayogin) - 1350.23

  Vivarana (Upanisadbrahmayogin) - 1350.23

Tripuropanisad

  Commentary (Appayya Diksita) - 1047.20

  Bhasya (Ramananda Tirtha) - 1202.20

  Commentary (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.20

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.9

Tripuratapanyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.4

Tripuri

  Vivarana (Anandagiri) - 772.27

Trisamvaranirdesasutra - 189.1

Trisaranasaptati (Candrakirti) - 321.7

Trisatikarikasaptati - y161.1.50.1

Trisikhibrahmanopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Triskandhavadanasutra - 23B.1

Trisvabhavanirdesa (Vasubandhu) - 175.19

Tritalavacchedakatavada (Sasinath Jha) - 1860.4

Trivarnacara (Sakalakirti Bhattaraka) - 644.3

Trivarnacara (Jinasena) - 770.2

Trivarnacara (Gunabhadra) - 1035.2

Trivarnacaraprarupana (Somasena) - 1117.1

Trividyagosthi (Munisundara) - 836.1

Tryalaksanasastra - 270C

Tryambakasastripatra (Tryambaka Sastrin) - 1504.15

Tsu ffu pao ying ching - 193G.1

*Tuptika (Kumarila)

  Tantraratna (Parthasarathi Misra) - 614.4

  Varttikabharana (Venkatesvara Diksita) - 1122.1

  *Laghuvarttika (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

  Laghunyayasudha (Sesa Pandita) - DU673.1

*Tuptikalaghuvarttika (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

  Laghunyayasudha (Uttamasloka Tirtha) - 1211.2

Turiyatitavadhutopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Tvanmanoyogasya jnanahetutvakhandana - ADU77

Ubabaisutra

  Commentary (Abhayadeva Suri) - 610.11

Ubhayabhavadivarakapariskara (Lokanatha Sarman) - 1829.2

  Prakasa (Balakrsna Misra) - 1755.2

Ubhayakalatatparyatattvaprakasika (Ramanujacarya) - DU593.1

Ucchistasprstapartasudhavicara (Purusottama Pitambara) - 1251.73

Udakasuddhivicara (Purusottama Pitambara) - 1251.69

Udayanirakarana (Ratnakirti) - 611.14

Udayanavatsarajapariprcchasutra - 116.1

Uddesyavidhayabodhasthaliyavicara (Jayarama Nyayapancanana) -1127.12

(Bhattasarvasva)Uddyotacandrika (Bodhendra) - 1412.2

Udgara (Gangadhara Sarasvati) - 1412.5A

Ugra(datta)pariprcchasutra - 42.1

Ujjvalanilamani (Rupa Gosvamin) - 969.5

  Locanalocani (Jiva Gosvamin) - 1011.12

  Svatmapramadini (Visnudasa Gosvamin) - 1241.1

  Kirana (Visvanatha Cakravartin) - 1329.7

Ullambhasutra - 117.1

Unmai Vilakkam (Manavacakam Katantra) - 743.1

  Commentary (K.Vajravelu Mudaliyar) - 1923.2

Umasahasra (Ganapati Sastrin) - 1828.2

Unmainerivilakkam (Tattvanatar) - 787.1

Upadanatvasamarthana (Srinivasacarya), see 1417.9

Upadayaprajnaptiprakarana (Dignaga) - 268.9

Upadesacintamani (Jayasekhara Suri) - 823.5

  Autocommentary - 823.5

  Commentary (Jnanasagara) - 829.4

  Vrtti (Merutunga Suri) - 833.2

Upadesakalpavalli (Indrahamsagani) - 925.1

Upadesakandali (Asada) - 694.2

  Vivekamanjari (Balacandra) - 622A.2

Upadesakulaka (Jinavallabha Suri) - 624.8

Upadesakulaka - ADU78

Upadesamala(prakarana) (Dharmadasa Gani) - 407.1

  Balabodha (Dharmadasa Gani) - 407.1

  Vrtti (Jayasimhasuri) - 453.1

  Vivarana (Siddharsi Gani) - 469.4

  Doghattika (Ratnaprabha Suri) - 688.2

  Karnika (Udayaprabha) - 728.4

  Karnika (Udayaprabha) - 747B.1

  Avacuri (Dharmanandana Upadhyaya) - 859A.1

  Vrtti Somadharma Gani) _ 875.2

  Vrtti (Sarvananda Suri) - 888.1

  Avacuri (Amaracandra Suri) - 899.1

  Gatartha (Udayadharana Gani) - 986.2

  Sukhabodhika (Gunakirti Suri) - 1116.1

  Balavabodha (Vrdavijaya) - 1221A.1

  Vivarana (Ramavijaya Gani) - 1421.2

  Tika (Paramananda) - 1498.2

Upadesamala (Jinadasa Gani) - 635.13

Upadesa(ratna)mala (Maladhari Hemacandra) - 637A.4

  Autocommentary (Maladhari Hemacandra) - 637A.6

  Vrtti (Jayasekhara Suri) - 823.4

  Vrtti (Sadhu Somagani) - 894A.1

  Balavabodha (Merusundara Gani) - 908B.4

Upadesamala (Somasundara) - 834.2

Upadesa(ratna)mala (Simhasena) - 881.1

  Autocommentary - 881.1

Upadesamala (Padmasagara) - 1060.3

Upadesamalagathasatartha (Udayadharma) - 1326A.1

Upadesamanimalakulaka (Jinesvara) - 598.5

Upadesamrta (Municandra Suri) - 623.6

Upadesamrta (Rupa Gosvamin) - 969.6

  Prakasa (Radharamana Dasa Gosvami) - 1625.3

  Commentary (Kedaranath Datta Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.1

