Tantric Devatas
 

Home / Shastras / Tantra

 

     
 
Devata - Devis & Devas
 
   
Bagalamukhi
   
Bhairava
   
Chinnamasta
   
Female Aspects
   
Ganesha
   
Jwalamukhi
   
Krishna
   
Male Aspects
   
Mrityunjaya
   
Shakti Mantras
   
Shiva
   
Tara Devi
   
Dasha Mahavidyas
   
Dattatreya
   
Shiva to Shankara
   
Chinnamastaa
   
baTuka Bhairava 108
   
Tara Devi
   
Varahi
   
Shiva and Shakti
   
Gayatri
   
Durga
   
Guhyakali
   
Lalita
   
Mahakala
   
Magic of Kali
   
Kali 100 names
   
Kalika
   
   
   
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 HinduOnline.co. All Rights Reserved.