शास्त्रीय शिक्षण कॆन्द्र

Rishis

A
   
Agastya
   
Agnivesha
   
Angirasa
   
Aruni
   
Ashtavakra
   
Astika
     
Atharvan
   
Atreya
   
Atri
   
Aupamanyava
   
Aurava
     
B
   
Bharadvaja
   
Bhoganathar
   
Bhrigu
   
Bhringi
   
C
   
Chyavana
   
Chanakya (Vishnu Gupta) *
   
Charaka *
   
D
   
Dadhichi
   
Dattatreya *
   
Devala
   
Dirghatamas
     
Divodasa  
     
Druvasa  
     
G
   
Garga
   
Gargi
   
Gautama
   
Grisamada
     
J
     
Jaimini  
     
Jamadagni  
     
K
   
Kambhoja
   
Kambu Swayabhuva (Koundinya)
   
Kanada
   
Kanvas
   
Kanwa  
     
Kapila  
     
Kashyapa  
     
Kindama  
     
Kutsa  
     
M
   
Mandavya
   
Marichi
   
Markandeya
   
Matanga
   
Muchukunda  
     
N
   
Nachiketa
   
Nara-Narayana
   
Narada
   
P
   
Parashara
   
Pulastya
   
Patanjali *
   
R
   
Raghavendra Swami *
   
Rishabha
   
Rishi Jahnu
   
Rishyasringa
     
S
   
Sanatana
   
Sanatkumara*
   
Sandilya
   
Sandipani
     
Sankrithi  
     
Sankyayana *  
   
Shringi Rishi
   
Shukra
   
Suka
   
U
     
Upamanyu  
     
V
     
Vadula
   
Vaisampayana
   
Valmiki
   
Vartantu
   
Vasistha  
     
Vibhandak Rishi
   
Veda Vyasa
   
Vishvamitra
   
Vamana ***
   
Vātsyāyana ***
     
Y
     
Yajnavalkya