Upadesapada (Haribhadra Suri) - 410.21

  Vrtti (Vimalagani) - 567.1

  Commentary (Candrasuri) - 685B.8

Upadesamrta (Municandra Suri) - 623.7

Upadesapancaka (Adisesa Sastrin) - DU6.3

Upadesapancaratra

  Commentary (Anandagiri) - 772.30A

Upadesaprasada (Vijayalaksmi Suri) - 1455.1

  Autocommentary - 1455.1

Upadesarahasya (Yasovijaya) - 1263.25

  Autocommentary - 1263.25

Upadesarasayana (Jinavallabha Suri) - 624.11

  Commentary (Jinadatta Suri) - 658A.7

Upadesaratnakara (Munisundara) - 836.2

  Vrtti (Munisundara) - 836.2

Upadesaratnakara (Vidyabhusana) - DU859.1

  Autocommentary - DU859.1

Upadesaratnamala or -kosa or -manimalakulaka (Jinčsvara) - 598.5

  Tika (Devabhadra) - 674A.2

Upadesaratnamala ((Padmajinesvara) - 630.1

Upadesaratnamala (Sakalabhusana) - 1031.1

Upadesaratnamala (Vijnanabhiksu) - 1036.11

Upadesaratnamala (Appalacarya) - 1430.1

Upadesaratnamala (Thakkura Kavi) - DU769.1

Upadesaratnamanimalakulaka (Jinesvara), see Upadesaratnamala - 598.5

Upadesasahasri (Samkara) - 379.61

  Padya-Commentary (Bodhanidhi) - 665.2

  Gadyavivrti (Anandagiri) - 772.28

  Vyakhya (Akhandananda) - 799.1

  Padayojanika (Ramatirtha) - 1107.6

  Vyakhya (Tryambaka Sastrin) - 1504.16

  Varnana (Vidyadhana Muni Sisya) - DU860.1

  Tika (Yadava Sesa) - DU911.1

Upadesasaptati

  Tika (Somadharma Gani) - 875.1

Upadesasaptika (Ksemaraja) - 914A.2

  Autocommentary - DU374.1

Upadesasara (Visvanatha) - DU893.1

(Dharma)Upadesasataka (Merutunga Suri) - 833.3

  Vivarana (Merutunga Suri) - 833.3

Upadesasataka (Vibudhavimala Suri) - 1419A.1

Upadesasataka (Harasundara Tarkaratna) - 1601A.1

Upadesasiddhantaratnamala (Nemicandra Bhandari) - 557.9

Upadesasikhamani (Tyagaraja) - DU789.3

Upadesasudha (Govinda Prabhu) - DU232.1

Upadesasudhasara (Taranasvamin) - 952A.1

Upadesatarangini (Ratnamandira Gani) - 1717.1

Upadesavisayasankanirasa (Purusottama Pitambara) - 1251.53

Upadesavumaikattalai (Cidambarasvamin) - DU125.1

Upadhidarpana - 706A.1

Upadhikhandana (Madhva) - 751.27

  Commentary (Padmanabha Tirtha) - 790.12

  *Tattvaprakasa (Jayatirtha) -816.19

  Commentary (Visvesvara Tirtha) - 1153.3

  Parasu (Satyanatha Yati) - 1246.8

  Tippani (Ananta) - 1310.14

Upadhikhandana (Purusottama Vana) - DU552.1

*Upadhikhandanatattvaprakasa (Jayatirtha) - 816.19

  Mandaramanjari (Vyasatirtha) - 973.11

  Padarthadipika (Srinivasa Tirtha) - 1171.22

  Tippani (Ananta) - 1310.15

Upadhimandana (Tryambaka Sastrin) - 1504.17

Upadhiniruktivicara (Khandadeva) - 1169.5

Upadhivarttika (Govinda Sarman) - 1142.5

Upakramaparakrama (Appayya Diksita) - 1047.22

  Prakasika (A.Subrahmanya Sastri) - 1934B.1

Upalipariprcchasutra - 154.1

Upanisadarthaprakasa (Dattatreya Digambaranucara) - 1103.1

Upanisadarthasarasamgraha (Taraka Brahmasramin) - 1197.2

Upanisadbhasyatika (Jayatirtha)

