Bhagavad Gita - Original Sanskrit Text
 

Home / Shastras

 

     
 
प्रथमोऽध्याय: अर्जुनविषादयोग
   
द्वितीयोऽध्याय: सांख्ययोग
   
तृतीयोऽध्याय: कर्मयोग
   
चतुर्थोऽध्याय: ज्ञानकर्मसंन्यासयोग
   
पञ्चमोऽध्याय: कर्मसंन्यासयोग
   
षष्ठोऽध्याय: आत्मसंयमयोग
   
सप्तमोऽध्याय: ज्ञानविज्ञानयोग
   
अष्टमोऽध्याय: अक्षरब्रह्मयोग
   
नवमोऽध्याय: राजविद्याराजगुह्ययोग
   
दशमोऽध्याय: विभूतियोग
   
एकादशोऽध्याय: विश्वरूपदर्शनयोग
   
द्वादशोऽध्याय: भक्तियोग
   
त्रयोदशोऽध्याय: क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग
   
चतुर्दशोऽध्याय: गुणत्रयविभागयोग
   
पञ्चदशोऽध्याय: पुरुषोत्तमयोग
   
षोडशोऽध्याय: दैवासुरसंपद्विभागयोग
   
सप्तदशोऽध्याय: श्रद्धात्रयविभागयोग
   
अष्टादशोऽध्याय: मोक्षसंन्यासयोग
   
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 HinduOnline.co. All Rights Reserved.