Sri Guru Raghavendra's Complete Works
 

Home / Hindu Religion / Saints / Sri Guru Raghavendra's Complete Works

 

     
 
 
Vedatraya Vivrutti
Mantrartha Manjari
Purusha Suktadi Pancha Sukta Vyakhya
Dashopanishad Khandaratha
Gitartha Sangraha
Prameyadipika Vyakhya
Gitartha Tatparya Tika Vivarana
Tantra Dipika
Naya Muktavali
Tatva Prakashika Bhavadipa
Dasha prakarana Tika Vyakhya
Sri Ramacharita Manjari
Sir Krishnachrita Manjari
Tatparyanimaya Bhavasangraha
Vadavavalli Vyakhya
Chandrika Prakasha
Tarkatandava Vyakhya
Pramana Paddati Vyakhya
Anumadhava Vijaya Vyakhya
Bhatta Sangraha
Prathahsakalpa Gadya
Sarva samarpana Gadya
Prameyasamagraha
Nanditaratamya Stotra
Bhagavata Dhyana Prakarana
Sri Rajagopala Stuti
Dashavatara Stuti
Sri Rama Stuti
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 HinduOnline.co. All Rights Reserved.