  Commentary (Vadiraja) - 1030.1

Upanisadmangalabharana (Mahacarya) - 1064.14

Upanisadratna (Samkarananda), see 764.6

Upanisadvilasa (Rama Subrahmanya) - 1804.14

Upanisatsara (Abhinava Ranganatha Parakalayati) - 1898.2

Upanisatsarasamgraha (Subrahmanya) - DU745.1

  Vidvanmanohara (Subrahmanya) - DU745.1

Upanyasaratnamala (Vadiraja) - 1030.9

Upapattisamaprakarana (Visvanatha Nyayasiddhanta Pancanana) -1179.12

Upasadanavyakhyana (Anandagiri) - 772.31

Upasakajanalankara - 660A.1

Upasakadasa (Abhayadeva Suri) - 610.15.2

Upasakasamskara (Padmnandin) - 885A.17

Upasakasutra

  Commentary (Abhayadeva Suri) - 610.15.1

Upasamharavijaya (Vijayindra Bhiksu) - 1013.24

Upasamharavijaya(parajaya) (Srinivasa Mahadesika) - DU728.1

Upaskarasamgraha (Vedanta Desika) - 793.49

Upayahrdaya (Nagarjuna), see Upayakausalyasutra

Upayakausalyapariprcchasutra - 118.1

Upayakausalyasutra (Nagarjuna) - 209.1

Upayanamaviveka (Upanisadbrahmayogin) - 1350.24

Upendravijnanasutra (Upendra Datta Pandeya) - 1643.1

  Bhasya (Upendra Datta Pandeya) - 1643.1

Urdhvapundradharanivada (Purusottama Pitambara) - 1251.54

Urdhvapundramartanda (Giridhara Prapanna) - 1516.7

Urmisatka - ADU79

Utpadadisiddha (Candrasuri) - 685B.11

  Vrtti (Candrasuri) - 685B.11

Uttar(asray)adhyayanasutra

  *Niryukti (Bhadrabahu) - 296.5

  Sukhabodha (Nemicandra) - 557.10

  Sisyahita (Santisuri) - 614A.7

  Sukhabodha (Nemicandra Siddhantacakravartin) - 630A.2

  Tika (Municandra Suri) - 623.9

  Curni (Jinadasa Gani) - 635.7.1

  Tika ((Sri)Candrasuri) - 685B.14

  Tika (Ajita Devasuri) - 714.2

  Avacuri (Asadhara) - 721.5B

  Curni (Jnanasagara) - 829.5

  Dipika (Manikyasekhara) - 859.2

  Laghuvrtti (Taporatna) - 874.2

  Dipika (Udayasarga) - 914.1

  Vrtti (Kamalasamyama) - 923.1

  Commentary (Kirtivallabha) - 924.1

  Laghuvrtti (Taporatna Vacaka) - 925A.1

  Vrtti or Dipika (Vinayahamsa) - 9653D.1

  Aksararthalavalesa (AU) - 957A.1

  Svadhyaya (Brahmarsi) - 984A.1

  Syadhyaya (Rajasila) - 1000A.1

  Stabaka (Nagarsi Gani) - 1007A.1

  Dipika (Harsakulagani) - 963B.3

  Vrtti (Vinayahamsa) - 1045.2

  Stabaka (Megharajamuni) - 1099.4

  Gitani (Mahimasimha) - 1120A.1

  Vrtti (Bhavavijayasuri) - 1158A.1

  Balavabodha (Kamalabha) - 1170A.1

  Tika (Harsanandana) - 1293A.1

  Balavabodha (Manavijaya) - 1274A.4

  Dipika (Laksmigani) - 1275B

  Makaranda (Dharmamandira Upadhyaya) - 1288A.1

  Stabaka (Ajitacandra Suri) - DU13A.1

  Avacuri (Jnanasila Gani) - DU306A.1

  Dipika (Laksmivallabha) - DU395A.1

  Stabaka (Nagarsi Gani) - DU446A.1

  Katha (Punyanandana Giri) - DU541A.1

  Balavabodha (Samaracandra) - DU638A.1

  Svadhyaya (Udayavijaya) - DU792A.1

Uttaradhyayanasutrakatha (Padmasagara) - 1060.5

Uttaradhyayanasutrakathasamgraha (Munisundarasisya) - 895A.1

*Uttaradhyayanasutraniryukti (Bhadrabahu) - 296.5

  Curni (Jinadasagani) -635.7

Uttaragita - ADU79A.1

  Dipika (Gaudapada) - 322.2

Uttarasarasvadini (Ramanuja Svamin) - DU595.1

Uttaraviharathakatha - yAB426.1

Uvasagadasa: yAj13

(Sri)Vacanabhusana (Lokacarya Pillai) - 774.11

  Tika (Manavalamuni) - 868.3

  Mimamsa (Srinivasa Samghridasa) - 1414.1

  Commentary (Devaraja or Varavaramuni(dasa) - 1464.6

  Vyakhya (Raghuttama) - DU562A.1

Vacanabhusana (Laksmidatta) - DU390.1

Vacanamrta (Svaminarayana) - 1395.2

Vacanamrta (Kaka Vallabha) - 1780.2

Vacanamrta (Gokulanatha) - 1076.9A

Vacanamrta (Hemacandra) - 687.3B

Vacanas (Rupanatha Thakkura Tarkaratna) - 1493.2

Vadacatuska - ADU80

Vadadrkulisa (Srinivasadasa) - 817.9

Vadakatha (Kalyanaraya) - 1121.11

Vadakatha (Gopesvara) - 1220.1

Vadakatha (Purusottama Pitambara) - 1251.55

Vadakautuhala (Apadeva) - 1109.3

Vadakautuhala (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.21

Vadakutuhala (Krsna Tatacarya) - 1592.20

Vadamala (Yasovijaya) - 1263.31A

  Hemalata (Vallabha) - DU817A.1

Vadanaksatramala (Appayya Diksita) - 1047.23

Vadanyaya (Dharmakirti) - 344.8

  Vipancitarthatika (Santaraksita) - 404.6

  Vyakhya (Vinitadeva) - 415.8

Vadanyaya (Vadibha Simha) - 408.4

Vadanyaya (Kumarandi Bhattaraka) - 409.1

Vadapariccheda (Rudra Nyayavacaspati Bhattacarya) - 1144.11

Vadaratnavali (Visnudasacarya) - 864.1

Vadartha (Acala Upadhyaya) - 1358.2

Vadarthamala (Campakesa) - 931.4

Vadasamgraha (Yasovijaya) - 1263.29

Vadasamgraha (Krsnamitra Acarya) - 1473.19

Vadarthasanjivana (Abhinava Ranganatha Parakalayati) - 1898.4

Vadasthana (Jitari) - 564.11

Vadasudhakara (Krsnamitra Acarya) - 1473.20

Vadavali (Jayatirtha) - 816.20

  Prakasika (Srinivasa Tirtha) - 1171.23

  Bhavadipa (Raghavendra Tirtha) - 1176.32

  Tippani (Krsnacarya Suri) - 1569.9

(Vedanta)Vadavali (Ratnakheta Srinivasa Diksita) - 1102.2

Vadavali (Purusottama Pitambara) - 1251.65

Vadavidhana (Vasubandhu) - 175.20

Vadavidhi (Vasubandhu) - 175.21

Vadavinoda (Samkara Misra) - 867.7

Vadibhusana (Purusottama) - 1219.2

Vaditrayakhandana (Vedanta Desika) - 793.46

Vadivijayaprakarana (Sadhuvijaya) - 917.1

Vaidalyasutra or -prakarana (Nagarjuna) - 47.12

Vaidikabhusana (Janaki Prasada) - DU280.1

  Autocommentary - DU280.1

Vaiduryarajasutra - 119.1

Vairagyakalpalata (Yasovijaya) - 1263.31B

Vairagyapancaka (Vedanta Desika) - 793.47

  Commentary (T.C.N.R.Tatacarya) - 1590.1

  Commentary (Navalpakkam Krsnamacarya) - DU486.1

  Commentary (Parthasarathi Aiyangar) - DU530.1

Vairagyaprakarana (Isvara Datta) - DU267.2

Vairagyasataka (Padmananada), see 649.1

Vairagyasataka (Mayideva) - 863.6

Vairagyasatakatika (Gunavijaya Upadhyaya) - 1076A.1

Vairagyavati (Yasovjaya) - 1263.30

Vairakuppayan (Sivajnana Svami) - 1394.4

Vairocanabhisambodhisutra - 361.1

Vaisesikaratnamala (Bhavadeva) - 1467.6

Vaisesikasutras (Kanada) - 29.1

  Vakya - 164.1

  Katandi - 165.1

  Bhasya (Atreya) - 420.1

  Tika or Vrtti (Candrananda) - 450.1

  Vrtti - 672.1

  Nibandha (Vadindra) - 719.3

  *Upaskara (Samkara Misra) - 867.9

  Kanadarahasya (Padmanabha Misra) - 1012.2

  Siddhantacandrika (Gangadhara Suri) - 1150.1

  Vyakhya (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.11

  Tattvavali (Candrakanta Tarkalamkara) - 1545.4

  Bharadvajavrttibhasya (Gangadhara Kaviratna Kaviraja) - 1586.1

  Bhasyanuvada (Pyarelala Atmaja) - 1615.2

  Bhasya (Devadatta Sarman) - 1649.1

  Pariskara (Pancanana Tarkaratna Bhattacarya) - 1684.2

  Vaidikavrtti (Hari Prasada Svamin) - 1693.3

  Rasayana (T.Viraraghavacarya) - 1842.10

  Vrtti (D.T.Tatacarya) - 1875.3

  Vedabhaskara (Kasinatha Sarman) - 1931.1

  Commentary (Brahmamuni Parivrajaka Vidyamartanda) - DU106.1

  Trisutriprakara (Krsnabhupala) - DU346.1

  Tarkasagara (Sri Krsnaraja) - DU709.1

*Vaisesikasutropaskara (Samkara Misra) - 867.9

  Vivrti (Jayarama Tarkapancanana) - 1583.3

Vaisnavarandini (Baladeva Vidyabhusana) - 1448.19B

Vaisnavasiddhanta (Priyadasa) - 1323.8

Vaisnavopanisad

  Commenary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.25A

Vaiyakarana(laghu)siddhantamanjusa (Nagesa Bhatta) - 1324.6

  Kala (Balambhatta) - 1325.1

  Kuncika (Krsnamitra Acarya) - 1473.21

  Jyotsna (Kalika Prasada Sukla) - 1902B.1

  Commentary (Kapiladeva Sastri) - 1938A.1

  Bhavaprakasika (Jayasankar Lala Tripathi) - 1956A.1

  Ratnaprabha (Sabhapati Sarma Upadhyaya) - DU621.1

Vaiyasanyayamala (Vrajanatha) - 1276.4

Vajasaneyopanisad

  Bhasya (Bhimasena Sarma) - 1635A.5

Vajracchedikaprajnaparamitasutra - 161.1

  *Bhasya (Asanga) - 174.9

  Tika (Kamalasila) - 418.15

*Vajracchedikabhasya or Traisatikakarikasaptati (Asanga) - 174.9

  Tika (Vasubandhu) - 175.22

Vajraketusutra - 432.1

Vajrakuppayam, see Vairakuppayam (Sivajnana Svami)

