Sri Vidyaranya's Complete Works
 

Home / Hindu Religion / Saints / Sri Vidyaranya's Complete Works

 

     
 
 
Veda Bhashya
Rg Veda Bhashya
Krishna Yajur Veda Bhashya
ShuklaYajur Veda Bhashya
Sama Veda Bhashya
Atharva Veda Bhashya
   
Original Works
Puranasara
Parashara Madhaveeya
Kalanirnaya
Vaidyanidana
Panchadashi
Sarvadarshana Sangraha
Vivarana Prameya Sangraha
Dhatu Vrutti
Jaiminiya Nyayamala Vistara
Vaiyasika Nyayamala Vistara
Ashtottara Shatopanishad
Suta Samhita Tatparya Dipika
Anubhuti Prakasha
Jeevanmukti Viveka
Aparokshanubhuti Tika
Sri Yoga Vasishta Ramayana Sangraha (Laghu Yoga Vasishta)
Soundarya Lahari Tika
Lalita Sahasrnama Bhashya
Charana Vyuha Bhashya
Yajna Tantra Sudhanidhi
Shi Shankara Digvijaya (Biography of Sri Adi Shankaracharya)
Bodhayana Sutra Bhashya
Sandyavandana Bhashya
Vartika Sara
Manusmriti Vyakhyana
Devyaparadha Stotra
Vyavahara Madhaveeya
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 HinduOnline.co. All Rights Reserved.