Vajramandadharanisutra - 230.1

(Advaita)Vajrapanjara (Venkatanatha) - DU850.2

Vajrapanyabhisekhasutra - 433.1

Vajrasamadhisutra - 193A.1

Vajrasucikopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.2

Vakyabhedavada (Anantadeva) - 1213.6

Vakyabhedavada (Devasunu) - DU159.1

Vakyapadiya (Bhartrhari) - 221.1

  Vrtti (Bhartrhari) - 221.1

  Paddhati (Vrsabhadeva) - 355.1

  Prakirnaprakasa (Helaraja) - 554.1

  Sabdaprabha (Helaraja) - 554.2

  Prameyasamgraha - 578.1

  Tika (Punyaraja) - 579.1

  Prakirnakavivarana (Abhinavagupta) - 582.25

  Commentary (A.B.Misra) - 1848.1

  Commentary (Suryanarayana Sukla) - 1850.1

  Commentary (K.A.Subramania Iyer) - 1905.1

  Ambakartri (Raghunatha Sarma) - 1907.1

  Pratyekarthaprakasika (Dravyesa Jha Sarma) - DU181.1

  Prakasa (Narain Datta Tripathi) - DU459.1

Vakyaprakarana (Avadhuta Sivayogin) - DU63.1

Vakyaprakasa (Udayadharma Gani) - 986.1

  *Tika (Harsakulagani) - 963B.1

*Vakyaprakasatika (Harsakulagani) - 963B.1

  Dipika (Sadhurangani) - DU629A.2

Vakyaprajnaptisutra

  Laghuvrtti (Danasekhara Gani) - DU146A.1

Vakyarthadarpana (Ramatirtha) - 1107.8

Vakyarthamatrka (Salikanatha Misra) - 440.7

  Vrtti (Salikanatha Misra) - 440.7

Vakyarthanirukti (Madhava Pada Abhirama) - 1713.1

Vakyartharatna (Ahobala Suri) - 1019.2

  Suvarnamudra (Ahobala Suri) - 1019.2

Vakyasudha (Samkara) - 379.62

  Tika (Anandagiri) - 772.32

  Vivarana (Vidyaranya) - 809.19

  Tika (Brahmananda Bharatitirtha) - 851.1

  Tika (Jagannatha Sarasvati) - 932.4

  Vivaranopanyasa (Ramananda Sarasvati) - 1245.8

  Tika (Ramacandra Sarasvati) - 1434.5

  Commentary (Jnanamrta Yati) - 1470.11

  Drgdrsyaviveka (Visvesvara Pandita) - 1512.5

  Prabhakara (Atmananda Sarasvati) - 1711.1

  Tika (Atmarama) - DU57.1

  Tika (Bhimadasa Bhupala) - DU98.1

Vakyasudha (Ramatirtha) - 1107.7

Vakyasudha (Jagannatha) - DU273.1

Vakyavada (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.14

Vakyavada (Raghunatha Sarvabhauma Bhattacarya) - 1238.4

  Dipika (Hariyasomisra) - 1367.4

Vakyavada (Acala Upadhyaya) - 1358.3

Vakyavrtti (Samkara) - 379.63

  Tika (Anandagiri) - 772.33

  Prakasika (Ramananda Sarasvati) - 1245.7

  Prakasika (Visvesvara Pandita) - 1512.8

Vallabha(sarana)astakavivrtiprakasa (Purusottama Pitambara) - 1251.56

Vanamala (Krsnananda Sarasvati) - 1253.8

  Vivarana (Ramananda Bhiksu) - DU590.1

Vandanapratikarmanavacuri

  Visesanavati (Ratnasekhara Suri) - 895B.4

  Visesavati (Jinabhadra Gani) - 1958A.1

Vandanasthanavivarana (Jinaprabha Suri) - 782.7

Vanivaibhava (Bhaktivinoda Thakkura) - 1766.7A

Varadarajapancasat (Vedanta Desika) - 793.52A

  Commentary (Karur Srinivasacarya) -

Varadhvajapancasat (Karur Srinivasacarya) - DU320A.1

Varahopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Varibhasyarahasya (Bhaskara Raya Diksita) - 1316.22A

  Prakasa (autocommentary) - 1316.22A

Varmavyuhanirdesasutra - 292.1

Varnarhavarna (Matrceta) - 67A.2

Vasanapratikaradasaka (Amaresvara Sastri) - 1529.11

Vasisthasamadhi - 740.1

Vasisthasamhita - 1071A.1

Vasisthasetu (Narasimha) - DU465.1

Vasudevamanana (Vasudeva Yati) - DU834.1

  Grantha (Raghunathendra) - DU562.1

Vasudevatattva (Appayya Diksita) - 1632.39

Vasudevopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.47

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.3

  Commentary (Gangacarana Vedantavagisa) - DU190.10

Vatsasutra - 68.1

Vatulanathasutras (Niskriyananda) - 416.1

  Vrtti (Anantasaktipada) - 1387.1

Vayupurana - yS443

Vayuvada (Kanada Tarkavagisa) - 1015.4

Vayuvada (Ramabhadra Sarvabhauma) - 1045.9

Vedacudamani (Krsnamitra Acarya), see 1473.19

Vedameri Adhaval (Kumara Dasa) - DU380.12

Vedantabharibhankara (Amaresvara Sastrin) - 1529.12

Vedantabhasyaparidipoddyota (Nagesa Bhatta) - 1324.7

Vedantacandra (Anandanubhava) - 691A.6

Vedantacandrika (Sadananda Sarasvati) - DU626.1

Vedantacintamani (Govardhana Asukavi) - 1423.1

  Tippana (Devakinandana Sastrin) - 1774.2

Vedantacintamani (Gattulala) - 1630.6

Vedantacintamani (Suddhananda Sarasvati) - DU751.1

  Prakasa (Suddhananda Sarasvati) - U751.1

Vedantacudamani (Nijaguna Sivayogin) - 930.3

Vedantacudamani (Sivaprakasa Desikar) - DU689.1

Vedantadesikavaibhavaprakasika (Mahacarya) - 1064.12

Vedantadesikavijaya (Srinivasa) - 1559.1

Vedantadinakara (Rama Kavi) - 1622.11

Vedantadindima (Nrsimha Sarasvati) - 998.2

  Commentary (Y.Subrahmanya Sastri) - 1841.2

Vedantadipa (Ramanuja) - 637.4

Vedantadipa (Vanamali Misra) - 1307.10

Vedantadipika (Rama Kavi) - 1622.12

Vedantadipika (Gangadasa) - DU191.1

Vedantadipikai (Paranisami Svamin) - DU527.1

Vedantahrdaya (Varada Pandita) - DU829.2

Vedantakalpalatika (Madhusudana Sarasvati) - 1026.12

*Vedantakalpataru (Amalananda) - 744.1

  *Parimala (Appayya Diksita) - 1047.24

  Abhoga (Laksmi Nrsimha) - 1269.2

  Manjari (Vaidyanatha) - 1338.7

Vedantakantakoddhara (Campakesa) - 931.5

Vedantakarikavali (Purusottama Prasada) - 1274.2

  Caturarthadhikaranamala (Gopesvara) - 1515.5

  Bhavaprakasika - ADU80A

Vedantakarikavali (Bucci Venkatacarya) - 1500.1

Vedantakarikavali (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.11

Vedantakatharatna (Govinda Sarman) - DU235.1

Vedantakaumudi (Ramadvaya) - 801.1

  Bhavadipika (Ramadvaya) - 801.1

Vedantakaumudi (Vallabha Deva) - DU818.1

Vedantakaustubha (Vedanta Desika) - 793.50

  *Siddhantajahnavi (Devacarya) - 893.1

Vedantakaustubha (Srinivasa) - 765.1

  Prabha or Saurabha (Kesava Kasmiri) - 951.4

Vedantakaustubha (Kamalakara Bhatta) - 1118.5

Vedantakaustubha (Rama Kavi) - 1622.13

Vedanta(adhikarana)mala (Purusottama Pitambara) - 1251.57

  Adhikarananyayamala (Gopesvara) - 1515.10

Vedantamrta (Gopalendra Sarasvati) - 1285.2

  Amoda (Gopalendra Sarasvati) - 1285.2

  Cidratnacasaka (Acyuta Raya Modaka) - 1505.16

Vedantamuktavali (Rama Kavi) - 1622.14

Vedantanubhutikarika (Kali Kumara Misra) - 1731.1

Vedantanyayamalika (Srinivasa Vipascit) - 1555.1

Vedantanyayasamgraha (Sundaresa), see 1567.1

Vedantaparibhasa (Brahmendra Sarasvati) - 1054.3

Vedantaparibhasa (Dharmarajadhvarindra) - 1119.5

  Prakasika (Pedda Diksita) - 1187.3

  *Sikhamani (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.5

  Arthadipika (Sivadatta Pandita) - 1494.1

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.4

  Commentary (Jivananda Vidyasagara) - 1597.5

  Asubodhini (Krsnanatha Nyayapancanana Bhattacarya) - 1639.4

  Prakasika (N.S.Anantakrsna Sastri) - 1866.9

  Bhagavati (Ananda Jha) - 1870.2

  Samgraha (Raja Varma) - DU597.1

  Padarthamanuusa (Santyananda Sarasvati) - DU654.2

Vedantaparibhasa (Kasinatha Sastrin) - 1821.2

*Vedantaparijatasaurabha (Nimbarka) - 729.3

  *Vedantakaustubha (Srinivasa) - 765.1

  Subodhini (Santadasa Vayavidehin) - 1827.2

Vedantapariksa (Dharmarajadhvarindra), see 1119.5

Vedantaprabodha (Satyabodhasrama) - DU666.1

Vedantaprakarana (Vasudevendra Yogin) - 1317.12

Vedantaprakaranavimsika (Avadhuta Sivayogin) - DU63.2

Vedantaprakriyapratyabhijna (Saccidananda Sarasvati) - 1892.7

Vedantarahasya (Vedantavagisa Bhattacarya) - 1722.1

Vedantarahasya (Jagannathananda Sarasvati) - DU276.1

Vedantaraksamani (N.S.Anantakrsna Sastrin) - 1866.10

Vedantaratnamala (Srinivasadasa) - 817.10

Vedantaratnamala (Anantarama) - 984.2

Vedantaratnamala (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.12

Vedantaratnasahasravyakhya (Sivendra Sarasvati) - 1282.3

Vedantarthanirupana (Vatsasramin) - DU837.1

Vedantarthasarasamgraha (Dharma Sastrin) - DU171.1

Vedantasamgraha (Svayamprakasa Muni) - 1177.14

Vedantasamgraha (Acyuta Raya Modaka) - 1505.15

Vedantasamgraha (Rama Kavi) - 1622.15

Vedantasamjnadipika (Adityapurin) - DU7.1

Vedanta(tattva)sara (Ramanuja) - 637.5

  Commentary (Vatsya Varada) - 701.6

  Ratnasarini (Vadhula Viraraghavacarya) - 702.1

  Adhikaranasaravali (Sudarsana Suri) - 759.3

  Vyakhya (Ahobala Suri) - 1019.3

  Svadini (Sundaracarya) - DU755.1

Vedantasara (Sadananda Yogindra) - 934.4

  Subodhini (Nrsimhasrama) - 1005.13

  Vidvanmanoranjini (Ramatirtha) - 1107.9

  Balabodhini (Apadeva) - 1109.4

  Tika (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.7

  Brahmabodhini (Ramacandra Sarasvati) - 1434.6

  Subodhini (Dayasamkara) - 1517.4

  Padyamala (Anantarama Misra) - 1608.1

  Ganga (Sivadatta Misra) - 1801A.3A

  Vedantamandanamandala (Kasikananda Svamin) - 1914.4

  Samgraha (Govardhana Panaka) - DU221.1

Vedantasara (Priyadasa) - 1323.4

Vedantasaracintamani (Sitarama Sastrin) - 1479.3

Vedantasara(samgraha)manana (Cidghana Bharati) - DU132.1

Vedantasaramahavakyadarpana (Jayarama Diksita) - DU291.1

Vedantasarapancikarana (Kaivalyasramin), see DU310.1

Vedantasarasadratnavali (Jagajjiva) - 1562.2

Vedantasarasamgraha (Anantendra Yati) - 1519.1

Vedantasarasamgraha (Advayananda) - DU8.2

Vedantasarasamgraha (Gitarama) - DU201.1

Vedantasarasamgraha (Sivarama Bhatta) - DU692.1

  Atmabodhamrta (Sivarama Bhatta) - DU692.1

Vedantasaravirasaivacintamani (Nisthura Nanjanacarya) - 1332.2

Vedantasarvasamgraha (Yajnesvara) - DU913.1

Vedantasarvasva (Madhava Sarasvati) - 953.5

Vedantasastramakaranda (Atmananada Sarasvati) - 1711.2

Vedantasiddhantadarsa (Mohana Lala) - 1617.1

Vedantasiddhantadipika (Samkara), see 379.26

Vedantasiddhantakarikamanjari (Citsukha) - 715A.12

Vedantasiddhantakusumanjali (Kasikananda Svamin) - 1914.3

  Saurabha (Kasikananda Svamin) - 1914.3

Vedantasiddhantamartanda (Devadatta Sarma) - 1649.3

Vedantasiddhantamuktavali (Prakasananda) - 940.1

  Siddhantadipa (Nana Diksita) - 1056.1

  Balavabodha (Umananda) - 1809B.1

  Bhasanuvada (Premavallabhe Sastri Sukla) - 1846B.1

Vedantasiddhantanihsreni (Vitthala Budhakara) - DU904.3

Vedantasiddhantapaddhati (Goraksanatha) - 666.16

Vedantasiddhantapiyusabindu (Kasikananda Svamin) - 1914.5

Vedantasiddhantapradipa (Nimbarka) - 729.6

Vedantasiddhantarahasya (Kalyanaraya) -1121.12

Vedantasiddhantasamgraha (Vanamali Misra) - 1307.11

Vedantasiddhantasara (Umamahesvara) - 1398.3

Vedantasiddhantasarasamgraha (Sadananda Yogindra) - 934.5

Vedantasiddhantasarasamgraha (Vimalanandatirtha Svamin) - DU879.1

Vedantasiddhantasuktimanjari (Bodhendra Sarasvati) - 1412.6

*Vedanta(paribhasa)sikhamani (Ramakrsna Adhvarin) - 1190.6

  Maniprabha (Amaradasa) - 1655.2

Vedantasodhana (Vitthala Budhakara) - DU904.4

Vedanta Srivicaracandrodaya (Pitamabaraji) - 1525.1

Vedantasrutisarasamgraha (Gangadhara) - DU193.6

Vedantasudha (Brahmalina Muni) - 1890.2

Vedantasutras (Badarayana), see Brahmasutras

Vedantasutras (Narayana Guru) - 1740.2

Vedantasyamantaka (Radha Damodara) - 1420.1

Vedantasyamantaka (Baladeva Vidyasagara) - 1448.19

Vedantatatparyanivedana (Govinda) - DU225.1

Vedantatatparyavicara (Hariyasomisra) - 1367.5

Vedantatattva (Priyadasa) - 1323.5

Vedantatattvabodha (Nimbarka) - 729.7

Vedantatattvamrta (Ramakavi) - 1622.16

Vedantatattvarthanirnaya (Lingadhvari) - DU396.1

Vedantatattvasara (Vidyendra Sarasvati) - 1167.1

Vedantatattvodyota (Nityananda Mantracarya) - DU501.1

Vedantavadartha (Krsnananda Sarasvati) - 1240.8

Vedantavijaya (Mahacarya) - 1064.13

  Mangaladipika (Sudarsana Guru) - 1130.1

Vedantavijaya (Sitala Candra) - DU678.1

Vedantavyakhyaprakasika (Mahadevendra Muni) - DU414.1

Vedantavyavaharamala (Appayya Diksita) - 1632.41

Vedantayuddha (Appayya Diksita) - 1632.40

Vedapramanyasiddhi (Jitari) - 564.14

Vedarthacandra (Anantacarya) - DU34.1

(Karika)Vedarthagrantha (Jayarama Nyayapancanana) - 1127.11

Vedarthasamgraha (Ramanuja) - 637.6

  Tatparyadipika (Sudarsana Suri) - 759.4

  Candrikatilaka (Ramavadana Sukla) - 1963.1

Vedasvarupavicara (D.V.Subbacarya) - 1924A.1

Vibhaktyarthanirnaya (Giridhara) - 1333.1

Vibhaktyarthanirnaya (Citradhara) - 1348.3

Vibhaktyarthanirnaya (Jayakrsna Maunin) - 1370.4

Vibhanga - 3.1

  Atthakatha (Buddhaghosa) - 210.6

  Mulatika (Ananda) - 307.8

  Anutika (Dhammapala) - 550.7

(Maha)Vibhasa (Parsva and Vasumitra) - 39.1

Vibhramaviveka (Mandana Misra) - 369.5

  Vicaralesa and Tika thereon (Vinayakusala) - 1074C.1

Vicaramala (Narottama Puri) - DU482.1

Vicaramanjari (Nagarsigani) - 1007A.3

Vicaramrtasamgraha (Kulamandana Suri), see Alapaka

Vicarapancasikha (Vijaya Vimala Gani) - 1021.6

Vicaraprabha (Jinaparabha Suri) - 782.12

Vicararasayana (Mahesvara Suri) - 953B.2

Vicararatnakara (Kirtivijaya Gani) - 1160.2

Vicararatnasamgraha (Jayasoma Upadhyaya -1074A.4

Vicarasagara (Vasudeva Brahmendra Sarasvati) - 1670.2

Vicarasamgraha (Niscala Dasa Svamin) - 1724.2

Vicarasara (Devacandra Yatipati) - 1341.3

Vicarasattrimsika (Gajasara), see 958.1

Vicaratrayi (Krsnananda Sarasvati) - 1645.4

Vicitrastaka (Amaresvara Sastrin) - 1529.13

Vidagdhamukhamandana

  Commentary (Jinaprabha Suri) - 782.8

Videhamuktiprakarana (Upanisadbrahmayogin) - 1350.25

Vidhidarpana (Kolluri Narayana Sastrin) - 1266.3

Vidhikaumudi (Ratnasekhara Suri) - 831.7

Vidhimargaprapa (Jinaprabha Suri) - 782.9

Vidhirasayana (Appayya Diksita) - 1047.25

  Sukhopayogini (Appayya Diksita) - 1047.25

  Dusana (Samkara Bhatta) - 1074.5

Vicarasaptatika (Mahendrasimhasuri) - 721A.2

  Avacuri (Dharmanandana Gani) - 889A.1

  Vrtti (Vinayakusala) - 1008B.1

Vicarasapatika (Samayasundara) - 1180.8

Vicarasara (Pradyumna Suri) - 600.1

Vicarasara (Raksananda Guru) - 703A.1

Vicarasara(samgraha) (Hemacandra Suri) - 708A.1

Vicarasara (Vinayahamsa Suri)- 953D.2

Vicarasataka (Ramacandra) - 670.2

Vicarasataka (Samayasundara) - 1180.9

Vicarasatikabijaka (Ksamakalyana Gani) - 1477A.10

Vicarasatpancasika (Balacandra) - 1141.1

Vicarasattrimsika (Gajasara)

  Tika (Isvaracarya) - 1104A.1

  Tika (Rupacandra) - 1120B.1

Vidhisudhakara (Anantacarya) - 1568.31

Vidhisvarupavicara (Gadadhara) - 1237.7

  Vidhibodhini (Yadavendranatha Raya) - 1933.1

Vidhitrayaparitrana (Venkatadhvarin) - 1162.4

Vidhivicara - ADU82

Vidhiviveka (Mandana Misra) - 369.6

  *Nyayakanika (Vacaspati Misra) - 530.6

Vidhiviveka (Kolluri Narayana Sastrin) - 1266.4

Vidvadbhusanapadyasamgraha (Balakrsna Brahmananda Yogin) - DU74.2

Vidvanmandana (Vitthala Diksita) - 1020.25

  Suvarnasutra (Purusottama Pitambara) - 1251.58

  Haritosini (Giridhara Prapanna) - 1516.8

  Upodghata (Balabhadra Sarman) - 1773.2

  Gangadharabhatti (Gangadharabhatta) - DU194.1

  Siddhantasobha - ADU83

Vidvanmanohara (Ramanujacarya) - 1764.1

Vidvanmodatarangini (Ciranjiva Bhatta Ramadeva) - 1337.1

Vidyamatrsiddhi - 270

Vidyanirdesasutra - 270B

Vidyapravartanasastra - 270A

Vidyanusasana (Kumarasena) - DU382.1

Vidyarcana (Raghavananda Sarasvati) - 1123.6

Vidyutpraptapariprcchasutra - 120.1

Vigrahavyavarttani (Nagarjuna) - 47.13

Vijayadasaminirnaya (Ramakrsna Bhatta) - 1572.5

Vijayadasanirnaya (Purusottama Pitambara) - 1251.59

Vijayamala (Satyanatha Yati) - 1246.7

Vijayindraparajaya (Srinivasa Parakala Yati) - 1375.4

Vijnanabhairava - 374A.1

  Vivrti (Sivopadhyaya/Sivopadhyaya and Ksemaraja) - 597.10, 1390.1

  Vedantakaumudi (Ananda Bhatta) - DU21.1

Vijnanadipika (Padmapada) - 402.8

Vijnanakaya - 16.1

Vijnananaukatika (Rama Narayana) - 1450.6

Vijnanasara (Kumara Deva) - DU380.2

*Vijnaptimatratasiddhi (Dharmapala) - 307.4

  Commentary (Ratnakara Sastri) - 595.7

Vijnaptitriveni (Bhoja Kavi) - 860A.1

Vikurvanarajapariprcchasutra - 155.1

Vilaksanamoksadhikara (Devaraja or Varavaramuni(dasa) - 1464.3

Vimalakirtinirdesasutra - 49A.1

Vimalaprabhapariprcchasutra - ADU84

Vimala(nana)upakasikapariprcchasutra - 254C.1

Vimarnaka Sutta - yAB442.2.1

(Laghu)Vimarsini (Abhinavagupta) - 582.8

  Bhaskari (Bhaskara Kantha) - 1441.1

  (Tatparya)Anvayadipika (Nathananda Muni) - DU484.1

Vimatabhanjana (Appa Diksita) - 1437.1

Vimsatika (Vasubandhu) - 175.23

  Commentary (Vasubandhu) - 175.23

  *Vijnaptimatratasiddhi (Dharmapala) - 307.4

  Bhasya (Sthiramati) - 304.11

  Tika (Vinitadeva) - 415.9

Vimsatikasastra (Amrtavagbhava) - 1848.2

Vimsatisthanikavicaramrtasamgraha (Jinaharsa Gani) - 921A.2

Vimsati-Vimsika (Haribhadra Suri) - 410.25A

  Commentary (Anandasagara Suri) - 1822.4.1

Vimuttimagga - 123.1

Vinavenpa (Umapati Sivacariyar) - 783.10

  Commentary (Namaccivaya Tambiran) - 1532.2

Vinodamanjari (Utprabhatiya) - DU800.1

Vipakasutra

  Commentary (Abhayadeva Suri) - 610.12

  Stabaka (Parsvacandra) - 976A.6

Viradatta(grhapati)pariprcchasutra - 121.1

Virasaivacarapradipika (Gurudeva) - 1093.1

Virasaivacarasudha (Basavalinga) - 1487.1

Virasaivacintamani (Uddana Siddhalinga Desika) - 938.1

Virasaivanandacandrika (Tontada Siddhalinga) - 902.4

Virasaivanandacandrika (Maritomdarya) - 1409.3

Virasaivanvayacandrika (Viresvara Sastrin) - 1633.1

Virodhanirodha (Srinivasacarya) - 1417.12

Virodhaparihara (Vedanta Desika) - 793.51

  Commentary (Kumara Vedanta Desika) - 809A.14

Virodhaparihara (Vrajabharana) - DU905.2

Virodhavaruthini (Umamahesvara), see 1398.2

  Pramathini (Srinivasacarya) - 1417.13

Virupaksapancasikhi (Virupaksa Pancasikha) - DU888.1

Visayatarahasya (Amrtadeva Bhattacarya) - DU17.1

Visayatattvanirupana (Caturbhuja Pandita) - 1227.3

Visayatavada (Harirama Tarkavagisa) - 1168.26

Visayatavada (Anantacarya) - 1568.32

Visayatavicara (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.15

Visayavadavici (Harirama Tarkavagisa) - 1168.27

Visayavakyadipika (Rangaramanuja) - 1148.26

  Tippana (T.Laksmanacarya) - 1782.2

Visayavisayibhavatattvapariksa (Vamsadhara Sarman) - 1406.4

Visesacinta(brahma)pariprcchasutra - 122.1

Visesajnanarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.28

Visesarthaprakasa (Mayideva) - 863.3

Visesarthaprakasa (Svaprabhananda) - 897.2

Visesastava (Udbhatasiddhasvamin) - 68A.1

  Commentary (Prajnavarman) - DU536A.1

Visesavadartha (Krsnasuddhi) - DU364.1

Visesavasyakabhasya (Jinabhadra Gani Ksamasramana) - 312.3

  Commentary (Kotyacarya) - 398B.1

  Sisyahita (Maladhari Hemacandra) - 637A.3

  Commentary (Ratnaprabha Suri) - 688.3

Visistadvaitadarsana (Bhagavadacarya) - 1823.1

Visistadvaitadusanasarasamgraha (Krsnadeva Pandita) - 1598.1

Visistadvaitanavanita (Krsnavadhuta Pandita) - 1644.13

Visistadvaitanirnaya (Appagondacarya) - 1466.8

Visistadvaitasiddhanta (Srinivasadasa) - 817.11

Visistadvaitasiddhi (D.T.Tatacarya) - 1875.2

Visistadvaitatattvasmgraha (Vedantadesika Yatindramahadesika) -1910.4

Visistadvaitavijayavada (Narahari) - 1451.1

Visistavaisistyabodhavicara (Harirama Tarkavagisa) - 1168.29

Visistavaisistyabodhavicara (Raghudeva Nyayalamkara Bhattacarya) - 1228.16

Visistavaisistyaparikarsa (Gadadhara) - 1237.14

Visnu Purana: yAV843,893; VV72

Visnusahasranama

  *Bhagavadgunadarpana (Parasara Bhatta) - 681.3

Visnutattvadipika (Varkhedi Timmanacarya) - 1377.2

Visnutattvanirnaya (Madhva) - 751.28

  Nyayaratnavali (Padmanabha Tirtha) - 790.13

  Tattvamanjari (Narayana Pandira) - 797.4

  *Tika (Jayatirtha) - 816.21

  Bhavabodha (Raghuttama Yati) - 1061.6

  Vakyarthadipika (Raghavendra Tirtha) - 1176.33

  Suvarnanikasa (Anneyyacarya) - 1547.3

*Visnutattvanirnayatika (Jayatirtha) - 816.21

  Tippani (Srinivasa Tirtha) - 1171.24

  Visamapadavakyarthavivrti (Kesavacarya) - 1216.10

  Nyayamanjari (Ananta) - 1310.16

  Visamapadavakyarthavivrti (Panduranga Kesava Bhattaraka) - DU521.3

Visnutattvaprakasa (Vanamali Misra) - 1307.12

Visuddhimagga (Buddhaghosa) - 210.7

  Paramatthamanjusa (Dhammapala) - 550.8

  Ganthi (Suddhammapala Jyoti) - 692.6

  Vibhavani (S.K.Ramacandra Rao) - 1918.1

  Samkhapatthijyotani (Culatika) - ADU85

Visuddhivedantasara (Saccidananda Sarasvati) - 1892.8

Visvatattvaprakasa (Bhavasena) - 738.4

Visvesvari Samnyasapaddhati (Anandasrama) - 1491.2

Vitaragastotra (Hemacandra) - 687.3C

  Tatparyadipika (Citsukha) - 768.9

  Tattvadipana (Akhandananda) - 789.1

  Tikaratna (Anandapurna Vidyasagara) - 805.8

  Rjuvivarana (Visnubhatta) - 811.2

  Bhavaprakasika (Nrsimhasrama) - 1005.9

  Ujjivini (Yajnanarayana) - 1078.1

  Tika (Krsna Guru) - DU351.1

  Darpana (Rangarajadhvarin) - DU608.1

  Avacurni (Samodaya) - DU650.1

Vivaranadiprasthanavimarsa (Viramani Prasada Upadhyaya) - 1873.1

Vivaranatattvadipanasara (Vinayaka) - DU880.2

Vivaranaprameyasamgraha (Vidyaranya) - 809.21

Vivaranatippana (Bhuvanasundara Suri) - 894.3

Vivaranavarana (Vadiraja) - 1030.10

Vivekacintamani (Nijaguna Sivayogin) - 930.2

  Commentary (Satalinga Sivayogin) - 1136.1

Vivekacudamani (Samkara) - 379.64

  Prabha (Kesavananda Yati) - 1471.3

  Subodhini (Haridatta Misra) - 1664.1

  Vivekacudamani (Candrasekhara Bharati) - 1883C.1

  Bhavaprakasa (Venkatanatha) - 1950.1

Vivekadhairyasraya (Vallabha) - 962.31

  Tika (Vitthala Diksita) - 1020.26

  Commentary (Gokulanatha) - 1076.9

  Commentary (Kalyanaraya) - 1121.13

  Commentary (Gokulotsava) - 1143.4

  Tika (Gopesana) - 1226.4

Vivekamakaranda (Vasudevendra Yogin) - 1317.13

Vivkekamanjari (Hastamalaka), see 400.1

Vivekamanjari (Asada) - 694.1

  Vrtti (Balacandra) - 722A.1

  Vrtti (Akalanka) - DU14.1

Vivekamartanda (Visvarupadeva) - 318.1

Vivekamartanda (Goraksanatha) - 666.17

Vivekamartanda (Asada) - 694.1

Vivekamrta (Gopala) - DU204.1

Vivekamrta (Jnanesvara) - DU308.1

Vivekamukura (Nrsimha Bharati) - 827.1

Vivekasara (Adisesa Sastrin) - DU6.4

Vivekasara (Vasudeva Yati), see DU834.1

Vivekasamgraha - ADU86

Vivekasindhu (Mukunda Muni) - 1174.8

Vivekavilasa (Jinadatta Suri) - 658.4

  Vrtti (Bhanucandra Gani) - 1133A.1

Vividhamatasthapakotthapakanumana-samgraha - ADU87

Vrajavilasastava (Raghunatha Dasa) - 1339.2

Vrsabhesvarataravali (Nanjunda Sastri) - 1488.1

Vrtticandrika (Ghasirama) - 1293.1

Vrttidipika (Jayakrsna Maunin) - 1370.5

Vyadhikaranadharmavacchinnabhavapatrika (Krsna Jivan) - 1440.2

Vyakhyaprajnapti

  Tika (Megharajamuni) - 1099.5

Vyakhyayukti (Vasubandhu) - 175.23A

  Tika (Gunamati) - 278C.3

Vyapakanulambha (Jitari) - 564.16

Vyapticarca (Jnanasrimitra) - 588.16

Vyaptinirnaya (Ratnakirti) - 611.15

Vyaptyanugamarahasya (Harirama Tarkavagisa) - 1168.30

Vyasapariprcchasutra - 254.1

Vyasasiddhantamanthana (Kapisthalam Desikacariar) - 1718.1

Vyasatatparyanirnaya (Anneyya Pandita) - 1361.1

Vyavaharasiddhi (Nagarjuna) - 47.14

Vyavaharikakhandanasara (Anneyya Acarya) - 1360.2

Vyutpattivada (Gadadhara) - 1237.8

  Krsnambhattiya (Krsna Bhatta Arde) - 1462.8A

  Vyakhya (Ramarudra Tarkavagisa Bhattacarya) - 1244.4

  Vivrti (Visvanatha) - 1319.5

  Vyakhyana (Asvatthabudha) - 1362.2

  Dipika (Sivadatta Misra) - 1801A.4

  Kroda (Kali Samkara) - 1489.9

  Patra (Pattabhirama) - 1501.8

  Adarsita (Sudarsanacarya Pandita) - 1667.7

  Gudharthatattvaloka (Dharmadatta Jha) - 1697.5

  Nauka (Khuddi Jha Sarman) - 1704.1

  Jayavyakhya (Jayadeva Misra) - 1761.1

  Siddhantamala (Koti Lingapuragoda Varmaraja) - 1762.3

  Vyakhya (Ramapisaroti) - 1809A.1

  Arthadipika (Sasinath Jha) - 1860.5

  Vivarana (V.Subrahmanya Sastri) - 1868.2

  Commentary (Krsna Bhatta) - 343.2

  Vyakhya (Sarasvati Vigraham Desikacarya) - DU655.2

  Sastrarthakala (Vaiyakarana Siromani) - DU813.1

Vyutpattivada (Damodara) - 1445.4

Vyutpattivada (Kasinatha) - DU322.3

Wenshushili wen pusa shu jing - 37B.1

Yajnavalkyopanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.5

Yajniyamantropanisad

  Commentary (Madhva) - 751.30

Yamaka - 11.1

  Atthakatha (Buddhaghosa) - 210.8

  Mulatika (Ananda) - 307.9

  Anutika (Dhammapala) - 550.9

Yamunastaka (Vallabha) - 962.32

  *Vivrti (Vitthalanatha) - 1020.27

*Yamunastavivrti (Vitthala Diksita) - 1020.27

  Vivrti (Purusottama Pitambara) - 1251.64

Yatharthamanjari (Ramananda Tirtha) - 1202.21

Yatibhavanastaka (Padmanandin) - 685A.18

Yatidharmaprakasa (Vasudevasrama) - 1306.1

Yatindramatadipika (Srinivasa) - 1140.1

  Commentary (Nathu Rama Sarman) - 1683.2

Yatipancaka (Samkara), see 379.30

Yin chi ru jing - 29J

Yiqie liu she shou yin jing - 29B

*Yogabhasya (Vyasa) - 235.1

  Vivarana (Samkara) - 379.65

  Varttika (Vijnanabhiksu) - 1036.13

  Bhasya (Taracarana Tarkaratna) - 1629.2

  Bhasya (Jnanananda) - 1845B

Yogabija (Adinatha Parvatiputra) - DU5.4

Yogabindu (Haribhadra Suri) - 410.22

Yogacandrika (Govardhana Yogindra) - DU222.1

Yogacarabhumi (Asanga) - 174.10

  Bodhisattvabhumivrtti (Gunaprabha) - 310.1

  Commentary (Jinamitra) - 466A.2

Yogacarabhumi - 25.1

Yogacarabhumi (Buddhasena) - 249A.1

Yogacintamani (Goraksanatha) - 666.18

Yogacintamani (Godavara Misra) - 972.2

Yogacintamani (Sivananda Sarasvati) - 1259.2

  Commentary (Durgadasa Vidyavagisa) - 1286.1

Yogacudamanyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Yogadarpana (Appayya Diksita) - 1632.42

Yogadarpanatika (Krsnanatha) - DU359.1

Yogadipa (Goraksanatha) - 666.19

Yogadipika (Yasovijaya) - 1263.31

Yogadipika (Buddhisagara) - 1779.5

Yogadrstisamuccaya (Haribhadra Suri) - 410.23

  Tika (Sadhuratna Gani) - 862.1

Yogakalpalatika (Krsna Deva) - DU349.1

Yogakarnika (Aghoranandanatha) - 1709A.1

Yogakundalyupanisad

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Yogalaksanavali (Mahadeva) - DU410.1

Yogamahiman (Goraksanatha) - 666.20

Yogamartanda (Goraksanatha) - 666.21

Yogapaddhati (Dharanidhara) - DU164.1

(Raja)Yogapradipika (Jnanananda) - DU303.1

Yogaprakasatika (Krsnanatha) - DU359.2

Yogarahasya (Brahmarsi Satyadeva) - 1834.1

Yogaratna (Gheranda), see 886.1

Yogarudhivicara (Gokulanatha Upadhyaya) - 1186.14

Yogasamgrahasara (Nandi Guru), see DU452.1

Yogasara (Yogindudeva) - 409A.3

  Vrtti (Indranandin) - DU264.1

Yogasara(prabhrta) (Amitagati) - 527.1

Yogasara(tattva) (Appayya Diksita) - 1632.43

Yogasara (Purusottama Tirtha) - DU549.2

Yogasarasamgraha (Vijnanabhiksu) - 1036.12

Yogasarasamgraha (Guru Dasa) - DU242.1

Yogasarasamgraha (Jinacandra) - DU294.1

Yogasarasamgraha (Krsna Sukla) - DU365.1

Yogasarasamgraha (Purusottama Tirtha) - DU549.3

Yogasaravali (Goraksanatha) - 666.22

Yogasaravrtti (Indranandin) - 952.2

Yogasastra (Hemacandra) - 687.3

  Vivarana (Hemacandra) - 687.3

  Varttika (Indrasaubhagya Gani) - DU265.1

  Balavabodha (Somasundara) - 834.8

  Balavabodha (Merusundara Gani) - 908B.2

Yogasastra (Munisundara) - 836.4

(Mahakala)Yogasastra (Adinatha Parvatiputra) - DU5.3

Yogasataka (Haribhadra Suri) - 410.25

Yogasiddhantabhasya (Paramahamsa Niranjanananda) - 1900A.1

Yogasiddhantapaddhati (Goraksanatha) - 666.23

Yogasiddhantasamgraha (Mathuranatha Sukla) - DU428.4

Yogasikhopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.48

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Yogasutras (Patanjali) - 131.1

  *Bhasya (Vyasa) - 235.1

  Tattvavaisaradi (Vacaspati Misra) - 530.7

  *Rajamartanda (Bhojadeva) - 609.2

  Tika (Amaraprabha) - 821.1

  Vrtti (Ganesa Diksita) - 1088.4

  Rahasya (Raghavananda Sarasvati) - 1123.8

  Maniprabha (Ramananda Sarasvati) - 1245.6

  Candrika (Narayana Tirtha) - 1305.9

  Arthabodhini (Narayana Tirtha) - 1305.11

  Vrtti (Nagesa Bhatta) - 1324.8

  Yogasudhakara (Sadasiva Brahmendra) - 1330.22

  Commentary (Jnanamrta Yati) - 1470.12

  Commentary (Balarama Udasina) - 1584.3

  Commentary (Vyankatrau Ramacandra) - 1662.2

  Rahasyadipika (Nathu Rama Sarman) - 1683.3

  Kirana (Krsnavallabhacarya) - 1692.5

  Vaidikavrtti (Hari Prasada Svamin) - 1693.4

  Padabodhini (Girija Samkara Sarman) - 1714.1

  Bhasatika (Prabhudayalu) - 1778A.1

  Bhasvati (Hariharanand Aranya) - 1799.4

  Yogakarika (Hariharananda Aranya) - 1799.6

  Yogarahasya (Satyadeva) - 1800A.1

  Commentary (K.K.Kolhatkar) - 1931A

  Yogacandrika (Anantadeva) - DU35B.1

  Yogacandrika (Ananta Pandita) - DU38A

  Yogapradipika (Baladeva Misra) - 1832A

  Ratnapradipika (Bharadvaja) - DU83B.1

  Vivarana (Gopala Misra) - DU209.1

  Vrtti (Umapati Tripathin) - DU798.1

Yogatarangi (Devatirthasvamin) - 1531A.1

Yogataravali (Samkara) - 379.66

Yogataravali (Goraksanatha) - 666.24

Yogatattvadipika Aryasodasaka (Astavakra) - DU54.1

Yogatattvopanisad

  Dipika (Narayana Sarasvati) - 1318.49

  Commentary (Upanisadbrahmayogin) - 1350.1

Yogatattvavaridhi (Damodara Mahapatra) - 1925.3

Yogavasistha(ramayana) - 698.1

  Tatparyaprakasa (Anandabodhendra Sarasvati) - 1444.1

  Pancika (Madhava Sarasvati) - 953.6A

  Saravivarana (Mahidhara) - 988.1

Yogavasisthasara (Abhinanda Tarkavagisa) - ADU881

  Commentary (Varanasi prasada) - DU830A

Yogavataraparivarta (Indracarya) - DU263.1

Yogavataropadesa (Dharmendra) - 451.2

Yogavidhi (Ajita Devasuri) - 714.1

Yogavimsika (Haribhadra Suri) - 410.24

  Vyakhya (Yasovijaya) - 1263.26

Yogavisaya (Matsyendranatha) - 648.1

Yogavrttisamgraha (Udayamkara Nanapathaka) - 1631.1

Yoginirnaya(prakarana) (Jnanasrimitra) - 588.17

Yogayajnavalkya - ADU 89.1

Yoginihrdaya - yKS47.1, KS64.1

  Dipika - 675.2

Yogopadesa (Goraksanatha) - 666.25

*Yuktidipika - 366.1

Yuktimallika (Vadiraja) - 1030.13

  Commentary (Surottama Tirtha) - 1044.2

  Vivrti (Satyapramoda Tirtha) - 1902.2

Yuktiprakasa (Padmasagara) - 1060.4

Yuktiprakasa (Niscala Dasa Svami) - 1724.3

Yuktisamgraha (Dharmarajadhvarindra) - 1119.6

Yuktisastika (Nagarjuna) - 47.15

  Vrtti (Candrakirti) - 321.8

Yuktyanusasana (Samantabhadra) - 213A.4

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 HinduOnline.co. All Rights Reserved.